Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe


ПРИЛОЖЕНИЯ 5.1.Списък на използваните съкращениястраница16/20
Дата30.07.2018
Размер2.56 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

5.ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1.Списък на използваните съкращения


АЕЦ

Атомна електрическа централа
АМ

Автомагистрала
АПИ

Агенция “Пътна инфраструктура”
АТЕ

Административно-териториални единици
БАН

Българска Академия на науките
БВП

Брутен вътрешен продукт
БИОМ

Българска изследователска и образователна мрежа
БТК

Българска телекомуникационна компания
ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници
ВЕЦ

Водноелектрическа централа
ВтЕЦ

Вятърна електрическа централа
ВУЗ

Висше учебно заведение
ГИС

Географска информационна система
ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт
ДВ

Държавен вестник
ЕВРОСТАТ (EUROSTAT)

Статистическа служба към Европейската комисия
ЕК

Европейска комисия
ЕКАТТЕ

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици
ЕО

Европейска общност
ЕС

Европейски съюз
ЕСКОО

Единна система за комплексно обществено обслужване
ЕТУП

Единен териториално-устройствен план
ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие
ЗАТУРБ

Закон за административно-териториалното устройство на РБ
ЗБР

Закон за биологичното разнообразие
ЗЗТ

Закон за защитените територии
ЗООС

Закон за опазване на околната среда
ЗУТ

Закон за устройство на територията
ИКОМОС (ICOMOS)

Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места
ИКТ

Информационни и комуникационни технологии
ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие
ИТ

Информационни технологии
КВС

Карта на възстановената собственост
КК

Кадастрална карта
МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение
МЗХ

Министерство на земеделието и храните
МОСВ

Министерство на околната среда и водите
МПС

Моторно превозно средство
МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МС

Министерски съвет
МСП

Малки и средни предприятия
МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
НЕМ

Национална екологична мрежа
НИМХ

Националния институт по метеорология и хидрология
НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство
НКН

Недвижимо културно наследство
НКПР

Национална концепция за пространствено развитие
НКУС

Национална комплексна устройствена схема
НКЦ

Недвижима културна ценност
НПО

Неправителствена организация
НСРР

Национална стратегия за регионално развитие
НСТР

Национална стратегия за териториално развитие

НЦТР

Национален център за териториално развитие ЕАД

ОЕТК

Общоевропейски транспортен коридор

ОНД

Общност на независимите държави

ООН

Организация на обединените нации

ОПОС

Оперативна програма “Околна среда”

ОПРР

Оперативна програма “Регионално развитие”

ОУП

Общ устройствен план

ОЧИС

Организация за Черноморско икономическо сътрудничество

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПТП

Пътнотранспортни произшествия

ПЧП

Публично-частно партньорство

РЕКИЦ

Регионални експертно-консултативни и информационни центрове  „Читалища”

РПМ

Републиканска пътна мрежа

САЩ

Съединени американски щати

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СОП

Софийски околовръстен път

СП

Скоростен път

СПА (SPA)

Sanus Per Aquam Здраве чрез вода

СПТ

Специфични природни територии

СЦР

Северен централен район

ТГС

Трансгранично сътрудничество

ТЕ

Териториални единици

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

ТРАСЕКА (TRACECA)

Транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия

ФЕЦ

Фотоволтаична електрическа централа

ФИДИК (FIDIC)

Международна федерация на инженерите консултанти

ФЛАГ

“Фонд за органите на местното самоуправление в България” ЕАД

ЧИЗ

Черноморска икономическа зона

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮНЕСКО (UNESCO)

Организация на обединените нации за образование, наука и култура

ЮЦР

Южен централен район

AGR

Европейско споразумение за главните международни пътни артерии

AGTC

Европейско споразумение за най-важните линии за международни комбинирани превози и свързаните с тях обекти

CEMAT

Council of Europe Conference of Ministers Responsible for Spatial/Regional Planning

CO2

Въглероден диоксид

DATAR

Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale

ENPI

European Neighbourhood and Partnership Instrument

ESDP

European Spatial Development Perspective

ESPON

European Spatial Planning Observatory Network

Европейска мрежа за наблюдение на пространственото планиране (териториалното развитие)FTTх

Fiber to the x

Технология за изграждане на фиксирани широколентови линииFUA

Functional Urban Area

Функционален урбанистичен ареал; зона на влияние на голям градGSM

Global System for Mobile Communications

Глобален цифров стандарт за мобилни комуникацииLAU

Local Administrative Units

MEGA

Metropolitan European Growth Area

Метрополен европейски ареал на растеж; голям метрополен град (агломерация) с общоевропейско значение според категоризацията на ESPONNGA

Next Generation Access Networks

Мрежи за широколентов достъп от ново поколениеNordregio

Nordic Centre for Spatial Development

NUTS

Nomenclature des unités territoriales statistiques

Номенклатура за териториална единица за статистически целиOECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

Организация за икономическо сътрудничество и развитиеÖROK

Austrian Conference on Spatial Planning

Австрийска конференция за пространствено планиранеPHARE

Programme Harmonisé d'Appui au Renforcement de l'Education Програма ФАР

SIM

Subscriber identity module

TEN-T

Trans-European Transport Network

Трансевропейска транспортна мрежаTINA

Transport Infrastructure Needs Assessment

WMS

Web Map Service


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница