Програма развитие на човешките ресурси инвестира във вашето бъдеще!страница4/8
Дата01.05.2017
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Модул „Научни комисии и съвети“ – да включва: актуален състав на комисиите (вкл. Заповеди за тяхното формиране и промяна до 10 години назад), координати на членовете по комисии с възможност за генериране на групови sms и електронни писма, дати на заседанията, протоколи. Този модул следва да експортира към страницата за Научна дейност в ИНТРАНЕТ: актуален състав на комисиите (вкл. Заповеди за тяхното формиране и промяна до 10 години назад). Експорт към Публичен календар на датите на заседанията.

 • Страница „Научна дейност“ в ИНТРАНЕТ – страницата следва да включва „Публичен календар“, списък на научните комиси и техния състав, линк към модул „Отчитане на научната дейност“.

  Подробен календар – извлича данни от всички модули и включва: информация за предстоящи събития (академичен съвет, факултетни съвети, научни съвети, научни журита), дати за издаване на документи (заповеди, дипломи и др.), изтичане на срокове, дати за заседания на научни комисии и др.

  Публичен календар – показва част от данните на подробния календар и по-конкретно: информация за предстоящи събития (академичен съвет, факултетни съвети, научни съвети, научни журита), дати за заседания на научни комисии. При възможност – автоматично публикуване на някои от датите в сайта на МУ-Варна.

  Експорт – генериране на справки за информацията, която се съдържа в базата данни по

  всеки модул с възможност за задаване на различни критерии и нива на агрегиране на данните (индивидуално, ниво катедра, факултет, университета), експорт към Ексел, експорт към електронна поща – писма до членовете на научното жури, писма за уведомяване на кандидатите; възможност за генериране на бланки за доклади, протоколи, командировъчни заповеди, формуляр за НАЦИД и други, попълнени с данни от системата.

  Да генерира справки за Регистър към МОН, Регистър към ТСБ, таблица за научни ръководители, таблица за стипендианти, да води статистика за броя на докторантите по различни критерии (пол, година на раждане, звено на обучение, научна специалност, факултети, катедри, научни ръководители, стипендия, форма на обучение, гражданство, година на постъпване, година на завършване, настъпили промени в периода на обучение на докторанта и т.н.).

  Достъп до софтуера трябва да има както от интранета на МУ-Варна, така и от web базирано приложение (web портал) с user name и парола.

  Правата за достъп следва да са разпределени на няколко нива:  • Катедрите на МУ-Варна – достъп до модулите за отчитане на научната дейност, работата по проекти, състав на научните журита, данни за командировъчни заповеди, достъп до образци на отчети, доклади, протоколи и т.н.

  • Експерт СД и СОС, Учебен отдел – достъп до модул „Докторанти“ и отчитане на платежни ведомости.

  • Отделите ФСО и ЧР – достъп до специфични модули, в които да вкарват данни във връзка с академичния състав, структурни промени, процедури, конкурси, такси, плащания на журита и т.н.

  • ОИОТ – достъп до данни за дипломите, данни за текущи процедури и документи, информация за обявяване на конкурси и други в сайта на МУ-Варна.

  • PR – право на достъп до базата данни с информация за новоизбрани доценти, професори, защитилите степен доктор и доктор на науките

  • Библиотека – достъп до модула, съдържащ информация за научната продукция на академичния състав.  Ръководство на университета – Ректор, Зам.Ректор КНС, Зам Ректор МАК, Пом.Ректор – достъп до всички модули.

  Очаквани резултати: Разработен и внедрен единен модул за управление и съхранение на информация за научно-изследователската и академичната дейност на преподавателите в университета

  Изисквания към техническото предложение:

  • Участникът трябва да опише своя подход за изпълнение на Етап III, като покаже разбиране на материята и креативност.

  • Участникът трябва да опише своята методология за изпълнение на Етап III.

  • Участникът трябва да представи предварителни виждания за организация на работата, съвместно с експертите на МУ Варна, в която да се съобрази със спецификата на работа във ведомството на Възложителя.

  • Информационните материали, които се изготвят по време на изпълнението на дейността от проекта следва да са съобразени с изискванията за публичност на ОПРЧР.

  Етап 4. Разработване на модул за автоматично генериране на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от МУ Варна и справки към институциите контролиращи дейността на МУ Варна (МОН и НСИ)

  Целта на тази дейност е, да бъде изграден модул, който да автоматизира процеса по създаване на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от университета и справки към МОМН и НСИ.  • модул трябва да предоставя възможност на администрацията на МУ Варна да изчислява възнагражденията на преподавателите, на базата на тяхната дейност, натовареност, творческа дейност и др.

  • модулът трябва да предоставя възможност на администрацията на МУ Варна да следи за заплащането на семестриалните такси на студентите и други плащания, във връзка с дейността на МУ Варна.

  • модулът трябва предоставя възможност на администрацията на МУ Варна да генерира финансови справки

  Модулът трябва да осигурява създаването на следните информационни справки:

  • общи за всички документи - лични данни, данни за висшето училище, данни за звеното, извършило обучението;

  • допълнителни за обучението - диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и приложение към нея, наименование, специалност и професионална квалификация, продължителност на обучението по учебен план (брой семестри), среден успех от курса на обучение, общ брой кредити, среден успех от държавните изпити и/или среден успех от дипломна работа, серия и уникален идентификационен номер на дипломата, регистрационен номер и дата;

  • академична справка;

  Системата трябва да осигури обработването на данните по следните показателите:

  • резултати от учебната дейност на обучаемите в университета по образователно-квалификационни степени, курсове и гражданство;

  • обучаеми по години на раждане, гражданство и пол, по специалности и курсове;

  • аудиторна заетост по учебен план на обучаемите по специалности и курсове;

  • обучаеми - чужденци по страни, форми на обучение и пол;

  • обучаеми по страни на завършено средно образование, форми на обучение и пол;

  • дипломирани по години на раждане, гражданство, пол и по специалности;

  • преподавателски състав по научни звания, пол и възраст;

  • аудиторна заетост на преподавателския състав през учебната година.

  • други справки.

  Очаквани резултати: Изграден модул, за автоматизиране на процеса по създаване на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от университета и справки към МОН и НСИ

  Изисквания към техническото предложение:

  • Участникът трябва да опише своя подход за изпълнение на Етап IV, като покаже разбиране на материята и креативност.

  • Участникът трябва да опише своята методология за изпълнение на Етап IV.

  • Участникът трябва да представи предварителни виждания за организация на работата, съвместно с експертите на МУ Варна, в която да се съобрази със спецификата на работа във ведомството на Възложителя.

  • Информационните материали, които се изготвят по време на изпълнението на дейността от проекта следва да са съобразени с изискванията за публичност на ОПРЧР.


  1. Изисквания към изпълнението на поръчката

   1. За постигане на целите на поръчката участниците следва да представят подробно разработена концепция за изпълнението на дейностите, описани в т. 2 “Технически спецификации” от Техническото задание, както и план-график за нейната реализация, изготвена в пълно съответствие с “Изисквания към изпълнението на поръчката” от настоящата документация.

   2. Всички модули трябва да бъдат разработени върху софтуерните платформи за база аднни и уеб презентиране, с които разполага МОН и МУ-Варна MS SQL и MS Sharepoint, или лицензите да бъдат предоставени от Изпълнителя за неограничен период от време.

   3. Концепцията следва да бъде разработена компетентно, с необходимите експертни познания. Концепцията трябва ясно да описва целите, очакваните действия и резултатите от поръчката.

   4. Концепцията, която ще бъде оценявана, трябва да предлага определена, конкретна разработка, включваща описание на последователно изпълнявани дейности за осъществяване на поръчката. Ще се оценява и до каква степен предложението е съобразено с особеностите на работата и технологичния режим в структурата на Възложителя, както и фазите на взаимодействие между двете страни.

   5. Представените спецификации в т. 2 на раздел ІV „Техническо задание” представляват минимални изисквания, базирани на предвидените технически характеристики или предназначение. Задължителна е пълна съвместимост с определените отделни компоненти, както е описано в техническите спецификации.

   6. В представената концепция трябва ясно да са описани предлаганите организация и методология, така че оценителите да могат да направят точна оценка на предложенията.

   7. Ще се оценява предлаганото изпълнение на дейностите, подробно описани в Техническото задание в документацията, както и оригиналността на идеите, основани на добри практики от ЕС.

   8. Дейностите, предложени в разработената концепция, следва да бъдат разпределени в План-график за изпълнение на поръчката по приложен към заданието (образец).

   9. Концепцията трябва да съдържа предложения за обратна връзка.

   10. Участникът в настоящата процедура трябва да представи своята концепция за изпълнение на поръчката на български език и с обем до 20 стандартни страници (Times New Roman, шрифт 12), без приложенията към нея;

   11. Към концепцията задължително се прилага План-график за изпълнение на поръчката.
  1. Критерии за подбор на участниците

  Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, следва да отговарят на следните минимални изисквания, покриването на които е задължително, за да бъде допуснат участникът до следваща оценка на техническото и ценовото предложение:

   1. Икономически и финансови изисквания

  Участникът трябва да докаже финансови възможности за изпълнение на поръчката, а именно:

  • общ оборот сумарно за последните 3 (три) години, в зависимост от датата на която е учреден кандидатът или започнал дейността си, в размер не по-малък от 200 000 (двеста хиляди) лева

  • оборот от сходни с предмета на настоящата поръчка дейности, изпълнени за последните 3 (три) години преди подаването на офертата, в зависимост от датата на която е учреден кандидатът или започнал дейността си, не по – малък от 100 000 (сто хиляди) лева.

  Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката следва да се разбират дейностите по разработване, поддръжка и/или внедряване на информационни системи/системи за електронно обучение.

   1. Технически възможности и квалификация

  Участникът трябва да притежава професионален опит и екип от квалифицирани експерти при изпълнение на дейности, сходни с предмета на поръчката, което се доказва с:

   1. минимум 3 изпълнени договора с акредитирано висше учебно заведение за последните 3 години преди датата на подаването на офертата с предмет, сходен с предмета на поръчката, придружени от препоръки за добро изпълнение, посочени в Приложение № 9;

   2. екип от минимум трима експерти, както следва:

  Участникът трябва да докаже, че разполага със следните експерти:

  - Ръководител на проект – с професионален опит от мин. 5 години в управление на ИТ проекти, образователно-квалификационна степен минимум магистър, в областта на математика, информатика, компютърните или информационните технологии;

  - Софтуерен разработчик – с професионален опит от мин. 5 години в областта на разработката на софтуер, образователно-квалификационна степен минимум магистър, в областта на математика, информатика, компютърните или информационните технологии;

  - Софтуерен дизайнер – с професионален опит от мин. 5 години в областта на разработката на софтуер, образователно квалификационна степен минимум бакалавър в областта на математика, информатика, компютърните или информационните технологии.

  За всеки експерт, кандидатът представя автобиография, копие от диплома или друг еквивалентен документ за завършено образование, копие от трудова книжка или друг еквивалентен документ (референция, удостоверение), доказващ професионален опит.

  Изпълнението се доказва с приемно-предавателен протокол и/или референции, в които са описани стойностите, датите и получателите, с възможност за контакти с тях.


  ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  на обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет – Варна”

  Участникът представя към концепцията детайлен график за изпълнението на дейностите, включени в настоящата обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”

  План-графикът трябва да е съобразен с продължителността на изпълнението на поръчката.

  Участникът, избран за изпълнител ще извършва дейностите, определени в настоящата концепция и по представения график, в тясно взаимодействие и сътрудничество с екипа за управление на проекта от МУ-Варна.

  Настоящият План-график ще бъде неразделна част от договора и ще бъде изпълняван без промени, в случай че Участникът бъде избран за Изпълнител. Случаите, в които се допуска изменение на приложения План-график са регламентирани в договора (Приложение 17) към настоящата документация.

  Приемането на съответния етап ще се документира с приемо-предавателен протокол, подписан за Възложителя – от Ръководителя на екипа за управление на проекта и от Изпълнителя, или чрез упълномощено от него лице.


  ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  Месец 1

  Месец ..

  Месец ..

  Месец ...

  Месец...

  Месец ...

  Етап 1. Разработване, развитие и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, Синхронизиране и интегриране на съществуващите системи в МУ Варна с единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност и обучение на административен и преподавателски персонал за работа със системата  Етап 2. Разработване и внедряване на модул за обратна връзка от студентите, преподавателите, алумните на МУ Варна с цел събиране на информация и подобряване на качеството на учебния процес  Етап 3. Разработване на система за събиране и отчитане на информация за научно-изследователската дейност на МУ Варна
  Етап 4. Разработване на модул за автоматично генериране на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от МУ Варна и справки към институциите контролиращи дейността на МУ Варна (МОМН и НСИ)

  Дата: Подпис и печат:

  /име, длъжност/  1. УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
  1. Общи изисквания

  В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия.

  Кандидат или участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма, когато той има право да предоставя съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която е установен.

  Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от лицето, което съгласно учредителните документи има представителна власт, или от изрично упълномощени лица.

  Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който е:


  1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

  а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

  б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

  в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

  г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

  д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;


  1. е обявен в несъстоятелност;

  2. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

  3. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

  4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

  5. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

  6. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

  Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в горните обстоятелства в законоустановения срок.

  При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, посочени в предходните точки, с декларации.  Ако участникът е обединение, декларации са удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 1 –7 се представят от всеки член на обединението.

  Когато участникът е юридическо лице, изискванията по т. 1, т. 4 и т. 7 се прилагат, както следва:

    1. при събирателно дружество за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

    2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

    3. при дружество с ограничена отговорност за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

    4. при акционерно дружество за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

    5. при командитно дружество с акции за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

    6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

    7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

    8. в случаите по т. a - g и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

  Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, при които лицата по т. a-h са свързани лица, съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

  Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

  Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по предходните точки се прилагат и за подизпълнителите.

  При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, посочени в предходните точки, с декларации.

  За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

  При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в предходните точки.


  1. Изисквания към участник-чуждестранно лице по отношение представяне на необходимите документи при подписване на договора

  Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.

  При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава такива документи не се издават или когато те не включват посочените по-горе обстоятелства, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

  ІІІ. Гаранции

  1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора, както и гаранции за предоставено авансово плащане по договора.

  2. Размерите на гаранциите са посочени в Обявлението за обществената поръчка.

  3. Формата на гаранциите е по избор на участника:


  • парична сума - платима по банкова сметка на Медицински университет – Варна;

  • банкова гаранция - издадена от банка, намираща се в Република България.

  4. В платежното нареждане или в оригинала на банковата гаранция изрично се посочва наименованието на процедурата за която се внася.

  5. Всички разходи по гаранциите в процедурата са за сметка на Участника, а разходите по евентуалното им усвояване за сметка на Възложителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

  6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

  ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  7. Срокът на валидност на банковата гаранцията за участие трябва да бъде равен на срока на валидност на офертата на участника.  8. Гаранциите за участие се освобождават в сроковете, посочени в чл.62 от ЗОП.

  9. Гаранцията за участие може да бъде задържана, съгл. разпоредбите на чл.61 от ЗОП.

  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  10. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно условията, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.

  11. Ако Участникът представя Банкова гаранция за изпълнение на договора, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

  12. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 10 дни след изтичане срока на договора за изпълнение.

  13. Определеният за изпълнител представя банкови гаранции за авансовите плащания по договора, съгласно условията предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.
  ІV. Оферта
  До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
  Подготовка на офертата

  Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи една оферта. Не се допуска представянето на варианти по офертата.

  Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

  При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Всяка страница от офертата се номерира и подписва.

  Всички документи, за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето/та, представляващ/и участника.

  Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език, а когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения копието от документа за регистрация се представя в официален превод, а доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация, както и декларация за отсъствие на съответните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

  Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага нотариално заверено копие на пълномощното от представляващия дружеството.

  Оформяне и представяне на офертата

  Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично на следния адрес: гр. Варна 9000, ул.” Марин Дринов” 55, Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, сграда Ректорат, ет. 1, деловодство, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

  Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника. При изпращане по пощата на офертни документи за участие в процедура, за дата на подаването им се счита датата на получаване в мястото, определено от Възложителя, а не датата на изпращане отбелязана на пощенското клеймо.

  Върху плика се посочва:  1. участник,

  2. адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес

  3. наименование на процедурата:

  Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”.  Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
  отнасят до администрацията

      Начална страница