Програма „Регионално развитие 2007-2013 г." 12. 1Цел, обхват и метод на екологичната оценка на Оперативна Програма „Регионално Развитие"страница1/8
Дата11.02.2018
Размер0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

12Екологична оценка на Оперативна Програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

12.1Цел, обхват и метод на екологичната оценка


Екологичната оценка на Оперативна Програма „Регионално Развитие” (ОП ”РР”) бе възложена за разработване от Министерство на регионалното развитие и благоустройството с договор № 351 от 15.12.2006г.

Eкологичната оценка е разработен от екип от регистрирани експерти по реда на чл. 83, ал. 9 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на фирма “ПОВВИК-ООС” ООД.


12.1.1 Цел на eкологичната оценка


Основната цел на eкологичната оценка, представена в този доклад, е да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в подготовката на оперативна програма “Регионално развитие” и да осигури по-високо ниво на защита на околната среда и постигане на устойчиво развитие в България.

12.1.2Обхват на оценката – структура и съдържание


    Обхватът на екологичната оценка е определен въз основа на направените консултации със специализираните органи по околна среда и заинтересованите и засегнатите органи. Съгласно изискванията на компетентния орган - МОСВ (писмо 04-00-2819/15.12.2006 г.) екологичната оценка се разработва като част от предварителната оценка на програмата. Съдържанието на ЕО е съобразено с изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС при отчитане специфичните изисквания на ЗРР и методическите документи и е в съответствие с “Изискванията към Задачата и обхват на работата” на МРРБ.

В съответствие с тези изисквания докладът за екологичната оценка обхваща нетехническо резюме, екологична оценка, включваща четиринадесет (14) отделни раздела и четири (4) приложения.

В Първи Раздел, основната информация за ЕО е представена обобщено, а именно: целта на ЕО, обхвата на ЕО и методологическия подход, който е използван при ЕО.Втори Раздел, описва разглежданата Оперативната Програма “Регионално Развитие” като очертава основните й цели и връзката й с други планове и програми.

Трети Раздел, представя оценка на текущото състояние на околната среда и възможното й развитие без прилагането на програмата.

Четвърти Раздел, представя характеристики на околната среда за територии, които могат значително да бъдат засегнати.

Пети Раздел, описва съществуващи екологични проблеми, които имат отношение към програмата, т е екологични характеристики на евентуално влияние на програмата при нейното изпълнение (съгласно Директивата за изготвяне на Стратегическа оценка за въздействието върху околната среда).

Шести Раздел, съдържа подробна оценка на целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към програмата и начинът, по който тези цели са взети под внимание.

Седми Раздел, включва оценка на възможните екологични въздействия на ОП “РР” върху околната среда.

Осми Раздел, описва предвижданите мерки за предотвратяване и ограничаване до минимум на отрицателните последици за околната среда вследствие на прилагане на ОП “РР”.

Девети Раздел, включва мотиви за избор на разгледаните алтернативи и описание на методите на извършване на екологична оценка, включително трудностите (например технически, липса на ноу-хау) при събиране на необходимата за това информация.

Десети Раздел, съдържа описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на програмата.

Единадесети Раздел, е за резултатите от консултациите в доклада за ЕО, като е направена справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им.

В дванадесети Раздел, е включен списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО с разработените от тях раздели на доклада.

В тринадесети Раздел, е включен списък на източниците на информация на използваните методи за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда с посочване на източника, в който са публикувани.

Четиринадесети Раздел, включва заключение и препоръки.

Нетехническото резюме очертава разглежданите въпроси в екологичната оценка на достъпен за обществеността език в обем, не по-малък от 10 на сто от обема на екологичната оценка на ОП “РР”.

Приложенията съдържат схема за провеждане на консултации; подробен анализ на текущото състояние на околната среда по райони на планиране; получени становища, мнения и препоръки; списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада на ЕО, в който всеки удостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на доклада, копия от удостоверенията за вписване в регистъра на МОСВ по чл. 83, ал. 4 ЗООС; декларации по чл. 16, ал. 2 на НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

12.1.3Метод на оценка


Екологичната оценка е извършена в съответствие с изискванията на Директива 2001/42/EC на Европейския парламент от м. юни 2001 г. за оценка на ефекта от планове и програми върху околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ 03/2006 г.).

ЕО се фокусира върху оценка на анализа на настоящата ситуация на околната среда и идентифициране на нуждите, включително и оценка на вероятното развитие без осъществяването на ОП “РР”. ЕО анализира кохерентността на стратегията на ОП “РР” по отношение на съответните национални планове и оперативни програми. ЕО прави оценка на очакваните екологични въздействия на ОП “РР” върху околната среда, в съответствие с нейните цели, приоритетни оси и операции, предлага мерки за смекчаване на отрицателните въздействия върху околната среда и дава препоръки за подобряване на качеството на оперативната програма (ОП).

Консултациите с органите, отговарящи за подготовката на ОП “РР” и участието на обществеността са осъществени като важен и задължителен елемент от процеса на ЕО.

Методологията на оценяване се основава на:  • Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България,

  • Ръководството на ЕС за предварителна оценка на програмни документи по структурните фондове на ЕС,

  • Опита на екипа, натрупан по време на разработването на предварителната оценка на НСРР, на Регионалния План за Развитие на ЮЦР за периода 2007-2013 и др.

Екологичната оценка на Оперативна Програма „Регионално Развитие” е извършена паралелно с нейното разработване, като в процеса на оценка са проведени неколкократни срещи и дискусии с планиращия екип. Консултациите с органите, отговарящи за подготовката на ОП “РР” и участието на обществеността са осъществени в процеса на изработване на обхвата на ЕО и Доклада за ЕО.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница