Програма по дати и часове 10 май 2012 г. 08. 00-10. 00 ч. Регистрация на участниците 10. 00-11. 00 ч. Първо пленарно заседаниеДата15.10.2017
Размер358.21 Kb.


haИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ПРОГРАМА


на международна научна конференция

ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА


10–11 май 2012 г.

Варна

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател:

Доц. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор „Научно-изследователска дейност”


Членове:

Доц. д-р Слави Генов – декан на „Финансово-счетоводен факултет”

Доц. д-р Данчо Данчев – декан на „Стопански факултет”

Доц. д-р Марин Нешков – декан на факултет „Управление”

Доц. д-р Тодорка Атанасова – декан на факултет „Информатика”

Доц. д-р Стоян Маринов – директор на Колеж по туризъм – Варна

Доц. д-р Светлозар Стефанов

Доц. д-р Теменуга Стойкова

Доц. д-р Мария Станимирова

Доц. д-р Юлиан ВасилевНАУЧЕН СЪВЕТ:
Председател:

Доц. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор „Научно-изследователска дейност”


Членове:

Проф. д-р ик.н. Калю Донев

Проф. д-р ик.н. Бойко Атанасов

Проф. д-р ик.н. Йордан Коев

Проф. д-р Светла Ракаджийска

Проф. д-р Зоя Младенова

Проф. д-р Стефан Вачков

Доц. д-р Румен Калчев


ПРОГРАМА

по дати и часове10 май 2012 г.

08.00-10.00 ч. - Регистрация на участниците

10.00-11.00 ч. - Първо пленарно заседание

11.00-11.30 ч. - Кафе-пауза

11.30-12.30 ч. - Второ пленарно заседание

12.30-14.00 ч. - Обяд

14.00-16.00 ч. - Доклади и дискусии по секции

16.00-16.30 ч. - Кафе-пауза

16.30-18.00 ч. - Доклади и дискусии по секции

19.00 ч. - Коктейл в комплекс „Ноти“

(Бул. „8-ми Приморски полк” № 54)

11 май 2012 г.

08.30-10.00 ч. - Доклади и дискусии по секции

10.00-11.00 ч. Тържествено събрание по случай 92 години от създаването на ИУ-Варна

11.00-12.30 ч. - Доклади и дискусии по секции

12.30-14.00 ч. - Обяд

14.00-15.30 ч. - Доклади и дискусии по секции

16.00 ч. - Официално закриване на конференцията

Регистрация на участниците

Фоайе пред Аула

Пленарна сесия

Аула

I секция – „Финансовата и дълговата криза – състояние и алтернативи“

446

II секция – „Съвременни бизнеспрактики и антикризисни реакции“

434

III секция – „Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи“

437

IV секция – „Правителствени политики и интеграция“

438

V секция – „Иновации, инвестиции и тенденции за растеж“

433

VI секция – „Състояние и алтернативи в отрасловата и регионалната икономика“

128

VII секция – „Организационно-управленски аспекти и стратегии“

323

VIII секция – „Математически и статистически методи в съвременната икономика“

523

IX секция – „Език и култура“

511

Официално закриване на конференцията

446

Кафе-паузи

Фоайета пред зала 446 и зала 323

Тържествено събрание по случай 92 години от създаването на ИУ-Варна

АулаПРОГРАМА

10 май 2012 г.

08.00-10.00 ч. Регистрация на участниците

Пленарна сесия

10.00-11.00 ч. Първо пленарно заседание

Председател: доц. д-р Веселин Хаджиев

Откриване на конференцията: доц. д-р Веселин Хаджиев, Зам. Ректор по НИД

Приветствие към гостите и участниците в конференцията от Ректора

Първи пленарен доклад: Проф. д-р Митко Димитров

Фактори за развитие на българската икономика

11.00-11.30 ч. Кафе-пауза

11.30-12.30 ч. Второ пленарно заседание

Председател: доц. д-р Веселин Хаджиев

Втори пленарен доклад: Проф. д-р Стефан Вачков

Какво стимулират банките в България – икономическия растеж или стабилната бедност?

Трети пленарен доклад: Проф. дин Димитър Радилов

Нови знания за икономиката в Системата на националните сметки

12.30 -14.00 ч. Обяд

14.00-16.00 ч. Доклади и дискусии по секции

16.00-16.30 ч. Кафе-пауза

16.30-18.00 ч. Доклади и дискусии по секции

19.00 ч. Коктейл в ресторант „Ноти“

(Бул. „8-ми Приморски полк” № 54)

,

Заседания по секции1

10 и 11 май

I секция: „Финансовата и дълговата криза – състояние и алтернативи“, зала 446

10 май


 1. Доклади и дискусии,14.00-16.00 ч.

водещ Проф. д-р Зоя Младенова
Проф. д-р Светослав Любомиров Масларов (НБУ)

Банковата система като фактор за суверенната дългова криза в ЕС


Проф. д-р Милети Христов Младенов

Гл. ас. д-р Ирина Петкова Казанджиева-Йорданова (УНСС)

Банковите основни /core/ депозити в нестабилна финансова среда


Доц. д-р Любомир Борисов Георгиев (ИУ – Варна)

Финансовата криза и моделите на банкиране


Доц. д-р Данчо Христов Петров (ИУ – Варна)

Пазарът на синдикираните заеми – посткризисни проекции


Проф. д.э.н. Кетеван Мамиевна Маршава (Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили)

Мировой экономический кризис и его влияние на развитие экономики Грузии /


Assist. prof. Aleksandar Dusan Kostadinovski, PhD (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Optimal regulation of the financial system


Доц. д-р Катя Георгиева Личева (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Проблеми на Финансовата етика


Ass. Prof. Olivera Gorgieva-Trajkovska, PhD (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Financial Crisisand Access to Liquidity of Companies
 1. Доклади и дискусии, 16.30-18.00 ч.

водещ Доц. д-р Слави Генов
Доц. д-р Искра Христова Балканска (БАН)

Изменения във финансирането на реалния сектор и отражение върху банковата система в ЕС


Доц. д-р Мария Петрова Видолова (СУ „Св. Климент Охридски”)

Рискът в банковата сфера – характеристика и еволюция на приложимите стандарти


Ass. Prof. Violeta Madzova PhD (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Can BASEL III prevent future financial crises


Ass. Prof. Biljana Petrevska, PhD (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Tourism and Crisis - Past Patterns and Future Challenges


Доц. д-р Божидар Виолинов Божинов

Докт. Павел Георгиев Додов (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

В търсене на корените на глобалната финансова криза: поглед от дистанцията на времето


Гл. ас. д-р Людмил Василев Найденов (ИУ – Варна)

Данъчни приходи на българските общини в условията на рецесия


Гл. ас. д-р Светлана Илиева Герчева (ИУ – Варна)

“Натиска” ли ни ЕС за по-високи екологични данъци


Гл. ас. д-р Димитър Живков Рафаилов (ИУ – Варна)

Алтернативи при избора на референтен лихвен процент11 май

 1. Доклади и дискусии, 08.30-10.00 ч.

водещ Доц. д-р Данчо Петров;
Bisera Gjosevska, PhD (University of Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia)

Goran Karanovic, MSc (University of Rijeka, Rijeka, Croatia)

A Tale of Two Countries: Croatia vs. Macedonia on the Road to Financial Stability


Krste Agis Sajnoski, PhD (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Inequity as a Cause of Financial and Debt Crisis


Гл. ас. д-р Мария Иванова Нейчева (БСУ)

Влияние на предкризисната среда върху проявлението на световната криза в страните от ЕС


Гл. ас. д-р Весела Григорова Димитрова (ИУ – Варна)

Възможности за управление на държавния дълг на България в условията на Европейската дългова криза


Risto Fotov, PhD (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Banking Crises in Emerging Economies and Transition


Гл. ас. д-р Ивайло Михайлов Михайлов (Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас)

Трансграничната дейност на банките и финансовата стабилност


Проф д-р Радослав Златанов Цончев

Докторант Стоименка Димитрова Тонова (НБУ)

CDO-тата като една от причините за финансовата криза


Гл. ас. д-р Банчо Тодоров Банов (СУ „Св. Климент Охридски“)

Дълговата криза в западните държави и Гърция – причини и последици

 1. Доклади и дискусии, 11.00-12.30 ч.

водещ Доц. д-р Любомир Георгиев
Гл. ас. д-р Александрина Димитрова Панчева (ИУ – Варна)

Устойчивото управление на разходите във финансовите институции


Marija Gogova Samonikov, MSc, Assistant

Elena Nikolova MSc, Assistant (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Historical financial flows compared with the actual financial crisis


Vlatko Paceskoski, Assistant (University „Goce Delcev” Stip, Macedonia)

Global Crises and Developing Countries: Financial, Environmental, Resource and Food Perspectives


Гл. ас. Людмила Маринова Дончева (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Диагностика и антикризисно управление на фирмения банкрут


Гл. ас. Атанас Георгиев Камеларов (ИУ – Варна)

Рисковото управление в банките – поуки от финансовата криза и визия за бъдещето


Ас. Калин Данчев Калев (ИУ – Варна)

Значение на прозрачността на оповестената информация за финансовия риск във финансовите отчети на банковите институции


Ас. Радослав Петков Къновски (ВСУ „Черноризец Храбър”)

Въздействие на финансовата криза върху спестяванията на домакинствата в България


Ас. Калиопа Николаева Николова-Атанасова (ИУ – Варна)

Задължителните здравноосигурителни вноски – замяна на доход срещу по-нисък финансов риск при заболяване

 1. Доклади и дискусии, 14.00-15.30 ч.

водещ Доц. д-р Стоян Киров
Докт. Калоян Пламенов Колев (СУ „Св. Климент Охридски”)

Основни характеристики и специфични особености на гръцката икономика, които доведоха страната до ръба на фалитаАс. Светослав Велинов Борисов (ИУ – Варна)

Оценка на техническата и административна приложимост на данъка върху сделките с борсово и извънборсово търгуваните инструменти


Ас. Мирена Трифонова Трифонова (ИУ – Варна)

Развитие на пазара на АДСИЦ в БългарияII секция: „Съвременни бизнеспрактики и антикризисни реакции“, зала 434

10 май

 1. Доклади и дискусии, 14.00-16.00 ч.

водещ Доц. д-р Емилия Спасова;

Доц. д-р Петко Генчев Монев

Красимира Христова Христова (ИУ – Варна)

Усъвършенстване ценообразуването на проучвателната и проектната продукция в Р България въз основа на международни документи и практики


Доц. д-р Росица Недкова Иванова (УНСС)

Анализ на финансовото състояние на предприятието – проблеми и антикризисни решения


Prof. Miroslav Trajan Andonovski, PhD (University „Ss. Kliment Ohridski” – Bitola, Macedonia)

Anti-crisis measures as a factor for improving the business climate in Republic of Macedonia


Доц. д-р Силвия Стоянова Парушева (ИУ – Варна)

Използване на система за управление на взаимоотношенията с клиентите в банките – стратегически подход за управление на бизнеса им


Гл. ас. д-р Стоян Дешев Хадживеличков (ИУ – Варна)

Изграждане на конкурентни предимства чрез формиране на потребителски възприятия за „зелено” качествоГл. ас. д-р Даниела Александрова Георгиева (ИУ – Варна)

Счетоводният принцип за действащо предприятие в контекста на съвременните икономически условияHarutyun Gevorgyan, Vahe Abrahamyan,

(Armenian State Agrarian University, Armenia; University of Ruse, Bulgaria)

The Analysis of Activity of Small and Medium Enterprises in Аgrarian Sector in the Republic of ArmeniaДоц. д-р Сергей Тодоров Найденов

Гл. ас. Илка Стоянова Йоновска (СА „Д.А.Ценов” – Свищов)

Многофункционалност на горското стопанство - състояние и проблеми

2. Доклади и дискусии, 16.30-18.00 ч.

водещ Доц. д-р Петко МоневДоц. д-р Иван Йовчев Йовчев (ИУ – Варна)

За развитието на нормативното регламентиране на антикризисното управление на бизнеса в България


Доц. д-р Емилия Спасова Янакиева (ИУ – Варна)

За ролята на човешкия капитал в антикризисното управление


Проф. д-р Иван Стойков Кънчев

Доц. д-р Албена Тодорова Митева (УНСС)

Възможности за финансиране на социалната дейност на ТПКИ в условията на икономическа криза


Elidiana Besnik Bashi, PhD (University „Aleksander Moisiu” – Durres)

Microfinancing institutions in Albania, part of economy managing in the middle of a European crisis


Гл. ас. д-р Златина Калудова Караджова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас)

Съвременни бизнес практики при подбора на кадри в туризма


Гл.ас. д-р Ваня Иванова Хаджиева (НБУ)

Груповото пазаруване – новата фирмена политика в условията на криза


Ас. Пламен Любомиров Джапаров (ИУ – Варна)

Предизвикателства пред управлението на репутационния риск в банките


Докт. Иван Веселинов Апостолов (ИУ – Варна)

Съвременни подходи за признаване на приходите по договорите за строителство
11 май

3. Доклади и дискусии, 08.30-10.00 ч.

водещ Доц. д-р Иван Йовчев;

Ас. д-р Антон Симеонов Костадинов (БАН, ЛТУ София)

Ценовата неустойчивост на ресурсните пазари
Гл. ас. д-р Надежда Иванова Попова-Йосифова (ИУ – Варна)

Информационна полезност на оповестяванията относно справедливата стойност във финансовите отчети на банките


Гл.ас.д-р Вяра Красимирова Славянска (БСУ)

Фактори, влияещи върху креативността на човешките ресурси в организацията


Доц. д-р Божидар В. Божинов

Ас. Николай Антонов Георгиев (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Кой използва електронното банкиране (Резултати от анкета октомври 2011 г.)


Докторант Мария Пламенова Дерменджиева (ИУ – Варна)

Алтернативни канали за доставка на зеленчуци и плодове под собствени марки на търговските вериги в България


Докторант Влади Христов Куршумов (ИУ – Варна)

Място и роля на аутсорсинга в съвременните бизнес практики


Ас. Цветомир Любомиров Манолов (ИУ – Варна)

Разходи за опазване на околната среда – изисквания, възможности и перспективи при оповестяването им


Гл. ас. Теодор Стоянов Атанасов (СУ „Св. Климент Охридски”)

Бизнес-инкубаторите и техните възможности за подпомагане оцеляването и развитието на новосъздадените малки фирми

4. Доклади и дискусии, 11.00-12.30 ч.

водещ Доц. д-р Румен Калчев


Гл. ас. Биляна Руменова Николова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Новите пазарни тенденции – определящо условие за изграждане на маркетингова стратегия


Докторант Бисерка Тодорова Маринова (УНСС)

Ипотечното кредитиране и правоотношенията по сделки с вещни права


Докторант Владимир Христов Христов (ИУ – Варна)

Перспективи за развитие на българския пазар на логистични услуги


Ас. Стефания Темелкова (НБУ)

Онлайн маркетинга – решение за малкия средния бизнес по време на криза


Докторант Добромир Кирилов Стоянов (ИУ – Варна)

Немагазинните дистрибуционни формати в съврменните бизнес условия


Ас. Тодор Атанасов Тодоров (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Особености при счетоводното отчитане на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия


Ас. Владимир Сашов Жечев (Висше Училище Международен Колеж)

The role of nichemanship as opposed to mass marketing within the context of contemporary globalization


Инж. Иван Василев, докторант Антония Лазарова (Университет по хранителни технологии – Пловдив)

Оптимизацията за търсачки като част от съвременните добри бизнес практики за онлайн представени предприятия в България
III секция: „Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи“, зала 437

10 май

 1. Доклади и дискусии,14.00-16.00 ч.

водещ Проф. дин Ивона Якимова
Проф. д-р Константин Савов Калинков (ИУ – Варна)

Проф. д-р на архитектурните науки-член кореспондент Атанас Димитров Ковачев (Лесотехнически университет-София)

Градовете – основа за икономически растеж и устойчиво развитиеПроф. д-р Надежда Николова (УНСС)

Актуални проблеми на краткосрочното финансиране на бизнесаДоц. д-р Васил Петков (АУ – Пловдив)

Критични бележки към някои въпроси, последвали от настъпилите промени в икономическата наука и икономическото образование у нас след 10.11.1989 г.


Assoc. prof. Lazar Cristina Mihaela, PhD („Ovidius” University of Constanta, Romania)

Romania's transition to knowledge economy


Assoc. prof. Bunda Nicoleta Ramona, PhD (“Ovidius” University of Constanta, Romania)

Recent Developments in the Analysis of Institutional Change


Проф. д.э.н. Сидорович Александр Владимирович (МГУ имени М.В.Ломоносова)

Проблемы посткризисного преобразования экономических систем


Доц. д-р Христо Делчев Мавров (ИУ – Варна)

За връзката между пазара на жилища и безработицата в европейските страни


Доц. д.э.н. Татьяна Юрьевна Димитрова (Оренбургский государственный университет)

Теоретические основы модернизации: институциональный аспект
 1. Доклади и дискусии, 16.30-18.00 ч.

водещ Проф. д-р Константин Калинков

Проф. д.э.н. Владимир В. Корнеев (Институт экономики и прогнозирования НАН, Украины)

Поведенческие финансы и инвестиционные предпочтения


Assoc. prof. Dobre Claudia (University of Ovidius, Constanta, Romania)

Concentration in banking sector and European competition policy


Доц. д-р Силвия Георгиева Благоева

Гл. ас. д-р Петя Йонкова Данкова (ИУ – Варна)

Зелени вериги на доставка – перспективи и възможности


Проф. д-р Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова (Институт за икономически изследвания на БАН)

Бюджет и конкурентоспособност на икономическото развитие в страните от ИПС на ЕС: Структурните реформи и проблеми в макроикономическата конвергенция


Доц. д-р Лилия Йотова Борисова (УНСС)

Публичните разходи в България: фискална устойчивост и социални функции


Assoc. prof. Petia Tanova, PhD

Assoc. prof. John Violaris, PhD (Frederick University, Cyprus)

The Myth of the European Social Model


Доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова

Докторант Николай Патонов (ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград)

Данъчно облагане в страните от ЕС (27)


Проф. д-р Ганчо Ганчев

Гл.ас.д-р Владимир Ценков

Гл.ас. д-р Елена Ставрова (ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград)

Изследване връзката между нарастването на кредита и брутния вътрешен продукт
11 май

 1. Доклади и дискусии, 08.30-10.00 ч.

водещ Доц. д-р Христо Мавров
Доц. д-р Евгений Николов Стоянов (Колеж по икономика и администрация, Пловдив)

Актуализиране на финансовите функции на съвременната организация


Гл. ас. д-р Весела Бандакова (ИУ – Варна)

Oценка и анализ на финасовата и дълговата криза в износа на република България


Доц. д-р Антон Тодоров Маринов (Академия на МВР)

Съвременни заплахи за икономическата сигурност на България


Гл. ас д-р Гергана Георгиева Славова (ИУ – Варна)

Институционална рамка за развитие на растителната защита в България


Selçuk Duranlar, Lecturer (Trakya Univ. Edirne Social Sciences The School of Vocation)

Valentina İlieva Staneva, PhD (Todor Kableshkov Univ. Of Transport, Turkey)

The Transportation Passages of the European Union and the Roles of Balkan Countries


Гл. ас. д-р Надежда Георгиева Благоева (АУ – Пловдив)

Екологичните данъци в Република България – състояние и перспективи


Гл. ас. д-р Иван Петров Килимперов (АУ – Пловдив)

Дизайнът на селския туристически продукт като инструмент за постигане на устойчив селски туризъм


Ас. д-р Маргарита Иванова Николова (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Перспективи пред организацията и развитието на здравното осигуряване в България

 1. Доклади и дискусии, 11.00-12.30 ч.

водещ Доц. д-р Силвия Благоева

Ивелина Петкова Жечева-Радева (Сметна палата)

Проблемни области при одити на средства от ЕС


Докторант Петранка Панайотова Костова (ИУ – Варна)

Бюджетната антикризисна политика на Европейския съюз


Ас. Емилия Борисова Кирина (ИУ – Варна)

За корпоративната социална отговорност на банките в България


Ас. Корнелия Августинова Димова (ИУ – Варна)

Отражение на глобалната рецесия върху фискалната стабилност в България за периода 2007 – 2014 г.


Докторант Марина Анастасова Семерджиева (СУ „Св. Климент Охридски”)

Кривата на доходността – предвестник на бъдещата икономическа активност


Ас. Николай Николаев Величков (УНСС)

Стабилизационни ефекти на фискалните дискреции в България


Ас. Константин Велчев Василев (ИУ – Варна)

Влияние на креативните счетоводни практики при изготвяне на финансовите отчетиАс. Аника Стефанова Петкова (УНСС)

Устойчивост на текущата сметка на платежния баланс като предпоставка за успеха на макроикономическата политика на странатаДокторант Антония Лазарова (Университет по Хранителни Технологии – Пловдив)

Балансово - функционална методика за определяна на конкурентоспособността на малки и средни предприятия в България – като страна – членка на Европейския съюзIV секция: „Правителствени политики и интеграция“, зала 438

10 май

 1. Доклади и дискусии,14.00-16.00 ч.

водещ Доц. д-р Георги Маринов
Доц. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова (ИУ-Варна)

Съвременни тенденции за регулиране на публично-частното партньорство


Доц. д-р Маргарита Димитрова Филева ( БАН, Институт за икономически изследвания)

Нови визии на образователната политика в духа на европейските решения


Доц. д-р Христина Вилхелм Благойчева (ИУ-Варна)

Социалните помощи под условие – алтернативна форма за редуциране на детската бедност


Prof. Elena Condrea, PhD (University of Constanta)

Mechanisms of money laundery in Romania


Assist. Professor Margarita Matlievska, PhD

Assistant Elena Nikolova (Goce Delcev University – Stip)

Legal aspects of environment policies in the Republic of Macedonia


Доц. д-р Тихомир Александров Личев (СА „Д. А. Ценов” - Свищов)

Необходимост от промени в административно-териториално деление


Доц. д-р Теменуга Василева Стойкова (ИУ – Варна)

Роля на задължителната сертификация за осигуряване безопасността на стоките


Гл. ас. д-р Силвия Иванова Пантелеева (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Държавната политика в областта на социалното осигуряване в България – проблеми и решения

 1. Доклади и дискусии, 16.30-18.00 ч.

водещ Доц. д-р Маргарита Бъчварова

Доц. д-р Надя Енчева Костова (ИУ-Варна)

Проблеми на нормативното уреждане на оценителската практика в България


Assoc. Prof. RisteTemjanovski, PhD (GoceDelcev University – Stip)

Railway Connection between Macedonia and Bulgaria: Mode of Strengthening Economic Collaboration


Гл. ас. д-р по философия Боряна Илиева Илиева (СА "Д. А. Ценов" – Свищов)

Индустриално и дигитално поколение - различия и приемственост


M.Sc Emilija George Miteva-Kacarski (Goce Delcev University – Stip)

CEFTA 2006 – Effects, Challenges and Opportunities


Ас. Калин Георгиев Илиев (ИУ- Варна)

Субсидираната заетост- правителствена мярка за намеса на пазара на труда


Ас. Галина Събчева Йорданова (ИУ – Варна)

Прозрачността във финансовите отчети на концесионерите


Гл. ас. Диян Динев Димитров ( ИУ – Варна )

Процеси на институционализация на българския трудов пазар след 1989 г.


Гл. ас. Веселка Костадинова Георгиева (СА "Д. А. Ценов"– Свищов)

Социалната политика на България – част от европейската политика за социално сближаване.
11 май

 1. Доклади и дискусии, 08.30-10.00 ч.

водещ Доц. д-р Теменуга Стойкова

Гл. ас. Маргарита Вълова Дакова (СА „Д. А. Ценов” – Свищов )

Вноските за пенсионно осигуряване - ключ за решаването на четири проблема


PhD Student Lia Davitadze (Angel Kanchev University – Ruse)

Vocational Education for Economy sustainability of Georgia


Докторант Кристина Стефанова Петрова (УНСС- София)

Европейският социален модел и неговите разновидности


Докторант Гaлина Тодорова Тодорова (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Регулаторна рамка и лицензионна процедура за използването на възобновяемите енергийни източници у нас


Докторант Мирослава Цветанова Христова (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Предизвикателства пред здравноосигурителната система


Докторант Александър Божидаров Тодоров ( СУ „Св. Климент Охридски ”- София)

Закриване на задължителните частни пенсионни фондове като мярка за подобряване на развитието на икономиката в БългарияV секция: „Иновации, инвестиции и тенденции за растеж“, зала 433

10 май

 1. Доклади и дискусии,14.00-16.00 ч.

водещ Доц. д-р Тодорка Атанасова

Проф. д-р ик. н. Юлия Добрева Узунова (ИУ – Варна)

Трансформационна конкурентност чрез креативно фирмено про-позициониране в бизнеса


Проф. д-р ик. н. Росица Добрева Чобанова (БАН – Институт за икономически изследвания)

Идеи за национална концепция за иновативно развитие на икономиката


Доц. к.т.н И.В. Мельник (Одеска национална академия по хранителни технологии – Одеса)

Профессор, д.т.н, В.А. Домарецкий

Доц. к.т.н А.М. Куц (Национален университет по хранителна промишленост - Киев

Доц.д-р Панко Събчев Митев (Университет по хранителни технологии – Пловдив )

Пътища за икономии на енергия в хранителната промишленост и перспективни енерго-източници за Украйна и България”


Проф. доктор на социологическите науки Цветан Първанов Давидков (СУ „Св. Климент Охридски“ – София )

Старт в бизнеса – особености в зависимост от типа населено мястоДоц. д-р Красимира Борисова Швертнер (СУ „Св. Климент Охридски“ – София )

Информационните технологии – фактор за повишаване на ефективността на бизнеса


Доц. д-р Станка Александрова Жекова (ИУ – Варна)

Националните позиции на страните-членки на ЕС в контекста на стратегия “Европа 2020”Prof. Saso Todor Kozuharov (University of Tourism and Management, Macedonia)

Aquaculture Marketing ManagementДоцент к.э.н. Куксова Ирина Владимировна (Воронежский государственный университет инженерных технологий , Россия)

Системный подход к формированию благоприятных условий для развития инновационного потенциала промышленных предприятий

 1. Доклади и дискусии, 16.30-18.00 ч.

водещ Проф. д.и.н. Юлия Узунова

Доц. д-р Владимир Стоянов Сълов (ИУ-Варна)

Съвременни форми за доставка на софтуер


Доц. д-р Юлиан Андреев Василев ( ИУ-Варна)

Разработка на уебприложения с Delphi XE


Assoc. prof PhD Nicoleta Asalos ( “Ovidius” University Constanta, Romania)

Competitive Clusters – The Role and Influence in Increasing the National, Regional and Local Competitiveness


Доц. д-р по икономика Камелия Вили Вунова – Нарлева (ВВВУ „Н. Й. Вапцаров” Варна)

Социалното предприемачество – отговор на предизвикателствата в съвременния свят


Доц. д-р Стефан Дражев ( ИУ-Варна)

Асиметрична информация, социални мрежи и развитие на икономиката


Janka Krsto Dimitrova, PhD (“Goce Delcev” University , Macedonia)

Saving - Investment – Development


Гл. ас. д-р Ралица Димитрова Димитрова, ( Нов български университет – София)

Влияние на методите за определяне на страновия риск върху стойността на компанията


Гл. ас. д-р. Соня Кънчева Въчинска (Технически университет – Варна )

Иновативни техники и средства на преподаване при обучение на студентите


Гл. ас. д-р Радка Петрова Иванова (ИУ – Варна)

Иновациите като предпоставка за развитие на организациите в условията на икономическа криза
11 май

 1. Доклади и дискусии, 08.30-10.00 ч.

водещ Доц. д-р Владимир Сълов

Гл. ас. д-р Таня Николова Георгиева ( ИУ – Варна)

Ефекти на социалния капитал върху развитието на селските райони


Гл. ас. д-р Снежана Сълова (ИУ – Варна)

Основни тенденции в развитието на системите за електронна търговия


К.е.н Светлана Саввовна Стоянова-Коваль (Одесского государственного аграрного университета, Украина )

Учет инвестиций в вертикально интегрированых предприятиях виноградно-винодельческой отраслиHarutyun Gevorgyan, Hrachik Javadyan, Gurgen Yeghiazaryan (Armenian State Agrarian University, Armenia)

Impact of agricultural extension and consultation on farmers’ knowledge and awareness of Water resources management in the Republic of Armenia


M.Sc Peter Fatur (University of Primorska, Slovenia)

Empirical evidence on innovation output and economic performance in Slovenian Manufacturing


Ас. Евгени Николаев Тодоров (СА "Д. А. Ценов" – Свищов)

Зелени работни места в Република България


Гл. ас. Веселина Маринчева Янкова (Технически университет – Варна )

Изследване въздействието на процесните иновации върху конкурентоспособността на предприятията


Гл.ас. Мария Врачовска (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново)

За ролята на банките при изграждане системата на проектното финансиране


Гл.ас. Димитър Кръстев Статев (Институт за икономически изследвания на БАН)

Тенденции в развитието на професионалните и бизнес услуги в ЕС и България

 1. Доклади и дискусии, 11.00-12.30 ч.

водещ Доц. д-р Юлиян Василев

Ас. Латинка Иванова Тодоранова (ИУ- Варна)

Фактори, влияещи на възвръщаемостта на инвестициите в БИС


Докторант Станислав Николаев Тодоров (ИУ-Варна)

Използване на комбинирана технология на пилотно фундиране и дренажни системи за укпреване на свлачищни зони( по примерна на Алея Първа)


Докторант Искрен Ясенов Пенчев ( ИУ-Варна )

Относно връзката между фондови пазари и икономически растеж


Doc. Dr. Arif S. Murrja

Phd Candidate Arjeta Hallunovi (University “AleksanderMoisiu”, Albania)

Analysis of Financial Reports for the Construction Company "Teuta-Construction" in the Context of 25 Other Building Companies for the Fiscal Year 2008.


Докторант Мирослав Недялков Ганчев (РУ „Ангел Кънчев” – Русе)

Повишаване и формиране на икономическия потенциал на предприятие в условия на кризаДокторант Eлеонора Цветанова Иванова (РУ „Ангел Кънчев“ – Русе)

Дистанционното обучение и маркетингът на образователни услуги


Докторант Ива Владимирова Македонска (ИУ- Варна)

Извличане на знания от данни за научни проекти


Докторант Любен Петров Пашев (Университет по хранителни технологии – Пловдив)

Икономически проблеми и етапи в развитието на възобновяемата енергия от вятър в България.
VI секция: „Състояние и алтернативи в отрасловата и регионалната икономика“, зала 128

10 май

 1. Доклади и дискусии,14.00-16.00 ч.

водещ Доц. д-р Данчо Данчев
Профессор, доктор экономических наук Лариса Дмитриевна Корганашвили (Тбилисский государственный университет, Грузия)

Туризм В Грузии: Тенденции развития и проблемы конкурентноспособности


Профессор, доктор экономических наук Елена Ивановна Павлюченко (Дагестанский государственный технический университет, Россия)

Анализ основных факторов, влияющих на качество образовательного процесса в вузе


Доц. д-р Евгени Петров Станимиров (ИУ-Варна)

Възможности за сътрудничество в сферата на логистиката в общини от област Варна


Доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова; Ас. Павлина Иванова (ИУ-Варна)

Полупазарните земеделски стопанства в европа- проблеми и перспективи


Assist. Prof. PhD Biljana Ciglovska (International University of Struga – Macedonia)

Current problems and alternatives in the international agricultural trade


Доц. д-р Mария Радославова Станимирова (ИУ–Варна)

Изследване капацитета на земеделските производители в селските райони


Доц. д-р Донка Димитрова Желязкова ( ИУ – Варна)

Ролята на транспорта в търговията в условията на новите реалности


Доц. д-р Виолета Иванова Блажева (СА "Димитър А. Ценов" – Свищов)

Предизвикателства пред европейската селскостопанска политика от гледна точка на производството и разпространението на генетично модифицирани организми и селскостопанска продукция
 1. Доклади и дискусии, 16.30-18.00 ч.

водещ Доц. д-р Иван Желев
PhD full professor Adriana Grigorescu (National School of Political Studies and Public Administration, Romania)

Potential factors to be considered in a regional structural model


Проф. доктор экономических наук Ирина Викторовна Бушуева (Российский государственный университет туризма и сервиса, Россия)

Туристский рейтинг региона как инструмент государственной политики развития внутреннего и въездного туризма


Доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова,

Гл.ас. Радмил Николов (ИУ – Варна)

Консервационното земеделие в контекста на устойчивото развитие


Доц. д-р Данчо Янков Данчев (ИУ – Варна)

Информационната прозрачност в търговския бизнес


Доц. д-р Иван Димитров Пенов (АУ – Пловдив)

Дребните земеделски производители и избора на инструменти на аграрната политика


Доц. д-р Алекси Георгиев Алексиев (АУ – Пловдив)

Адаптивност и конкурентност на българското лозарство


Доц. д-р Елена Георгиева Георгиева (АУ – Пловдив)

Преференции за подпомагане на земеделските производители в Република България


Доц. д-р Еленита Кирилова Великова( УНСС)

Стратегията на уелнес туризма в развитието на икономиката и качеството на живот


Бойко Любенов Дойчинов (ИУ – Варна)

Регионални аспекти на системата за търговия на едро с бързоразваляеми потребителски стоки
11 май

 1. Доклади и дискусии, 08.30-10.00 ч.

водещ Доц. д-р Теодорина Турлакова

Доц. д-р Сергей Тодоров Найденов,

Гл. ас. Илка Стоянова Йоновска (СА „Д.А. Ценов” – Свищов)

Многофункционалност на горското стопанство - състояние и проблеми


Доц. д-р Мариана Кирилова Янева ( УНСС)

Тенденции и приложимост в развитието на управленското консултиране в туризма


Доц. д-р Михал Стоянов (ИУ – Варна)

Предимства и недостатъци от навлизането на чуждестранни търговски вериги на пазара на потребителски стоки в България


Dr. oec Aртур Праулиньш

Mg. math Лиене Дамбиня

Mg. chem Рута Филмановича( Латвийский Государственный институт аграрной экономики – Латвия)

Воспроизводство основных средств фермерских хозяйств в различных регионах Латвии


Гл. ас. д-р Евгени Росенов Генчев (Тракийски Университет – Стара Загора)

Пазарна концентрация при търговските вериги в България


Гл.ас. д-р Елица Николаева Граматикова ( ИУ – Варна)

Съвременните търговски обекти в България - тенденции и предизвикателства


Гл. ас. д-р Ася Димитрова Пенчева (УНСС)

Лидерски умения в проектната среда на туризма


Гл. ас. д-р Юлия Владимирова Джабарова,

Гл. ас. Красимир Вл. Александров (АУ – Пловдив)

Селският туризъм - алтернатива за биопроизводителите в България

 1. Доклади и дискусии, 11.00-12.30 ч.

водещ Доц. д-р Мария Станимирова

Гл. ас. д-р Даниела Димитрова Попова ( ВСУ – Варна)

Развитието на икономиката като предпоставка за устойчив туризъм


Гл. ас. д-р Христо Атанасов Момчилов (Тракийски Университет – Стара Загора)

Анализ на динамиката на цените на едро и относителните цени за продуктите от овцевъдството в България, в условията на Общата аграрна политика на Европейския съюз


Гл. ас. д-р Надежда Филипова Петрова (Тракийски университет - Стара Загора)

Перспективи и проблеми пред пазара на земеделска земя в България


M.Ed Maja Marinovic (Faculty of Education, Zagreb, Croatia)

Economic Geography Factors as a Precondition for Tourism Development in Republic of Croatia


PhD student Elfrida Manoku

PhD student Glediana Foto (Sevasti & Parashevi Qiriazi University, Albania)

The Necessity of Marketing in Albanian Local Government


Докторант Георги Алексиев Алексиев (Тракийски университет - Стара Загора)

Институционални възможности за повишаване пазарния капацитет на българското пчеларство


Гл. ас. Дамян Димитров Киречев (ИУ – Варна)

Тенденции в производството, търговията и финансовото състояние на предприятията от сектор “Вино”


Гл. ас. Димитринка Грозева (СА "Д. А. Ценов" – Свищов)

Готовност българските фермери за директни продажби от производител


Ас. Ваня Иванова Енчева (ИУ – Варна)

Публично-частното партньорство, като алтернатива за местно развитие 1. Доклади и дискусии, 14.00-15.30 ч.

водещ Доц. д-р Донка Желязкова
Ас. Юлия Николаевна Христова-Петкова ( ИУ – Варна )

Оценка на привлекателността на пазара на нови автомобили в България


Камелия Емилова Божинова, магистър по икономика

Анализ на жилищното ипотечно кредитиране у нас в условията на глобална финансова криза (2007-2011)


Ас. Крум Христов Христов (АУ – Пловдив)

Проблеми на ребните земеделски производители при финансиране със средства от европейските програми


Гл. ас. Димо Атанасов Атанасов (Аграрен Университет – Пловдив)

Инструментариум за изследване и оценка устойчивостта на аграрните системи в България


Ас. Христимира Кузманова Георгиева (СА “Д. А. Ценов” – Свищов)

Възможности за повишаване конкурентоспособността на българския аграрен сектор в условия на икономическа криза и единен европейски пазар


Ас. Илияна Георгиева Кръстева (СА “Д. А. Ценов” – Свищов)

Анализ и особености на пазара на биологични продукти


Докторант Борислав Атанасов Атанасов (УНСС)

Тенденции на пазара на бързооборотни стоки в България


Гл. ас. Тодорка Христова Тончева ( УНСС)

Тенденции на пазара на бързооборотни стоки в България


Докторант Росица Петрова Белухова-Узунова (АУ – Пловдив)

Структурни промени в аграрния сектор


Гл. ас. Йорданка Димитрова Икова ( АУ – Пловдив)

Продоволствена безопасност в условията на икономическа криза в БългарияVII секция: „Организационно-управленски аспекти и стратегии“, зала 323

10 май

 1. Доклади и дискусии, 14.00-16.00 ч.

водещ Проф. д.и.н Йордан Коев
Проф. д.э. Наталья Харадзе (Учебный университет SEU, Тбилиси. Грузия)

Организация и управление конфликтами


Проф. д.э.н. Юрий Пасичник (Черкасский государственный технологический университет, Украина)

Глобальные стратегии устойчивого развития


Проф. д.и.н. Юлия Дойчинова

Проф. д.и.н. Иван Кънчев (УНСС - София)

Общата селскостопанска политика и публично-частните партньорства в селските райони на България


Доц. д-р Анита Йотова (ИУ – Варна)

Тенденции в развитието на анализа на стопанската дейност на предприятието


Доц. к.э.н. ЛюбовьПетрова, Доц. к.э.н. Юлия Финогенова (Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова - Москва, Россия)

Стратегический менеджмент компании с учетом риска


Доц. д-р Теменужка Халачева (Химикотехнологичен и металургичен университет - София)

Оценяване на ефективността на обучението на човешките ресурси


Доц. д-р Иванка Николова (УНСС)

Роля на отдел "Настаняване" за формиране на приходите в хотела


Доц. д-р Евгения Тонкова (ИУ – Варна)

Насоки за избягване на конфликтите в дистрибуцията


Доц. д-р Пенка Горанова (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Продуктовите стратегии и ролята им в маркетинговата дейност

 1. Доклади и дискусии, 16.30-18.00 ч.

водещ Доц. д-р Стоян Маринов
Проф. д-р Любчо Стойчески (Европейски университет - Скопие, Р. Македония)

Strategic Planning as Important Management Tool


Проф. д.э. Майя Гиоргобиани (Учебный университет SEU – Тбилиси, Грузия)

Современные требования по управлению персоналом в организации


Assoc. Prof. Konstantin Kostin, PhD (Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics, Russia)

Radio frequency identification (RFID) application as a key revenue management driver in the hospitality industry


Доц. д-р Любчо Варамезов (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Технология на избора на аутсорсинг партньор


Гл. ас. д-р Искра Пантелеева (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Нови ориентири в управлението на талантите


Доц. д-р Венета Матеева, Ас. д-р Зоя Иванова (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Предизвикателства пред деловото оценяване на персонала в големите български предприятия


Dr. Karol Chrabański (University of Economics in Katowice, Poland)

A Bridge Strategy for Knowledge Management in Software Developing Organizations


Cristina - Elena Georgescu, PhD (Ovidius University of Constanta, Romania)

Agency theory and firm value. The case of Romania


Гл.ас. д-р Явор Янкулов (УНСС)

Възнаграждаване на търговци и търговски екипи
11 май

 1. Доклади и дискусии, 08.30-10.00 ч.

водещ Доц. д-р Добрин Добрев

Доц. д-р Тодорка Костадинова

Ас. Галина Руменова Петрова (МУ – Варна)

Интегрираните грижи в България – предизвикателство и необходимост


Доц. д-р Лилия Корчевская (Херсонского национального технического университета, Украина)

Классификация объектов и субъектов системы экономической безопасности предприятий Украины


Гл. ас. д-р Радко Радев (УНСС)

Маркетингови механизми за реализация на продуктово-пазарните стратегии на М. Портър в предприятията от сектора на бързо оборотни стоки в България


Гл. ас. д-р Надежда Димова (Нов Български Университет - София)

Нарастващата роля на управлението на взаимоотношенията с клиентите в компаниите


BerislavAndrlić, PhD (Polytechnic of Pozega, Croatia), Marko Šostar, univ.spec.oec. (Regional Development Agency Panora, Croatia)

Anton Devčić, BSc (Regional Development Agency Panora, Croatia)

Human resources as an element of internet marketing mix in hospitality


Гл. ас. д-р Христо Сирашки (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Управление на стратегии за екологизация на фирмената дейност


Catalin Ploae, PhD (Ovidius University of Constanta, Romania)

A critical approach on cultural dimensions


Гл. ас. д-р Емилия Стоянова (Висше Училище Международен Колеж "Албена" – Варна)

Организационно-управленски аспекти на етичното поведение в българските бизнес организации


Благица Йованова, магистър (Университет "Гоце Делчев" – Щип, Р.Македония)

Сравнителен теоретичен анализ на теориите от класическия подход и възможности за приложението им в съвременната бизнес практика
 1. Доклади и дискусии, 11.00-12.30 ч.

водещ Доц. д-р Анита Атанасова
Гл. ас. Райна Петрова (ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”)

Управление на качеството в лечебните заведения за болнична помощ


Ас. Недялко Вълканов (ИУ – Варна)

Позициониране на compliance дейността в практиката на българските търговски банки


Докторант Марина Каменова -Тимарева (УНСС)

Проблеми в съвременното развитие на ресторантьорството и потенциал за тяхното преодоляване чрез прилагане на модела за управление чрез резултати


Докторант Иван Иванов (УХТ Пловдив)

Комплексно оценяване компетентността на персонала от консервната промишленост


Ас. Евелина Парашкевова (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Стратегически подход към управлението на организационните рискове


Ас. Велина Георгиева (ИУ – Варна)

Планиране на производствено-стопанската дейност на строителното предприятие


Х. ас. докт. Петър Петров (ИУ – Варна)

Предимства и недостатъци от използването на експатриати в международния бизнес


Х. ас. докт. Ина Станоева (ИУ – Варна)

Управление на човешките ресурси в театъра
 1. Доклади и дискусии, 14.00-15.30 ч.

водещ Доц. д-р Десислава Серафимова

Гл. ас. Десислава Гроздева (ИУ – Варна)

Особености и проблеми на колективното пазаруване в българското Интернет пространство


Гл. ас. Надежда Веселинова (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Генериране на конкурентни предимства чрез контролинг при управлението на маркетинговите дейности


Д-р Яница Петкова Димитрова (Институт за икономически изследвания БАН)

Корпоративната култура, която мотивира


Elena Nikolova, MSc

Marija Samonikov, MSc (GoceDelcev University – Stip, Macedonia)

Systemic approach to teamwork - a model for team building


Докторант Валентина Великова (ИУ – Варна)

Система за управление на човешките ресурси в лечебните заведения - реалност или добро пожелание?


Докторант Магдалена Парчева (ИУ – Варна)

Специфики на връзката продуктово обновяване като проявление на предприемаческа активност и успех на фирмата


Докторант Лиляна Генова (Русенски Университет „Ангел Кънчев“)

Контролингът в маркетинговата дейност


Ас. Галин Марков (ИУ – Варна)

Проекта за изменение на концепцията COSO , предизвикателство пред развитието на вътрешния контрол в международен мащаб


Ас. Силвия Димитрова (ИУ – Варна)

Стратегически дилеми в културната политика на общините в България


Докторант Стефка Янкова (СУ „Св. Клиент Охридски”)

Фактори за ефективност при сливания и придобивания на предприятия


Димитър Колев (Русенски Университет „Ангел Кънчев“)

Способи за формиране и разпространение на неформална комуникация между потребителите


Ljupco Davcev, PhD (University “Goce Delcev”- Stip, Macedonia)

The role of operational risk in the risk management functionVIII секция: „Математически и статистически методи в съвременната икономика“, зала 523

10 май

 1. Доклади и дискусии,14.00-16.00 ч.

водещ Проф. дин Димитър Радилов

Доц. д-р Росен Николаев (ИУ – Варна)

Възможности за използване на някои нелинейни модели в еднофакторния регресионен анализ


Доц. д-р Тодор Тодоров (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Използване на СНС за нуждите на макроикономическия анализ


Доц. д-р Стефан Стефанов (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Икономически растеж – анализ и прогнозиране за периода 2012-2014 г.


Доц. д-р Маргарита Ламбова (ИУ – Варна)

Логически и терминологични неточности при преподаването на „Теория на статистиката” в България


Доц. д-р Красимира Славева (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Динамика на основните индикатори за външната търговия на България за периода 1991-2011 г.


Гл. ас. д-р Ваня Стоянова (ИУ – Варна)

Научно-изследователска и развойна дейност в България през периода 2000-2010 г. – състояние, изменение и прогнози


Гл. ас. Радан Мирянов (ИУ – Варна)

Предпоставки за подобряване и оптимизиране на дейностите в морските пристанища


Гл. ас. Tанка Милкова (ИУ – Варна)

Модел за прикрепване на потребители към доставчици


Гл. ас. Йордан Петков (ИУ – Варна)

Марковски модел на движението на човешките ресурси

 1. Доклади и дискусии, 16.30-18.00 ч.

водещ Доц. д-р Росен Николаев

Доц. д-р Веселин Хаджиев (ИУ – Варна)

Технологиите и обучението по статистически дисцилини


Гл. ас. д-р Стела Цанова

Докторант Цветелина Цанова (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Оценка на различията в доходите и разходите на домакинствата по децилни групи


Гл. ас. д-р Мариана Кънева (ИУ – Варна)

Телекомуникационна инфраструктура и икономическо развитие на Република България


Гл. ас. Любомир Любенов (ИУ – Варна)

Модели на еластичността на външната търговия с енергийни ресурси на Р. България


Х. ас. Георги Червенски (ИУ – Варна)

Анализ и моделиране на влиянието на цената на суровия петрол върху бизнес климата в България


Гл. ас. Славея Желязкова (ИУ – Варна)

Тестове за панелна коинтеграция и приложението им на примера на паричния модел за валутните курсове


Гл. ас. Катя Тодорова (СА „Д. А. Ценов” – Свищов)

Предизвикателствата пред европейските актюериIX секция: „Език и култура“, зала 511

10 май

 1. Доклади и дискусии, 14.00-16.00 ч.

водещ Ст. преп. Борис Абрашев

Проф. д-р Таня Парушева (УНСС)

Многообразието от култури: ключов ресурс за глобалния туризъм


Доц. д-р Красимира Алексова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Езиковите нагласи в съвременното българско обществео към стратифицираща сила на няколко правоговорни отклонения


Доц. д-р Андреана Ефтимова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Маркери на разговорността в медийния текст


Доц. д-р Йовка Тишева (СУ „Св. Климент Охридски“)

За някои особености на официалното общуване


Доц. д-р Анастасия Кондукторова (ИУ – Варна)

Деловият език – от новоговора на Оруел до стандартите на Брюксел


Доц.д-р Наталия Черняева (ИУ – Варна)

Игра с концептите на съвремието ("Македонската критика на френската мисъл" на В.Пелевин)


Гл.ас. д-р Ася Асенова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Женскост и мъжкост: комуникативни стратегии и модели на поведение


Ст. преп. д-р Владимир Досев (ИУ – Варна)

Икономически концепти в медийни текстове


Ас. Йорданка Велкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

И аз искам да кажа

 1. Доклади и дискусии, 16.30-18.00 ч.

водещ Доц. д-р Анастасия Кондукторова

Ас. Анита Тодоранова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Безлични изреченски структури


Ас. Вехбие Нуриева Балиева-Ашимова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)

Билингвизмът на турскоезични деца в предучилищна възраст


Ст. преп. Светлана Тодорова (ИУ – Варна)

За някои тенденции в развитието на съвременния френски език


Margarita Genova, senior lecturer of English University of Economics, Varna

Implications of ecotourism development in Bulgaria based on class studies


Ст. преп. Мимоза Игнатова (ИУ – Варна)

Динамични процеси в деловия дискурс


Ст. преп. Таня Атанасова (ИУ – Варна)

Концептът „бедствие” и неговата актуализация в българските медии


Преп. Светлана Гроздева (ИУ – Варна)

Фактори, влияещи върху качеството на обучение по чужд език


Преп. Силвена Ставрева – Доростолска

Преп. Катерина Пенева (МУ – Варна)

Ниският езиков регистър в клиничния дискурс – методически аспекти
1 Редът и часът на изнасяне на докладите могат да се променятБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница