Програма развитие на човешките ресурси инвестира във вашето бъдеще!


Всяка оферта следва да съдържа 3 /три/ отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следвастраница5/8
Дата01.05.2017
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Всяка оферта следва да съдържа 3 /три/ отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7;

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10.
В плик с надпис „Документи за подбор” /Плик № 1/ участниците следва задължително да поставят следните документи:

 1. Оферта и Списък на документите, съдържащи се в офертатаподписана от участника (Приложение № 1);

Списъкът с документите се поставя в началото на офертата. Всеки лист, съдържащ се в офертата, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка по т. 1.

При участие на обединение документът се представя общо за обединението.

  1. Документ за регистрация (заверено от участника копие) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (при непредставяне на ЕИК се прилага удостоверение за актуално състояние), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице еквивалентният документ за регистрация се представя в официален превод.

В случаите, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следва да се приложи и Договор за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие) с дяловото разпределение на участието на лицата и представляващия обединението. Договорът за учредяване, с който се доказва създаването на обединението трябва да бъде с нотариална заверка на подписите.

При участие на обединение документът за регистрация се представя за всяко едно от лицата, включени в обединението.

  1. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – (Приложение № 2).

При участие на обединение документът се представя общо за обединението.

  1. Административни сведения за участника – (Приложение № 3);

При участие на обединение документът се представя общо за обединението.

  1. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП – (Приложение № 4);

Когато управляващите дружеството са повече от едно лице, декларацията се попълва от всеки един от членовете на управителните органи на участника, а в случай, че членовете са юридически лица – съгласно чл. 47, ал. 4

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.  1. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП – (Приложение № 5);

  2. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – (Приложение № 6);

  3. Декларация относно обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности – (Приложение № 7)

При участие на обединение документът се представя за всяко едно от лицата, включени в обединението.

  1. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участниците по чл. 50, ал. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП:

9.1. Годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 години (2011г., 2012г. и 2013г.), в зависимост от датата на която е учреден кандидатът или започнал дейността си – заверено от участника копие. В случай че по обективни причини не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

При участие на обединение документът се представя за всяко едно от лицата, включени в обединението.

Информацията и документите, с които се доказва изискването за оборота се представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

9.2. Справка - информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и оборота от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 3 (три) години преди подаване на офертата, в зависимост от датата на която е учреден кандидатът или започнал дейността си. Информацията се посочва по години – (Приложение № 8).

При участие на обединение документът се представя за участника и за всяко едно от лицата, включени в обединението.

Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката следва да се разбират дейностите по разработване, поддръжка и/или внедряване на информационни системи/системи за електронно обучение.


  1. Доказателства за технически възможности и квалификацията на участниците по чл. 51, ал. 1, т. 1, 6, 7 или чл. 51а от ЗОП:

10.1. Справка по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Списък на основните договори относими към предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години преди подаването на офертата, включително стойностите, датите и получателите, с възможност за контакти с тях. За всеки описан договор се представя препоръка за добро изпълнение (Приложение № 9).

При участие на обединение документът се представя за всяко едно от лицата, включени в обединението.

Информацията следва да бъде представена съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

10.2. Списък на предложените експерти (Приложение №14), които ще участват в изпълнението на поръчката с посочване на ролята им в проекта съгласно изисквания в т. 4 от „Техническото задание” за изпълнение на обществената поръчка. Списъкът трябва да е придружен с автобиография (Приложение №15) както и с декларация за разположение (Приложение №16).

За всеки предложен експерт, участникът прилага и копия на документи, доказващи квалификацията, съгласно изискванията и опитът в проекти сходни с предмета на поръчката: • дипломи за завършено висше образование.

 • сертификати за придобита професионална квалификация. Изискването за представяне на такива сертификати не следва да се тълкува като императивно изискване по отношение на участниците. В случаите, когато в автобиографията на лицето е декларирано наличието на придобита професионална квалификиация задължително следва да се представи и съответния сертификат.

 • трудови/осигурителни книжки;

 • договори за управление или граждански договори;

 • други, които участниците считат за приложими.

10.3. Копия на следните документи за участника, валидни към датата на провеждане на процедурата:

10.3.1. Сертификат по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с предмет на дейностите сходни с предмета на поръчката.

10.3.2 Удостоверение, издадено от Комисията за защита на личните данни за работа с лични данни.

При участие на обединение изискването се отнася поне за един от членовете на обединението.

Представените сертификати трябва да са изготвени от независими лица, които да са акредитирани за управление на качеството по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Комисията ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие – (Приложение № 10).

При участие на обединение документът се представя общо за обединението.

  1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо – (Приложение № 11). В случай, че участникът ще ползва подизпълнители – справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида на работите, които ще извършват, дела на тяхното участие и документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6 на ЗОП за всеки подизпълнител. Изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие.

При участие на обединение документът се представя общо за обединението.

13. Платежен документ за внесена гаранция за участие – копие заверено от участника или оригинал на банкова гаранцияПлик с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” /Плик № 2/

В този плик участниците следва задължително да поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, за която участват, на електронен и хартиен носител, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания - оферта/ Техническо предложение (Приложение № 12), включващо и приложенията към нея

При подготовката на концепцията участникът трябва да се ръководи от техническите изисквания и спецификации в раздел IV „Техническо задание” от документацията за обществената поръчка

В Техническото си предложение (оферта) участникът трябва да посочи срока за изпълнение на поръчката.

Всеки участник следва да представи в Техническата си оферта цялостна концепция включваща подробно описание на всички дейности, необходими за изпълнението на поръчката, заедно с определените в Техническото задание приложения, на електронен и хартиен носител.

Офертите, които не позволяват да се установят точно предлаганите методи и спецификации, ще бъдат отстранени от Комисията за оценка.

Офертата трябва да бъде достатъчно ясна, за да позволи на оценителите лесно да направят съпоставка между изискваните и предлаганите хактеристики.Плик с надпис “Предлагана цена” /Плик № 3/,съдържащ:

Ценово предложение (Предлагана цена – Приложение № 13) – в отделен плик.

Всеки участник трябва да посочи в ценовото си предложение цена за предмета на поръчката, без включен ДДС и крайна цена с включен ДДС.

При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

Ценовото предложение на участника няма да бъде допуснато до разглеждане от комисията, ако ценовата оферта не е попълнена в пълно съответствие с образец Приложение № 13.

Начинът на плащане е определен в приложения проект на договор (Приложение № 17)Приемане и отказ от приемане на офертата
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Внасянето на комплекта офертни документи се извършва на следния адрес: гр. Варна 9000, ул.” Марин Дринов” 55, Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, сграда Ректорат ет. 1, деловодство.

Крайният срок за подаване на офертите е посочен в обявлениетоВалидност на офертите
Срокът на валидност на офертите трябва да обхваща период, не по-кратък от 150 (сто и петдесет) дни след датата на отварянето.

Възложителят си запазва правото да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.Промяна, допълване и оттегляне на офертата
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: „Допълнение/Промяна към Вх. № ...............”.

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

Комуникация между участниците в процедурата и възложителя

Обменът на информация може да се извърши по пощата, чрез куриерска служба, по факс, по електронна поща или чрез директно връчване на документите, които е необходимо да бъдат връчени.

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

Решенията на възложителя се връчват лично срещу подпис или се изпращат чрез куриерска служба или с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс.


Разглеждане и оценка на офертите

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Офертите ще бъдат отворени на посочената в обявлението дата и час на следния адрес: гр. Варна 9000, ул.”Марин Дринов” 55, Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, сграда Ректорат.

Желателно е да присъства управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице (представило нотариално заверено пълномощно). Могат да присъстват и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:  • За участници в процедурата, представляващ/и участника – представят документ за самоличност

  • За упълномощените представители на участниците – документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

  • За представителите на средствата за масова информация – служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

  • За юридически лица с нестопанска цел, представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел – представят документ за самоличност.

  • За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел – документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите се назначава от възложителя след изтичане на срока за представяне на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите, като започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3 /Предлагана цена/. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 /Предлагана цена/ на останалите участници.

В присъствието на лицата комисията отваря плик № 2 /Предложение за изпълнение/ и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 /Предложение за изпълнение на поръчката/ на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 /Документи за подбор/ и оповестява документите, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на предходните действията, приключва публичната част от заседанието на комисията. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока, определен в протокола, комисията проверява съответствието на документите в плик № 1 (включително допълнително представените) с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 и плик № 3 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

След етапа на предварителната проверка се пристъпва към подробно оценяване на техническите оферти. Комисията разглежда единствено допуснатите технически оферти.

След разглеждането и оценяването на офертите на участниците по техническите показатели, комисията ги отразява в протокол, който се подписва от всички членове.

Датата, часът и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени на интернет страницата на Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна – www.mu-varna.bg най-малко един ден преди тяхното отваряне. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка дали офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка за предложенията в плик № 2;

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

Ако е наличен случай по т. 2, комисията изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта преди отварянето на ценовите оферти, комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и след това оценките са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Определеният от Възложителя срок за приключване работата на комисията не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Комисията извършва класиране на офертите, в съответствие с „Методика за определяне на комплексна оценка на оферта” от документацията за участие на база посочените в нея показатели, метод на определяне на комплексна оценка за всяка оферта и начин на класиране на предложенията.

Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й.Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа: състав на комисията и списък на консултантите; списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им; резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта; класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване; дата на съставяне на протокола; особени мнения в случай, че има такива, със съответните мотиви на членовете на комисията. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.


Отстраняване на участници:
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП и изисканите в настоящите указания;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 – да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със съответните надписи.

Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.


Определяне на изпълнител
Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето и противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.Сключване на договор
Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертите на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

При подписване на договора участникът, определен за Изпълнител е длъжен да представи:


 1. документите по чл. 47, ал. 10, съответно чл. 48, ал. 2 от ЗОП, а именно: документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-3 и ал. 2, т. 1, 3, 4 и т. 5 от ЗОП, издадени от съответните компетентни органи.

В случай, че участникът, определен за Изпълнител е посочил ЕИК, доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър не се представят.

 1. документ за гаранция за изпълнение на договора (оригинал).

 2. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение в съответствие с изискването по чл. 49 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

Обжалване на процедурата

На обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията подлежи всяко решение на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора, относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

Жалба може да се подава от лицата, в сроковете и при условията на Закона за обществените поръчки.

Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията не може да се подава след сключването на договор за обществена поръчка.

За всички неуредени в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Подаване на офертата

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от Участника или от упълномощен от него представител. Офертата се подава в подвързан вид, като страниците на всеки един от документите, съдържащи се в офертата следва да бъдат последователно номерирани и подписани от представляващия участника или упълномощено от него лице.

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

На плика задължително се посочва: „Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”ЗАБЕЛЕЖКА: Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Не се допуска в образците да бъде добавен текст повече от изискващия се. В случай, че не е достатъчно изброяването в тях, участникът следва да приложи на отделен лист необходимата информация, по посоченият образец.
VІ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
за обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
С настоящата методика се определя реда, критерия за оценка, показателите и относителната им тежест при оценка на офертите на участниците.
1. Критерий за оценка – Комплексно най-изгодно предложение

2. Показатели – тежест %

2.1. Технически

 • Ktp – Степен на съответствие на предложението на Участника с Техническото задание на Възложителя – 60 %

2.2. Финансов

 • Кcp – Предложена цена –40 %

3. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
3.1 Основен критерий е наличността, валидността и пълнотата на представените от участника документи и материали. Само участници, чиито оферти отговарят на предварително зададените минимални изисквания на Възложителя, се допускат до оценка.

3.2. Комисията оценява съответствието между предложението на Участника и изискванията в спецификациите в Техническото задание (ТЗ) и Указанията на Възложителя, по всеки от показателите. Оценката е експертна, като членовете на комисията, на базата на своята компетентност, пълнотата на описанието, предложено от участниците и съответствието на предложението с изискванията на Възложителя, описани в документацията по настоящата обществена поръчка, оценяват предложените от участниците материали.

3.3. Класирането на офертите, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, се извършва на база на получената от всяка оферта „окончателна оценка”, изчислена като сума от оценките на определените показатели, представени по-долу.

3.4. Оценките по всеки показател се нанасят в лист за окончателна оценка, който се подписва от председателя и членовете на комисията и е приложение към протокола.

3.5. Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място.
Крайната оценка на всяко предложение ще се извърши по формулата:
Кtotal = Кtp + Ксp, където:
Кtp – оценка на техническото предложение

Кср – оценка на ценовото предложение


 1. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

Кtp = Ktt * Kti, където:

Ktt – коефициент за тежест на техническия показател – 60%

Kti – Степен на съответствие на предложението на Участника за всеки етап с Техническото задание на Възложителя

Оценка за Степен на съответствие на предложението на Участника за всеки етап с Техническото задание на Възложителя – Kti

При определянето на точките по този показател, комисията ще извършва експертна оценка на база съответствие на направеното от участника техническо предложение (Концепция) за изпълнение на всеки отделен етап от поръчката с техническото задание на Възложителя.

Комисията ще оценява техническото предложение на Участника – съдържа ли в себе си (за всеки етап), дейностите и поддейностите, необходими за изпълнението на поръчката, съдържа ли ясни указания относно начина за тяхното изпълнение.

Скалата за оценка на подпоказателите от Т1 до Т4 е тристепенна, в съответствие с критериите за качество на офертата. Всеки подпоказател получава 1, 3 или 5 точки по следната скала:
Критерии за качество по тристепенна скала

Точки

много добро

5 т.

добро

3 т.

приемливо

1 т.

Под-показатели 1.1.1 и 1.2.2 са с по-голяма тежест, с оглед важността и значението на съответните раздели от офертата за качественото изпълнение на услугата и съответно точките се удвояват.Максимален брой точки на показателя Kti – 30 т.;

Относително тегло в комплексната оценка – 60%

Kti = Kt1.1 + Kt1.2 = Т1 + Т2 + Т3 + Т4

Показател

Максимален брой точки

1. Степен на съответствие на съответния етап от предложението на Участника с Техническото задание на Възложителя Kti

30

1.1 Обосновка на участника – Kt1.1

15

1.1.1. Степен на разбиране на участника на изискванията на Възложителя, заложени в Техническото задание – Т1

10

Участникът е изготвил предложение, в което е доразвил изискванията на Възложителя по отношение на обхвата и съдържанието на поръчката, като е разработил и предложил 1 и повече допълнителни дейности и/или реквизити в обхвата на етапите, извън изискванията на Възложителя, посочени в техническото задание, и съдържащ ясни указания относно начина на изпълнение. Налице е ясно и задълбочено разбиране на изискванията на Възложителя, заложени в Техническото задание. Участникът демонстрира отлично познаване на процесите за осигуряване на крайния резултат. Участникът детайлно идентифицира и анализира всички основни въпроси и ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати и дава задълбочен коментар върху изискванията въз основа на своите опит и познания.

5х2

Участникът добре разбира изискванията на Възложителя, но не предлага адекватна интерпретация по обхвата на Техническото задание, което да надгради на база опит и познания описаните в спецификацията контекст и свързани дейности със задачата. Представено е мнение по основните въпроси и ключовите моменти, но не е достатъчно ясно обосновано и/или подходящо от гледна точка постигането на целите на договора и очакваните резултати.

3х2

Участникът демонстрира разбиране на задачата, съгласно Техническото задание. Мнението на участника по основните въпроси и ключовите моменти съответства на обхвата на задачата и изискванията на техническата спецификация, но преповтаря единствено изискванията на Възложителя, представени в Техническото задание.

1x2

1.1.2. Адекватност на оценката на риска – Т2

5

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, са всеобхватно и ясно идентифицирани и детайлно обосновани въз основа на опита и познанията на участника и са предложени адекватни мерки за тяхното управление.

5

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, както и предложените мерки за тяхното управление, са задоволително разписани и обосновани.

3

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, както и мерките за тяхното управление, са неясни и/или необосновани или са изведени рискове и предпоставки без да са предложени мерки за тяхното управление.

1

1.2 Стратегия на участника Kt1.2

15

1.2.1 Съответствие, пълнота и обхват на предложения подход и методика за изпълнение на поръчката – Т3

5

Участникът е предложил методика и подход за изпълнението на дейностите, които са ясно обосновани и ще гарантират ефективно и ефикасно постигане на целите на договора, като адекватно се вземат предвид направените от участника допускания за успешното изпълнение на задачата.

5

Участникът е предложил методика и подход за изпълнение на задачите, които биха могли да доведат до постигане на целите на договора, но не се ясно разписани. При представяне на методологията не са взети под внимание направените допускания.

3

Представената методика и подход за изпълнение на задачите са неясни и не са взети предвид направените допускания за успешното изпълнение на задачата.

1

1.2.2 Адекватност на дейностите, предложени от участника, съгласно техническoтo задание – Т4

10

Участникът предлага набор от достатъчни, взаимосвързани и логически последователни дейности, гарантиращи навременно постигане на очакваните резултати. Дейностите са детайлно и ясно разписани и кореспондират точно на предложения график, като участникът демонстрира отлични умения за планиране и организация. Конкретно и ясно е демонстрирана и обоснована готовността на участника за изпълнението на всяка отделна дейност.

5х2

Предлаганите от участника дейности са достатъчни за постигане на очакваните резултати, но липсва логическа последователност в предложения график. Дейностите са детайлно разписани, но не добре структурирани, като участникът демонстрира задоволителни умения за планиране и организация.

3х2

Обхватът и организацията на дейностите са неясни и съществува риск да не бъдат постигнати очакваните резултати.

1х2

Участник, който е предложил План-график, който не е съобразен с максималната продължителност за изпълнение на поръчката ще бъде отстранен и ценовата му оферта няма да бъде отваряна.Kti = Ktе1 + Ktе2 + Ktе3 + Ktе4

4

Ktе1 – Оценка за Степен на съответствие на предложението на Участника за Етап 1 с Техническото задание на Възложителя

Ktе2 – Оценка за Степен на съответствие на предложението на Участника за Етап 2 с Техническото задание на Възложителя

Ktе3 – Оценка за Степен на съответствие на предложението на Участника за Етап 3 с Техническото задание на Възложителя

Ktе4 – Оценка за Степен на съответствие на предложението на Участника за Етап 4 с Техническото задание на Възложителя
Кtp = 0,6* Kti *100т

30

 1. ОЦЕНКА НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА


Кср = Ktc * Кc, където:

Кc – показател за предложената цена от Участника

Ktc – коефициент за тежест на финансовия показател – 30%

Кср = 0,4* най-ниска обща предложена цена * 100т.

обща предложена цена от кандидата

Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0.01


 1. ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА

Окончателната оценка на всяко предложение се определя по формулата:

Кtotal = Кtp + Кср
Максималната стойност на Кtotal е 100 точки


 1. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник.

2. На първо място се класира участникът с най-много точки.

3. При разлика между изписаните с думи и цифри данни, комисията ще приеме за верни тези, изписани с думи.

VІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

ОФЕРТА И списък на документите, съдържащи се в офертата

За участие в открита процедура с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящата оферта.

1. Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас открита процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Прилагаме в плик №1 списък на документите, съдържащи се в офертата - подписан и подпечатан.

3. Представяме всички изискуеми от Възложителя документи - подписани и подпечатани.

4. Срокът на валидност на офертата ни е ____ календарни дни (не може да бъде по-малък от 150 (сто и петдесет) дни от датата, определена за краен срок за получаване на офертите по настоящата процедура.

5. Предлаганата от нас Оферта съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, както следва:

Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор”, в който са поставени документите изискани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участника.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа нашите документи, изискани от Възложителя, свързани с изпълнението на поръчката.

Техническото ни предложение съдържа концепция с подробно описание относно начина и сроковете за изпълнение на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и План-график за изпълнение на поръчката съгласно Техническото задание.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа нашето ценово предложение.

Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е:..................
Съдържание

Вид и количество на документите

/оригинал или заверено копие/1.

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника /представляващия участника (по образец)


2.

Документ за самоличност, в случай че участникът е физическо лице.

Документ за регистрация (оригинал или нотариално заверено копие) или единен идентификационен код, съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър.

В случаите, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следва да се приложи оригинал или нотариално заверено копие от договора по ЗЗД.3.

Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец)


4.

Административни сведения за участника (по образец)


5.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП ( по образец )


6.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП ( по образец )


7.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ( по образец )


8.

Декларация относно обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности ( по образец )


9

Доказателства за икономическо и финансово състояние:

9.1. заверени от участника копия на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 години (2011г., 2012г. и 2013г.).

9.2. Справка - информация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП.10

Доказателства за технически възможности и квалификация:

10.1. Справка по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Списък на основните договори за услуги в областта на предмета на поръчката) (по образец).

10.2. Списък на предложените експерти (по образец), придружен с автобиография (по образец) декларация за разположение (по образец). Документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на предложените експерти.

10.3. Копия на следните документи за участника, валидни към датата на провеждане на процедурата:

10.3.1. Сертификат по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с предмет на дейностите сходни с предмета на поръчката.

10.3.2 Удостоверение, издадено от Комисията за защита на личните данни за работа с лични данни.
11.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП ( по образец )


12.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо ( по образец )


13.

Платежен документ за внесена гаранция за участие – копие заверено от участника или оригинал на банкова гаранция


14.

Техническо предложение (по образец), съдържащо Концепция за изпълнението на поръчката и план график.

Посочените в тази точка документи се поставят в отделен плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”
15.

Ценова оферта (по образец)

Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в общия плик на офертата на участника.
16.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участник)


Дата

________/ _________ / ______


Наименование на участника

__________________________

Име и фамилия на представляващия участника

__________________________

Длъжност

__________________________

Подпис

__________________________


Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................

ЕГН..............................................., лична карта, № .........................изд. на............................г. от..................................................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител и др.) на....................................................................................................................,

ЕИК …………………………………….., със седалище и адрес на управление........................................................................................................... – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията, определени в проекта на договор, неразделна част от утвърдената документация за участие в горепосочената процедура.

Ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документацията образец (Приложение №17) в законоустановения срок. Ще Ви представим оригиналите на документи по чл.47, ал.10 или чл.48, ал.2 от ЗОП.
................................

дата (дд/мм/гггг)

гр./с./ .............................. Декларатор: ................................................ /подпис и печат/

Приложение № 3
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница