Програма по дисциплината: механика включена в учебния план на специалност: физика и математика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0Дата03.09.2017
Размер57.63 Kb.
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: МЕХАНИКА

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: БАКАЛАВЪР

КРЕДИТИ (ECTS): 5.0

КАТЕДРА: ФИЗИКА НА КОНДЕНЗИРАНАТА МАТЕРИЯ

ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятията

Семестър

Хорариум

Часа седмично

Хорариум

Часа общо

Лекции

І


3

45

Семинарни упражнения

І

1

15

Общо часа:
4

60

Форми на контрол:

(а) За сем. упражнения

(б) За дисциплината
Текуща оценка

ИзпитА. АНОТАЦИЯ

Лекционният курс представлява едно последователно съвременно изложение на основните понятия, величини, закони и експериментални факти на класическата механика на идеалните и реални тела, при което се използва изучавания в І курс математически апарат. В рамките на 3 – 4 учебни часа се прави разглеждане и на релативистичната механика, запознаването с която помага за разбиране границите на приложимост на класическата механика. Много важна и неразделна част от лекционния курс са демонстрациите, чрез които се изяснява физическата същност на изучаваните закони и се виждат някои техни конкретни проявления. Така постро-еният лекционен курс представлява основа за изграждане на по-нататъшното уни-верситетско образование по физика както с фундаментална, така и с приложна насо-ченост.

Семинарните упражнения включват решаване на задачи от почти всички раздели на лекционния курс. Във всеки раздел както на семинарните упражнения така и при самостоятелната работа на студентите, се решават задачи от различни типове и с различно ниво на тудност.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции (семинарни упражнения)
Тема, вид на занятието:

Лекции и семинарни упражнения

Брой часове

1.

Кинематика на материална точка и на абсолютно твърдо тяло. (Отправни системи. Основни кинематични величини. Закони за скоростта и за движението. Транслация и въртене около посто-янна ос. Ъглова скорост.)5 (4)


2.

Динамика на материална точка. (Принципи на динамиката. Импулс. Момент на сила и момент на импулса. Работа. Консерва-тивни сили. Потенциална и кинетична енергия. Закони за запазване на енергията, импулса и момента на импулса.)

6 (4)

3.

Относителност на движенията. (Галилеев принцип на относителността. Неинерциални системи. Инерчни сили. Елементи на специалната теория на относителността.)

7

4.

Механика на трептенията на материална точка. (Свободни незатихващи хармонични трептения. Затихващи хармонични треп-тения. Принудени трептения, резонанс. Енергия на трептенията. Събиране на трептения.)

5 (3)

5.

Гравитация и небесна механика. (Закони на Кеплер. Закон на Нютон за гравитационното взаимодействие. Интензитет и потен-циал на гравитационното поле. Права задача на небесната меха-ника.)

3

6.

Динамика на идеално твърдо тяло. (Основно уравнение на вър-теливо движение около постоянна ос. Инерчен момент. Физическо махало. Теорема на Щайнер. Тензор на инерчния момент. Инерчен елипсоид. Жироскопир прецесия.)

4 (4)

7.

Еластични деформации на твърди тела. (Еластични деформа-ции. Модул на Юнг. Коефициент на Поасон. Деформации при хлъзгане и при торзия. Енергия на еластична деформация..)

2

8.

Механика на флуидите. (Закон на Паскал. Хидростатично наля-гане. Атмосферно налягане. Основни величини и закони в динамиката на флуидите. Вътрешно триене. Обтичане на тела от идеалин и от реален флуид.)

6

9.

Някои въпроси от физиката на вълните и акустиката. (Едномерни синусови вълни. Скорост на разпространение на еластич-ни вълни в твърди тела, течности и газове. Енергия на вълните. Пространствени вълни – плоски и сферични. Повърхнинни вълни. Интерференция. Групова скорост. Собствени трептения на тела. Субективно възприемане на звука. Ефект на Доплер и вълни на Мах.)

7

В. Форми на контрол:

Изпит за цялостната дисциплина и текуща оценка за семинарните упраж-нения към нея.Условията за допускане до изпит са:

 1. Оценка не по-ниска от среден (3) от Лабораторния практикум по механика.

 2. Оценка не по-ниска от среден (3) от текущата оценка от семинарните упраж-нения към дисциплината.

Контролът за семинарните упражнения се провежда от техния ръководител. Той се изразява главно в провеждане на контролни работи върху задачи от всеки изучаван раздел. Задачите са разделени в три групи по трудност. Праговото ниво за получа-ване на оценката Среден (3) за всяко контролно е умението да се решават задачи от групата с най-ниска трудност. Общата текуща оценка от семинарните упражнения е осреднената оценка от всички контролни.

Оценяването на изпита е по общоприетите за Факултета академични критерии, като в нея се взема предвид, с относително тегло от около 20 %, текущата оценка от семинарните упражнения.Г. Основна литература:

 1. М. Борисов, Физика – І част, изд. Наука и изкуство, София, 1965.

 2. Д. В. Сивухин, Общий курс физики І-ІV том, изд. Наука, Москва, 1979.

 3. И. В. Савельев, Курс общий физизи І-ІІІ том, изд. Наука, Москва, 1977.

 4. А. Н. Матвеев, Механика и теория относительности, изд. Высшая школа, Москва, 1976.

 5. Н. Мартинов, Записки по обща физика - І част, изд. СУ “Св. Кл. Охридски”, София, 1986, 1992.

Д. Допълнителна литература:

 1. Дж. Орир, Физика – І том, изд. Мир, Москва, 1981.

 2. Р. Файнман, Р. Лейтон, М. Сендс, Файнманови лекции по физика – І том, изд. Народна просвета, София, 1970.

 3. Киттель, Найт, Рудерман, Механика – Берклиевский курс физики – І том, изд. Наука, Москва, 1977.

 4. Крауфорд, Волны - Берклиевский курс физики – ІІІ том, изд. Наука, Москва, 1977.

Дата: 01.10.2008 г. Съставил програмата:/доц. д-р Д. Съева /


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница