Програма развитие на човешките ресурси инвестира във вашето бъдеще!страница2/8
Дата01.05.2017
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

* Учебни планове:
 • УП се съставя за всяка специалност, вид обучение и учебна година- УП се състои от:

 • учебна година;

 • специалност;

 • форма на обучение (редовно, задочно);

 • вид дисциплина (задължителна, избираема, факултативна, учебна практика, преддипломен стаж, държавен изпит, дипломна работа);

 • име на дисциплина;

 • продължителност (часове, или дни при стажовете);

 • продължителност на лекции;

 • продължителност на упражнения;

 • кредити;

 • вид на оценяване (изпит, заверка и т.н.);

 • в кой семестър е изпита (заверката или др.);

 • ако е многосеместриална дисциплина за всеки семестър има лекции, упражнения, кредити и вид на изпита (изпит или заверка);

 • дали дисциплината влиза в средния успех или не;

 • от многосеместриални дисциплини с оценки във всеки семестър се формира една обща оценка в средния успех и дипломата;

 • някои дисциплини имат възможност за избор между явяване на държавни изпити или дипломна работа.
 • модулът трябва да има възможност за копиране на план от една година в друга година (само ако няма план в годината където се копира плана);

 • модулът трябва да предоставя възможност за добавяне и редакция на дисциплини;

 • модулът трябва да предоставя възможност за експорт на информацията

 • различни справки, планове по години, по специалности и т.н.

* Студентко досие и студентски статус /модул „web студент“/:

 • модулът трябва да предоставя възможност на студента:

 • да си вижда оценките (включително и текущи); заверките; отсъствията; присъствията (електронен картон на студента); отработките; такси, текущ статус, курс и др.;

 • да си вижда седмичните и изпитни разписи, графика на учебната заетост, учебният план и програми, кредити, график за консултации на преподавателите и др. служебна информация;

 • да вижда нормативни документи; заповеди, които се отнасят за него; да има достъп до каталозите и електронните издания в библиотеката и др.;

 • да си вижда личните данни, данни за предходно образование и други полета от „електронния регистър на студента” напр.: ЕГН, имена, Дата на раждане, Основание за прием, Вид обучение, Група, Проф. квалификация, чужд език, Пол, Народност, Месторождение и т.н.; Да може да си добави снимка към профила;

 • да може да сменя паролата за достъп до модула;

 • да може да подава електронни заявления, да следи статуса им и да получава отговор по тях;

 • да може да си подава заявление за записване в по-горен курс и да прикача бордеро;

 • да прави електронно плащане на такси за обучение и услуги;

 • възможност да получават и попълват различни видове анкети ( за качеството на обучение, на преподаване, на материалната база и др.);

 • модулът трябва да има възможност да унаследи информацията от модул кандидат-студент;

 • модулът трябва да позволява възможност за въвеждане на информация в модул Телефонен указател.

Към екрана с таксите да се създаде възможност за съхраняване на документите, с които е намалена таксата за обучение /в случай, че е намалена/

 • модула ще притежава и други функции, пряко отнасящи се до потребностите на студентите от информация и дейности, засягащи студентското им положение;

 • студента ще може да си публикува в специална секция за търсене на работа - автобиография, мотивационно писмо, каква работа търси, в кой часови диапазон, трудов стаж до момента и т.н.;

 • достъп на други участници в системата до части или цялото досие на студента (Ректор, Зам. ректор, Пом. Ректор, Декан, Зам. декан, Ръководител на Катедра/УНС, ЧР , ФСО, УО, студенти и т.н.);

 • Всички функции ще бъдат възможни и достъпни и за курсистите от подготвителните езикови и специализирани курсове по български и английски език.

Необходимите за този модул данни ще се извличат от неговата база, „електронното досие на студента”, както и от други модули и подмодули на текущият проект – „Преподаватели”, „Учебен график/разпис” и др.. Данни за част от изброените възможности към момента в електронен вид не съществуват и не са разработени такива полета, така че модула „уеб студент” ще трябва да позволява и въвеждането, съхранението и използването им.

Графикът за всеки студент, ще се извлича автоматично от модул „Учебен график /разпис“, като това ще позволява също така да се следи къде и кога може да се намери даден студент във ВУЗ – а.

Модул „уеб студент“, ще позволява както от страна на студентите, така и от страна на администрацията да се правят справки от финансовото досие, като студентите ще могат лесно да следят какви задължения имат към ВУЗ – а, краен срок за плащане, номер на платежен документ и т.н. Всеки студент ще има така нареченото „Академично досие“, в което ще се съдържа информация за дисциплините, които е записал за сегашни и минали периоди със съответния хорариум, кредити, преподаватели номерата на протоколите и т.н.

При разработване на подробното техническо задание ще се проведат редица срещи с административния персонал, отговорен за обслужването на студентите в МУ Варна. Провеждането на тези срещи ще бъде в няколко насоки: • установяване на необходимата информация на администрацията на МУ - Варна, за студентите във ВУЗ-а;

 • определяне на информацията, която може да бъде предоставяна на студентите;

 • установяване на наличието на специфики и допълнителни нужди относно изграждането на модул „Студентско досие и студентски статус”;

 • След изготвянето на детайлно техническото задание, то ще бъде представено на администрацията и ръководството на МУ Варна за съгласуване. При потвърждение на техническото задание, ще започне и реалното му изпълнение.

 • При вход в системата ако има предложение за попълване на анкети да се показват и да се попълват или откажат.

* Натовареност на преподавателите:

подмодул „Преподаватели“, ще включва: • лични данни (лична и контактна информация за всеки преподавател - име, научна степен, адрес, телефон, e-mail, снимка и т.н.);

 • развитие (публикации, дисертации, участия в семинари, проекти, атестации, научни трудове и др. /с възможност за прикачване на файлове/);

 • академично досие (преподавателя да вижда норматива си, графика на учебната година, седмичния разпис; разписа за изпитните сесии; да попълва списък на дисциплините, които води по специалности; да вижда часовете по учебен план за съответната дисциплина и да попълва (ръководителя на катедра / унс) разпределението им в плановата заетост на преподавателите; преподавателя ще си попълва/коригира в случай на промени индивидуалната текуща заетост (тя би била автоматично попълнена чрез плановата заетост); ще може да освобождава зали и да резервира такива в случай на промяна, и след потвърждение от учебен отдел; да си изготвя – автоматизирано отчета за годишна заетост; да подават доклади за автоматично изчислената наднормена заетост през ръководител катедрата и УО до ЧР, да праща съобщения до други участници в системата; Ще има възможност за осъществяването на автоматичен детайлен отчет по месеци.;

 • Бланката за индивидуалната текуща заетост ще съхранява пълната информация от седмичния разпис на преподавателя, темата на занятието и др.

 • нормативи/документи (електронни бланки за планирана, текуща, отчетна заетост, правилници, закони, процедури, учебни планове и програми и др.)

 • достъп на преподавателя до електронното досие на студента ( възможност да вижда оценки, отсъствия, списъци на групи, такси, издадени протоколи и др.; да попълва отсъствия на студентите и заверки; да въвежда оценки от протоколи; да изпращат съобщения до групи, потоци или до даден студент и др.)

 • Достъп на други участници в системата до части или цялото досие на преподавателя (Ректор, Зам. ректор, Пом. Ректор, Декан, Зам. декан, Ръководител на Катедра/УНС, ЧР , ФСО, УО, студенти и т.н.)

 • Връзка с модула за контрол на достъпа и модула за аудиторна заетост (учебен график/разпис) за изготвяне на справки;

 • Съображения на преподавателите за часови диапазон, предпочитани зали и аудитории при изготвянето на седмичният разпис;

 • Също така системата ще позволява извличането на разнообразни статистики за преподавателите (като диаграма или табличен вид за дадена натовареност на всеки преподавател спрямо норматива - с филтър, чрез които ще могат да се сортират резултатите, които се визуализират - по учебна година, семестър, степен, форма на обучение, специалност, както и по това дали преподавателя е щатен или е хоноруван, сравнение между натовареността в различни години и т.н.).

Системата ще позволява извеждането на отчет за всяка дисциплина на даден преподавател.

При разработване на подробното техническо задание за изграждането на модул „Преподаватели”, ще се проведат редица срещи с административния персонал, отговорен за изброените по-горе дейности в МУ-Варна. Провеждането на тези срещи, ще бъде в няколко насоки: • установяване на необходимата на администрацията и Ръководството на МУ-Варна информация за преподавателите във ВУЗ-а;

 • установяване на информацията, която може да бъде предоставяна на преподавателите;

 • определяне на точните функции и отговорните за изпълнението и контрола им длъжности със съответните права;

 • разработка и на допълнително възникнали функции;

 • други срещи, за уточняване на описаните или нововъзникнали проблеми и функции на модула;

След изготвянето на подробното техническо задание, то ще бъде представено на администрацията и ръководството на МУ Варна за съгласуване. При потвърждение на техническото задание, ще започне и реалното му изпълнение.

 • модулът трябва да предоставя възможност на администрацията, да упражнява контрол и мониторинг на преподавателската натовареност

 • модулът трябва да предоставя възможност на преподавателите да следят своите курсове, своята преподавателска натовареност, да попълват електронен преподавателски отчет, както и да нанасят текущи и крайни оценки на своите студенти;

 • модулът трябва да предоставя възможност за въвеждане на пълна информация за преподавателя;

 • модулът трябва да предоставя възможност за въвеждане на информация в модул Телефонен указател

 • възможност преподавател да резервира свободна аудитория (след одобрение на УО)

 • възможност за индивидуална заетост на преподавателя (седмична, или др. заетост на един преподавател)- възможност за генериране на отчети за наднормена заетост (по седмици, месеци и др.)

 • достъп на преподавателя до индивидуалните данни на студента, оценки, заверки, присъствия отсъствия и др.

 • изпращане на съобщения (email) до студенти (при промяна на график и др.)

 • възможност за въвеждане на предпочитани зали и часови диапазон (необходимо е за създаване на графика на заетостта на залите)

 • разнообразни статистически и др. справки

* Учебен график/разпис:

В този модул ще се въвежда учебния график от УО по специалности и език на обучение (продължителност на семестрите, изпитни сесии, ваканции, официални празници и др.).

Тук ще се генерират автоматично седмичните разписи на всички преподаватели и студенти съгласно одобрените учебни планове и разпределението на заетостта по съответната дисциплина между преподавателите от Ръководителя на катедрата (по специалности, групи, дисциплини, вид на занятието, часови диапазони, зали, сгради, преподавател). Информацията ще се взема от модул „учебни планове”, също така и от модул „Преподаватели”. Според разписа на всеки един преподавател, системата ще изчислява неговият хорариум. Самото представяне на разписа ще се осъществява в йерархичен модел (учебна година - специалност – окс- курс - дисциплина - група–семестър – преподавател). Разписа за студенти ще е по уч. година, специалности, курс, групи, часови диапазони, зали, преподаватели, вид на занятието.

Чрез модул „Учебен график / разпис “, ще може да се контролират и учебните зали и аудитории във ВУЗ-а. Това ще става с помощта на „Зали“ (таблица, съдържаща информация за номера на залата / аудиторията, местоположението й, максимален брой места, наличие на мултимедия, дисциплините, които се водят в тази зала с предимство; отстояние до останалите сгради за обучение и др.). С помощта на „Зали”, системата ще може да разпределя залите в зависимост от учебния план, броя на студентите, дисциплината, по която ще се обучават и предпочитанията на преподавателя за зала и часови диапазон. Също така ще има и възможност за ръчно изготвяне / коригиране на разписа или разместване на занятия и зали от УО или от преподаватели (след съгласуване с УО).

В този модул ще могат да се генерират разнообразни справки по избрани от оператора критерии.

При възникнала промяна в седмичния график автоматично ще се изпраща електронна поща за уведомяване на преподавателите, които са засегнати от промяната и ръководителя на съответната катедра.

Системата ще подава разнообразни справки включително за неравномерно разпределение на планираната или отчетената заетост на преподавателите по катедри, унс, дисциплини и др.

При разработването на подробното техническо задание за изграждането на модул „Учебен график / разпис”, ще се проведат редица срещи с административния и преподавателски персонал, отговорен за разработването и отчитането на графици и разписи в МУ Варна. Провеждането на тези срещи, ще бъдат в няколко насоки: • установяване на последователността и необходимата информация при създаването на учебния график и седмичния разпис;

 • установяване на броя и видовете учебни зали, които следва да бъдат включени в „Зали”;

 • установяване на наличието на специфики и допълнителни нужди относно изграждането на модул „Учебен график”

 • други срещи, за уточняване на описаните или нововъзникнали проблеми и функции на модула

 • модулът трябва да предоставя възможност на администрацията да може гъвкъво да управлява графика на учебните занятия, а студентите и преподаватели ще могат да се информират за своите персонални графици на лекционните курсове, графикът за изпитните сесии, график за поправителните сесии и т.н.;

След изготвянето на техническото задание, то ще бъде представено на администрацията, ръководителите на катедри и ръководството на МУ Варна за съгласуване. При потвърждение на техническото задание, ще започне и реалното му изпълнение.

* Молби и заявления:

 • модулът трябва да предоставя възможност да се управляват всички подавани студентски документи (от подаване до публикуване на резолюция);

 • модулът трябва да предоставя възможност на администрацията да изпраща официална кореспонденция по между си, касаеща дейността на МУ Варна;

 • модулът трябва да предоставя възможност на преподавателите да изпращат официална кореспонденция, касаеща дейността на МУ Варна, към администрацията.

* Нормативна уредба:

 • модулът трябва да предоставя възможност да се достъпва до всички нормативни документи на МУ.

* Телефонен указател:

 • модулът трябва да предоставя възможност, в него да бъдат поместени всички възможни начини на контакт с администрацията, преподавателите и студентите на МУ Варна.

 • модулът трябва да предоставя възможност за публикуването на информация, за всеки един от потребителите (Имена, стая, тел., e-mail, кратка информация и др.), под формата на информационно досие.

 • модулът трябва да предоставя възможност за директно изпращане на съобщения от информационното досие на всеки един от потребителите.

*Студентски общежития:

Този модул включва: • интегриране на данните от подадените електронни заявления /от деловодната система/;

 • възможност за ръчно въвеждане на подадени на място заявления на хартия ;

 • възможност за служебна корекция на попълнените от студента данни;

 • обобщаване на подадените заявления за общежитие;

 • класиране по предварително зададените параметри;

 • издаване на настанителна заповед.

*Студентски стипендии:

 • модула да работи в различни звена /напр. Колеж, Уч. Отдел, Филиал Сливен и др./ и да обобщава информацията от всички тях;

 • да позволява въвеждане на необходимата информация за лични данни, доходи, успех, бр. членове на семейството и др.;

 • да изчислява средномесечен доход, квоти;

 • да формира брой точки по които да прави класиране по различни категории;

 • генериране на платежни ведомости, заповеди и др.;

 • да автоматизира и други функции.

*Работодатели:

За нуждите на бизнеса, и в полза на студентите, към административната система ще се разработи модул „работодатели”, чрез който всеки работодател може да направи търсене в базата на студентите по параметри (напр.: специалност, оценки, темата на дипломната работа, снимки, трудов опит и др.).За нуждите на новопроектираният интегриран информационен университетски софтуер ще бъдат предвидени следните категории потребители на системата със съответните правата на достъп:

 • Студент;

 • Преподавател;

 • Ръководител унс;

 • Ръководител катедра;

 • Декан;

 • Ректор;

 • Зам.-ректор;

 • Ръководител на отдел;

 • Администратор;

 • Административен служител.

 • други.

* Прием на чуждестранни студенти:

 • форма за регистрация на лични данни, данни за предходно и средно образование;

 • възможност за кандидат-студентите да прикачват файлове;

 • възможност за съобщения от и до експерта, който се занимава с приема;

 • разнообразни справки;

 • въвеждане на резултати от приемни изпити;

 • изготвяне на класиране;

 • трансфер на данните на записаните студенти към „електронно досие на студента“.

* Следдипломно обучение:

 1. Направление – „Кандидат-специализанти“

  1. Прием на документи на кандидат-специализанти.

  2. Импортване на свободните места отпуснати от Министерството/или въвеждането им.

  3. Различни проверки(за издадена заповед за прекратяване по-малко от 2 години за всеки кандидат, вече е зачислен на специализация и др.).

  4. Да печата Заповед за изпитни комисии.

  5. Да изчисли броя на конкурсните и допълнителните комплекти спрямо броя на кандидатите.

  6. Задаване на критерии за класиране.

  7. Класиране на специализантите.

  8. Печатане на договори с класираните (по шаблон).

  9. генериране на пореден номер на договора.

  10. Записване и заповеди за записване (намаляне на свободните места).

  11. Второ класиране с останалите незаети места

  1. Справка за останалите незаети места.

  2. Прехвърляне на вече подписалите договор в базата на специализантите.

 1. Направление – „Текущи специализанти“

  1. Поддържане на индивидуални данни за специализантите (име, егн и т.н).

  2. Проведено теоретично / практическо обучение:

 • създаване на индивидуален план (данните се въвеждат от ръководителя на специализанта, като се въвеждат периоди и бази за провеждане на обученията).

 • Отчитане на посещаемостта по учебния план (отчита се от базата в която специализанта провежда обучението си, като: въвжеда се от специализанта/ ръководителя на специализанта и се потвърждава от ръководителя на специализанта)

 • Отчитане на посещаемостта в работни дни за месеца (отчита се от базата в която специализанта провежда обучението си)

 • Дължими и платени такси от специализанта

 • Текущ статус на специализанта

  1. Възможност да генерира различни справки ( промяна в статус, отчитане на държавна форма, дължими такси, платени суми и др.)

  2. Възможност за различни видове проверки и „засичания“ при въвеждане на периодите на обучение на специализантите, спрямо техния статус (активен/ не активен) и др.

  3. При вход в системата да излиза подсещане за неплатени такси, изтичащо прекъсване на обучението и др.

  4. Различни статистистически справки.

  5. Експорт към Excel по зададен формат на всички данни (за спешни справки).

  6. Възможност да се отпечатват (по зададен шаблон):

 • заповеди за: прекъсване, продължаване, прекратяване, преместване в друго лз, др. ВУЗ, заповед за комисии за колоквиуми, заповед за ръководители на специализанти и други

 • писма за промените в ел.регистъра (МЗ)

 • писма за промените в статуса (лечебни заведения)

 • писма сключване на анекси, договори (лечебни заведения)

 • писма до председател на ДИ за насрочване на извънредна сесия по Нар.31

 • писма до МЗ за насрочване на извънредна сесия по Нар.34

    1. писма до МЗ за редовна сесия по Нар.34

    2. писма до председател на ДИ за редовна сесия по Нар.34

    3. писма до допуснатите до ДИ за редовна сесия по Нар.34

    4. Свидетелства за специалност

    5. Свидетелства за специалност - дубликат

 • Уверения

 • Академични справки – образци по специалности

 • справки за плащанията

 • Да отразява присъствието на специализантите задължително от 2012 г. незадължително от 2008 до 2012г.

 • Да следи за съотношение 1:3 на ръководители на специализанти (съотношението да се задава при промяна)

 • Да отразява наличието на индивидуален план

 • Да поддържа номенклатурата на названието на специализациите и срокове за обучение по наредба

 • Да поддържа номенклатура на специалности със срокове за зачитане

 • Да поддържа информация с акредитацията на базите за обучение

 1. Направление - „Завършили специализации – взели специалност“:

  1. Запазва функционалността на направление „Текущи специализанти“, но само за четене.

  2. Издаване на академични справки.

  3. Поддържане и достъп до архив на всички завършили специализанти. 1. Направление – „Курсове и индивидуални обучения на специалисти“:

  1. Задаване на различни курсове, които ще се водят през текущата година.

  2. Продължителност на курс.

  3. Имена на курсистите и курсовете които провеждат.

  4. Различни видове справки:

 • проведени курсове по години

 • индивидуална справка, провереди курсове аа един човек и др.

 1. Направление – „Високо специализирани дейности (ВСД)“:

  1. Задаване на различни високо специализирани дейности, които ще се водят през текущата година.

  2. Продължителност на дейността.

  3. Имена на обучаемите и дейностите които провеждат.

  4. Изпитващи.

  5. Различни видове справки:

 • проведени курсове по години

 • индивидуална справка, провереди курсове аа един човек и др.
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница