Програма по изобразително изкуство за VІІІ класДата30.07.2018
Размер143.53 Kb.
ТипПрограма
УТВЪРДИЛ

Директор:

(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по учебния предмет Изобразително изкуство за ІХ клас18 – годишен норматив

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици X 1 час през седмица = 9 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

Какво знам?

Преговор и обобщение

 • Учениците трябва да притежават основни знания, застъпени в учебната програма по изобразително изкуство за VІІІ клас.
На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Аргументира своите отговори.

Тест, изобразителна задача
2

2

Музеи в България

Нови знания

 • Да познава основни художествени музеи в България;

 • Да знае какво е предназначението на музеите и галериите;

 • Да знае как се съхраняват експонатите в музеите;

 • Да познава правилата, които трябва да се спазват при посещението на музеите и галериите.
На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Назовава и изброява основни художествени музеи и галерии в България;

 • Да коментира значението на музеите и галериите в България;

 • Да демонстрира умения за проучване на художествени музеи в България чрез интернет;

 • Изброява най-големите изложбени центрове в България, познавайки най-общо историята им.

Текуща оценка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

3

Национални и регионални художествени музеи

Нови знания

 • Да знае какво е предназначението на националните и регионални музеи и галерии;

 • Да знае естеството на експозициите в различни видове национални и регионални музеи;

 • Да познава регионалните музеи в областта, в която живее.

Национален художествен музей, Регионален художествен музей

На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Да посещава или проучва в интернет национални и регионални художествени музеи и галерии;

 • Коментира значението на националните музеи и художествени галерии за българската култура и национална идентичност;

 • Оценява ролята на националните и регионалните музеи и галерии.

Текуща оценка
4

4

Художествени музеи и изследователи

Упражнения и практически дейности

 • Да познава разнообразни по вид музеи и художествени галерии в България;

 • Да оценява значението на българските художествени музеи за българската култура.

барок

На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Извършва посещение и демонстрира знания за художествен музей или галерия , като описва най-общо различни видове експозиции;

 • Да развива умения за проучване на експонати от художествени музеи в България;

 • Да оценява значението на музеите за българската култура, като се аргументира.

Контролна работа
5

5

Култура и изкуство

Упражнения и практически дейности

 • Да знае как творбите на изобразителното изкуство представят културата на даден народ;

 • Да разбира значението на дигиталните технологии за проектиране и представяне на творчески идеи;

 • Да оценява възможностите на изкуството за представяне на информация и разработва проекти за културното многообразие и взаимно разбирателство.

културно многообразие

На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Да проучва творби на изкуството от различни култури;

 • Използва съвременни технологии при разглеждането на творби на изкуството на различни народи;

 • Да обсъжда произведения, свързани с културното многообразие и взаимно разбирателство;

 • Да разработва проект в екип по теми, свързани с културното многообразие и взаимното разбирателство.

Текуща оценка
6

6

Православният храм

Контрол и оценка

 • Да знае какво е предназначението на храма;

 • Да знае какво символизират отделните части на храма;

 • Да познава различни типове църковни храмове.

храм

На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Проучва църковни храмове в мястото, където живее;

 • Да определя вида на църковните храмове;

 • Да проучва известни български храмове като черпи информация от интернет.

Текуща оценка
7

7

Образи и символи в иконографията

Нови знания

 • Да знае с какво се занимава религиозното изкуство;

 • Да познава образи и символи, които се използват в иконографията;

 • Да разбира символи, които се използват в иконографията;

 • Да оценява значението на религиозните изображения за функционирането на религията.

религиозни образи и символи, религиозно изкуство

На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Коментира връзката между религиозното изкуство и религията;

 • Обяснява и оценява значението на изкуството за религията;

 • Да тълкува символи, които се използват в иконографията.
Текуща оценка
8

8

Символи и атрибути на светците

Нови знания

 • Да познава образи и символи, които се използват в иконографията;

 • Да разбира религиозни символи, които се използват в иконографията;

 • Да оценява значението на религиозните изображения за функционирането на религията.
На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Описва произведения на религиозна тема, като разпознава образи и атрибути на божества;

 • Да тълкува символи, които се използват в иконографията.

Текуща оценка
9

9

Църковна утвар

Нови знания

 • Да знае какво представлява църковната утвар;

 • Да знае каква е символиката на църковната утвар в храмовете;

 • Да познава предназначението на църковната утвар в храмовете;

 • Да познава шедьоври на църковната утвар в България.

утвар

На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Да обяснява предназначението на църковната утвар;

 • Да тълкува символиката на църковната утвар в храмовете.

Контролна работа
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК − 18 седмици X 1 час през седмица = 9 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Професиите на художника

Контрол и оценка

 • Да познава основни художествени професии и ги разграничава;

 • Да познава социалната роля на професиите в изкуството и коментира тяхната специфика.

художникът учител, художествен критик, историк на изкуството

На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Коментира и оценява социалната роля и значение на разнообразните професии на художника;

 • Да разграничава различните професии на художника.

Текуща оценка
11

11

Карикатура

Нови знания

 • Да знае какво е значението на карикатурата;

 • Да познава особеностите на карикатурата и социалната и функция;

 • Да познава различни жанрове в карикатурата.
На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Да обяснява ролята на карикатурата за разкриване на актуални проблеми на обществото;

 • Да сравнява карикатури от различни жанрове и коментира разликите им;

 • Да анализира творби на карикатурата, като ги коментира и изразява позиция;

 • Да създава карикатури във връзка с определени явления в обществото.

Текуща оценка
12

12

Шарж и деформация

Нови знания

 • Да познава основните принципи при създаването на шаржа;

 • Да знае кои са отличителните характеристики на шаржа;

 • Да знае каква е целта на шаржа.

деформация, шарж

На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Да определя и коментира различни шаржове;

 • Да създава шарж, като използва графични, живописни или пластични изразни средства.

Текуща оценка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

13

Сценични изкуства

Нови знания

 • Да знае кои изкуства се наричат сценични;

 • Да познава сценичните изкуства и техните особености;

 • Да знае каква е ролята на сценичното осветление в спектакъла;

 • Да знае каква е връзката между изобразителното изкуство и сценичните изкуства.

сценични изкуства, сценично осветление

На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Да обяснява връзката на изобразителното изкуство със сценичните изкуства;

 • Да коментира различните професии в театъра;

 • Да изготвя сценографски проект за спектакъл.

Текуща оценка
14

14

Бутафория

Упражнения и практически дейности

 • Да знае какво представлява бутафорията;

 • Да познава спецификата на бутафорията;

 • Да знае как бутафорията се използва в театралните постановки.
На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Коментира спецификата на бутафорните предмети и материалите, от които те са създадени;

 • Да създава бутафорни предмети.

Текуща оценка
15

15

Магията на стъклото

Нови знания

 • Да познава основни техники при изработването на изделия от стъкло;

 • Да осмисля връзката между развитието на технологиите при създаването на стъклени изделия и културната идентичност;

 • Да съзнава връзката между традиционните техники при обработката на стъкло и съвременното декоративно-приложно изкуство.
На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Да коментира творби на декоративно-приложното изкуство в миналото и съвременността и изразява лично мнение;

 • Да обяснява процеса на създаване на изделия от стъкло;

 • Да създава проекти за стъклени изделия.

Текуща оценка
16

16

Керамика

Нови знания

 • Да познава основни техники при изработването на керамични изделия;

 • Да осмисля връзката между развитието на технологиите в създаването на керамични изделия и културната идентичност;

 • Да съзнава връзката между традиционните техники при създаването на керамични съдове и съвременното декоративно-приложно изкуство.
На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Да коментира творби на декоративно-приложното изкуство в миналото и съвременността и изразява лично мнение;

 • Да обяснява процеса на създаване на керамични творби;

 • Да създава проекти за керамични изделия.

Текуща оценка
17

17

Изработване на пано

Упражнения и практически дейности

 • Да разбира какво представляват художествените занаяти и приложните изкуства;

 • Да разбира и осъзнава връзката между художествените занаяти и приложните изкуства;

 • Да познава техники за създаването на декоративно пано.

художествени занаяти, приложни изкуства

На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Да коментира творби на декоративно-приложното изкуство в миналото и съвременността и изразява лично мнение;

 • Да обяснява процеса на създаване на декоративно пано;

 • Да създава декоративно пано с различни материали.

Контролна работа
18

18

Какво научих?

Преговор и обобщение

 • Учениците трябва да притежават основни знания, застъпени в учебната програма по изобразително изкуство за ІХ клас.
На ученика трябва да се даде възможност да:

 • Аргументира своите отговори.

Тест, изобразителна задача
Разработил: …………....................…………………………..

(Име, фамилия, подпис)

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

 1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост – и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.

 2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.

 3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговарят на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас.

 4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броя на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време.

 5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.

 6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно разпределение.

 7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.

 8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива).

 9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма, в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната учебна програма.

 10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху цял раздел) – при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма.

 11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица, и се утвърждава допълнително от директора на училището, при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината.
Каталог: uploads -> files -> PGR 2017-2018 -> PGR 9kl
PGR 2017-2018 -> Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за клас
PGR 2017-2018 -> Утвърдил директор
PGR 2017-2018 -> Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за клас
PGR 9kl -> Утвърдил директор
PGR 9kl -> На урочната единица
PGR 9kl -> Годишно тематично разпределение по учебния предмет музика за клас 18 седмици Х 1 часа седмично = 18 часа
PGR 9kl -> Утвърдил директор: (Име, фамилия, подпис) годишно тематично разпределение
PGR 9kl -> Учебен комплект prima deutsch für Jugendliche Годишен хорариум 72 часа
PGR 9kl -> Утвърдил директор: (Име, фамилия, подпис) годишно тематично разпределение


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница