Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe


Административен и технически капацитет на общините за управление и изпълнение на проектистраница17/25
Дата22.07.2016
Размер3.28 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

4. Административен и технически капацитет на общините за управление и изпълнение на проекти


Оценката на административния и техническия капацитет на общините за управление и изпълнение на проекти е изготвена въз основа на резултатите от проведеното социологическо проучване.

В 15 от анкетираните общини има обособено звено (дирекция, отдел, сектор) в структурата на общинската администрация, чиито ангажименти са свързани с проекти с европейско или друго международно финансиране, с идентифицирането на потенциалните възможности за кандидатстване с проекти по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, ПРСР и др. В общините, в които не е обособено звено, при спечелване на проект се сформира екип от експерти за управление и изпълнение на проекта.

Служителите в обособеното звено в общия случай са ангажирани с всички етапи на проектния цикъл – от генерирането на идеи до същинското изпълнение и приключване на проекта. В някои случаи служители от обособеното звено имат и допълнителни функции като:


 • международно сътрудничество, вкл. подготовка на документация при побратимяване с други

 • разработване и актуализация на концепции и схеми за развитие на общината

 • участие в социални и здравни дейности; образование, култура и спорт; туризъм

 • участие при изготвянето на анализи и прогнози за реализиране на инвестиционната политика на общината

В обособените звена на анкетираните общини са ангажирани между 3 и 11 човека, като числеността е: а) в правопропорционална зависимост от големината на общината, т.е. в големите общини числеността на персоната в обособените звена е по-голяма и б) в обратнопропорционална зависимост от нивото на усвояване на средства3, т.е. в общините в с усвоени средства над 1000 лв. на жител числеността на персонала е най-малка – до 5 човека.

Във всички общини, включени в анкетното проучване, освен хората в обособеното звено, има общински служители, включително от общинското ръководство, които са ангажирани с различните фази на проектния цикъл.

Оценката на квалификацията на служителите в обособеното звено са представени на следващата графика.

Фигура КАП- . Оценка на квалификацията на служителите в обособеното звено

Оценките на квалификацията на служителите в обособеното звено са в положителната скала – над 70% от отговорите. Оценките в диапазона „задоволителна” и „лоша” са дадени от анкетираните лица в общини, където усвояването на средствата е най-ниско. Този резултат е съвсем логичен предвид факта, че за да бъде финансиран един проект той трябва да има необходимото качество, което може да се гарантира най-вече от хора с подходяща квалификация.

Друга интересна констатация е, че в нито една голяма община (над 50 хил. жители), квалификацията на служителите в обособеното звено не се оценява като „много добра”. Вероятната причина е, че в тези общини се изпълняват по-мащабни и сложни проекти, които изискват по-специфична експертиза и че тези общини са били по-критични в оценките си.

В 11 от анкетираните общини има разработен анализ на потребностите от обучение на служителите от администрацията и план за обучение в сферата на изпълнение и управление на проекти, съфинанисрани от ЕС. Връзката на този въпрос с големината на общината и степента на усвояване на средства е представена на следващата тримерна таблица.Таблица КАП- . Връзка между наличието на план за обучение и големината на общината и нивото на усвояване на средства

Има ли анализ на потребностите и план за обучение?

 

 

Ниво на усвояване на средства - лв. на 1 жител

(брой общини, попадащи в групата)Общо

 

 

 

ниско

средно

високо

 

НЕ


Големина на общината

 

 малка

1

0

 

1

средна

2

1

 

3

голяма

1

0

 

1

 Общо

4

1

 

5

ДА

Големина на общината

 

 
малка

1

1

2

4

средна

0

1

2

3

голяма

3

0

1

4

 Общо

4

2

5

11

Представените данни недвусмислено показват, че по-високото ниво на усвояване на средства е пряко обвързано с непрекъснатото повишаване на квалификацията на персонала чрез обучение за изпълнение и управление на проекти.

В по-малко от половината от общините, включени в анкетното проучване, служителите са запознати с новите моменти в кохезионната политика на ЕС за програмен период 2014-2020 г. (вж. следващата фигура).Фигура КАП- . Запознатост с новите моменти на кохезионната политика

Тези резултати показват, че са необходими действия в посока информиране на общинските администрации за новите моменти на кохезионната политика, тъй като от нея произтичат националните цели и приоритети, пътищата за повишаване на икономическия растеж и постигане на социална кохезия, както и рамките на финансиране за следващия програмен период.

Общата оценка на анкетираните служители е, че техническият капацитет на общините за нуждите на управление и изпълнение на проектите, съфинансирани от ЕС е на добро ниво. Общините разполагат с компютри, принтери, скенери, телефони, правна и справочна литература, в някои случаи и с автомобили. Що се касае до наличие на технически възможности за подготовка за предаване на проект, който изисква висококачествен печат, включително картен материал, в рамките на ден, само три от общините имат наличен ресурс.

Разпределението на общините според възможностите им за справяне с проекти с различни нива на сложност е представено на следващата таблица.Таблица КАП- . Разпределението на общините според възможностите им за справяне с проекти с различни нива на сложност (бр. общини)
Могат сами без външна консултантска помощ

С ограничена външна консултантска помощ

С решаваща външна консултантска помощ

Не могат – само предоставяне на информация

Изготвяне на ПИП и формуляр за кандидатстване по мерките на Програмата за развитие на селските райони

3

7

2
Изготвяне на ПИП и формуляр за кандидатстване по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

2

7

4

2

Изготвяне на тръжни досиета за избор на изпълнител по тръжните условия на ФИДИК

2

8

3

4

Управление на малки и средно мащабни инвестиционни проекти – саниране на училища, изграждане на градска среда и др.

12

4

1
Управление на големи инвестиционни проекти – изграждане на водна инфраструктура, управление на отпадъци и др.

4

6

5

2

Общините се чувстват най-уверени във възможностите си при управление на малки и средно мащабни инвестиционни проекти, каквито се финансират и от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. При останалите проекти те използват консултантска помощ, която обаче не е от решаващо значение (консултации на отделни части, използване на вече готови материали, предоставени от консултанти и т.н.). Този резултат показва, че общините са особено щедри в оценките и надценяват собствените си възможности. Например, десет от анкетираните 18 общини могат да се справят с изготвянето на тръжни досиета за избор на изпълнител по тръжните условия на ФИДИК, което обаче изисква изключително специализираната експертиза и опит, каквито притежават ограничен кръг специалисти.

Всички анкетирани общини използват външна консултантска помощ най-вече при (големи) инвестиционни при следните дейности:


 • изготвяне на работни проекти по ЗУТ

 • възлагане на обществени поръчки

 • изготвяне на анализ разходи-ползи

 • изготвяне на формуляри за кандидатстване

 • изготвяне на прединвестиционни проучвания

 • управление на големи инвестиционни проекти

Следователно може да се обобщи, че общините са акумулирали достатъчно знания и опит при изпълнението на „меки” проекти, а външната консултантска помощ се използва при специфични дейности, изискващи инженерна, правна или икономическа експертиза.

Мнението на общинските служители за получаваната външна консултантска помощ не е еднозначно и зависи от нивото на усвояване на средства – услуги с лошо качество се предоставят в общините с ниско ниво на усвояване на средства по проекти. Когато общините са критични към качеството на външната помощ, това е защото ако определен външен консултант не си свърши добре работата, то негативите оставят за общините, които носят отговорността за цялостното изпълнение на проектите.

Около 60% от анкетираните общински служители смятат, че институциите, пред които кандидатстват общините, оказват адекватно съдействие. В останалите случаи основните проблеми са свързани с даване на различни указания и различно тълкуване, противоречиви отговори, непредоставяне на необходимите консултации.

Служителите в 15 от анкетираните 18 общини са запознати с електронния начин за подаване на проектно предложение чрез модула за електронни услуги в ИСУН, като четири общини вече имат подадени проектни предложения по този начин.

Публично-частните партньорства не са разпространена форма за привличане на инвестиции – само три общини участват в ПЧП като концесии на общински язовири; съхранение, обработка и управление на отпадъци и реконструкция и енергоефективна модернизация на съоръженията за улично осветление.

Шест от общините, включени в анкетното проучване, изпълняват големи инвестиционни проекти съвместно с други общини, които се отнасят или до изграждане на регионално депо или до обща пречиствателна станция за отпадъчни води.

Мерките, които общините трябва да предприемат за увеличаване на шансовете си за спечелване на проекти са:


 • постоянното повишаване на квалификация на служителите (специализирани обучения и курсове) и правилната им мотивация

 • ползване на водещи и качествени консултанти в съответната област

 • изучаване и прилагане на добри практики

 • разработване на качествени прединвестиционни проучвания/работни проекти

 • по-широко участие на заинтересованите страни, обществени обсъждания и диалог с обществеността

Общините се опитват да се възползват от много възможности за реализиране на проекти по различните схеми с финансиране от ЕС. Основните две причини обаче те да не използват всички възможности е липсата на финансов ресурс за осигуряване на необходимото съфинансиране и затруднения, свързани с подготовката на проектна документация по ЗУТ (технически/работни проекти) – недостатъчно време за изработването им, поради необходимостта от прилагане на Закона за обществените поръчки.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница