Програма развитие на човешките ресурси инвестира във вашето бъдеще!


V. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕстраница8/8
Дата01.05.2017
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

V. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.6 (1)Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката в срок до ……….(до пет месеца), след подписване на договора.

(3) Мястото за изпълнение на доставката е МУ-Варна, гр. Варна ул. "Марин Дринов" 55.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да осъществи предмета на договора на мястото по чл.6, ал.3;

б/ да изпълни поръчката, съгласно приложените към договора ценова и техническа оферти;

в/ да изпълни поръчката качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

г/ да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в процеса на изпълнението на договора, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора;

д/ да създаде, конфигурира, адаптира и тества системата с цел осигуряване на пълната й работоспособност;

е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране или съфинансиране. Тези мерки трябва да съответстват на правилата, заложени в Ръководството за изпълнение на дейности по информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

ж/да предостави необходимата документация, свързана с функционирането на системата, пълно описание, ръководства за администратори и потребители, сорс кодове и др.;

з/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на националните и европейски компетентни органи при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор;

и/ да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените доставки/услуги, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

й/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява документацията по предходната точка:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

В тази документация се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи.

к/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

л/ При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

м/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трети страни, включително и да залага свои вземания, които произтичат от него.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, включително и ако заложи свое вземане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният има право да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция.

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

б/ да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор;

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да заплати цената на договора по реда и при условията в него;

б/ да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност във връзка с изпълнението на договора;

в/ да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

Чл.10 (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнението на договора;

б/ да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора без отклонения, качествено и в срок, в сътоветствие с условията по договора, включително и да ползва авторските права върху всяка част от представените документи;

в/ да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез определените от него лица, по повод изпълнението на възложените дейности и да изисква доработване, допълване, преработване и др. в случаите, когато същото е непълно, не съответства на изискванията му и не са постигнати резултатите и индикаторите за проследяване на изпълнението, съгласно Техническата спецификация;

г/ да прекрати едностранно договора при неизпълнение на поетите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения или да поиска намаление на възнаграждението, както и да задържи внесената по чл. 11 гаранция за изпълнение на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените дейности по чл. 1 от договора, или на част от тях, ако те не съответстват по обем и качество на неговите изисквания, описани в Техническите спецификации и не могат да бъдат коригирани в съответствие с указанията му и действащите правила, съответно на ОПРЧП, както и да не плати разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на този договор, които са недопустими за финансиране по Европейския социален фонд и ОПРЧП.

(3) Всички резултати и произтичащи от тях права, включително авторски или други права върху интелектуална собственост в това число софтуерни продукти, възникнали в резултат на изпълнението на договора, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който има право да ги използва, възпроизвежда, пресъздава, променя и др., както намери за добре на територията на Република България и извън нея, без ограничения по отношение на срока на ползване и без за това да дължи възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да е необходимо неговото предварително съгласие или одобрение.
VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.11(1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него възлизаща на 2 /две/ на сто от стойността на договора в размер на ...................................... Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

(2) Обслужването на гаранцията за изпълнение по ал. 1, таксите и други плащания по тях, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковите гаранции за изпълнение на целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, гаранцията се освобождава в пълен размер след изтичане на срока по чл.6, ал.2.

(4) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. В случай, че недостатъците не бъдат отстранени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния й размер.


VІІІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

ІХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.13 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5-дневно писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

а) забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;

б) не отстрани в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирано неизпълнение;

в) не изпълни някое от задълженията си по договора и/или техническата спецификация;

г) бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открито производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

3. при констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. с окончателното му изпълнение

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да усвои гаранцията за изпълнение, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължение по настоящия договор и/или откаже да възстанови получени суми, заедно със съответната лихва, чието връщане е поискано от съответния орган от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последица от неизпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Развалянето на договора не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от задължението да възстанови получените суми, заедно със съответната лихва, следствие от допуснатото нарушение.
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.14 Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила” по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор. В тези случаи, срокът на изпълнение на задълженията по договора се измества със съответното време, в течение, на което, действат такива обстоятелства.

(2) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно:

1. да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене;

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

(6) Определено събитие не може да се квалифицира като “непреодолима сила”, ако:

1. ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.


ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.
ХIІ. САНКЦИИ
Чл.16 (1) При забавено изпълнение на договорените задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% на ден от договорената цена по договор, но не повече от 10% от нейния размер.

(2) При допуснато забавяне при плащане на извършените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % на ден от неизпълненото задължение, но не повече от 5 % от стойността на договора.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преустанови виновно изпълнението на възложената работа, същият дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на останалата неизпълнена работа.

(4) Ако дейностите по настоящия договор не отговарят изцяло на неговия предмет или на указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или са изпълнени толкова лошо, или съдържат съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже частично или изцяло заплащането на цената по договора.

(5) Дължимите суми по този раздел ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържа от гаранцията за изпълнение, ако тя е парична сума, или от дължимото плащане или да пристъпи към упражняване на правата си по банковата гаранция за изпълнение.

(6) При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди над размера на неустойката по този член по реда и при условията на действащото българско законодателство.

(7) За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези по ал.1 и 2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер до 10 (десет) на сто от стойността на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

(8) При прекратяване на договора по чл.13, ал.1, т.1 страните не си дължат неустойки.

(9) При прекратяване на договора по чл.13, ал.1, т.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХІІI. ПРИЕМАНЕ
Чл.17(1) Одобрението на извършеното приемане на всеки етап от предмета на договора по чл. 4, ал. 1 до мястото съгласно чл. 6, ал. 3, се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проверява съответствието на изпълнението по чл. 1 от настоящия договор с Техническото задание и Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствието на негови представители.

(3) При констатирани недостатъци/несъответствия на изпълненото с Техническото задание и Техническата оферта, се съставя двустранен констативен протокол, въз основа на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или появили се недостатъци на осъщественото изпълнение, както и да иска подмяната му.

(4) В седемдневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ определя лице, което да подписва приемо-предавателен протокол и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор.ХІV. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩНОСТТА
Чл.18 (1) Изпълнителят се задължава да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация. Тази система може да е неразделна част от текущата счетоводна система на ИЗПЪЛНИТЕЛ или допълнение към тази система. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, е пет години след закриването на оперативната програма или за период от пет години след годината, през която е извършено частично закриване. Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия.

Чл.19 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разреши на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата да проверяват чрез изследване на документите или чрез инспекции на място изпълнението на договора и да осъществяват пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, сметките и всякакви други документи, които имат отношение към финансирането на проекта.

(2) Освен това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разрешава на Службата за борба с измамите да осъществява проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в правото на Европейския съюз или европейското законодателство за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измама и други нарушения.

(3) За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата до персонала или агентите си на обектите си и на местата, в които се изпълнява договорът, включително и до информационната си система, както и до всички документи и база-данни, касаещи техническото и финансово управление на проекта и да предприема всички необходими стъпки за улесняване на тяхната работа. Достъпът за агентите на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата се предоставя на базата на поверителността по отношение на трети страни, без това да накърнява задълженията по публичното право, предмет на което са те. Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени така, че да улесняват изследването им и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местоположение.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата да осъществяват одити и проверки ще се прилагат при същите условия и според същите правила, изложени тук, и по отношение на всеки подизпълнител или друга страна, възползваща се от средствата от ЕС.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да усвои гаранцията за изпълнение, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължение по чл. 7 или откаже да възстанови получени суми, заедно със съответната лихва, чието връщане е поискано от съответния орган от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последица от неизпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Развалянето на договора не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от задължението да възстанови получените суми, заедно със съответната лихва, следствие от допуснатото нарушение.
ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.20 (1) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(3) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд по седалище на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

(4) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(5) Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ...................................................Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .......................................................
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

 1. Приложение № 1 – Техническо задание;

 2. Приложение № 2 –Техническо предложение на Изпълнителя;

 3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;

 4. Приложение № 4 – Документ за внесена гаранция за изпълнение


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПОМ.РЕКТОР:

/инж.Деян Григоров Грънчаров/ ............................

Съгласно пълномощно рег.№1214/24.04.2013г. УПРАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ ФСО: / .................... /

/К.Стоянова / / Подпис, печат /

Съгласувал:

/И.Кондова-Кръстева/


* Декларацията се попълва задължително от управителите или членовете на управителните органи на участника по регистрация, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния Управителен орган.

* Декларацията се попълва задължително от управителите или членовете на управителните органи на участника по регистрация, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния Управителен орган. Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

* Декларацията се попълва когато участникът е юридическо лице, изискванията по т. 1 и 2 се прилагат, както следва:

 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ако са юридически лица - за техните представители в дружеството);

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници (ако са юридически лица - за техните представители в дружеството);

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон (ако са юридически лица - за техните представители в дружеството);

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон (ако са юридически лица - за техните представители в дружеството) ;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон (ако са юридически лица - за техните представители в дружеството);

 • във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.

 • в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България

За т. 2 когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.1 Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя – юридическо лице, и от съдружниците – физически лица, и членовете на управителния орган, прокуриста или търговския пълномощник на юридическо лице. Когато управляващите кандидатът/ползвателят са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница