Програма развитие на човешките ресурси инвестира във вашето бъдеще!страница6/8
Дата01.05.2017
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

1. Наименование на участника

......................................................................................................................................................2. Адрес

......................................................................................................................................................

/град, код, улица № /

телефон: .................................. мобилен телефон: ..................................

факс: ..................................

E-mail: ...............................................................................3. Паспортни данни на ръководителя /пълномощника/

......................................................................................................................................................

/трите имена/

лична карта № .................................., издадена на ..................................

от ..................................

ЕГН: ..................................

4. Фирмени данни:

Рег. ф.д. No ......................./........................ г. по описа на ........................................................

или ЕИК .......................................................................
5. Обслужваща банка

име: ...............................................................................

IBAN сметка: ...............................................................................

BIC код: ...............................................................................

титуляр на сметката: ...............................................................................

Дата: Подпис и печат: …………......
/име, длъжност/

Приложение № 4


Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, букви от «а» до «д» вкл. и ал. 2, т. 5

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ната/ с лична карта № , издадена на от МВР - , с ЕГН , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондД Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъден/а (освен ако е реабилитиран) с влязла в сила присъда за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от МВР - , с ЕГН , в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на ____(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондД Е К Л А Р И Р А М:

Представляваният от мен участник:

1. Не е обявен в несъстоятелност;

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон.

В случай, че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си.

4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години ( за физическо лице).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)
Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5

от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от МВР - , с ЕГН , в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на ____(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм свързано лице по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

Свързани лица”, по смисъла на ЗОП са:а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Лица по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” са: а) физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата процедура, е заемало публична длъжност, при изпълнението на която е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол по отношение на участника или е сключвало договори с него, или със свързани лица.б) физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата процедура, е заемало длъжност в НАТФИЗ, Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., Междинно звено или друга подобна публична организация, в изпълнение на която е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ1

относно обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Долуподписаният/ата

..........................................................................................................................................,(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ....................................., притежаващ лична карта № ............................................, издадена на ............................................. от МВР – гр. ......................................................, адрес:(дата на издаване) (място на издаване)

..................................................................................................................................................,(постоянен адрес)

в качеството си на ............................................................................................................................(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на .............................................................................................................., вписано в регистъра на(наименование на кандидата)

окръжния съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код ......................................, № ..........................................., със седалище ............................................................................... и адрес на управление ............................................................................................, тел.: .......................................,

факс: ........................................, БУЛСТАТ ......................................... – участник в обществена поръчка с предмет: „.................................”:


  1. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които управляващият орган може да обоснове.

  2. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.

  3. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в управляващия орган или бенифициента до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

Приложение № 8

СПРАВКА - ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 50, ал. 1, т. 3
___________________________________________

(наименование на участника)

Участник в обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондОбщ оборот от изпълнени договори през последните 3 години, в зависимост от датата на учредяване на участника/от датата на започване на дейността:
ГОДИНА


2011 г.


2012 г.


2013 г.Общо

2+3+4

1

2

3

4

5

Общ оборот / в лева /


Оборот от услугите, сходни с предмета на обществената поръчка:ГОДИНА


2011 г.


2012 г.


2013 г.Общо

2+3+4

1

2

3

4

5

Оборот / в лева /
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


г. ­

(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение № 9

СПРАВКА
по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП

(списък на основните договори за услуги, относими към предмета на поръчката)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представляваният от мен участник..........................................................................................(посочете наименованието на участника)

в обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд e изпълнил следните основни договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години, в зависимост от датата на учредяване на участника/от датата на започване на дейността:

Изпълнени договори

№ по редначална и крайна дата на изпълнение на договора

Предмет на договора


Стойност

Кратко описание на извършените дейности по договора

Възложител - наименование, адрес, телефон, факс

1.
2.
3.

Забележка: Непредставянето на референция/препоръка към договор, включен в списъка или представянето на референция/препоръка към договор, който не е включен в списъка, няма да се вземат предвид от комисията като доказателства за опит на участника. Участникът задължително попълва всички колони в образеца!Участникът следва да отбележи по подходящ начин договорът, който счита, че се явява като покриващ минималните изисквания на възложителя и който да бъде разгледан от комисията като такъв.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

Приложение № 10Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с лична карта № ………………………………….., издадена на …………………… от МВР -………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми на ………………………………………..(посочете длъжността) на …………………………………………………………………………………..(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондД Е К Л А Р И Р А М:
Участникът..............................................................., когото представлявам:

(посочете наименованието на участника)

1. при изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва / ще използва(ненужното се зачертава) подизпълнители;

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ............................................., които са запознати с

(изписват се наименованията на фирмите/лицата подизпълнители)

предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;

3. дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде общо .........% от общата стойност на поръчката, в т.ч. участието на подизпълнител 1 ....... ............................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще бъде .........% от общата стойност на поръчката, участието на подизпълнител 2 ....... ......................................... (изписва се името на втория подизпълнител) ще бъде .........% от общата стойност на поръчката и така нататък за всички подизпълнители.

4. конкретната част от предмета на поръчката, която ще изпълни подизпълнител 1 ....... ............................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще бъде ........., подизпълнител 2 ....... ......................................... (изписва се името на втория подизпълнител) - и така нататък за всички подизпълнители.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
……………………… г. Декларатор: ………………………………

(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение № 11Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ .............................. с лична карта №........................., издадена на .......................................... от МВР-........................................, с ЕГН..................................., в качеството ми на ......................................... на ................................................................

(посочете длъжността) (посочете фирмата, която представлявате)

във връзка с обявената от ..................................................................................................(посочете наименованието на Възложителя)

процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондД Е К Л А Р И Р А М:
Ние, ....................................., сме съгласни да участваме като подизпълнител на .......................................................................... при изпълнение на горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

1. Документ за регистрация или единен идентификационен код, съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър (нотариално заверено копие);

2. декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП от .......................... г. (посочете датата на подписване на декларациите)

Забележка: Декларациите следва да бъдат по образците от документацията за участие

3. доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификация, които доказваме със следните документи:

(посочете документи, които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

Приложение № 12


Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Създаване на информационна инфраструктура „е-университет” за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията, определени от Възложителя.

Настоящeто техническо предложение съдържа концепция с подробно описание относно начина и сроковете за изпълнение на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и План-график за изпълнение на поръчката съгласно Техническото задание.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, удостоверения от компетентни органи, свидетелство за съдимост на членовете на управителните органи, копия от договорите с предложените експерти, както и гаранция за изпълнение на договора, необходими за подписване на договора в 10 /десет/ дневен срок от получаване на уведомление от Ваша страна.Неразделна част от настоящото Техническо предложение са:

  1. Концепция за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката;

  2. План-график за изпълнение на поръчката(от Техническото задание).Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Приложение № 13


Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
ЕИК/БУЛСТАТ :
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
E mail:.......................................................................................................................................................................( наименование на участника )
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница