Програма „развитие на човешките ресурси" агенция по заетостта bg051PO001 14 "Дата15.11.2017
Размер16.3 Kb.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

BG051PO001–2.1.14 “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният:


......................................................................................................................................................

име, презиме, фамилия

ЕГН:........................................................................., л.к.№..........................................., изд. на

........................................... от МВР................................., живущ в: ........................................

.......................................................................................................................................................

(област, град, ж.к., ул. №)

ДЕКЛАРИРАМ,

че към настоящия момент:


  1. Работя по трудово правоотношение във фирма /предприятие (съм самонает) :

(зачертава се невярното обстоятелство; посочва се името и адреса на фирмата/предприятието)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Заемам следната длъжност:…………………………………………………………………….


2. Не съм включван/а и не участвам в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП “РЧР”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентично със заявеното от мен обучение по схема BG051PO001–2.1.14 “Аз мога повече ”.
3. Заявеното от мен обучение по схема BG051PO001–2.1.14 “Аз мога повече”, не е за същото или за по-ниско ниво на притежаваната от мен квалификация.
4. При промяна на обстоятелствата по т.1, съм длъжен в тридневен срок да уведомя дирекция “Бюро по труда” гр………………………..

.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата на деклариране: Декларатор: .........................................  (подпис)Агенция по заетостта е регистрирана като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница