Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите 2014 г. №Дата28.10.2018
Размер117.46 Kb.


Проектни предложения на общините в област Ловеч за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ 2014 г.Община

Проект

Стойност

/с ДДС/


Очакван ефект/резултати

Адм. Съответствие

Консистентност с програмата на правителствотоАприлци

„ Подобрена учебна среда за децата на Априлци“

625 959 лв.

 • Подобряване на енергийната ефективност на сградата ;

 • Повишаване на ефиктивноста на обучението в ОУ „Васил Левски“ ;

 • Повишаване на мотивацията на децата към ограмотяване.

Да


Да
Априлци

„ Реконструкция, доизграждане и обурудване на база за спорт и отдих в община Априлци“

1 325 196.00 лв.

 • Обновено игрище и трибуни на градски стадион – гр. Априлци ;

 • Повишен жизнен стандарт на жителите на община Априлци;

 • Подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение.

Да

Да
Летница

Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове гр. Летница – ул.“Тодор Каблешков“ и ул. „Йордан Йовков“

150 000 лв.

 • Редуциране загубите на вода с 50% ;

 • Подобрени условия за живот на населението.

Да


Да
Летница

„Реконструкция на улична мрежа“

400 000 лв.

 • Подобрено състояние на общинската пътна инфраструктура ;

 • Подобрена работна среда, условия за живот и цялостен облик на общината.

Да

Да
Летница*

„Закупуване на сметосъбиращ автомобил“

250 000 лв.

 • Намаляване на разходи за гориво и техническа поддръжка ;

 • Осигуряване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на всички населени места на територията на общината (5500 души).

Да

Да
Ловеч

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Малиново, Община Ловеч“

2 150 000 лв.

Етап І : 1 010 650 лв.

Етап ІІ : 1 139 350 лв.


 • Ще бъдат спестени около 20 000 м3 годишно загуби на вода;

 • Ще се ликвидира замърсяването на питейната вода;

 • Подобрена физическа и жизнена среда.

Да

Да
Ловеч

Обект: „Канализация на кв. Продимчец, гр, Ловеч“

Подобект: „Довеждащ колектор и канализационна помпена станция“928 650 лв.

 • Подобрени санитарно-хигиенни условия и стандарт на живот;

 • Ще се понижи риска за здравето на живущите и посещаващите квартала;

Да

Да
Луковит

„Сграда на общинска администрация“, УПИ І, кв.68, гр. Луковит

312 703,16 лв.

 • Повишаване на енергийната ефективност;

 • Намаляване на вредните емисии;

 • Намаляване на разходите за енергия.

Да

ДаЛуковит

„Ремонт на улица „ Симов дол“ от ОК М до ОК 29 и от ОК 29 до ПТ 41“ , гр. Луковит

1 159 000 лв.

 • Облагородена градска среда;

 • Ремонтирана улица с дължина 850м.;

 • Изградени тротоарни настилки.

Да


ДаЛуковит

Сграда на Детска ясла „Щастливо детство“ , УПИ І, кв. 26, гр. Луковит

327 952,59 лв.

Да


Да
Тетевен

„Ремонт на тротоарни настилки на кв. „Козуря“, гр. Тетевен“

600 000 лв.

 • Подобрение на жизнената среда на жителите и посетителите на гр. Тетевен;

 • Предотвратяване на произшествия без възпрепядстване на движението на МПС.

Да

Да
Тетевен

„Доизграждане на канализационна мрежа на с. Гложене, община Тетевен – етап І: Канализация, обслужваща кв. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 19 по ЗРП на с. Гложене и етап ІІ: Канализация обслужваща кв. 2А, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 48, 50, 52, 53, 54 по ЗРП на с. Гложене“

3 320 219,71 лв.

 • Задоволяване на належащите потребности на жителите;

 • Подобряване на цялостната канализационна инфраструктура и облика на населеното място.

Да

Да
Тетевен

„Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в двора на основно училище „Георги Бенковски“, с. Галата“

50 000 лв.

 • Подобряване на цялостната инфраструктура и облика на населеното място;

 • Стимул за здравословен начин на живот чрез спортни дейности на 70% от жителите.

Да

Да
Тетевен

„Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в двора на основно училище „ Васил Априлов“, гр. Градежница“

50 000 лв.

 • Възможност за практикуване на различни видове спортове и организиране на спортни мероприятия ;

 • Подобряване на здравословното състояние на жителите.

Да


Да
Тетевен

„Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в двора на основно училище „Христо Ботев“ , с. Глогово“

50 000лв.

 • Възможност за практикуване на различни видове спортове и организиране на спортни мероприятия ;

 • Подобряване на здравословното състояние на жителите;

 • Висока функционалност и максимална сигурност при експлоатация на съоръженията.

Да

ДаТроян

„ Подобряване състоянието на уличните и тротоарните мрежи на гр. Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината“

1 352 000 лв.

 • Подобрена бизнес-среда за 16 местни фирми с над 2000 работещи в тях ;

 • Подобрено качество на живот на 34 644 жители на община Троян и около 100 000 туристи,които ежегодно посещават общината ;

 • Реконструирана и рехабилитирана улична мрежа и изградени тротоарни платна

Да

ДаУгърчин

„Рехабилитация и реконструкция на улична водопроводна мрежа гр. Угърчин“ - /по улици „Осми март“, „Любен Каравелов“, „Добри Чинтулов“, „Баба Тонка“, „Йордан Йовков“, „Бяло море“, „Кнежа“, „Шипка“, „Голи рът“, „Юмрукчал“, „Пирин“, „Иглика“, „Мусала“, „Юрий Гагарин“/

983 672,42 лв.

 • Подобряване качеството на здравето, околната среда и жизнената среда;

 • Спестяване на водни ресурси и намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка;

 • Подобряване на качеството на питейната вода.

Да

Да
Угърчин

Реконструкция на Основно училище „Христо Ботев“

609 523,26 лв.

 • По-голям брой ученици завършващи основно образование;

 • Привлечени и мотивирани за активно участие в учебния процес на повече деца;

Да

Да
Ябланица

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Ябланица, ул. „Ген. Гурко“ от ОС 31 до ОС 130 и текущ ремонт на ул. „Ген. Гурко“ от ос 165 до ос 23 – ул. „Ратица“, община Ябланица“

 1. 000 лв.

 • Снижаване на загубите в ремонтирания участък от 60% на 10% ;

 • Подобрено водоснабдяване на 1100 жители ;

 • Подобрена достъпност и градска среда.

Да

ДаОбща стойност на проектите.


2014 година-14 120 526,2 лв.

2015 година-1 139 350 лв.

Обща стойност за 2-те години : 15 259 876.2 лв.

20***.


Угърчин

„Път ІІІ-401 Микре – Ловеч от км. 0+000 до км. 15+478,58“.


7 430 000 лв. • Намаляване на разходите за поддръжка на пътя;

 • Намаляване на броя ПТП и повишаване на безопастността на движението

 • Подобряване на качеството на транспортната инфраструктура.

Да


Да
В и К

Обща стойност-6 393 192,13 лв.

(7 532 542,13 лв.)

Техническа инфраструктура

Обща стойност-4 126 000 лв.(11 556 000лв.***)

Социална,образователна и здравна инфраструктура и спортни дейности

Обща стойност-3 351 334,01 лв.

Еко

250 000 лв.

Община1, 2
Априлци

3

4
5*

Летница

6, 7


Ловеч
9

8, 10
Луковит

12

11

13, 14, 15**
Тетевен
16Троян

17

20***

18
Угърчин
19Ябланица

*Един проект на Община Летница за сметосъбиращ автомобил на стойност 250 000лв.

**Депозираните проекти на Община Тетевен за ремонт на площадки за спортна дейност във селата Градежница, Глогово и Галата, всеки на стойност 50 000 лв. е посочено наличие на технически проект, но в апликационните форми няма посочени конкретни дейности.***Община Угърчин е представила апликационна форма за ремонт на път ІІІ-401 Микре-Ловеч от км 0+000 до км. 15+478.58 на стойност 7 430 000 лв. Посочения път е част от републиканската пътна мрежа и е от особенна важност за подобряване на транспортната инфраструктура, като осигурява най – прекия път между общините Угърчин и Ловеч.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница