Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe


Визия, стратегически цели и приоритетистраница8/20
Дата30.07.2018
Размер2.56 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

2.4.Визия, стратегически цели и приоритети

Визията на Националната концепция за пространствено развитие на България се фокусира върху кратки, но ясни послания, свързани както с характеристики, отразяващи идентичността, историята и основните ценности на обществото, така и върху очакваните промени в бъдеще. Тя е синтезирано описание на общата представа за развитието на националното пространство на България до 2025 г. и играе обединяваща роля за националните приоритети и факторите, които се очаква, че ще имат ключово значение за пространственото развитие на страната за времевия хоризонт, за който се изготвя.
 • Националното пространство на България – отворено към света и интегрирано в Европейското пространство и в европейската мрежа от центрове и оси на развитие, култура, наука и иновации.

 • Съхранените национални ресурси – хората, земята, водите и горите, подземните богатства, природното и културно наследство – гаранция за националната идентичност.

 • Балансираното и устойчиво интегрирано развитие, постигнато чрез рационално организирана икономическа, социална, транспортна, инженерна, културна и туристическа инфраструктура и осигуряващо интелигентен икономически растеж, адаптивност към промените и равнопоставеност.

От избраната визия са изведени и стратегическите цели на НКПР: • Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство

Развитие на национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, културни и екологични коридори с оглед постигане на териториална свързаност, сътрудничество и интегриране в региона и в европейското пространство.

За постигане на стратегическата цел са изведени следните Приоритети:  1. Свързване на българските градове в оси на урбанистично развитие, приобщени в общоевропейската мрежа от градове с транснационално значение и в общоевропейските оси на развитие;
  1. Поддържане на обширно защитено природно пространство в националната територия като еталон на биологично природно равновесие и като рекреационна среда с общоевропейско значение, обвързано с трансгранични екологични коридори със съседни страни в Югоизточна Европа.
  1. Обвързване на значими локализации на националното културно наследство в регионални и общоевропейски културни коридори;
  1. Развитие на националната транспортна инфраструктура като част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), осигуряваща интегриране в европейското пространство и връзки с основните урбанизационни центрове на съседни страни;

1.5. Развитие на преносната енергийна инфраструктура като част от Трансевропейската енергийна мража (TEN-E) и изграждане на системни връзки със съседни страни за осигуряване на свободно движение на енергия и интегриране на енергийния пазар;
 • Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие

Укрепване на умерено полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено качество на градската среда, способстващо за постигане на балансирано териториално развитие и намаляване на неравенствата между централните градски и периферните селски райони

За постигане на стратегическата цел са изведени следните Приоритети:

2.1. Подкрепа за интегрирано развитие на столицата, за да премине в по-горна категория на европейските Metropolitan European Growth Area (MEGA, стимулиране на още един град (Варна) като европейски портал на Черноморското крайбрежие да се включи в категорията MEGA;

2.2. Разширяване на мрежата от градове от 2-ро йерархично ниво и поетапно приобщаване на други градове от 3-то ниво с потенциал и стратегическо разположение, които да балансират развитието на главните регионални и областни центрове;

2.3. Поддържане на широка мрежа от 35 градове от 3-то ниво и подкрепа за тяхното интегрирано развитие чрез приложение на ИПГВР и синхронизиране на секторните политики;

2.4. Формиране и следване на национална политика за малките градове в периферни селски територии – 90 градове от 4-то йерархично ниво и подкрепа за тяхното интегрирано развитие.
 • Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги

Развитие на националната техническа и социална инфраструктура за подобряване на пространствената свързаност на районите и урбанистичните центрове и достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги.

За постигане на стратегическата цел са изведени следните Приоритети:

3.1. Развитие на главните и второстепенните транспортни оси за постигане на модел "решетка", насочен към укрепване на функциите на вече изявените урбанизационни центрове, разширяване на полетата им на влияние и подобряване на достъпа до пазара на труда и социални услуги;

3.2. Постигане на свободен и социално справедлив достъп до информационни и комуникационни технологии във всички райони, особено в периферните селски райони и възможност за децентрализирана работа и предоставяне на услуги от общ интерес;

3.3 Равномерно покритие на националната територия с мрежа от обекти на високото ниво на публичните услуги в здравеопазването, образованието, соц;иалното подпомагане и културата - и подобряване на достъпа до качествени услуги.


 • Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство

Съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и културни ценности за поддържане на биологичното равновесие, пространствената природна и културна идентичност и за интегриране на техните стойности в съвременния живот.

За постигане на стратегическата цел са изведени следните Приоритети:

4.1. Опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез ефективна защита и интелигентно използване на икономическия потенциал на защитените природни и културни ценности;

4.2. Увеличаване на елементите от Националната екологична мрежа в регионите с най-нисък дял на защитени територии и зони и обвързването й с Европейската екологична мрежа чрез трансгранично сътрудничество за опазване на природните ценности;

4.3. Включване на нови природни и културни обекти в Списъка на ЮНЕСКО за световно природно и културно наследство;

4.4. Превантивна защита на характерни ландшафти със съхранено традиционно земеползване и с висока консервационна стойност и възстановяване на нарушени от човешка дейност ландшафти;

4.5. Осигуряване на равнопоставен достъп до цялата съвкупност от природни и културни ценности, носители на историческа памет и национална идентичност.


 • Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии

Интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със специфични характеристики (крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и периферни) с оглед съхраняване и ефективно използване на техния природен, икономически, социален и културен потенциал за развитие.

За постигане на стратегическата цел са изведени следните Приоритети:

5.1. Интегрирано управление и устойчиво развитие на Черноморското крайбрежие и черноморските общини, в т.ч. чрез трансгранично сътрудничество със съседни страни от Черноморския регион за въвеждане на Интегрираната морска политика;

5.2. Приобщаване на българските крайдунавски общини и области в общоевропейския Дунавски регион и развитие на трансгранични партньорства и еврорегиони за интегрирано управление на басейна на реката, опазване на водите, почвите и биоразнообразието и стимулиране на икономическото развитие и културния обмен;

5.3. Подкрепа за планински гранични територии чрез развитие на биоземеделие в общини с поливни земи, био-животновъдство в сертифицирани райони, екотуризъм в най-щадящите му форми, данъчни преференции за конвенционални производства (хранително-вкусови, шивашки, дървообработващи) и др.;

5.5. Реализация на инициативата Европейски зелен пояс за устойчиво развитие и опазване на природата в планинските крайгранични територии чрез създаване и съвместно управление на трансгранични защитени територии;

5.6. Възстановяване на нарушените територии, на екологичното равновесие и биологичното разнообразие, адаптиране към измененията на климата и намаляване на риска от природни бедствия.


Повишаване на конкурентоспособността на българската територия чрез държавно подкрепени зони за растеж и иновации в урбанистичните центрове от високите нива на полицентричния модел

За постигане на стратегическата цел са изведени следните Приоритети:

6.1. Изграждане на високотехнологични паркове в големите урбанистичните центрове от 2- ро йерархично ниво;

6.2. Изграждане на индустриални паркове и обновяване на зони с обикновени производства в градове-центрове от 3 -то йерархично ниво;

6.3. Изграждане на нови свободни зони (в страната има 6 свободни зони – Бургас, Видин, Драгоман, Пловдив, Русе и Свиленград) такива могат да се изградят и в Петрич, Кюстендил, Малко Търново, Силистра;

6.4. Инвестиции в областта на науката, технологиите и иновациите, чрез създаване на регионални инкубатори, звена в направлението Интелигентната икономика и свързващ елемент от триъгълник на знанието между науката, бизнеса и държавата;

6.5. Създаване на кариерните центрове и регионалните звена за мобилност на учените, като част от Европейската мрежа за мобилност.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница