Програма по физическо възпитание и спорт за IX класДата14.01.2019
Размер217.5 Kb.
ТипПрограма

powerpluswatermarkobject1УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА IX КЛАС

(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението в IX клас има за цел поставяне основата на специална спортна образованост В обучението се включват специфични знания, двигателни умения и навици имащи връзка и с доброто здравно и функционално състояние на учениика.Обучението в IX клас е насочено към рационалното изпълнение на двигателните умения и навици и самоусъвършенстване. В обучението се включват допълнителни дейности и упражнения в подкрепа на здравното, функционалното и психическото състояние на ученицитека.

Образователните цели на учебната програма в IX клас са насочени към: • разширяване на теоретичните знания за техниката и тактиката на изучаваните движения, за тяхното въздействие и приложна стойност, до правилознанието на вида спорт/спортна дисциплина;

 • усъвършенстване и рационално изпълнение на техникотактическите умения и изграждане на специфичната за вида спорт двигателна работоспособност;

 • постигане на единство между общата и специалната физическа подготовка в процеса на самоусъвършенстването и формирането на индивидуален стил на живот;

 • формиране на критично отношение за положителното и отрицателното значение на нравствените черти на характера, изразяващи отношението на ученика към социалните задачи;

Учебното съдържание е диференцирано по пол съобразно изучавания спорт или спортна дисциплина и гарантира включването в обучението и на ученици със специални образователни потребности. Двигателни навици и умения от предходните години продължават да се упражняват и усъвършенстват независимо от това, че не са посочени в основното учебно съдържание. Придобиването на теоретически знания се осъществява паралелно с овладяването на двигателните умения. Планирането на съответстващите учебни дейности за гарантиране изпълнението на учебната програма се осъществява при спазване на последователността на етапите на обучението в двигателно-познавателната дейност и отчитане на специфичните и характерни за региона климатични условия.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА


ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪЖАНИЕЛека атлетика


Прилага техника и тактика на бягане на къси и къси средни разстояния, на скок на дължина и на хвърляне.

Притежава необходимото за възрастта равнище на физическа дееспособност.


Прилага елементи на хвърляне с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Гимнастика

Съставя и изпълнява самостоятелно комбинации от гимнастически или акробатически упражнения.

Изпълнява шопско и македонско хоро. Участва в творчески танцови комбинации.


Изпълня упражнения и индивидуални комплекси и комбинации с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Спортни игри

Прилага спортно-технически упражнения и ефективна техника и тактика на един спорт от групата на отборните спортовете (баскетбол, хандбал, волейбол, футбол) и участва в групови или в отборни тактически действия в нападение и защита.
Прилага елементи на техника и тактиката в една от спортните игри с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Плуване, водни спортове

Прилага техника и тактика на един стил от плуването.

Прилага техника и тактика на един от водните спортове. 

Владее водноспасителен минимум.
Прилага упражнения и комбинации във водна среда с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.


Туризъм, ориентиране зимни спортове

Прилага планинска техника и тактика. Катерене. Ориентиране. Оказва помощ при планинско спасяване.

Прилага алпийска ски техника и тактика. Сноуборд. Оказва помощ при планинско спасяване.

Подбира и участва с подходящи мерки за опазване на природната среда.
Прилага eлементи от планинската техника и тактика с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.


Ракетни спортове

Прилага техника и елементи от тактиката на бадминтон.

Прилага техника и елементи от тактиката на тенис на маса.

Прилага техника и елементи от тактиката на тенис.
Прилага елементи от техника и тактиката на един от ракетните спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.


Фитнес, бойни спортове


Притежава хармоничност на телосложението и демонстрира разностранна физическа работоспособност.

Прилага техника на един спорт от групата на бойните спортове и на един стил от източните бойни изкуства.


Прилага елементи от техника и тактика на фитнес, един от бойните спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Шахмат


Изпълнява комбинации в шахмат с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Изисква се овладяването на две от трите задължителни области на учебното съдържание, от избираемите области на учебното съдържание овладяването най-малко на един спорт или на една двигателно-познавателна дейност.

Изборът на вид спорт/двигателно-познавателна дейност се осъществява от учителя по физическо възпитание и спорт и училищното ръководство съобразно квалификацията му, интересите на учениците, условията, възможностите и традициите на училището.

Обучението по плуване и водни спортове и по туризъм, ориентиране и зимни спортове се реализира, като часовете по учебен план могат да се групират в съответствие с моделната характеристика на вида спорт или спортна дисциплина.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪЖАНИЕ

Лека атлетика

Бягания

 • Техника и тактика на бягане на къси и средни разстояния

 • Скъсен и удължен нисък старт

 • Техника на бягане по разстоянието при средни разстояния

Използва рационално техниката на удължен и скъсен нисък старт и тактика на бягане на къси и средни разстояния.

Познава правилника по лека атлетика.

 • Удължен нисък старт.

 • Скъсен нисък старт.

 • Бягане по завой.

Скокове

Скок на дължина

 • Техника и тактика на скок на дължина начин „Дъга”

Изпълнява рационално техника на засилване, отскок, летеж и приземяване при скок на дължина.

Познава и прилага правилознание при скок на дължина.

Дискутира проявлението на нравствените черти на характера на популярни български или световноизвестни Участва в дискусии с бележити български атлети във връзка с положителните и отрицателните нравствени черти на характера на спортиста.


 • Скъсено засилване.
Физическа дееспособност

 • Функционално състояния и двигателни способности на организмаПритежава обща и специална физическа подготвеност и ниво на развитие на специфичните двигателните качества съобразно вида спорт или спортна дисциплина.

Постига средното ниво за състоянието на физическата дееспособност, измерено за съответната възраст и пол. • Специална физическа подготвеност.

Гимнастика

Акробатични упражнения

 • Скок кълбо

 • Кръгомно премятане

 • Гимнастическо съчетание

 • Кръгомно премятанеДейности за АФВ:

Комплекси от упражненияИзпълнява рационално техниката на скок кълбо и кръгомно премятане. Изпълнява комбинаци от гимнастически и акробатични упражнения и съчетание от 4 задължителни и 2 волни осморки.

Характеризира равномерното движение по окръжност, центростремителна сила и центростремително ускорение.

Дискутира проявлението на нравствените черти на характера на популярни български или световноизвестни гимнастици (за самостоятелна работа).
Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.

 • Скок кълбо.

 • Кръгомно премятане.

Народни хора и танци

 • „За пояс” – Шопско хоро

 • „Тръгнала Румяна” (Македонско хоро) • Народен танц/хоро, специфични за региона


Дейности за АФВ:

Танцови движения и комбинации


Изпълнява танцови комбинации и импровизации.

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.


 • Шопско хоро.

 • Македонско хоро.

Спортни игри

Отборни спортове

Баскетбол

 • Индивидуални техникотактически действия

 • Скрити подавания

 • Стрелба от далечно разстояние

 • Взаимодействия между двама и повече играчи

 • Заслон, контразаслон

 • Нападение с един център

 • Зонова защита - 2:31:2

 • Правилознание


Дейности за АФВ:

Индивидуални или групови техникотактически действияИзпълнява рационално техниката на скрити подавания ,и стрелба от далечно разстояниея, като постига точност - 2 попадения от 5 опита. Прилага тактически действия в нападение и защита и обяснява тактика при нападение с център и зонова защита.

Познава и прилага правилото за отбелязване на три точки.

Дискутира проявлението на нравствените черти на характера на популярни български или световноизвестни баскетболисти. Дискутира факти и събития по предварително зададени критерии от европейски първенства или проявлението на положителните и отрицателните нравствени черти на спортиста (за самостоятелна работа).

Участва в ученически игри и състезания по пол и възраст (за допълнителна учебна работа).
Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.


 • Стрелба от далечно разстояние.

 • Заслон.

 • Контразаслон.

 • Нападение с един център.

 • Зонова защита 2:1:23.
Волейбол

 • Индивидуални техникотактически действия

 • Горен лицев лъкатушещ сервис

 • Тактически действия при горен и долен начален ударсервис и при забиване

 • Защита в задното поле

 • Групови и отборни действия

 • Подсигуряване при пусната топкаДвоен блок

 • Системи за игра в защита

 • Тактически действия в нападение

 • ПравилознаниеДейности за АФВ:

Индивидуални или групови техникотактически действия


Изпълнява рационално техниката на горен лицев лакатушещ сервис. Постига точност на 2 попадения от 5 опита в предварително определена зона. Прилага тактически действия в нападение и защита и обяснява тактика на нападение.

Дискутира проявлението на нравствените черти на характера на популярни български или световноизвестни Дискутира факти и събития по предварително зададени критерии от европейски първенства или проявлението на положителните и отрицателните нравствени черти на спортиста волейболисти (за самостоятелна работа).

Участва в ученически игри и състезания по пол и възраст (за допълнителна учебна работа).


Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания. Участва в ученически игри за ученици със СОП (за допълнителна учебна работа). • ПодсигуряванеДвоен блок.

 • Игра при мрежата.

 • Системи за игра в защита.

 • Горен лицев лакътушещ сервис.

Футбол

 • Индивидуални техникотактически действия

 • Удар по топката от въздуха с крак

 • Освобождаване от защитникопека

 • Освобождаване на пространство за съотборник

 • Освобождаване от пазач защитник с всички възможни позволени движения и от дълбочина

 • Групови и отборни действия

 • Контраатака

 • Игри - 10+1/10+1 при системи на игра 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2
 • ПравилознаниеДейности за АФВ:

Индивидуални или групови технико-тактически действия


Изпълнява рационално удар от въздуха с крак.

Прилага рационално индивидуални техникотактически действия в отборни взаимодействия в нападение и в защита.

Дискутира проявлението на нравствените черти на характера на популярни български или световноизвестни Дискутира факти и събития по предварително зададени критерии от европейски първенства или проявлението на положителните и отрицателните нравствени черти на спортиста футболисти (за самостоятелна работа).

Познава и прилага правилото за засада.

Участва в ученически игри и състезания по пол и възраст (за допълнителна работа).

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания. Участва в ученически игри за ученици със СОП (за допълнителна учебна работа).


 • Удар от въздуха с крак.

 • ОпекаЗащита.

 • Контраатака.
Хандбал

 • Индивидуални техникотактически действия

 • Стрелба под рамо о(хълбочно хвърляне)

 • СХълбочна стрелба с наклон към свободната ръка

 • Залъгващи движения при подаване и стрелба

 • Групови и отборни действия

 • Заслон – поставяне и излизане

 • Противодействие срещу заслон

 • Разширена контраатака (РКА)

 • Динамично покритие

 • Позиционно нападение - 2:4

 • Зонова защита - 3:2:1

 • Правилознание


Дейности за АФВ:

Индивидуални или групови техникотактически действияИзпълнява рационално индивидуални спортно-технически умения за хълбочен удар, финт с и без топка.

Прилага отборни тактически действия в нападение и защита и обяснява техника на заслон, тактика на постепенно нападение, зонова защита.

Дискутира проявлението на нравствените черти на характера на популярни български или световноизвестни Дискутира факти и събития по предварително зададени критерии от европейски първенства или проявлението на положителните и отрицателните нравствени черти на спортиста хандбалисти (за самостоятелна работа).

Участва в ученически игри и състезания по пол и възраст (за допълнителна учебна работа).


Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.

 • Стрелба под рамо.

 • Заслон.

 • РКА.

 • Позиционно нападение 2:4.

 • Зонова защита 3:2:1.

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Плуване, водни спортове

Плуване

 • Техника на стил бътерфлай/делфин

 • Координация при стил бътерфлай/делфинДейности за АФВ:

Плуване по разстоянието с помощни средстваИзпълнява рационално техниката на стартиране, обикновено обръщане и плуване по разстоянието.

Познава правилник по плуване.

Дискутира факти и събития по предварително зададени критерии от европейски първенства или проявлението на положителните и отрицателните нравствени черти на спортиста (за самостоятелна работа).
Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.
Гребане

 • Распашно гребане в основни лодки

 • Скулово гребане в многоместни лодки

 • Тактическата подготовка

Изпълнява рационално техника на распашно и скулово гребане.

Прилага тактика на распашни и скулови гребане. • Скулово гребане.

Водноспасителен минимум и оказване на помощ във водна среда

 • Спасителни средства - спасителна топка с въже/торбичка с въже

 • Оказване на помощ чрез ходене и чрез плуване във водa

 • Първа помощ при давене и удавяне


Дейности за АФВ:

Спасителни средства или оказване на помощ


Познава и използва спасителните средства - хвърля спасителна топка с въже/торбичка с въже.

Прилага техника на ходене или на плуване за достигане на пострадал и подава плаващ предмет.

Прилага правила и техники за възстановяване на дишането.

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.

 • Плаващ предмет.

 • Торбичка с въже.

 • Изкуствено дишане.

Туризъм, ориентиране, зимни спортове

Туризъм

 • Туристически поход

 • Техника и тактика на катерене на изкуствена катерачна стена и боулдър модули • Планинско спасяване

 • Спазва правилаОпазване зна опазване на природатаната средаДейности за АФВ:

Опазване на околната среда


Разработва маршрут и график на движение. Прилага техники за придвижване по определен маршрут.


Използва основни способи за първа помощ при открити рани.

Разработва маршрут на катерене и прилага техника и тактика на катерене. Прилага правила за опазване на природата от горива, разтворители и продукти от бита.

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.


 • План и график на маршрут.
Ориентиране

 • Ориентиране с туристическа карта в планината

Използва компас и умения за ориентиране в планински условия с помощта на едромащабните карти на българските планини.

 • Едромащабна карта.

Ски

 • Техника клас В1 – завой в ансамбъл

Сноуборд

 • Ниво основно обучение: носене, падане, изправяне, скейтинг, изкачване, право спускане, видове стойки и спиране
Изпълнява рационално техниката клас В1 - завой в поток, колона, редица.

Изпълнява елементите от техниката на сноуборд – ниво основно обучение. Познава правила и изисквания за каране в урбанизирани ски условия и територии.
 • Сноуборд.

 • Скейтинг.
Дейности за АФВ:

Ниво основно обучениеИзвършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.Ракетни спортове

Бадминтон

 • Индивидуални техникотактически действия

 • Къси удари на мрежата от форхенд и бекхенд

 • Изтегляне от долу под кръста от средата на корта (форхенд/бекхенд) - защита

 • Смач (забиване) по права

 • Къс сервис от бекхенд - двойки

 • Игри по двойки

Изпълнява рационално техниката и прилага индивидуален техникотактически стил.

Дискутира факти и събития по предварително зададени критерии от европейски първенства или проявлението на положителните и отрицателните нравствени черти на спортиста (за самостоятелна работа).
Участва в ученически игри по пол и възраст.
 • Къс удар от форхенд.

 • Изтегляне от долу под кръста.

 • Къс сервис от бекхенд.

Тенис на маса

 • Индивидуални техникотактически действия

 • Дланни и обратни подложки

 • Дланни и обратни сечени удари

 • Дланни и обратни удари с ляво и дясно странично въртене

 • Пуснати къси топки с дланен и обратен удар

 • Дланни и обратни изтеглени удари (флип)

 • Тактически комбинации след изпълнение на промеждутъчен удар

Изпълнява рационално техниката на дланни и обратни промеждутъчни удари и прилага индивидуален техникотактически стил.

Дискутира факти и събития по предварително зададени критерии от европейски първенства или проявлението на положителните и отрицателните нравствени черти на спортиста (за самостоятелна работа).
Участва в ученически игри по пол и възраст.

 • Подложка.

 • Странично въртене.

 • Флип.

 • Промеждутъчен удар.

Тенис

 • Индивидуални техникотактически действия

 • Къса топка

 • Специфични удари – деми воле, стоп воле

 • Изпълнение на сервис в цел

Изпълнява рационално техниката на предвидените за изучаване специфични удари и прилага индивидуален техникотактически стил.

 • Къса топка.

 • Деми воле.

 • Стоп воле.

Фитнес, бойни спортове

Фитнес

 • Здраве и фитнес

 • Хармоничност на телосложението

 • Хранене, хранителен режим и хранителни добавки

 • ДопингДейности за АФВ:

Упражнения за мускулна масаИзползва специфични упражнения за хармонично развитие на мускулатурата. Използва правила за хранене и обяснява хранителен режим. Познава съдържанието на енергийни напитки и храни, които съдържат въглехидрати и белтъчини и Дискутира тяхното въздействие върху организма.

Определя гледна точка за употребата на допинг и формира критично отношение по обсъждания проблем (за самостоятелна работа).


Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.Борба/

 • Техника от стойка

 • Събаряне с кука: вътрешна, външна

 • Хвърляния - поясно

 • Техника в партер

 • „Опаковка”

 • Учебна схватка

Джудо

 • Хвърляне през рамо - сеои–наге

 • Йоко гери

 • Позиции – „Соги”

Изпълнява и прилага технически умения на основни хватки в стойка и в партер.

Изпълнява техники от джудо.

Дискутира факти и събития по предварително зададени критерии от европейски първенства или проявлението на положителните и отрицателните нравствени черти на спортиста (за самостоятелна работа).

Участва в демонстративни прояви и състезания. • Поясно хвърляне.

 • Опаковка.
 • Соги.

 • Ап соги.

 • Сеои – наге.

 • Йоко гери.

 • Дит куби.

 • Ап куби.
Карате-до


 • Кихон за 5 Кю

 • Ката - Хейан Йодан

 • Кумите - Джу ипон

 • Кумите до уширо гери


Таекуон-до

Основни позиции (Кибон)

Удари с ръце (Чураги)

Прав удар (Апчурги)
Дискутира, изпълнява и прилага кихон, ката, кумите и кумите до удар с крак назад с въртене. Участва в демонстративни прояви и състезания (за допълнителна работа).

Познава правилата и терминологията.

Анализира социалния и емоционалния ефект на бойните умения за възпитаване на личността и за защита.

Разбира бойните умения като средство за възпитаване на не насилие над другите.
 • Хейан Йодан.

 • Джу ипон.
 • Кибон.

 • Чураги.

 • Апчурги.
Дейности за АФВ:

Основни удари с крака и позицииИзвършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.
Шахмат

 • Критерии за оценка на позицията

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА

Годишен брой часове за изучаване на предмета в IX клас - 72 часа • за изучаване на задължителните области на учебното съдържание - 75%;

 • за изучаване на избираемите области на учебното съдържание - 25%.
За овладяване на нови знания и двигателни умения

33%

За прилагане на изученото учебно съдържание в игровата дейност

44%

За развиване на двигателни качества

17%

За контрол и оценка на физическата дееспособност

6%


СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕНе по-малко от три текущи оценки от практически изпитвания при спазване на последователността на етапите на обучението в двигателно-познавателната дейност за всеки учебен срок, в които се включват и теоретични знания

50%

За контрол и оценка на физическата дееспособност една оценка в началото и в края на учебната година с отчитане на индивидуалния прираст в постиженията

25%

Оценка от други участия (работа в час, оказване на помощ, самостоятелна работа, участие в спортни състезания

25%

Очакваните резултати от обучението за овладяването на знания, двигателни умения и дейности от съответната област на учебното съдържание се оценяват по критерии, определени в началото на учебната година от учителя по физическо възпитание и спорт.

Практическите изпитвания могат да се организират като индивидуални или като групови. Устните изпитвания са индивидуални - ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени въпроси или задачи.

Оценяването на техническото изпълнение на двигателните действия и тяхното прилагане в игровата дейност, на количествения резултат при измеримите физически упражнения и на теоретичните знания стимулират творческата и двигателната активност на учениците, инициативността и предприемаческите им умения.

Състоянието на физическата дееспособност се оценява чрез система за контрол и оценка на физическата дееспособност на учениците. В системата не са включени тестове и нормативи за учениците със специални образователни потребности, които се оценяват в съответствие с индивидуалния им прираст в овладяването на съответната двигателна дейност.

Не се оценяват ученици, освободени по здравословни причини за периода на изучаването на двигателните знания, умения и навици и за времето, което не позволява поставяне на минималния брой текущи оценки.Не се оценяват учениците, освободени дълготрайно по здравословни причини от упражняване на физически упражнения, спорт, туризъм или фитнес.
ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ


Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

 1. Компетентности в областта на българския език

 • Обясняване техниката на движенията като подпомага образуването на двигателните навици.

 1. Умения за общуване на чужди езици

 • Познаване спортните термини и понятия на чужд език, свързани с правилата по вид спорт.

 1. Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

 • Характеризиране равномерното движение по окръжност, центростремителна сила и центростремително ускорение.

 1. Дигитална компетентност

 • Използване на дигитални средства за представяне на факти и събития (видеопроектор, таблет, аудио/видео плеър).

 1. Умения за учене

 • Използване на обобщени предварително усвоени знания за тактически начини на действие - принципи на тактическо мислене в резултат на действия на противников играч или отбор.

 • Смислово запаметяване на учебния материал чрез целенасочено групиране на физическите упражнения.

 1. Социални и граждански компетентности

 • Ориентиране в различните цели на човешкия живот – лично щастие, удоволствие, полза и дълг към другите.

 • Осъзнаване на важността и влиянието на груповата принадлежност за личностната идентичност и развитие.

 1. Инициативност и предприемачество

 • Избиране стратегии за успешно реализиране на предприемаческа идея.

 1. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

 • Културно самоизразяване и разбиране на собствената култура и чувство за индентичност.

 1. Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 • Укрепване на здравето и на психофизическото състояние.

 • Оптимално развиване на двигателните качества.

 • Стимулиране на биологичната потребност от двигателна активност и игри.

 • Подобряване на съпротивителните сили срещу вредните влияния на околната среда.

 • Разпознаване на опасностите в природната и учебната среда.

 • Използване на правила за здравословно и рационално хранене и хранителен режим.

 • Дискутиране на факти и събития по предварително зададени критерии от европейски първенства.

 • Дискутиране проявлението на положителните и отрицателните нравствени черти на спортиста (за самостоятелна работа). • Провеждане на вътрешноучилищни състезания.

 • Включване на ученици със специални образователни потребности.

 • Организиране и провеждане на спортни дейности.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница