Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика"Дата07.08.2018
Размер45.88 Kb.
ТипПрограмаОперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на

малките и средните предприятияPROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001

“PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”


This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 - 2013
Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013


Приложение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ

за получени държавни помощи
От.......................................................................................................................................

/Трите имена на декларатора/


в качеството ми на ..................................../пълномощен представител, управител или пр./

на.......................................................................................................................................

/наименование на юридическото лице/предприятието/
вписано в Търговския регистър при ...................................... по ф.д................/.................г.
..........................................................................................................................................
със седалище в .................................................. и адрес на управление:

..........................................................................................................................................


БУЛСТАТ/ЕИК ............................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. за приемливите разходи за участие в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи 17.03. – 24.03.2012 г. в Рабат, Казабланка, Агадир, Маракеш, Кралство Мароко (попълва се наименованието на търговската мисия, организатор, дата, месец и година), които представляваното от мен юридическо лице/предприятие е заявило, че желае да получи като минимални помощи от ИАНМСП

съм получил държавни помощи;

не съм получил държавни помощи.
2. (Попълва се, ако е декларирано получаване на държавни помощи по т. 1 горе)

за приемливите разходи за участие на представляваното от мен юридическо лице/предприятие в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи 17.03. – 24.03.2012 г. в Рабат, Казабланка, Агадир, Маракеш, Кралство Мароко са получени следните държавни помощи:

вид на държавната помощ: ............................................................................................................

размер на държавната помощ: ......................................................................................................

кой е предоставил държавната помощ:

..........................................................................................................................................(държавен орган/ орган на местното самоуправление/ юридическо лице)


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.


............................... ДЕКЛАРАТОР: ............................................

/дата/ /подпис и печат/


Държавна помощ

Полезна информация за попълване на декларацията за получени държавни помощи

1. „Държавна помощ” е всяка помощ, предоставена от държавата или общината, или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите-членки на ЕС (§ 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи /ЗДП/, обн. ДВ., бр. 86 от 24.10.2006г.).

2. „Минимална помощ” е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирана в действащия регламент на ЕО относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ и Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията относно прилагането на чл. 87 и 88 за създаване на Европейската общност относно минималната помощ в областта на земеделието и рибарството”. (§1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на ЗДП).

3. Предоставянето на държавна помощ е несъвместимо с Общия пазар, освен в изрично предвидените случаи (член 2 от ЗДП).

4. Предоставянето на държавна помощ е съвместимо с Общия пазар, когато помощта:


  • има социален характер и се предоставя на отделни потребители, при условие че помощта се оказва без дискриминация относно произхода на съответните стоки;

  • е предназначена да отстрани щетите, причинени от природно бедствие или други извънредни събития. (чл. 3 от ЗДП)

5. Предоставянето на държавна помощ може да бъде прието за съвместимо с Общия пазар, когато помощта:

  • насърчава икономическото развитие на райони с ниско жизнено равнище или с висока безработица;

  • подпомага изпълнението на проект със значителен икономически интерес за Европейската общност или за преодоляване на съществени трудности в икономиката на Република България;

  • подпомага развитието на определени стопански дейности или отделни икономически райони, доколкото не се засягат търговските условия в степен, която противоречи на общия интерес;

  • подпомага запазването на културното и историческото наследство, ако не засяга търговските условия и конкуренцията в Европейската общност до степен, която противоречи на общия интерес;

  • е разрешена с решение на Съвета, прието с квалифицирано мнозинство, по предложение на Европейската комисия. (чл. 4 от ЗДП)

6. В съответствие с критериите в т. 3 и 4. Европейската комисия (ЕК) е приела за съвместими с Общия пазар, при определени от нея условия и ред, държавните помощи за иновациите, за малките и средните предприятия, за регионално развитие и др. Правилата за предоставяне на съответните държавни помощи са уредени в Регламенти, Рамки или Решения на ЕК.

7. Държавната помощ може да бъде във вид на субсидия, покриване на загуби на предприятието, пълно/частично опрощаване на задължения към държавата, разсрочване/отсрочване на задължения към държавата, предоставяне на заем при преференциални условия, държавна гаранция, продажба/отдаване под наем на държавно имущество при условия по-изгодни от пазарните, данъчни облекчения и други.8. Съгласно чл. 2, параграф 5 на Регламент № 1998/2006 от 15 декември 2006 на ЕК за приложението на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималните помощи, минималната помощ не може да бъде кумулирана с държавна помощ по отношение на същите приемливи разходи, когато такова кумулиране води до интензитет на държавната помощ, надвишаващ установения интензитет за всеки конкретен случай в съответния Регламент за блоково изключване на ЕК или Решение на ЕК.
Каталог: uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница