Програма развитие на човешките ресурси инвестира във вашето бъдеще!страница3/8
Дата01.05.2017
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Очаквани резултати: Интегрирана информационна система за управление, контрол и администриране на учебния процес.

Изисквания към техническото предложение:

 • Участникът трябва да опише своя подход за изпълнение на Етап I, като покаже разбиране на материята и креативност.

 • Участникът трябва да опише своята методология за изпълнение на Етап I.

 • Участникът трябва да представи предварителни виждания за организация на работата, съвместно с експертите на МУ Варна, в която да се съобрази със спецификата на работа във ведомството на Възложителя.

 • Информационните материали, които се изготвят по време на изпълнението на дейността от проекта следва да са съобразени с изискванията за публичност на ОПРЧР.

Етап 2. Разработване и внедряване на модул за обратна връзка от студентите, преподавателите, алумните на МУ Варна с цел събиране на информация и подобряване на качеството на учебния процес

Целта на тази дейност е да бъде разработен модул за получаване на обратна връзка от студенти и преподаватели, за качеството на предлаганите от университета услуги и учебния процес, като чрез тази информация ще бъдат вземани по-качествени управленски решения, което от своя страна да създаде възможност за непрекъснатото подобряване на качеството. Модулът трябва да разполага със следните функционални възможности: • възможност за изграждане на собрствени форми и анкети за анкетиране (създаване на контроли във формите, въпроси и отговори и кои от тях са верните);

 • модулът трябва да предоставя възможност за електронна форма за жалби, сигнали, запитвания и предложения, намираща се на интернет страницата на университета;

 • модулът трябва да предоставя възможност за е-анкетни карти, до които студентите и преподавателите имат свободен достъп;

 • модулът трябва да предоставя възможност за изпращане на информация (предложения и мнения), във връзка с качеството на административното обслужване, осъществявано от университета;

 • модулът трябва да бъде Интернет базиран и да бъде отворен освен за административния персонал, но и за останалите представители на целевите групи (студенти и преподаватели);

 • възможност за конкретизиране на анкетите „от дата“ и „до дата“;

 • справки за обобщаване на резултатите от проведените анкети.

Очаквани резултати: Разработен модул за получаване на обратна връзка от студенти и преподаватели, за качеството на предлаганите от университета услуги и учебния процес.

Изисквания към техническото предложение:

 • Участникът трябва да опише своя подход за изпълнение на Етап II, като покаже разбиране на материята и креативност.

 • Участникът трябва да опише своята методология за изпълнение на Етап II.

 • Участникът трябва да представи предварителни виждания за организация на работата, съвместно с експертите на МУ Варна, в която да се съобрази със спецификата на работа във ведомството на Възложителя.

 • Информационните материали, които се изготвят по време на изпълнението на дейността от проекта следва да са съобразени с изискванията за публичност на ОПРЧР.


Етап 3. Разработване на система за събиране и отчитане на информация за научно-изследователската дейност на МУ Варна

Научно-изследователската дейност е един от основните приоритети на МУ-Варна. Целта на тази дейност е да бъде разработен модул за координиране, отчитане и контрол на процесите, свързани с научно-изследователската дейност, процедури за кариерно израстване, прием на докторанти, издаване на дипломи, работа на научните комисии и т.н. • Модул „Докторанти“ – обхваща процедурата от приема на докторанта до публичната защита на дисертационния труд с възможност за водене на регистър, електронно досие на всеки докторант (вкл. индивидуален учебен план и отчет за неговото изпълнение), документация, платени такси, напомняне при изтичане на срокове (за подаване на документи, за отчисляване при изтичане на срока за докторантура, срокове за предаване на рецензии и становища), по-важни дати + on line подаване на документи за редовна докторантура след одобрение от администратор. Според вида на докторантурата да има 3 чекбокса (или 3 подменюта) за докторанти, зачислени в редовна, задочна и самостоятелна форма на подготовка.

 • Модул „Доктор на науките“ - обхваща процедурата от приема на документи до публичната защита на дисертационния труд с възможност за водене на регистър, електронно досие на всеки кандидат, документация, платени такси, напомняне при изтичане на срокове (за подаване на документи, срокове за предаване на рецензии и становища), по-важни дати.

 • Модул „Гл. асистент“ – обхваща процедурата от Решението на АС за обявяване на конкурс до сключване на договор за трудово правоотношение. В този модул следва да са възможни: електронно досие на кандидата, документация, по-важни дати и срокове, конспект и резултат от конкурса. Да е налична възможност за водене на регистър.

 • Модул „Доцент“ - обхваща процедурата от Решението на АС за обявяване на конкурса до сключване на договор за трудово правоотношение. В този модул трябва да има: електронно досие на кандидата, документация, по-важни дати и срокове, резултат от конкурса. Да е налична възможност за водене на регистър.

 • Модул „Професор“ - обхваща процедурата от Решението на АС за обявяване на конкурса до сключване на договор за трудово правоотношение. В този модул следва да са възможни: електронно досие на кандидата, документация, по-важни дати и срокове, резултат от конкурса. Да е налична възможност за водене на регистър.

 • Модул „Отчитане на научната дейност“ – отчитане на научната дейност по основни критерии с възможност за генериране на индивидуални отчети, отчети на катедрите, отчети по факултети и обобщен отчет на университета. Линк към Интранета или web портал. Този модул следва да съдържа следните полета: Факултет*: падащо меню, Катедра*: падащо меню, УНС (не е задължително поле): падащо меню, Изготвил*:..., Длъжност*:..., (падащо меню) професор, доцент, главен асистент, асистент, докторант; Националност:...., Адрес: домашен и служебен, ЕГН, Дата на раждане, Месторождение, Пол, Допълнително поле:...., Ръководител катедра/ УНС ...., Данни за контакт*: поле – телефон, поле – електронна поща (всички полета са задължителни). Основните компоненти на модула следва да са:
1

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

1.1

Избройте утвърдените научни приоритети във Вашата катедрата/ УНС:

Забележка: Попълва се само от Ръководител катедра
1.2

Подадени проекти във връзка с извършването на научни изследвания:

Моля, посочете...

поле*: Тема/ заглавие на проекта

поле*: Институция, пред която сте кандидатствали за финансиране

поле*: Бюджет на проекта

Опция: „Добави проект“, която да отваря следващи три полета за всеки следващ проект
1.3

Спечелени проекти, на които е отпуснато финансиране:

Моля, посочете...

поле*: Тема/ заглавие на проекта

поле*: Финансираща институция

поле*: Бюджет на проекта

Опция: „Добави проект“, която да отваря следващи три полета за всеки следващ проект
1.4

Приключили проекти и отчетени от тях резултати:

Моля, посочете...

поле*: Тема/ заглавие на проекта

поле*: Финансираща институция

поле*: Бюджет на проекта

поле*: постигнати ли са изследователските цели

поле*: има ли резултати с приложна насоченост

поле*: има ли зачислени и защитили докторанти във връзка с проекта

поле*: брой публикации/ доклади във връзка с проекта

Опция: „Добави проект“, която да отваря следващи три полета за всеки следващ проект

1.5

Ръководител на проекти

Моля, посочете...

поле*: Тема/ заглавие на проекта

поле*: Финансираща институция

поле*: Бюджет на проекта

Опция: „Добави проект“, която да отваря следващи три полета за всеки следващ проект1.6

Участник в екипа на проекти

Моля, посочете...

поле*: Тема/ заглавие на проекта

поле*: Финансираща институция

поле*: Бюджет на проекта

Опция: „Добави проект“, която да отваря следващи три полета за всеки следващ проект1.7

Докторанти от други университети, участвали в проект/и:

Забележка: Попълва се само от Ръководител катедра

поле*: Тема / Заглавие на проекта

поле*: Име и фамилия

поле*: Научна специалност

Опция: „Добави докторант“, която да отваря следващи две полета за всеки следващ докторант1.8

Студенти, участвали в проекти:

Забележка: Попълва се само от Ръководител катедра

поле*: Тема / Заглавие на проекта

поле*: Име и фамилия

поле*: Специалност

Опция: „Добави студент“, която да отваря следващи две полета за всеки следващ студент1.9

Млади учени и постдокторанти, участвали в проекти:

Забележка: Попълва се само от Ръководител катедра

поле*: Тема / Заглавие на проекта

поле*: Име и фамилия

поле*: Научна специалност

Опция: „Добави млад учен и/или постдокторант“, която да отваря следващи две полета за всеки следващ1.10.

Привлечени чуждестранни учени по проект/ и:

поле*: Тема / Заглавие на проекта

поле*: Име и фамилия на участника

поле*: Институция, от която е участника

поле*: Държава, от която е участника


1.11

Брой рецензии на научно-изследователски проекти (в България):

поле*: Брой1.12

Брой рецензии на научно-изследователски проекти (в чужбина):

поле*: Брой


2

НАУЧНИ ПРОЯВИ

2.1

Брой доклади, съобщения и постери на научни форуми

поле*: Заглавие

поле*: Вид (падащо меню - доклад, съобщение и постер)

поле*: Наименование на научния форум

поле*: Вид на форума (падащо меню - регионален, национален, национален с международно участие, в чужбина)

Опция: „Добави доклад, съобщение, постер“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис


2.2

Организирани научни прояви от катедрата/ УНС

поле*: Наименование на форума

поле*: Вид на форума

поле*: Място на провеждане

поле*: Дата на провеждане

Опция: „Добави научна проява“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис


3

ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ

3.1

Публикации в научна периодика (без импакт фактор)

поле*: Автор/и на публикацията

поле*: Съавторство (радио бутони със следните опции):


 • Публикацията е самостоятелна

 • Публикацията е в съавторство с български автор

 • Публикацията е в съавторство с чуждестранен автор

 • Публикацията е в съавторство с български и чуждестранни автори

поле*: Заглавие на публикацията

поле*: Наименование на изданието, в което е публикувана

поле*: Вид на изданието (списание, сборник, годишник, известия)

поле*: Година на публикуване

поле*: Брой, том, страници

поле*: Държава

поле*: Импакт фактор – стойност (ако изданието няма импакт фактор се посочва „0“)

поле*: Реферирано издание (радио бутони с две опции): • Да

 • Не

поле*: Участие на (чек боксове):

 • студент

 • докторант

 • постдокторант

 • млад учен

Опция: „Добави публикация“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис


3.2

Брой публикации на студенти:

Забележка: Попълва се от Ръководителя на студентите

поле*: Автори

поле*: Специалност

поле*: Заглавие

поле*: Наименование на изданието, в което е публикувана

поле*: Година на публикуване

поле*: Брой, том, страници

поле*: Държава

Опция: „Добави публикация“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис
3.3

Публикации на докторанти на самостоятелна подготовка, неработещи в МУ-Варна

Забележка: Попълва се от Ръководителя на докторанта

поле*: Автор/и на публикацията

поле*: радио бутони с две опции: • Публикацията е самостоятелна

 • Публикацията е в съавторство с български автор

 • Публикацията е в съавторство с чуждестранен автор

 • Публикацията е в съавторство с български и чуждестранни автори

поле*: Заглавие на публикацията

поле*: Наименование на изданието, в което е публикувана

поле*: Година на публикуване

поле*: Брой, том, страници

поле*: Държава

поле*: Импакт фактор – стойност (ако изданието няма импакт фактор се посочва „0“)

поле*: Реферирано издание (радио бутони с две опции):


 • Да

 • Не

Опция: „Добави публикация“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис


3.4

Издадени монографии

поле: Автор

поле: Съавторство (радио бутони със следните опции):


 • Публикацията е самостоятелна

 • Публикацията е в съавторство с български автор

 • Публикацията е в съавторство с чуждестранен автор

 • Публикацията е в съавторство с български и чуждестранни автори

поле: Заглавие

поле: Издателство

поле: Година

поле: Държава

поле: Език

поле: Брой страници

поле: Носител – електронен/ на хартия Опция: „Добави монография“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис


3.5

Учебници, учебни помагала, ръководства

поле: Автор

поле: Съавторство (радио бутони със следните опции):


 • Публикацията е самостоятелна

 • Публикацията е в съавторство с български автор

 • Публикацията е в съавторство с чуждестранен автор

 • Публикацията е в съавторство с български и чуждестранни автори

поле: Заглавие

поле: Издателство

поле: Година

поле: Държава

поле: Език

поле: Брой страници

поле: Вид (учебник, учебно помагало, ръководство)

поле: Носител – електронен/ на хартия

Опция: „Добави“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис


3.6

Цитирания (без автоцитирания) на научна публикация

поле*: Какво: Заглавие на цитираната публикация

поле*: Кой: Име на автора

поле*: Къде: в българско издание/ в чуждо издание (да се посочи и държавата)

Опция: „Добави“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис

4

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

4.1

Придобита степен (падащо меню – доктор, доктор на науките)

поле*: Заета академична длъжност: (падащо меню – асистент, главен асистент, доцент, професор)

Опция: „Добави“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис


4.2

Членство в научни организации (дружества):

поле*: Наименование на научната организация:

поле*: Ниво: национално/ международно

поле*: Позиция: падащо меню - член, председател, почетен председател, секретар

Опция: „Добави“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис


4.3

Членство в редколегии на научни списания:

поле*: Наименование на списанието:

поле*: Държава: България/ чужбина (посочете държавата)

Опция: „Добави“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис
4.4

Гост-лектори в други университети в България:

поле*: Институция

поле*: Държава

поле*: Преподавана дисциплина/ курс на обучение:

поле*: Аудитория (падащо меню – студенти бакалаври, студенти магистри, докторанти, специализанти, хора от практиката)

поле*: Език на преподаване

поле*: Продължителност

Опция: „Добави“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис5

ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

5.1

Ръководство на докторанти:

поле*: Име на докторанта

Опция: „Добави“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис


5.2

Защитили докторанти:

поле*: Име на докторанта

Опция: „Добави“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис


5.3

Експертна, консултантска и друга дейност в помощ на институции:

поле*: Институция:

поле*: Вид на експертната дейност:

Опция: „Добави“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис
5.4

Рецензии:

 • за ОНС “доктор” брой:

 • НС “Доктор на науките” брой:

 • АД „Доцент“ брой:

 • АД „Професор“ брой:

 • Монография/ Книга/ Учебник брой:

 • Публикация в България брой:

 • Публикация в чужбина брой:

Становища:

 • за ОНС “доктор” брой:

 • НС “Доктор на науките” брой:

 • АД „Доцент“ брой:

 • АД „Професор“ брой:
6

ИНОВАЦИИ

6.1

Подадени заявки за патент, изобретения, рационализации и внедрявания:

поле*: Описание

поле*: Вид: падащо меню - изобретения, рационализации и внедрявания, полезни модели, патент

поле*: Номер:

поле*: Държава на регистрация:

поле*: Валидност: продължителност

Опция: „Добави“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис


6.2

Признати патенти, изобретения, рационализации и внедрявания:

поле*: Описание

поле*: Вид: падащо меню - изобретения, рационализации и внедрявания, полезни модели, патент

поле*: Номер

поле*: Държава на регистрация

поле*: Валидност: продължителност

Опция: „Добави“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис


6.3

Удостояване с....

поле*: Вид: “Doctor honoris causa”, награди, дипломи, отличия, почетно членство

поле*: Наименование

поле*: Институция

поле*: Държава

Опция: „Добави“, която да отваря следващи полета за всеки следващ запис7

ПЕРСОНАЛ

7.1

Докторанти:

поле*: редовна форма – брой: ..........

поле*: самостоятелна форма – брой: .............

поле*: задочна форма – брой: .............

Забележка: Попълва се само от Ръководител катедраЗабележка 1: Индивидуален отчет за научна дейност –забрана на генерирането на отчет на катедра при липса на данни за някой от нейните членове; забрана за генериране на отчет на факултета при липса на данни за някоя от катедрите му.
Забележка 2: В Индивидуален отчет за научна дейност да има чекбокс за докторант, който да активира допълнителни полета за отчитане на извършеното във връзка с индивидуалния му учебен план.
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница