Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe


Идентифицирани големи проекти, подходящи за финансиране от ОПРР през програмния период 2014-2020 гстраница19/25
Дата22.07.2016
Размер3.28 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

6. Идентифицирани големи проекти, подходящи за финансиране от ОПРР през програмния период 2014-2020 г.


По време на проведеното анкетно проучване на общините бе дадена възможност на общините да посочат най-важните проекти, които биха искали да се финансират в следващия програмен период на областно и общинско ниво. Техните предложения са представени дословно в следващата таблица:

Таблица КАП- . Предложени проекти за финансиране през следващия програмен период

А. На областно равнище

Общини

Предложени проекти

Антоново

Изграждане на предприятие за рециклиране на отпадъци

Враца__Мост_Оряхово_-_Бекет__Враца'>Враца

Мост Оряхово - Бекет

Враца

Обходен път край Враца с 4 ленти

Враца

Високоскоростно жп трасе

Девин

Високоскоростна отсечка Гоце Делчев – Смолян -- Кърджали

Девин

Разработване на Стратегия за развитие на Родопите

Долна Митрополия

Изграждане на поддържаща общинска инфраструктура (паркинг и места за къмпинг) около мото писта номер едно в света за Супер мото GP

Долна Митрополия

Интегриран воден цикъл "Плевен- Долна Митрополия”

Долна Митрополия

Изграждане на общо депо за битови отпадъци съвместно с Община Плевен

Кюстендил'>Казанлък'>Дупница

Депо за отпадъци

Казанлък

Електронно правителство: предоставяне на електронни услуги при унифицирани, лесно достъпни и разбираеми от широката публика правила и процедури

Казанлък

Нова концепция за обществен транспорт на областно ниво за осигуряване на по-добра достъпност до населените места

Казанлък

Регионално депо за отпадъци

Кюстендил

Довършване и пускане в експлоатация на т. нар. Коридор № 8

Кюстендил

Изграждане на Регионално депо за твърди битови отпадъци

Кюстендил

Довършване на АМ „Струма“ и трета лента на пътя Кюстендил-София

Попово

Изграждане на Регионално депо за битови отпадъци на Общините Търговище и Попово

Радомир

Изграждане на язовир "Раянци" и водоснабдителна мрежа от него за общините на територията на областта

Троян

Рехабилитация на част от републикански път „ІІ-35” и изграждане на алтернативно трасе през град Троян

Троян

Изграждане на железопътен тунел Троян – Карлово за комбинирани превози

Троян

Доизграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци Троян и Априлци

А. На общинско равнище

Общини

Предложени проекти

Антоново

Изграждане на ново депо за твърди битови отпадъци, с обособени клетки за складиране на отпадъци в следствие на разделно сметосъбиране

Антоново

Предприятие за преработка на отпадъчна дървесина

Антоново

Залесяване на ерозирали земи

Враца__Възстановяване_на_пътническа_въжена_линия_„Леденика”__Враца'>Враца__Рехабилитация_на_индустриалните_зони_в_града__Враца'>Враца

Рехабилитация на общинските пътища и улици в града и населените места в Общината

Враца

Рехабилитация на индустриалните зони в града

Враца

Разширение на тролейбусната мрежа и обновяване на тролейбусния парк

Враца

Възстановяване на пътническа въжена линия „Леденика”

Враца

Рекултивация на клетки 1.1. и 1.2. на регионално депо за ТБО, има разработени технически проекти по ЗУТ.

Враца

Изграждане на депо за опасни отпадъци от бита

Враца

Изграждане на мрежа от велоалеи в град Враца

Враца

Проучване на римското наследство в Дунавския регион и развитие на туризма

Враца

Подобряване състоянието на исторически и природни забележителности с национално значение и свързаната с тях инфраструктура

Враца

Туристическа достъпност, популяризиране и музейно експониране, културно-етнографски туризъм

Враца

Изграждане на система за улеснено административно обслужване на гражданите на община Враца

Враца

Изграждане на канализационни мрежи в селата, локални пречиствателни съоръжения

Девин

Реконструкция и подобряване на градската среда в населените места

Девин

Проекти, свързани с опазване на околната среда и водите

Девин

Изграждане на съоръжения и атракциони, свързани с развитието на туризма

Дупница'>Долна Митрополия

Цялостна подмяна на спирките в 16-е населени места и поставянето на указателни табели с разписанието на автобусите

Долна Митрополия

Изграждане на рибарско и яхтено пристанище, рибен пазар и яхт клуб в село Байкал

Долна Митрополия

Реконструкция на пътя на император Траян

Дупница

Проект за пречиствателна станция и канализация

Дупница

Проект за енергийна ефективност на културни институции

Дупница

Изграждане на нова спортна зала

Казанлък

Изграждане на В и К инфраструктурата в населените места с над 2000 е.ж. от общината, където такава липсва; рехабилитация на В и К инфраструктурата в населените места, където тя е изградена на по-ранен етап.

Казанлък

Реконструкция/обновяване на уличната пътна мрежа на гр. Казанлък

Казанлък

Реконструкция на общинската пътна мрежа за осигуряване на достъпност между общинския център и останалите населени места от общината

Кнежа

Рекултивация на общинско депо за ТБО – гр. Кнежа

Кнежа

Изграждане на площадка за предварително третиране и оползотворяване на БО, чрез разполагане на сепарираща инсталация за ТБО и инсталация за производство на компост в община Кнежа

Кнежа

Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в град Кнежа.

Кюстендил

Довършване на сградата на Художествената галерия «Владимир Димитров – Майстора», гр. Кюстендил, включително подобряване на инфраструктурата към нея

Кюстендил

Изграждане на система за безопасна градска среда и превенция на риска на територията на град Кюстендил

Кюстендил

Създаване на естетическа и привлекателна градска среда

Радомир__ІV-то_класна_пътна_мрежа_на_територията_на_община_Радомир__Радомир'>Радомир'>Попово

Изграждане на канализационни мрежи и рехабилитация на водопроводи в населените места с население под 2 000 е.ж.

Попово

Инвестиране в професионалната училищна мрежа с цел създаване на условия за подобряване на материалната база

Попово

Рехабилитация на настилки по уличната мрежа в гр. Попово

Радомир

Пречиствателни станции, водопроводна и канализационна мрежа на най големите село в общината: с. Долна Диканя, с. Извор, с. Дрен, с. Стефаново и Долни Раковец.

Радомир

ІV-то класна пътна мрежа на територията на община Радомир

Радомир

Спортен комплекс в района на стадиона

Радомир

Зона за отдих в парка на гр. Радомир

Радомир

Централна градска част на гр. Радомир

Стара Загора

Изграждане на нови улици и подобряване на пътната мрежа

Стара Загора

Саниране на жилищни и обществени сгради

Стара Загора

Благоустрояване на междублокови пространства и доизграждане на техническа инженерна инфраструктура

Троян

Строителство, ремонт, реконструкция и възстановяване на общинска пътна мрежа

Троян

Реконструкция и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Троян, с. Орешак, с. Врабево

Троян

Признаване (регистриране) на селищно образувание с национално значение с наименование Планински туристически комплекс „Беклемето”

Троян

Развитие на туризма – Комплексни благоустройствени мероприятия на обществено значими зони в ТК „Беклеме”

Троян

Изграждане на язовир „Черни Осъм”

Троян

Развитие на балнеологията на територията на община Троян, чрез рационално използване на природните дадености (минерални извори)

Направените предложения за приоритетни проекти на областно равнище през следващия програмен период могат да се обобщят в две големи групи:

  • Подобряване управлението на отпадъците – напр. изграждане на регионални депа за битови отпадъци, изграждане на завод за рециклиране на отпадъци

  • Подобряване на транспортната инфраструктура – строителство на пътища, железопътни тунели и трасета, мостове

Предложенията за проекти на общинско равнище, подходящи за финансиране периода 2014-2020 година, са по-многобройни и могат да бъдат групирани по следния начин:

  • Изграждане на ВиК инфраструктура

  • Реконструкция/обновяване на уличната пътна мрежа

  • Реконструкция на общинската пътна мрежа за осигуряване на достъпност между общинския център и останалите населени места от общината

  • Подобряване на градската среда в населените места

  • Развитие на туризма

Разпределението на стратегиите за изпълнение на проектите според мнението на интервюираните общински служители е представено на следващата схема.

Образование

Култура


Социални дейности

Повишаване на капацитета

Туризъм

Енергийна ефективност
Инфраструктурни обекти в областта на околната среда

ЗдравеопазванеИнвестиции в развитие на градската среда

Развитие на проекти на конкурентен принципРазвитие на проекти, предварително определени за съответната община (чрез покани)Прилагането на конкурентния принцип е подходящ за „меки” дребномащабни инвестиционни проекти, докато развитието на проекти чрез покани до общините трябва се използва при големи инвестиционни проекти в различни области.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница