Програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюзДата05.03.2017
Размер96.38 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.13–”Ново работно място

„Ново начало за икономисти”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюзДО

„Счетоводство М“ ЕООД


гр.София, ж.к.“Зона Б 5“,

бл.15, вх.Г, ет.2, ап.66


О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в избор на изпълните по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г. с предмет:
Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване и офис обзавеждане на 6 броя работни места

(наименование на предмета на процедурата)
  1. За обособена позиция 1 - ....................... (отбелязва се с Х, ако се подава оферта по позиция 1);
  1. За обособена позиция 2 - ........................ (отбелязва се с Х, ако се подава оферта по позиция 2).

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на офис оборудване за 6 работни места

Изисквания и условия на

Счетоводство М” ЕООД (наименование на бенефициента)Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

Обособена позиция 1:

  1. Лаптоп

Минимални изисквания:

Процесор - (1.80GHz, 3MB), Монитор - 15.6" HD (1366X768) WLED,

HD Cam, 4096MB 1600MHz DDR3, 750GB HDD, DVD+/-RW HD 4000 Graphics, 802.11n, BT,

Офис пакет- MS Windows 8, (или еквивалент)Intel Core i3-3217U (1.80GHz, 3MB), 15.6" HD (1366X768) WLED, HD Cam, 4096MB 1600MHz DDR3, 750GB HDD, DVD+/-RW, Intel HD 4000 Graphics, 802.11n, BT, MS Windows 8, Black


2. Мултифункционално устройство /принтер, скенер и копир/

Минимални изисквания:

Принтиране, копиране, сканиране (Print, copy, scan), 600 x 600 dpi,18 ppm (A4); FPOT:

Бързина на работа /As fast as 8.5 sec (from Auto-Off),

Тонер касета (~ 1600 pages)Print, copy, scan, 600 x 600 dpi,18 ppm (A4); FPOT: As fast as 8.5 sec (from Auto-Off),HP LaserJet CE285A Black Print Cartridge (~ 1600 pages)

Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

неприложимо

Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):

неприложимо

Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).

неприложимо

Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :

неприложимо

Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).

неприложимо

Други: _____________________________


Обособена позиция 2 Доставка и монтаж на офис обзавеждане за 6 работни места


Изисквания и условия на

Счетоводство М” ЕООД (наименование на бенефициента)Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

Обособена позиция2

1. Бюро – 1200 х 60 х 74 см.

2. Стол – работен, ергономичен с подлакатници, механизъм за движение на облегалката и седалкатаергономичен

3. Секция за документи, двукрилна

4. Контейнер за документи с три чекмеджета подвижен (с колела)
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

неприложимо

Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):

неприложимо

Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).

неприложимоИзисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :

неприложимо

Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).

неприложимо

Други: _____________________________
2. Ценово предложение:Обособена позиция 1 Доставка и монтаж на офис оборудване за 6 работни местаПълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента

Количество

Бр.


Единична цена в лева без ДДС

Общо цена в лева без ДДСЛапторп

Минимални изисквания:

Процесор - (1.80GHz, 3MB), Монитор - 15.6" HD (1366X768) WLED,

HD Cam, 4096MB 1600MHz DDR3, 750GB HDD, DVD+/-RW HD 4000 Graphics, 802.11n, BT, Офис пакет- (или еквивалент)Минимални изисквания: Intel Core i3-3217U (1.80GHz, 3MB), 15.6" HD (1366X768) WLED, HD Cam, 4096MB 1600MHz DDR3, 750GB HDD, DVD+/-RW, Intel HD 4000 Graphics, 802.11n, BT, MS Windows 8, Black


6

Мултифункционално устройство /принтер, скенер и копир/

Минимални изисквания:

Принтиране, копиране, сканиране (Print, copy, scan), 600 x 600 dpi,18 ppm (A4); FPOT:

Бързина на работа /As fast as 8.5 sec (from Auto-Off),

Тонер касета (~ 1600 pages)Минимални изисквания: Print, copy, scan, 600 x 600 dpi,18 ppm (A4); FPOT: As fast as 8.5 sec (from Auto-Off),HP LaserJet CE285A Black Print Cartridge (~ 1600 pages)6


Обща стойност

Обособена позиция2 Доставка и монтаж на офис обзавеждане за 6 работни местаПълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента

Количество

Бр.


Единична цена в лева без ДДС

Общо цена в лева без ДДСБюро – 1200 х 60 х 74 см.

6

Стол – работен, ергономичен с подлакатници, механизъм за движение на облегалката и седалкатаСтол – работен, ергономичен

6

Секция за документи, двукрилна

6  1. .

Контейнер за документи с три чекмеджета подвижен (с колела)

6


Обща стойност

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта по обособена позиция 1 възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта по обособена позиция 2 възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.


  1. Срок на изпълнение/доставка (в календарни дни):

3.1. Срокът за изпълнение по позиция 1 е до 30 календарни дни от датата на сключване на договора, но не по-късно от 00.03.2014г.. Срокът за изпълнение на отделна доставка е ................................. календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка. (задължително се посочват цели числа);

3.2. Срокът за изпълнение по позиция 2 е до 30 календарни дни от датата на сключване на договора, но не по-късно от 00.03.2014г. Срокът за изпълнение на отделна доставка е ................................. календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка. (задължително се посочват цели числа);  1. Валидност на офертата:...........(посочва се поотделно за всяка обособена позиция, за която се кандидатства)

  2. Начин на плащане: в срок от 10 ............(десетпосочва се по отделно за всяка обособена позиция, за която се кандидатства; за обособена позиция 1 се посочва и срок на отложено плащане) дни след подписване на приемо – предавателен протокол и пускане в експлоатация или употреба на предоставеното оборудване или обзавеждане.

  3. Други исиквания и условия:

  4. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.

ще ползваме/няма да ползваме

  1. Приложения към офертатаДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

________________________ ___________________(длъжност на представляващия кандидата)
Забележка:Общата прогнозна стойност на поръчката в лева, без ДДС е 22331.52 /двадесет и две хиляди триста тридесет и един лев и петдесет и две стотинки/ в това число: на обособена позиция 1– 13633,98лв. (тринадесет хиляди шестотин тридесет и три хиляди лева и деветдесет и осем стотинки) и на обособена позиция 2 – 8697,54 лв. (осемхиляди шестстотин деветдесет и седем лева и петдесет и четири стотинки) Стойността на обекта на поръчката, респ. на обособените позиции е максимално допустима и представянето на по-висока цена ще доведе до отстраняване от участие на кандидата.Максималният срок за доставка за обособена позиция1 е 30 (тридесет) календарни дни от подписванетото на договора, а за обособена позиция2 е 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договор., Оферта, която съдържа срок за доставка (вкл. и на отделна доставка) повече от 30 (тридесет) календарни дни за обособена позиция 1 и респективно повече от 30 (тридесет) календарни дни за обособена позиция 2, ще доведе до отстраняване от участие на кандидата.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница