Програма по дисциплината : Растителна защитаДата14.01.2018
Размер70.09 Kb.
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРОГРАДИНАРСТВО


УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР: ДЕКАН:

/проф. дсн Й. КУЗМАНОВА/ / доц. д-р Ангел Иванов/У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М АЗа дисциплината: Растителна защита

Включена като: Задължителна


/задължителна, избираема, факултативна/
в учебния план на специалност Лозароградинарство
област 6. Аграрни науки и

ветеринарна медицина
професионално направление Лозароградинарство

за образователно-квалификационна степен Магистърпо лозарство и винарство

Катедра: Преподаватели:

Ентомология и проф. дсн Ангел Харизанов

Фитопатология проф. дсн Борис Наков

/научно звание, научна степен, фамилия/
Утвърдена на заседание на КС на катедрите Ентомология и Фитопатология с протоколи съответно............. и ..........

Пловдив, 2005 година
УЧЕБНА ПРОГРАМА

По дисциплината : Растителна защита

На специалност Лозароградинарство

Кредитни точки по ECTS: 4


 1. Извадки от учебния план:

Код

Водещи преподаватели

Основна форма на контрол

Хорариум - часове

Кредитни точки

Аудиторна

Извън аудиторна
Проф.дсн А.Харизанов

Изпит –

Писмен,


устен

Лекции

Упраж-

нения


Учебни практики

Други форми

4
Проф. дсн Б. Наков

40

10

5

45
 1. Анотация

Дисциплината Растителна защита дава знания на магистрите по Лозарство и винарство за нови и малко познати вредители /болести и неприятели/, за тяхната биология, екология и възможностите за контрол; за ентомофаги, акарофаги и антагонисти и за регулиращата им роля при ограничаване на вредителите; за мониторинга им и за определяне на оптималните стокове за провеждане на растително-защитни мероприятия; за най-новите методи и подходи, използвани в лозарството и за достиженията на световната наука при опазване на лозата от вредители. Магистрите се подготвят за мениджъри в областта на опазване на лозата от болести и неприятели. Магистрите по лозарство и винарство, с получените знания по растителна защита се подготвят за работа в специализирани селскостопански предриятия, в областни служби за съвети, в РСРЗ /Регионални служби за растителна защита/ и др.


 1. Съдържание на учебната програма

  1. Ентомология – непричтели по лозата

   1. Лекции – 20 часа

Тема 1. Фактори на природното регулиране и значението им за ограничаване числеността на вредни насекоми и акари по лозата – 2 часа

Тема 2. Нови пестициди и биологично активни вещества за контрол на вредни насекоми и акари по лозата – 2 часа

Тема 3. Нови и малко познати видове насекоми и акари, повреждащи пъпките и леторастите на лозата – биология, екология, фенология и контрол – 2 часа

Тема 4. Малко познати и нови видове насекоми и акари, повреждащи листата на лозата – видове, биология, екология и контрол – 2 часа

Тема 5. Неприятели, повреждащи корените на лозата и пренасящи вируси по лозата - видове, биология, екология и контрол – 2 часа

Тема 6. Неприятели, повреждащи ресата, ягоридата и гроздето на лозата - видове, биология, екология, биологична и интегрирана растителна защита – 5 часа

Тема 7. Биологично производство на грозде – основни принципи и изисквания – технология – 4 часа

   1. Упражнение – 5 часа

Мониторинг на вредни насекоми, акари, ентомофаги и други членестоноги в промишлени лозя и взеане на решение за контрол

   1. Учебна практика – 5 часа

Обсъждане на резултати от мониторинг за болести и неприятели по лозата и вземане на решение.

  1. Фитопатология – болести по лозата

   1. Лекции – 20 часа

Тема 1. Фитопатогенни причинители на болести по лозата. Екологичен и фитосанитарен мониторинг на болестите по лозата. Мениджмънт – 2 часа

Тема 2. Методи и средства за борба с причинителите на болестите по лозата. Прогноза и сигнализация – 3 часа

Болести, причинени от биотични фактори

Тема 3. Болести по гроздето, листата и леторастите, причинени от гъбни патогени – 6 часа

Мана – Plasmopara viticola

Брашнеста мана – Uncinula necator

Сиво гниене – Botrytis cinerea

Черно гниене – Qwiynardia bidwellii

Екскориоза – Phomopsis viticola

Антракноза – Sphaceloma ampelinum

Ротбренер – Pseudopezicula tracheiphila

Зонални петна – Cristulariella moricola

Бяло гниене – Coniella diplodiella

Глеоспороза – Gloeosporium fructigenum /Colletotrichum gloeosporoides/

Бриозия – Briosia ampelophaga

Церкоспороза – Cercospora rosleri

Тема 4. Гъби причинители на дървесно и кореново гниене – 2 часа

Еутипиоза – Eutipa lata /E. armeniacae/

Еска – Stereum hirsytum; Philinum iquiarina

Чума – Armillaria mellea /Armillariella mellea/

Бяло горчиво гниене – Roselinia necatrix

Вертицилийно кореново гниене – Verticillium dahliae

Фитофторно гниене – Phytophthora sp.

Тема 5. Болести причинени от бактерии и бактериоподобни организми – 2 часа

Бактериен рак – Agrobacterium radiobacter p.v. tumefaciens

Чернилка – Erwinia vitivora

Пирсова болест – Xylella fastidiosa

Тема 6. Вирусни и микоплазмени болести по лозата – 3 часа

Късовъзлие – Grapevine fanleaf virus

Арабисова мозайка – Arabic mosaic virus

Български латентен вирус – Grapevine latent virus

Доматени пръстеновидни петна – Tomato black ring virus

Листно завиване – Leaf roll virus

Набраздена дървесина – Rupestres stem pitting , Rober stem growing corky bark

Златисто пожълтяване - Phytoplasma

Други вирусни и вирусоподобни болести – енации, жълти точки по Ркацители, мозайка по нерватурата, некроза по нерватурата.

Тема 7. Болести причинени от абиотични фактори – 2 часа

Химични средства

Хранителни елементи

Стресови фактори на околната среда

   1. Упражнение – 5 часа

Мониторинг на болести в промишлени лозови насаждения и вземане на решения за контрол.

 1. Извън аудиторна работа – 45 часа

  1. Технология на обучението

   1. Лекциите включват теоретични въпроси, свързани с нови болести и неприятели, нови възможности за контрол; с факторите на природното регулиране; с биологично активни вещества и генетични методи и с биологично производство на грозде.

   2. Упражненията позволяват да се придобият умения и знания за мониторинг на вредителите при производствени условия.

   3. проектите се проверяват от водещите преподаватели, обсъждат се с магистрите и се оценяват.

   4. заверка на семестъра за лекции и упражнения се прави в съответствие с приетите общи указания в Университета.

   5. Изпитът се провежда в два часа – писмен и устен, като основната тежест пада на писмения изпит, а с устният се закръгля оценката. Поставят се по 2 основни въпроса. Окончателната оценка се оформя и на базата на оценката на проекта, която е с 20% тежест от общата оценка.


Конспект по Ентомология

 1. Фактори на природното регулиране и значението им за ограничаване числеността на вредни насекоми и акари по лозата

 2. Нови пестициди и биологично активни вещества за контрол на вредни насекоми и акари

 3. Нови и малко познати видове насекоми и акари, повреждащи пъпките и леторастите на лозата

 4. Малко познати и нови видове насекоми и акари, повреждащи листата на лозата

 5. Неприятели, повреждащи корените на лозата

 6. Неприятели, повреждащи ресата, ягоридата и гроздето на лозата

 7. Биологична борба срещу неприятелите по лозата

 8. Интегрирана борба срещу неприятелите по лозата

 9. Биологично производство на грозде.


Конспект по Фитопатология

1. Фитопатогенни причинители на болести по лозата. Екологичен и фитосанитарен мониторинг на болестите по лозата. Мениджмънт.

2. Методи и средства за борба с причинителите на болестите по лозата. Прогноза и сигнализация

3. Болести по гроздето, листата и леторастите, причинени от гъбни патогени

4. Гъби причинители на дървесно и кореново гниене

5. Болести причинени от бактерии и бактериоподобни организми 6. Вирусни и микоплазмени болести по лозата

7. Болести причинени от абиотични фактори.

Литература

Абрашева П. и др., 2002, Земеделие плюс, бр. 12

Ковачевски И. и др., 1999, Вирусни и вирусоподобни болести по културните растения

Маленин И., 2002, Болести по лозата

Наков Б. и др., 1999, Специална фитопатология

Наков Б., Накова М., 1998, Фитофармация

Панделиев С., Харизанов А. и др., 2005, Практически съвети по лозарство и винарство

Харизанов А., Б. Наков, В. Харизанова, М.Накова, 1994, Защита на лозата от болести и неприятели, Земиздат

Харизанов А., Лекции, четени в Магистърски курс по Лозарство и винарство 2004-2005

Харизанов А., Р. Ангелова, Т. Бабрикова, 2001, Ентомология

Харизанов А., Т. Бабрикова, В. Харизанова, 1996, Биологична борба срещу неприятелите на културните растения

Agrios G.M., 1988, Plant pathologyPearson R., Goheen A., 1998, Compendium of Grape diseases


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница