Програма „Развитие на човешките ресурсиДата05.12.2018
Размер217 Kb.ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07

Включващо обучение.”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Приложение № 14

ДОГОВОР

............................

Днес, .............................. 2014 г., в град София, между страните:

ІV помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров”, ЕИК 000669518, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Княжево, ул. „Проф. Николай Державин“ № 26, представлявано от Венета Бочева Ал-Шериф - директор, съгласно заповед № РД 09-509/27.04.2012 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-908/04.07.2012 г.; заповед № 091159/15.08.2012 г. и писмо с изходящ номер…9107-194/29.07.2015 г., номер 94-16385/29.07.2015 г., на ръководителя на проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение.” г-жа Грета Ганчева - директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

…………………………………ЕИК……..………….със седалище и адрес на управление гр……………………….., обл………………………………..,ул… ……………… №………,представлявано от……………………………………………..с ЕГН………………... и наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва „Осигуряване на специализиран транспорт за децата от ІV помощно училище-интернат „Проф. Д. Кацаров“ гр. София за ежеднневното им извозване по местоживеене“ до училището-интернат и обратно, който се изпълнявя в рамките на ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“, по следните маршрути:Маршрут

км

Брой ученици

Маршрут 1

Кв. Княжево – с. Желява- с. Яна- гр. Бухово – кв. Кремиковци – кв. Ботунец – кв. Левски В /преди жп прелеза на ул. „Летоструй“/- ж.к. „Суха река“ / на Ботевградско шосе, подлеза/ - ж.к. „Хаджи Димитър“ /на бензиностанция OMV, бул. “Вл. Вазов“/ - кв.“ Хр. Ботев“ /преди прелеза, ул. „Витиня“ и ул. „Вл. Минков“/ - кв. Княжево127

14

Маршрут 2

Кв. Княжево - гр. Костинброд /Белица/- бул. „Сливница“ /спирка/ - ж.к. „Зона Б5“ /кръстовище ул. „Българска морава“ и ул.“ Пиротска“/ - ж.к. „Разсадника“ / ул. „Троян“ и ул. „Позитано“/ - ж.к. „Овча купел 1“ /бул.“ Президент Линкълн“, светофар Кауфланд/ - ж.к. „Овча купел 1“ /бул. „ Монтевидео“ спирка/ - с. Владая - бул. „Цар Борис III“ № 404 - кв. Княжево65

11

Маршрут 3

Кв. Княжево – с. Горни Богров - с. Горни Лозен - с. Кривина / център/ - ж.к. „Дружба 2“ / Райфайзен Банк/ - кв. Горубляне / уширение на пътя с/у църквата/ - ж.к. „Младост 4“/спирка „Дървеното“/ - ж.к. „Младост 3“ /след Общината/ - ж.к.“ Младост 1“ / Метростанция Младост 1/ - ж.к.“ Мусагеница“ / Метростанция Мусагеница/ - ж.к. „Студентски град“ – ул. „Акад. Стефан Младенов“ /с/у УНСС посока НСА/ - ж.к. „Студентски град“ /бл. 60/ - кв. Витоша - кв. Княжево112

22

Маршрут 4

Кв. Княжево - гр. Нови Искър /жп гара Курило/ – след моста след Бакърена фабрика /спирка на автобус 83/ - Метростанция „Сливница“ - ж.к. „Люлин 1“ /26-то ДКЦ/ - ж.к. „Люлин 3“ / след светофара за магистралата, посока Била/ - ж.к. „Люлин 2“ / пред пощата срещу Била/ - ж.к. „Люлин 5“ /с/у блок 540 на бул.“ Петър Дертлиев“, спирка бензиностанция Петрол/ - разклон „Люлин“–„Филиповци“ - кв. „Суходол“ /околовръстен път/ - Разклон „Горна Баня“ /светофар – НБУ/ - кв. „Горна Баня“ / Бензиностанция Лукойл/ – кв. Княжево62

16

Маршрут 5

Кв. Княжево -- кв. Орландовци /ул. „Железопътна“ и ул. „Мара Бунева“/ - ж.к. Надежда /24-то ДКЦ, баничарница/ - ж.к. „Западен парк“ – пред 17 СОУ - бул. „Цар Борис III“ / кръстовище на ж.к. Лагера преди светофара на аптеката/ - Светофар пред магазин Кауфланд с/у Автогара Овча купел - кв. „Красно село“ , бл. 211 / преди обръщало тролейбус, автомивката/ - след клиника“Д-р Малинов“ / пицария „Двата лъва“/ - кв. „Стрелбище“ – ул. „Нишава“ /с/у вход на Южен Парк такси спирка/ - кв. „Гоце Делчев“ /срещу бензиностанция „Петрол“ – обръщало автобус/ - ж.к.“ Манастирски ливади“ /обръщало автобуси, бул. „Тодор Каблешков“/ - бул. „България“ /срещу МОЛ България/ –– кв. Княжево56

14

(2) Услугите, които ще се изпълняват по настоящата процедура са в рамките на една учебна година от 15.09.2015 г. до 31.12.2015 г., като Възложителя си запазва правото да възложи повторение на тази услуга и за 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г.
(3) Началото на маршрутите е в посочените часове, като МПС, с което ще се извършва превоза, следва да е в двора на ІV помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“ - гр. София, кв. Княжево, ул. "Проф. Николай Державин" 26.
(4) Връщането в училището след събиране на учениците, следва да се осъществи в посочения час.

(5) В случай, че в транспортното средство е останал ученик, родителите на който не са се явили в определеното време на посочената спирка, то следва да се транспортира за едно с възпитателя до началния адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) В случаите, когато в транспортното средство не са останали ученици, възпитателят следва да бъде транспортиран до най-близката спирка, обслужвана от Столичен градски транспорт по линията на съответния маршрут.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да увеличава/намалява дължината на маршрутите с до 10 км. за всеки отделен маршрут, без това да бъде основание за промяна в цената на услугата.ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл. 2. (1) Стойност на поръчката е………………….лв. на изминат километър, без ДДС и ………………………………………лв. с ДДС.

(2) Плащанията се извършват в едномесечен срок след представяне на фактура и приемно-предавателен протокол с вписани действително изминатите километри в него.

(3) Плащанията ще се извършват по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – IBAN:……………, BIC: …………….., при банка …………………….

(4) Общия размер на плащанията, но не може да надхвърли сумата от 100 500 лв. без ДСС за времето от 15.09.2015 г. до 31.12.2015 г.

(5) В случай на осигурявяне финансиране, възложителят си запазва правото да възложи повторение на тази услуга за периода от 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г., като размера на плащанията за този период не може да надхвърля суматата от 132 600 лв. без ДДС.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да заплаща цената на специализирания превоз при условията на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и този договор.

2. периодично да контролира нивото на транспортното обслужване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да даде списък и бройка на пътуващите ученици за всеки отделен маршрут за целите на превоза на пътниците.

4. да извърши плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по данъчна фактура в края на всеки отчетен период, съгласно предложената цена по ценовото предложение;

5. да възстанови гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, в срок до 60 дни след приключване на договора.ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:


  1. да има заверен лиценз от съответните органи;

  2. да разполага със служители, притежаващи необходимата квалификация (свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС);

  3. да осигурява всички задължителни застраховки на учениците и водача на МПС за целия период на действие на договора

  4. Да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на децата и учениците от превозното средство

  5. да съблюдава всички изисквания, свързани с безопасността на движението и контрола на техническите средства и водачите на МПС;

  6. да не извършва неразрешени от компетентните органи превози, както и да не превозва частни лица по време на изпълнение на този превоз;

  7. да осъществява сервизно обслужване своевременно, като за това време е длъжен да осигури извършване на превоза с други лицензирани превозни средства;

  8. да осигури смяна на аварирало МПС с възможно минимално забавяне;

  9. да издава и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данъчна фактура в края на всеки отчетен период, съгласно предложената цена по собственото си ценово предложение и разпоредбите на действащото законодателство;

  10. да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, като може да избере дали да внесе тази сума или да представи банкова гаранция.


V. НЕУСТОЙКИ:
Чл. 5. При констатиране на нарушения от страна на Изпълнителя за всеки отчетен период, както и неспазване на задълженията, поети от него в настоящия Договор, Възложителят има право да наложи санкция в размер на 15% от дължимата за месеца сума. Тези нарушения се установяват с констативен протокол, съставен от Възложителя в присъствието на представител на Изпълнителя.

Чл. 6. В случаите на едностранно прекратяване на Договора от страна на Изпълнителя, когато липсва основание за това, същият дължи на Възложителя обезщетение в размер на 25% от платените до момента суми.


VІ .СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 7. (1) Срокът на изпълнение по настоящата обществена поръчка е от 15.09.2015 г. до 31.12.2015 г., като Възложителя си запазва правото да възложи повторение на тази услуга и за 01.01.2016 г. до 15.06.2016 г.

(2) По време на официални празници, събота и неделя, неучебни дни, определени от МОМН и ваканции, не се извършва превоз на учениците.

(3) По време на официалните работни и учебни дни, в които се отработват празници се извършва превоз на учениците.


VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 8. Този договор, както и отношенията между страните се подчиняват на законодателството на Република България.

Чл. 9. Страните уреждат споровете помежду си по взаимно съгласие. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде разрешен по реда на Гражданския процесуален кодекс от съответния компетентен съд.

Чл. 10. Изменения и допълнения в този Договор може да се правят само с писмено допълнително споразумение (анекс), подписано от страните по Договора и при спазване на разпоредбите на ЗОП.

Договорът е съставен и се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Неразделна част от този договор са:
1. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Документ за гаранция за добро изпълнение на договора;3. Документацията за участие в процедурата.

За и от името на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВЕНЕТА АЛ-ШЕРИФ


Инвестира във вашето бъдеще!

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница