Програма по физическо възпитание и спорт за VІI класДата06.02.2018
Размер212.98 Kb.
ТипПрограма

powerpluswatermarkobject1


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА VІI КЛАС

(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по физическо възпитание и спорт в VII клас e насочено към овладяване на многообразни техникотактически знания, умения и навици, свързани с моделната характеристика на различните видове спорт, спортни дисциплини или двигателни дейности, които въздействат за балансираното формиране на психо-физическата и социалната индивидуалност на ученика.

Образователните цели на учебната програма в VII клас са насочени към: • подобряване на физическата дееспособност чрез комплексно и хармонично развиване на двигателните качества;

 • подкрепяне на спортните интереси на ученика в зависимост от неговите индивидуални двигателни възможности и типични черти на личноста;

 • превенция от наранявания и травми чрез използване и прилагане на знания и умения за предварителна функционална подготовка на организма;

 • развиване на силните и позитивни черти на характера с акцент за развиване на уменията за организиране на класа, групата или отбора.

Учебното съдържание е диференцирано по пол съобразно спецификата на изучавания спорт или спортна дисциплина и гарантира включването в обучението и на ученици със специални образователни потребности. Двигателните навици и умения от предходните години продължават да се упражняват и усъвършенстват независимо от това, че не са посочени в основното учебно съдържание. Придобиването на теоретически знания се осъществява паралелно с овладяването на двигателните умения. Планирането на учебните дейности за гарантиране изпълнението на учебната програма се осъществява при спазване последователността на етапите на обучението в двигателно-познавателната дейност и отчитане на специфичните и характерни за региона климатични условия.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА


ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪЖАНИЕ
Лека атлетика

Прилага основите на техниката на щафетно бягане, скок на дължина и на височина, както и техниката на тласкане.

Притежава небходимото за възрастта равнище на физическа дееспособност.


Прилага техниката на ходене и бягане с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Гимнастика


Прилага самостоятелно и в група, поотделно и в съчетание гимнастически упражнения от основната и спортната гимнастика.

Изпълнява „Пайдушка тройка” и „Добруджанска ръка”. Прилага танцови комбинации и импровизации.


Изпълнява упражнения и индивидуални комплекси и комбинации с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Спортни игри

Прилага основни технически елементи от спортните игри (баскетбол, хандбал, волейбол, футбол).

Осъществява индивидуални тактически действия в нападение и защита.


Прилага eлементи от техниката на игра с топка с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Плуване, водни спортове

Прилага основите на техниката на един плувен стил.

Прилага основите на техниката на гребане.

Прилага основни умения за оказване на помощ във водна среда.
Изпълнява упражнения и комбинации във водна среда с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.


Туризъм, ориентиране, зимни спортове


Притежава алпийска ски техника - клас „А”. Притежава основна планинска техника (предвижване, катерене и бивакуване). Ориентира се в непозната местност с компас и топографска карта. Знае и прилага мерки за опазване на природата.
Прилага eлементи от планинска техника с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Ракетни спортове


Прилага основни елементи от техниката на бадминтон.

Прилага основни елементи от техниката на тенис на маса.

Прилага основни елементи от техниката на тенис.
Изпълнява елементи от техниката на ракетните спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.


Фитнес, бойни спортовеПрилага основни елементи от техниката в един от бойните спортове и един от източните бойни стилове.

Прилага основни елементи за самозащита.


Изпълнява елементи от техниката на фитнес, бойни спортове с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Шахмат

Познава основни комбинации с отчитане на параметрите за годност за участие на лица с увреждания според медицинските класификации.

Изисква се овладяването на учебното съдържание по лека атлетика, гимнастика и най-малко на два отборни спорта от спортните игри. От избираемите области на учебното съдържание - овладяването най-малко на един спорт или на една двигателно-познавателна дейност.

Изборът на вид спорт/двигателно-познавателна дейност се осъществява от учителя по физическо възпитание и спорт и училищното ръководство съобразно квалификацията му, интересите на учениците, условията, възможностите и традициите на училището.

Обучението по плуване и водни спортове и по туризъм, ориентиране и зимни спортове се реализира, като часовете по учебен план могат да се групират в съответствие с моделната характеристика на вида спорт или спортна дисциплина.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Лека атлетика

Бягания

 • Щафетно бягане

 • Основи на техника на предаване

на щафета - начин „факелно“, „отдолу“ и „отгоре

Дейности за AФВ:

Ходене и бягане на средно разстояниеДемонстрира способност за поемане и предаване на щафетна „палка”. Прилага основнитe на техниката на щафетно бягане на къси разстояния. Разбира значението за едновременност, съгласуваност на движенията при поемане и предаване на щафетна „палка”.

Илюстрира факти и събития, свързани с щафетното бягане (за самостоятелна работа).


Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.

 • Контролен белег.

Скокове

Скок височина

 • Основи на техниката на скок на височина - начин „ножица”

 • Засилване

 • Отскачане

 • Летежна фаза

 • Приземяване

Обяснява и прилага техниката на засилване и връзката й с техниката на отскачане и приземяване. Коментира значението на скоростта и силата на отскока за преодоляване на гравитационните сили на за преместване центъра на тежестта на тялото.

Разбира и прилага летежна фаза. Притежава способност да се концентрира и да преодолява пределна за възможностите си височина.


 • Ножица.

 • Подскочна крачка.

 • Пределна височина.
Тласкане

 • Тласкане на плътна топка (2 и 3 кг) с гръбно засилване

 • Изходно положение

 • Групиране

 • Подскок

 • Финално усилие

Моделира техника на тласкане, като използва специфични упражнения за тласкане и ги комбинира точно и последователно по време, скорост и мускулно усилие.

Тласка плътна топка според предела на възможностите си и постига личен резултат.


Физическа дееспособност

 • Функционално състояние и двигателни способности на организма

Използва и работи с хронометър, ролетка или метър и измерва скорост, височина и дължина.

Притежава силова и скоростна издръжливост и постига средното ниво за състоянието на физическата дееспособност, измерено за съответната възраст и пол. • Силова и скоростна издръжливост.
Гимнастика

Спортна гимнастика

Упражнения на земя

 • Задно кКълбо на зад с обтегнати крака до колянно опорна везна (момичета)

 • Странично колело

Упражнения на висилка

 • Коремно възлизане с мах на единия крак

 • Подмахов отскок

Упражнения на греда (гимнастическа пейка)

 • Надлъжна опора, мах с единия крак до разкрачен опорен седеж

 • Отскок начин обтегнат

Опорни прескоци

 • Прескок на кон/коза начин разкрачка и клек


Дейности за AФВ:

Общоразвиващи упражнения със и без уред


Обяснява и изпълнява техниката на гимнастическите упражнения на земя, висилка, греда и прескок. Притежава способност да ги комбинира правилно с други изучени гимнастически упражнения. Изпълнява гимнастически упражнения на предварително подготвени станции.


Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания. • Странично колело.

 • Задно коремно въртене.

 • Подмахов отскок

 • Коремно възлизане с мах.

Народни хора и танци

 • Пайдушка тройка

 • Добруджанска ръка

 • Народен танц/хоро, специфични за региона • Свищовско хоро


Дейности за AФВ:

Танцови елементи от „Пайдушка тройка” или „Добруджанска ръка”Използва танцови стъпки и играе хоро с музикален съпровод. Прилага танцови комбинации и импровизации.

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания. • Пайдушка тройка.

 • Добруджанска ръка.

Спортни игри

(Отборни спортове)

Баскетбол

 • Индивидуални техникотактически действия

 • Ловене и подаване в движение

 • Залъгващи движения (финтове) - без топка, с топка

 • Стрелба в коша с една ръка от място

 • Групови и отборни действия

 • Взаимодействия между двама и повече играчи - начало на бърз пробив

 • Правилознание


Дейности за AФВ:

Залъгващи движения, ловене и подаване или стрелба в кошаДемонстрира малки отклонения при неколкократно изпълнение на едни и същи технически елементи. Използва разнообразни и разностранни техникотактически умения и ги прилага в групови или отборни взаимодействия в нападение и защита (изпреварващо обучение).

Знае изискванията за прекъсване на играта и осъществяването на смени. Участва в ученически игри и състезания по вид спорт, пол и възраст (за допълнителна работа).

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.


 • Бърз пробив.

 • Наказателен удар.Волейбол

 • Индивидуани техникотактически действия

 • Подаване с две ръце отгоре над главаотгоре над глава и зад глава - и с две ръце отгоре назад

 • Подаване с две ръце ототгоре в страни и назад

 • Горен лицев начален удар

 • Забиване по посока на засилването

 • Групови и отборни тактически действия

Взаимодействия между разпределител и нападател • Правилознание


Дейности за AФВ:

Подаване с две ръце отгоре и отдолу, начален ударДемонстрира малки отклоненияустойчивост при неколкократно многократно изпълнение на едни и същи технически елементи. Използва разнообразни и разностранни техникотактически умения и ги прилага в групови или отборни взаимодействия в нападение и защита (изпреварващо обучение).

Знае изискванията за прекъсване на играта и осъществяването на смени. Участва в ученически игри и състезания по вид спорт, пол и възраст (за допълнителна работа).

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.


 • Забиване.

Футбол

 • Индивидуални техникотактически действия

 • Водене на топката - залъгващи движения

 • Подаване на дълги разстояния

 • Двойно подаване

 • Овладяване на падаща топката с гърди/крак

 • Групови и отборни тактически действия действия

 • Взаимодействия - 10+1/ 10+1 при системи на игра 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2

 • Правилознание


Дейности за AФВ:

Залъгващи движения, водене и овладяване на топка, удари във врататаПрилага двойно подаване и подаване в коридор.

Прилага смяна на местата и затваряне на коридор.

Участва в индивидуални и отборни действия в нападение и защита. Знае изискванията за прекъсване на играта и осъществяването на смени. Прилага техникотактическите действия в учебни игри с поставени задачи.

Участва в ученически игри по вид спорт, пол и възраст (за допълнителна работа).

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.

Участва в ученически игри и състезания за ученици с нарушен слух, нарушено зрение, физически увреждания и уреждания на централната нервна системаувреждания и специални образователни потребности по вид спорт в съответната възрастова група и пол (за допълнителна работа). • Финт.

 • Двойно подаване.

 • Падаща топка.
Хандбал

 • Индивидуални техникотактически действия

 • Ловене и подаване на топката в движение

 • Залъгващи движения без и сбез топка

 • Отнемане на топка

 • Стрелба във вратата с приземяване

 • Блокиране със и без топка

 • Групови и отборни действия

 • Зонова защита - 6:0

 • Позиционно нападение - 1:5

 • Бърз пробив


Дейности за AФВ:

Залъгващи движения, ловене и подаване, стрелба във врататаДемонстрира малки отклонения при неколкократно изпълнение на едни и същи технически елементи. Използва разнообразни и разностранни техникотактически умения и ги прилага в групови или отборни взаимодействия в нападение и защита (изпреварващо обучение).

Знае изискванията за прекъсване на играта и осъществяването на смени. Участва в ученически игри и състезания по вид спорт, пол и възраст (за допълнителна работа).


Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.

 • ФДвоен фФинт.

 • Стрелба във вратата с приземяване от пивота.

 • Блокиране.

 • Зонова защита.

 • Позиционно нападение.

ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Плуване, водни спортове

Плуване

 • Плуване в координация в стиловете кроул или бруст и гръбен кроул.

 • Техника на различни обръщания при стиловете – кроул или бруст и гръбен кроул

 • Техника на старт от стартово блокче и от водата


Дейности за AФВ:

Плувни упражнения или комбинации от тяхИзползва и прилага плувната техника на средни разстояния.

Използва и прилага основите на техниката на плувния стил кроул/бруст и гръбен кроул.


Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.


Гребане

 • Гребна техника

 • Стартиране

 • Финиширане


Дейности за AФВ:

Основни технически елементиИзпълнява гребна техника, стартиране и финиширане и работи за подобряване на бързината на преходите между работната фаза и подготовката и за усвършенстване на динамичните характеристики на гребния цикъл.
Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.
Оказване на помощ във водна среда

Водноспасителен минимум

 • Безопасност при замръзнали водоеми

 • Безопасно поведение в изкуствени водни площи

 • Първа долекарска помощ (ПДП)

Използва и прилага техники за оказване на помощ и самопомощ при пропадане в лед и при хипотермия.

Описва причини за удавяне при студена вода, при плуване и скокове в непознати води.

Оценява състоянието и прилага правила за оказване на ПДП.


 • Хипотермия.Туризъм, ориентиране, зимни спортове

Туризъм

  • Туристически преход в гористите части на планината

  • Бивакуване

  • Опазване на природната среда


Дейности за AФВ:

Техника на ходене. Бивакуване.Прилага конкретна техника на ходене в планински условия, в зависимост от релефа и теренното покритие - сипей, морени,

тревист склон и др. Избира и стъпва на удобни и здрави места (опори). Организира работата при построяване на бивак, избор на място за огън и битови отпадъци. Знае да построява разпъва палатка от платнище.


Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.

 • Опора.Ориентиране

Работи самостоятелно с азимутна таблица и бусола. Изпълнява техника на движение по азимут с преодоляване на естествени препятствия.

Разработва проект на игра с елементи на ориентиране сред природата.


Зимни спортове

Ски

 • Алпийска ски - техника - клас „А”

 • Завой към склона

 • Завой с успоредни ски

 • Завой с успоредни ски със свличане


Дейности за AФВ:

Основни елементи на един завой от ски техникатаИзползва и прилага техника на завой с успоредни ски.

Изпълнява техниката на свързани завои с успоредни ски.

Назовава бележити ски състезатели и презентира факти и събития, свързани със ски състезания (за самостоятелна работа)

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.


Ракетни спортове

Бадминтон

 • Индивидуални техникотактически действия

 • Форхенд над глава - изтегляне и скъсяване

 • Плоски удари - форхенд/бекхенд

 • Начално подаване - сервис за единично/двойки в различни зони

 • Посрещане на начален удар за единично

 • Удари на мрежата от форхенд и бекхенд


Дейности за AФВ:

Основни елементи от техниката на един от ударитеИзползва и прилага поотделно и във връзка техническите елементи.

Прилага техникотактически действия в нападение и защита.

Познава правила и съдийски жестове. Презентира факти и събития за исторически личности, свързани с физическото възпитание и спорта или от международни състезания (за самостоятелна работа).

Участва в ученически игри по вид спорт, пол и възраст (за допълнителна работа).

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания. Участва в ученически игри за ученици със СОП (за допълнителна учебна работа).


 • Плосък удар.

 • Форхенд над глава.
Тенис на маса

 • Дланен силно изтеглен нападателен удар „топ-спин”

 • Дланни и обратни отбранителни (сечени) удари

 • Начини за посрещане на сечените начални удари


Дейности за AФВ:

Основни техникотактически елементиИзползва дланен силно изтеглен нападателен удар „топ-спин”, дланни и обратни отбранителни (сечени ) удари. Прилага начини за посрещане на сечените начални удари.

Участва в ученически игри по вид спорт, пол и възраст (за допълнителна работа).

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания. Участва в ученически игри за ученици със СОП (за допълнителна учебна работа).


 • Топ-спин.

 • Сечен удар.

Тенис

 • Основни технически елементи

 • Удари над глава

 • Начален удар - сервис

 • Смач - плосък и лифтиран

 • Ретур

Описва, разпознава и изпълнява удари над глава, начален удар, смач - плосък и лифтиран, ретур – връщане на начален удар и интегрирането му с удари от въздуха.


 • Сервис.

 • Смач.

 • Ретур.

Фитнес, бойни спортове

Борба

 • Основни елементи от техниката

 • Техника от стойка

 • Сваляне с въртене под ръка

 • Събаряне със захващане на крака с главата отвън с опора на рамото

 • Хвърляне - раменно, „Мелница“

 • Техника в партер

 • Преобръщане с кръстосване на краката

 • Учебна схватка


Дейности за AФВ:

Основни елементи от техника на стойка, сваляне или събарянеПрилага сваляния с въртене под ръка. Събаряния със захващане на крака с главата отвън с опора на рамото и хвърляния – раменно и „Мелница“. Използва елементи от видовете хватки със спаринг партньор и прилага правила в защита в учебна схватка. Познава правила и съдийски жестове. Презентира факти и събития за исторически личности, свързани с физическото възпитание и спорта или от международни състезания (за самостоятелна работа).

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.„Мелница“.

Източни бойни изкуства (карате-до)

Карате-до

 • Кихон - техника за 7 Кю

 • Ката - Хейан Нидан

 • Кумите - Кихон Ипон

 • Кумите до Йоко гери договорен спаринг до удар с крак в страни


Дейности за AФВ:

Основни елементи от техниката кихон, ката или кумитеПрилага основни техники от карате-до.

Прилага удари с ръце и крака и защита по двойки.

Прилага предпазване от травми и наранявания

Използва основните елементи от техниките на карате-до със спаринг-партньор.

Извършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.

 • Хейан Нидан.

 • Кихон Ипон.

Шахмат

Стратегия и тактика в шахмата. МителшпилИзвършва двигателни действия съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания.

 • Мителшпил.


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА

Годишен брой часове за изучаване на предмета в VII клас - 72 часа • за изучаване на задължителните области на учебното съдържание - 75%;

 • за изучаване на избираемите области на учебното съдържание - 25%.
За овладяване на нови знания и двигателни умения

47%

За прилагане на изученото учебно съдържание в игровата дейност

29%

За развиване на двигателни качества

18 %

За контрол и оценка на физическата дееспособност

6%


СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ


Не по-малко от три текущи оценки от практически изпитвания за всеки учебен срок при спазване на последователността на етапите на обучението в двигателно-познавателната дейност, в които се включват и теоретични знания и правилознание

50%

За контрол и оценка на физическата дееспособност една оценка в началото и в края на учебната година с отчитане на индивидуалния прираст в постиженията

25%

Оценка от други участия (работа в час, оказване на помощ, самостоятелна работа, участие в спортни състезания)

25%

Очакваните резултати от обучението за овладяването на знания, двигателни умения и дейности от съответната област на учебното съдържание се оценяват по критерии, определени в началото на учебната година от учителя по физическо възпитание и спорт.

Практическите изпитвания могат да се организират като индивидуални или като групови изпитвания. Устните изпитвания са индивидуални. Ученикът дава устни решения и отговори на индивидуално поставени въпроси или задачи.

Оценяването на техническото изпълнение на двигателните действия и тяхното прилагане в игровата дейност, на количествения резултат при измеримите физически упражнения и на теоретичните знания стимулират творческата и двигателната активност на учениците, инициативността и предприемаческите им умения.

Състоянието на физическата дееспособност се оценява чрез система за контрол и оценка на физическата дееспособност на учениците. В системата не са включени тестове и нормативи за учениците със специални образователни потребности, които се оценяват в съответствие с индивидуалния им прираст в постижението за съответната двигателна дейност.

Не се оценяват ученици, освободени по здравословни причини за периода на изучаването на двигателните знания, умения и навици и за времето, което не позволява поставяне на минималния брой текущи оценки.Не се оценяват учениците, освободени дълготрайно по здравословни причини от упражняване на физически упражнения, спорт, туризъм или фитнес.

ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ


Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

 1. Компетентности в областта на българския език

 • Подпомагане овладяването на техниката на движенията и образуването на двигателните умения и навици.

 1. Умения за общуване на чужди езици

 • Познаване на спортните термини и понятия, свързани с правилознанието по вид спорт.

 1. Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

 • Познаване на правила за превенция и здравословен начин на живот.

 • Прогнозиране състоянието на организма съобразно опазването на здравето и начина на живот.

 • Представяне същността и значението на устойчивото развитие за човечеството.

 • Познаване на механични трептения.

 • Познаване на звука – височина (честота), сила и разпространение.

 • Преценяване вярност и рационалност в конкретна ситуация и умение да обосновава изводи.

 1. Дигитална компетентност

 • Познаване средства за комуникация използвани в ежедневието.

 • Използване на дигитални средства за представяне на факти и събития (видеопроектор, таблет, аудио/видео плеър).

 1. Умения за учене

 • Възприемане и разбиране на новия учебен материал чрез разкриване на връзките му със старите знания и натрупания опит.

 1. Социални и граждански компетентности

 • Установяване на взаимовръзка между природните условия и обществения живот.

 • Представяне влиянието на науката и техниката върху всекидневния живот.

 • Олимпийско движение, олимпиади.

 1. Инициативност и предприемачество

 • Познаване на характерни особености на екологично чиста продукция.

 1. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

 • Изпълняване български народни танци и хора.
 1. Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 • Укрепване на здравето и на психо-физическото състояние.

 • Комплексно и хармонично развиване на двигателните качества.

 • Превенция от наранявания и травми чрез използване и прилагане на знания и умения за предварителна функционална подготовка и вработване на организма.

 • Развиване на силните и позитивни черти на характера с акцент върху уменията за организиране на класа, групата или отбора.

 • Стимулиране на биологичната потребност от двигателна активност и игри.

 • Подобряване на съпротивителните сили срещу вредните влияния на околната среда.

 • Разпознаване на опасностите в природната и учебната среда.

 • Използване на правила за здравословно и рационално хранене и хранителен режим.

 • Провеждане на вътрешноучилищни състезания.

 • Включване на ученици със специални образователни потребности.

 • Организиране и провеждане на спортни дейности.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница