Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещeстраница11/25
Дата22.07.2016
Размер3.28 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

2. Процесът на изготвяне на ИПГВР


През следващия планов период 2014-2020 г. интегрираният подход в градското развитие ще бъде задължително изискване при получаване на подкрепа от финансовите инструменти на ЕС. Съответствието на предлаганите проекти с приетия ИПГВР на съответния център на агломерационен ареал ще бъде задължително условие за финансиране на проектите на българските общини по линия на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

МРРБ като отговорен орган за разработване и прилагане на политиките в областта на регионалното планиране и развитие и управляващ орган на ОП „Регионално развитие”, предприе действия за подпомагане на 36-те града, центрове на агломерационни ареали, съгласно класификацията в Приложение 3а на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., да изготвят ИПГВР.

През 2010 г. МРРБ изготви Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. В методическите насоки се описват последователността и обхвата на дейностите, които следва да се извършат при изготвяне на ИПГВР, както и структурата и съдържанието на изготвения ИПГВР. Общините бенефициенти следва да спазват утвърдените от МРРБ Методически насоки във връзка с изготвяне на ИПГВР.

През 2010 г. беше отворена и схема "Подкрепа за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. Процедурата стартира на 4 август 2010 г. и приключи с подписването на договори с общините бенефициенти на 23 юни 2011 г. Времевият хоризонт за прилагане на ИПГВР е 2014-2020 г. и съвпада със следващия програмен период на ЕС.

В рамките на подписаните договори между общините бенефициенти и Управляващия орган на ОПРР, общините трябва да изготвят ИПГВР, като предвиденият в ДБФП срок за изготвяне на плановете е юни-септември 2013 г. По схемата за подкрепа за изработване на ИПГВР допустимите дейности включват освен всички описани в Методическите насоки, също и изготвяне на ПУП или проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР, за които няма такива; преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС и ЗБР и подзаконовите нормативни актове и извършване на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост на ПУП, когато е преценено като необходимо от компетентния орган; изготвяне на предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.

Приемането на ИПГВР от МРРБ ще се осъществява на два етапа.

На първия етап общините бенефициенти трябва да представят в МРРБ списък на приетите обособени зони за въздействие, придружен от изготвените целеви и проблемен анализ на градското развитие, визия за развитие на града и резултати от обществени обсъждания. МРРБ ще приема зоните за въздействие въз основа на критерии, посочени в Приложение 1 на Методическите насоки. Първоначалният график предвижда този етап да приключи до края на юни 2012 г.

Изготвените ИПГВР и приети от общинските съвети на общините бенефициенти ще се представят в МРРБ за одобрение в края на изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ, в периода юни-септември 2013 г.

Общините бенефициенти възлагат изготвянето на ИПГВР на външни консултанти, като за целта изготвят тръжна документация и провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП.

3. Анализ на налична информация


Анализът на информацията от Агенцията за обществени поръчки (АОП) показва няколко общи характеристики на процеса на възлагане на обществени поръчки за избор на консултанти за изготвяне на ИПГВР.

Първо, общините бенефициенти прилагат два подхода при провеждане на процедурите за възлагане на изготвянето на ИПГВР по отношение на обхвата на заданието:

  • По-голяма част от общините обявяват обществени поръчки с две обособени позиции – първата обособена позиция е за изготвяне на ИПГВР, а втората – за изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост.

  • По-малък брой общини са обявили обществената поръчка без разделяне на обособени позиции. В този случай общините включват в рамките на изискваните дейности и изготвянето на ЕО и ОС.

  • Само в две общини двете основни дейности – 1) изготвяне на ИПГВР и 2) изготвяне на ЕО и ОС - са предмет на отделни обществени поръчки.

Второ, обща характеристика на техническата документация е, че в обхвата на изискваните дейности са включени всички дейности за изготвяне на ИПГВР, описани в Методическите насоки, включително изготвяне на целеви и проблемен анализ на градската територия, въз основа на който се определят обособените зони за въздействие. Това показва, че общините разчитат изцяло на външни консултанти за изготвяне на ИПГВР и не са изготвили социално-икономически и пространствени анализи на характеристиките и проблемите на градските територии. Вероятно по тази причина в тръжните документации липсва конкретна информация за проблемни територии и потенциални зони за въздействие, съобразно с настоящото състояние на градските системи и градската среда. Изброени са само критериите за избор на трите вида зони за въздействие, така както са представени в Методическите насоки на МРРБ. От наличните технически спецификации, само общините Враца и Благоевград са посочили в тръжната документация градски територии – потенциални зони за въздействие.

Община Враца е посочила:  • зона с преобладаващ социален характер: ж.к. Дъбника и ж.к. Сениче – 2 съседни обособени жилищни квартала с площ около 121 ха, разположени в северната периферия на града и предвидени в ОГП.

  • зона с потенциал за икономическо развитие: Промишлена зона І и ІІ част - обособена градска територия с площ около 434 ха, разположена в източната периферия на града.

  • зона на публични функции с висока обществена значимост: Централна градска част – обхваща Централната градска част и прилежащия кв. Река Лева – територия с площ от около 294 ха. В зоната живее около 1/3 от населението на града.

Община Благоевград е посочила по-общ, ориентироващ обхват на потенциални зони:

  • зона с преобладаващ социален характер: формулирана в действащия ОУП на гр.Благоевград като „зона с преобладаващи жилищни функции” или като „зона със смесени функции”;

  • зона на публични функции с висока обществена значимост: централната градска част на гр.Благоевград, характерна с наличието на централна пешеходна зона, с висока концентрация на функции и сгради с публична значимост, наличие на сгради (в зона) недвижими културни ценности.

Трето, налице е съществено забавяне във възлагането на изготвянето на ИПГВР.

В следващата таблица е представена информация за статута на провежданите обществени поръчки за възлагане на разработване на ИПГВР, на база публикувана информация в АОП към 31.05.2012 г.Таблица ИПГВР- . Статут на провежданите обществени поръчки за възлагане на разработване на ИПГВР
Община Възложител

Обща прогнозна стойност/лв. без ДДС

Дата на публикуване на обявлението

Срок за представяне на оферти

Статут на процедурата за възлагане

1

Благоевград

363 000

29-02-2012

17.04.2012

затворена

2

Бургас

670 000

30.01.2012

12.03.2012

затворена

3

Варна

747 000

29.02.2012

20.04.2012

затворена

4

Велико Търново

329 000

01.03.2012

02.04.2012

затворена

5

Велинград

367 900

18.01.2012

05.03.2012

избран изпълнител

6

Видин

358 400

26.01.2012

05.03.2012

избран изпълнител

7

Враца

374 000

374 000


09-11-2011

28.04.201227.12.2011

25.04.2012прекратена

затворена8

Габрово

363 540

31.10.2011

19.04.201222.12.2011


частично възложена и частично прекратена

9

Гоце Делчев

360 500

07.05.2012

04.06.2012

отворена

10

Добрич

234 075

19.01.2012

01.032012

затворена

11

Дупница


не е обявена

12

Казанлък

365 570

13.02.2012

16.04.2012

затворена

13

Карлово

330 000

23.12.2011

03.02.2012

затворена

14

Кърджали

205 000

24.02.2012

09.04.2012

затворена

15

Кюстендил

356 230

17.02.2012

05.04.2012

избран изпълнител

16

Ловеч

374 500

16.01.2012

13.02.2012

възложена

17

Лом

348 000

22.02.2012

03.04.2012

затворена

18

Монтана

357 500

22.02.2012

09.04.2012

затворена

19

Пазарджик

358 500

17.02.2012

09.04.2012

затворена

20

Перник

328 000

29.02.2012

26.04.2012

затворена

21

Панагюрище

350 000

23.02.2012

04.05.2012

затворена

22

Петрич


не е обявена

23

Плевен

452 000

27.02.2012

09.04.2012

прекратена

24

Пловдив

765 000

28.02.2012

16.04.2012

затворена

25

Разград

366 700

16.02.2012

09.04.2012

затворена

26

Русе

774 000

24.02.2012

28.03.2012

затворена

27

Свищов

350 000

28.02.2012

09.04.2012

затворена

28

Силистра

358 610.67

358 610.6713.10.2011

15.03.201224.11.2011

27.04.2012прекратена

затворена29

Сливен

375 000

04.04.2012

14.05.2012

затворена

30

Смолян

355 920

27.02.2012

09.04.2012

затворена

31

Столична община

709 300

11.11.2011

12.12.2011

възложена

32

Стара Загора

686 000

24.02.2012

09.04.2012

затворена

33

Търговище

323 000

21.02.2012

19.03.2012

затворена

34

Хасково

364 000

24.02.2012

05.04.2012

затворена

35

Шумен

323 000

21.04.2012

21.05.2012

затворена

36

Ямбол

340 000

31.01.2012

12.03.2012

затворена

Източник: АОП

Както се вижда от данните от горната таблица, към 31.05.2012 г., т.е. почти една година след подписване на ДБФП, едва пет общини са избрали изпълнител и само три общини са приключили изцяло процедурата и са възложили изготвяне на ИПГВР. Това показва, че изготвянето на плановете ще се забави и вероятно няма да бъдат спазени планираните срокове, особено по отношение на първия етап – избор на зони за въздействие. Предвид факта, че към настоящия момент повечето общини все още не са избрали изпълнители, първоначалният график, който предвиждаше до края на месец юни 2012 г. да бъдат определени и внесени за одобрение в МРРБ обособените зони за въздействие в 36-те града центрове на агломерационни ареали, няма да бъде спазен. Вероятно срокът за изпълнение на втория етап – представяне на изготвените ИПГВР за одобрение в МРРБ – ще бъде наваксан за сметка на външните консултанти, които ще изготвят ИПГВР. Основание за това предположение е фактът, че в тръжната документация за възлагане на изготвянето на плановете общините поставят изисквания за крайни срокове за изпълнение, обвързани с техните срокове по ДБФП. Тези изисквания обаче не могат да бъдат спазени по отношение на зоните за въздействие, защото самите общини забавиха прекалено дълго не само обявяването на процедурите за възлагане на обществените поръчки, но и процеса на оценка на офертите и избор на изпълнители.

Причините за това забавяне могат да се обяснят с ниския капацитет на общините за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Съгласно изискванията за кандидатстване по схемата, заедно с формуляра за кандидатстване общините бяха задължени да представят и техническа спецификация за възлагане на услуга за изработване на ИПГВР. Т.е. към момента на сключване на ДБФП на 23.06.2011 г., би следвало да е имало известна степен на готовност за възлагане на услугата. Въпреки това, само пет общини са публикували решение и обявление за обществена поръчка до края на 2011 г., като при две от тях процедурата е била прекратена поради съществени пропуски, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията на откритата процедура. На останалите 31 общини изготвянето на тръжната документация е отнело повече от седем месеца. Пропорционално на обема работа, която трябва да се извърши от консултантите за изготвяне на ИПГВР, изготвяне на ПУП/изменение на ПУП и извършване на ЕО и ОС за около една година, този период може да се оцени като необосновано дълъг.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница