Програма по околен свят за клас (избираема подготовка)Дата10.04.2018
Размер329.41 Kb.
ТипПрограма
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 2. КЛАС
(ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма за избираемите учебни часове по околен свят за 2. клас е съобразена с тенденциите на съвременното обучение, ориентирано към познавателните възможности и интелектуалния потенциал на малкия ученик. Тя отразява интегралния характер на учебния предмет, което предпоставя, от една страна, съдържателно обединяване на разнообразни сведения за природната и обществената среда в заобикалящия детето свят, а от друга, обединяване на разнообразни методи и познавателни стратегии. Образователният процес е насочен към развитие на личността на ученика. Учебната програма допринася за затвърдяване, надграждане и усъвършенстване на базисни знания, умения и отношения, свързани с природната и обществената среда. В избираемите учебни часове по околен свят във 2. клас изпълнението на разнообразни дейности осигурява познавателни и емоционални предпоставки за изучаване на заобикалящия свят, като се акцентира върху изграждането на основополагащи компетентности в областта на природните и социалните науки, насочени към устойчивото развитие и здравословния начин на живот.

В процеса на обучението детето се поставя в активна позиция спрямо образователното съдържание, което повишава неговия познавателен интерес и съдейства за включването му в разнообразни по характер самостоятелни изследователски задачи, значими за самия него – проучва, изследва, наблюдава, регистрира резултати, изказва лично мнение, работи в екип.

Интердисциплинарният подход при изграждане на темите съдейства за обогатяване на знанията и усъвършенстване на уменията на учениците. Ето защо темите в учебната програма са представени в обобщен вид и позволяват разглеждането им от различен ракурс и в различна последователност.УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕГлобални теми

Основни теми

Очаквани резултати

1


Светът на детето


Семейство и род

 • Посочва по схема на родословно дърво роднинските връзки между членовете на рода.

 • Описва положителни модели на общуване в семейството.

Нашето училище

 • Дава примери за права и задължения на ученика.

 • Описва положителни модели на общуване в училище.

Селището в миналото и днес

 • Свързва промени в начина на живот на хората с миналото или с настоящото развитие на родното селище.

 • Описва забележителности в родното селище.

По улиците на родното селище

 • Извлича информация за обекти в населено място от графично изображение.

Трудът на хората в родния край

 • Открива връзката на особеностите на природната среда и на типа селище (град, село) с трудовата дейност на хората.

 • Свързва трудова дейност на хората с наименованието на дадена професия.

Транспортни средства

 • Изброява видовете транспортни средства и правилата за поведение в тях.

 • Открива връзката между местоположението на родното селище и транспортните средства, които се използват в него.

Правилата на улицата

 • Оценява като правилно или неправилно поведението на участниците в уличното движение в различни ситуации.

2

Природата около нас

Природа

 • Посочва примери за нежива и жива природа и за връзката между тях.

Сезонни промени

 • Свързва промени във времето с промени в развитието на растенията и в поведението на животните през различните сезони.

 • Ориентира се по календара в дните на седмицата и месеците на годината.

 • Ориентира се в продължителността на денонощието по изгрева и залеза на слънцето.

Растенията около нас

 • Групира растенията според особеностите в устройството на стъблата на дървета, храсти и тревисти растения и според формата на листата – на иглолистни и широколистни.

Растенията и хората

 • Разграничава диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения.

 • Назовава често използвани билки и знае тяхното предназначение.

Животните около нас

 • Разграничава домашни и диви животни.

Грижи за растенията и животните

 • Свързва грижите, които човек полага за домашни любимци и за селскостопанските животни и растения, с ползите от тях.

3


Опазване на околната среда и живота на човека


Природни бедствия

 • Изброява природни бедствия и правила за поведение при пожар, земетресение и наводнение.

 • Демонстрира как се постъпва в опасни за живота и здравето ситуации и към кого да се обръща при нужда.

Предпазване от злополуки

 • Изброява опасности за живота, които крият играта с огън, с отровни и взривоопасни материали, с електрически ток, къпането в непознати водоеми.

 • Демонстрира как се постъпва в опасни за живота и здравето ситуации и към кого да се обръща при нужда.

Опазване на природата

 • Разграничава природозащитните действия на хората от дейностите с неблагоприятни последици върху околната среда.

 • Предлага дейности за подобряване на състоянието на околната среда в своя град или село.

4

Човекът и неговото здраве

Човешкото тяло

 • Назовава частите на човешкото тяло – глава, торс, крайници.

 • Посочва сетивните органи на човека, тяхното предназначение и хигиенните правила за опазването им.

Моето здраве

 • Свързва здравето със значението на движението и на спорта.

 • Свързва здравословния начин на живот с разнообразното хранене и с редуването на учене, спорт и отдих.

 • Разграничава видовете храни по произход – растителни и животински.

5

Празници и обичаи в Република България

България – нашата родина

 • Описва Република България като отечество на всички български граждани.

 • Свързва Националния празник на България (3 март) с историческото събитие, което го определя.

 • Разпознава герба на Република България като национален символ.

 • Дава примери за прояви на почит и уважение към българските национални герои и историческите паметници.

Официални празници

 • Изброява български официални празници – Нова година, 1 май, 24 май,

6 септември, 22 септември, 1 ноември.

Битови празници

 • Разказва за празници и обичаи на различните етнически общности.

 • Разбира значението на празниците за съхранение на народните добродетели и за изразяване на уважение и толерантност към другия.

Учебната програма се реализира в рамките на 32 учебни часа (1 час седмично).

УТВЪРДИЛ:

Директор: …………………………………(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет околен свят за 2. клас


ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 16 седмици X 1 час седмично = 16 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

1

Какво научих в първи клас?

Диагностика на входно ниво

 • Разграничава членовете на семейството от членовете на рода.

 • Разбира връзката между професията на хората, които работят в училище, и работното им място.

 • Назовава името на селището, в което живее.

 • Разпознава характерни промени в природата през различните сезони.

 • Разграничава дървета, храсти и тревисти растения.

 • Разграничава диви от домашни животни.

 • Познава хигиенни правила.

 • Познава правила за здравословно хранене.

 • Свързва честването на Националния празник с датата 3 март.

 • Свързва честването на 24 май с делото на братята Кирил и Методий.
 • Разпознаване на членове на семейството.

 • Изброяване на професии на хора, които работят в училище.

 • Записване на наименованието на родното си селище и на училището, в което учи.

 • Разпознаване на сезоните.

 • Групиране на растенията според вида на стъблото.

 • Групиране на диви и домашни животни.

 • Отбелязване на хигиенни правила и правила за здравословно хранене.

 • Разпознаване на датата на Националния празник на България и на Деня на българската просвета и култура и славянската писменост.

Тестова проверка (диагностика – входно ниво)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2

2

Семейство и род

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Посочва по схема на родословно дърво роднинските връзки между членовете на рода.

 • Описва положителни модели на общуване в семейството и в училище.
 • Разграничаване на членове на семейството от членове на рода.

 • Проучване, свързано с изясняване на произхода на фамилни имена.

 • Откриване на роднински връзки между роднини в схема на родословно дърво.

 • Изработване на собствено родословно дърво.

 • Ролеви игри, свързани с демонстриране на положителни модели на общуване в семейството.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
3

3

Нашето училище

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Дава примери за права и задължения на ученика.

 • Описва положителни модели на общуване в семейството и в училище.
 • Групова работа, свързана с проучване на информация относно: живота и делото на патрона на училището, в което децата учат; историята на училището; честването на патронния му празник.

 • Провеждане на среща с известна личност, учила в училището.

 • Ролева игра, свързана с Деня на ученическото самоуправление (кой каква роля би си избрал).

 • Подреждане на думи в изречения, свързани с училищни правила.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
4

4

Моето поведение у дома и в училище

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Оценява като правилни или неправилни модели на общуване в семейството и в училище.

 • Усъвършенства уменията си за правилно поведение при общуване с връстници и с възрастни.

 • Свързва правата на ученика със съответните им задължения.
 • Решаване на кръстословица.

 • Свързване по двойки на право със задължение.

 • Решаване на казуси, свързани с положителни и с отрицателни модели на поведение у дома и в училище.

 • Участие в ролеви игри, утвърждаващи положителни модели на поведение у дома и в училище.

 • Групова работа, свързана с изработването на табло с права и задължения на ученика.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
5

5

Селището в миналото и днес

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Свързва промени в начина на живот на хората с миналото или с настоящото развитие на родното селище.

 • Описва забележителности в родното селище.
 • Проучване на информация, свързана с миналото на родното селище.

 • Описване на природни или обществени забележителности в населеното място.

 • Проучване на символите на родното селище.

 • Ролева игра – екскурзовод.

 • Проучване и представяне на информация, свързана с промените, настъпили в живота на хората през годините в резултат на техническите нововъведения.

 • Събиране на информация за популярни личности от родния край или провеждане на среща с известна личност от родното селище.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
6

6

По улиците на родното селище

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Ориентира се по карта на населено място.

 • Открива отделни обекти по схема чрез използване на условни знаци.
 • Провеждане на екскурзия в родното селище.

 • Ориентиране по карта на населено място.

 • Посещение на обществена сграда.

 • Ролева игра – екскурзовод.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
7

7

Трудът на хората в родния край

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Открива връзката между особеностите на природната среда и на типа селище (град, село) и трудовата дейност на хората.

 • Свързва трудовата дейност на хората с наименованието на дадена професия.
 • Разпознаване на професии по словесно описание, откриването им в игрословица.

 • Проучване на информация за личности, успели в различни професии.

 • Ролева игра – „Какъв искам да стана, като порасна, и защо?“.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
8

8

Транспортни средства

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Изброява видовете транспортни средства и правилата за поведение в тях.

 • Открива връзката между местоположението на родното селище и транспортните средства, които се използват в него.

транспортно средство

 • Разграничаване на транспортни средства според средата им на движение.

 • Проучване на информация, свързана с развитието на транспортните средства от миналото до наши дни.

 • Оценяване на ситуации от изображения или решаване на казуси, представящи правилно и неправилно поведение в транспортни средства.

 • Ролеви игри, свързани с поведение в различни транспортни средства.

Текущо формиращо оценяване, тестова проверка
9

9

Правилата на улицата

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Оценява като правилно или неправилно поведението на участниците в уличното движение в различни ситуации.
 • Оценяване на ситуации от изображения или решаване на казуси, представящи правилно и неправилно поведение на улицата.

 • Участие в ролеви игри, свързани с приложението на правилата за движение на улицата и в обществени сгради.

 • Събиране на информация за различни указателни табели и електронни табла, свързани с разписание; разчитане на информацията от тях.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
10

10

Светът около мен

обобщение

 • Посочва роднинските връзки между членовете на рода.

 • Дава примери за права и задължения на ученика.

 • Описва положителни модели на общуване в семейството и в училище.

 • Описва забележителности в родното селище.

 • Открива връзката между местоположението на селищата, трудовата дейност на хората и транспортните средства, които се използват в тях.

 • Оценява като правилно или неправилно поведението на участниците в уличното движение, в транспортни средства и в обществени сгради чрез различни ситуации.
 • Представяне на резултати от проектна дейност.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
11

11

Природа

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Посочва примери за нежива и жива природа и за връзката между тях.

природа

 • Отразяване на резултати от наблюдения на жива и нежива природа.

 • Разграничаване на представители на живата и неживата природа чрез дидактични игри.

 • Обсъждане на примери за влиянието на неживата природа върху живата и обратното.

 • Изработване на мисловна карта на понятието „природа“.

Текущо формиращо оценяване, тестова проверка
12

12

Сезонни промени

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Свързва промени във времето с промени в развитието на растенията и в поведението на животните през различните сезони.

 • Ориентира се по календара в дните на седмицата и месеците на годината.

 • Ориентира се в продължителността на денонощието по изгрева и залеза на слънцето.

денонощие;

календар;листопад

 • Наблюдения на природата през различните сезони (електронни ресурси).

 • Подреждане на пъзели със сезонни картини.

 • Дискусия, свързана с промени във времето и влиянието им върху развитието на растенията и поведението на някои животни.

 • Събиране на любопитна информация за предсказване на времето по звездите, по цвета на небето, по движението на птиците и др.

 • Ориентиране по календар.

 • Изпълнение на дидактични игри („Кой ден съм аз?“, „Кой месец съм аз?“).

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
13

13

Растенията около нас

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Групира растенията според особеностите в устройството на стъблата – на дървета, храсти и тревисти растения, и според формата на листата – на иглолистни и широколистни.
 • Дидактични игри, свързани с класификацията на растения според стъблата и формата на листата им („Познай кое е растението“, „Коя е моята група? и др.).

 • Проучване на видовете растения в района на училището или в близката околност.

 • Изработване на визитни картички на често срещани растения в родния край.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
14

14

Растенията и хората

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Разграничава диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения.

 • Назовава често използвани билки и знае тяхното предназначение.
 • Дидактични игри, свързани с класификация на растения според мястото им на живот.

 • Свързване на растения с продукти, които се получават от тях.

 • Изработване на визитни картички на често използвани лечебни растения.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
15

15

Растенията в природата

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Класифицира растенията по определен признак.

 • Дава примери за растения с различно предназначение.
 • Изработване на мисловна карта на понятието „растение“.

 • Сравняване на представители от различни групи растения.

 • Поправяне на грешки на художник, свързани с неподходящо място на живот на растенията.

 • Практическа работа, свързана със засаждане и засяване на растения.

 • Представяне и обсъждане на резултати от проведени опити, наблюдения или самостоятелни проучвания.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
16

16

Животните около нас

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Разграничава домашни и диви животни.
 • Проучване на информация за различни видове диви и домашни животни.

 • Групова работа за изработване на табла за диви и домашни животни.

 • Изработване на мисловна карта на понятието „животни“.

 • Дидактични игри, свързани с разпознаване на малките на животните, с жилищата или помещенията, в които живеят, с продуктите, които се получават от тях, и др.

 • Изработване на лапбук на тема „Животни“.

Текущо формиращо оценяване, тестова проверка

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК − 16 седмици X 1 час седмично = 16 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

17

17

Грижи за растенията и животните

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Свързва грижите, които човек полага за домашните любимци и за селскостопанските животни и растения, с ползите от тях.

зеленчукова градина;

овощна градина • Проучване на информация за екзотични домашни любимци.

 • Групова работа, свързана с уточняване на рубриките и информацията в тях за представяне на домашен любимец.

 • Дидактични игри, свързани с разграничаване на грижи за растенията от грижи за животните.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
18

18

Природата около нас

Обобщение

 • Посочва примери за нежива и жива природа и за връзката между тях.

 • Свързва промени във времето с промени в развитието на растенията и в поведението на животните през различните сезони.

 • Ориентира се по календара в дните на седмицата и месеците на годината.

 • Групира растенията според стъблото, листата и местообитанието им.

 • Разграничава домашни и диви животни.

 • Свързва грижите, които човек полага за домашните любимци и за селскостопанските животни и растения, с ползите от тях.
 • Представяне на резултати от проектна дейност.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

19

19

Природни бедствия

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Изброява природни бедствия и правила за поведение при пожар, земетресение и наводнение.

 • Демонстрира как се постъпва при опасни за живота и здравето ситуации и към кого да се обръща при нужда.

авария

 • Проучване на информация за по-рядко срещани природни бедствия.

 • Изработване на списък с правила за поведение при различни бедствия.

 • Ролеви игри, свързани с поведението на хората при бедствие.

 • Изработване на семеен план за реакция по време на бедствие.

 • Събиране на информация относно съдържанието на комплекта за оцеляване при бедствия.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
20

20

Опасностите около мен

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Изброява опасности за живота, които крият играта с огън, с отровни и взривоопасни материали, с електрически ток, къпането в непознати водоеми.

 • Демонстрира как се постъпва в опасни за живота и здравето ситуации и към кого да се обръща при нужда.

инцидент

 • Решаване на казуси, свързани с правилно или неправилно поведение при различни инциденти.

 • Формулиране на правила за предотвратяване на инциденти.

 • Събиране на информация за знаци, предупреждаващи за опасност.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
21

21

Ние можем да се защитим

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Разграничава инцидент от природно бедствие.

 • Изброява природни бедствия и правила за поведение при пожар, земетресение и наводнение.

 • Изброява опасности за живота, които крият играта с огън, с отровни и взривоопасни материали, с електрически ток, къпането в непознати водоеми.

 • Демонстрира как се постъпва при опасни за живота и здравето ситуации и към кого да се обръща при нужда.
 • Дидактични игри, свързани с разграничаване на инцидент от природно бедствие.

 • Проиграване на правила за реакция при бедствия и аварии.

 • Решаване на казуси, свързани с правилно или неправилно поведение при бедствие, авария или инцидент.

 • Подреждане на пъзели, представящи знаци, предупреждаващи за различни опасности, и формулиране на правила за поведение по тях.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
22

22

Опазване на природата

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Разграничава природозащитните действия на хората от дейностите с неблагоприятни последици върху околната среда.

 • Предлага дейности за подобряване на състоянието на околната среда в своя град или село.
 • Събиране на допълнителна информация за разделното събиране на отпадъци и рециклирането.

 • Дидактични игри, свързани с разделното събиране на отпадъци.

 • Формулиране на списък с правила за опазване на природата.

 • Планова или дискусионна игра, свързана с обсъждане на съвместни действия за опазването на природата („Да запазим нашия парк“).

 • Събиране на допълнителна информация за Деня на Земята и неговото отбелязване.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
23

23

Човекът и природата

Обобщение

 • Обяснява разликата между инцидент и природно бедствие.

 • Знае как се постъпва при опасни за живота и здравето ситуации.

 • Разбира последиците от отрицателното влияние на човека върху природата и необходимостта от положителни дейности за нейното съхраняване и опазване.
 • Групова работа с цел изработване на табла за природни бедствия и инциденти.

 • Групова работа, свързана със съставяне на правила за опазване на природата и онагледяването им чрез знаци.

 • Представяне на резултати от проектна дейност.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
24

24

Човешкото тяло

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Назовава частите на човешкото тяло – глава, торс, крайници.

 • Посочва сетивните органи на човека, тяхното предназначение и хигиенните правила за опазването им.

сетивни органи

 • Измерване на собствения ръст и тегло (посещение в лекарски кабинет на училището).

 • Сравнение на хора по външни белези (партньорска работа) и изпълнение на дидактични игри, свързани с разпознаване на съученици по описание.

 • Извършване на експерименти за доказване на значението на сетивата.

 • Събиране на информация за хората с увреждания и за начина, по който те възприемат околния свят (жестомимичен език, Брайлово писмо).

 • Формулиране на правила за опазване на частите на човешкото тяло и сетивата.

Текущо формиращо оценяване, графична проверка, устна проверка
25

25

Моето здраве

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Свързва здравето със значението на движението и на спорта.

 • Свързва здравословния начин на живот с разнообразното хранене и с редуването на учене, спорт и отдих.

 • Разграничава видовете храни по произход – растителни и животински.

здравословен начин на живот

 • Дидактични игри за групиране на храни според произхода им.

 • Събиране на информация във връзка със закаляването.

 • Среща с медицинското лице в училище и провеждане на беседа, посветена на здравословния начин на живот.

 • Формулиране на правила, свързани за здравословен начин на живот.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
26

26

Човекът и неговото здраве

Обобщение

 • Посочва на схема частите на човешкото тяло и сетивните органи.

 • Знае предназначението на сетивните органи на човека и хигиенните правила за тяхното опазване.

 • Свързва здравословния начин на живот с разнообразното хранене, спазването на дневен режим, закаляването и спорта.
 • Представяне на резултати от проектна дейност.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка

27

27

Нашата родина

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Описва Република България като отечество на всички български граждани.

 • Свързва Националния празник на България (3 март) с историческото събитие, което го определя.

 • Разпознава герба на Република България като национален символ.

 • Дава примери за прояви на почит и уважение към българските национални герои и историческите паметници.

Национален празник

 • Извършване на проучване за живота на личности от родния край, дали живота си за Освобождението.

 • Подреждане на пъзели с исторически личности.

 • Проучване на културни и исторически паметници в населеното място, свързани с Освобождението.

 • Дискусия, свързана с подготовката и честването на Националния празник.

 • Изработване на табло за герои от родния край, дали живота си за Освобождението.

Текущо формиращо оценяване, графична проверка, тестова проверка.
28

28

Официални празници

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Изброява български официални празници – Нова година, 1 май,

24 май, 6 септември,

22 септември, 1 ноември.официален празник

 • Подреждане на пъзели с исторически личности или исторически паметници.

 • Проучване на културни и исторически паметници в населеното място, свързани с миналото на родния край.

 • Дискусия, свързана с подготовката и честването на празниците.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
29

29

Календар на официалните празници


Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Свързва Националния празник на България (3 март) с историческото събитие, което го определя.

 • Изброява български официални празници – Нова година, 1 май,

24 май, 6 септември,

22 септември, 1 ноември. • Разграничава Национален празник от официални празници.

 • Определя по календара във времето важни събития и празници.
 • Ориентиране по календар.

 • Групова работа, свързана с изработване на календар на официалните празници в България.

Текущо формиращо оценяване, тестова проверка
30

30

Битови празници

Затвърдяване на знания и формиране на умения

 • Разказва за празници и обичаи на различните етнически общности.

 • Разбира значението на празниците за съхранение на народните добродетели и за изразяване на уважение и толерантност към другия.

битов празник;

народен обичай • Проучване на информация за битови празници в родния край.

 • Сравняване на обичаи, свързани с отбелязването на празници у различни етнически групи в България.

 • Среща с личности с различен етнически произход за популяризиране на дейности, свързани с подготовката и честването на празниците.

Текущо формиращо оценяване, устна проверка
31

31

Нашите празници и обичаи

Обобщение

 • Познава националните символи на Република България.

 • Разграничава Национален празник от официални и битови празници.

 • Открива връзка между посланията и обичаите на празниците на различните етнически общности.
 • Проучване на информация за националните символи на страната.

 • Сравняване на гербовете на България през годините.

 • Подреждане на пъзели с паметниците, свързани с честването на различни официални празници.

 • Представяне на работа от проектна дейност, свързана с честването на битови празници.

Текущо формиращо оценяване, тестова проверка
32

32

Какво научих във 2. клас?

Диагностика – изходно ниво

 • Разграничава официални и битови празници в Република България.

 • Оценява безопасните места на пътя и поведението на участниците в уличното движение.

 • Описва ситуации, които застрашават сигурността и живота.

 • Разграничава жива от нежива природа.

 • Групира растенията според стъблото, листата и местообитанието им.

 • Назовава основните органи в човешкото тяло и сетивни органи на човека.

 • Разграничава видовете храни по произход – растителни и животински.

 • Разпознава националните символи на Република България.
 • Разпределяне в две групи на официални и битови празници.

 • Разграничаване на правилно и неправилно поведение на улицата.

 • Разграничаване на представители на живата и неживата природа.

 • Групиране на растенията според стъблото.

 • Разпознаване на сетивните органи на човека.

 • Разграничаване на растителни и животински храни.

 • Разпознаване на знамето на страната ни.

Тестова проверка (диагностика – изходно ниво)
Изготвил: …………………………………………

(Име, фамилия, подпис)


Каталог: uploads -> files -> PGR 2017-2018 -> PGR 2kl
PGR 2kl -> Литература за клас Български език: 32 седмици х 2 часа = 64 часа Създаване на текст: 32 седмици х 1,5 часа = 48 часа
PGR 2kl -> Музика за клас годишен брой на часовете – 64 часа
PGR 2kl -> Учебен комплект funkel neu годишен хорариум 64 часа
PGR 2kl -> Литература за клас първи учебен срок 18 седмици X 7 часа седмично = 126 часа № по ред
PGR 2kl -> Първи учебен срок – 18 седмици X 2 часа седмично = 36 часа
PGR 2kl -> Литература за клас Литературно обучение 32 седмици х 3 часа = 96 часа Извънкласно четене 32 седмици х 0,5 часа = 16 часа
PGR 2kl -> Годишно тематично разпределение
PGR 2kl -> Годишно тематично разпределение за часа на класа за клас „Азбука на правилата“ 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа
PGR 2kl -> Програма по български език и литература за клас
PGR 2kl -> Литература за клас за избираемите учебни часове годишен хорариум: 32 часа Седмичен хорариум: 1 часа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница