Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe


ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 6.1.Закони и наредбистраница18/20
Дата30.07.2018
Размер2.56 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

6.ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

6.1.Закони и наредби


 1. Закон за административно-териториалното устройство на Република България, Обн. ДВ. бр.63 от 14 Юли 1995 г.

 2. Закон за биологичното разнообразие, Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г.

 3. Закон за виното и спиртните напитки, Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999 г.

 4. Закон за водите, Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999 г.

 5. Закон за горите, Обн. ДВ. бр.125 от 29 Декември 1997 г.

 6. Закон за гражданското въздухоплаване Обн. ДВ. бр.94 от 1 Декември 1972 г.

 7. Закон за защитените територии, Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998 г.

 8. Закон за кадастъра и имотния регистър, Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000 г.

 9. Закон за културното наследство, Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г.

 10. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република България, Обн. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000 г.

 11. Закон за опазване на земеделските земи, Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996 г.

 12. Закон за опазване на околната среда, Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г.

 13. Закон за почвите, Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007 г.

 14. Закон за пътищата, Обн. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000 г.

 15. Закон за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008 г.

 16. Закон за съдебната власт, Обн. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007 г.

 17. Закон за управление на отпадъците, Обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003 г.

 18. Закон за устройство на територията, Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г.

 19. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, Обн. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007 г.

 20. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004 г.

 21. Наредба № 14 от 23 юли 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Обн. ДВ. бр.71 от 14 Август 2001 г.

 22. Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004 г.

 23. Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии, Обн. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001 г.

 24. Наредба за категоризиране на туристическите обекти Обн. ДВ. бр.95 от 8 Октомври 2002 г.

 25. Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008 г.

6.2.Документи на ЕС и на международни организации


 1. Бяла книга, Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите, COM(2011) 144 окончателен http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm

 2. Гьотеборгска стратегия (Гьотеборг, 2001 г.)

 3. Директива 2000/60/ЕС, установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите

 4. Директива 2008/56/ЕС, поставяща основите на интегрираната морска политика

 5. Документ на Съвета на министрите на ЕО, отговорни за пространственото планиране и териториалното развитие (май, 2011 г.) http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/TA2020.pdf

 6. Дунавска стратегия http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

 7. “Европа 2020” - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (2010 г.)

 8. Европейска конвенция за защита на археологичното наследство (с допълнения) (Ла Валета, 16.01.1992);

 9. Европейска конвенция за ландшафта (Флоренция, 20 октомври 2000 г.)

 10. Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство (Лондон, 06.05.1969)

 11. Европейска перспектива за пространствено развитие (1999 г.)

 12. Европейска рамкова конвенция за трансграничното сътрудничество между териториалните общности и власти (Мадрид, 21.05.1980) и нейните допълнителни протоколи;

 13. Европейска харта за местно самоуправление (Страсбург, 15.10.1985);

 14. Европейски териториален дневен ред (2007 г.)

 15. Европейско споразумение за главните международни пътни артерии (AGR)

 16. Европейско споразумение за най-важните жп линии за международни комбинирани превози и свързаните с тях обекти (AGTC)

 17. Зелена книга на териториалната кохезия (EC, 2008 г.)

 18. Конвенция за биологичното разнообразие (Рио, 05.06.1992);

 19. Конвенция за достъпа до информация, участие на обществеността във вземането на решения и достъпа до правосъдието по проблеми на околната среда (Oрхус, 25.06.1998);

 20. Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа (Гранада,

03.10.1985);

 1. Конвенция за защита на световното културно и природно наследство (Париж, 16.11.1972);

 2. Конвенция за опазване на европейското природно богатство и естествена среда (Берн, 19.09.1979);

 3. Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство (Париж, 2003 г.)

 4. Конвенция за опазване на подводното културно наследство (Париж, 2001 г.)

 5. Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове (Лайпциг, 2007 г.)

 6. Лисабонска стратегия (Лисабон, 2000 г.)

 7. Международна харта за консервация и реставрация на паметниците на културата и забележителните места (Венеция, 1964 г.)

 8. Инвестиране в бъдещето на Европа. Пети доклад за социално, икономическо и териториално сближаване. Европейски съюз, 2010 г.

 9. Ръководни принципи за устойчиво пространствено развитие на Европейския континент, СЕМАТ, 2002 г.

 10. Стратегия за редукция на риска на Обединените нации http://www.unisdr.org/

 11. Териториална програма на Европейския съюз – 2007 г.

 12. Харта за опазване на историческите градове и градските територии (Вашингтон,1987 г.)

 13. Харта за опазване и управление на археологическото наследство (Лозана, 1990г.)

 14. Харта за опазване и управление на подводното културно наследство (София, 1996 г.)

 15. Харта за международния културен туризъм – управление на туризма в местата с историческа и културна значимост (Мексико, 1999 г.)Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница