Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe


Изготвяне на прогноза за източниците на финансиране на регионалното развитие, които ще бъдат на разположение за периода 2014-2020 гстраница23/25
Дата22.07.2016
Размер3.28 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

3. Изготвяне на прогноза за източниците на финансиране на регионалното развитие, които ще бъдат на разположение за периода 2014-2020 г.


На 30 юни 2011 г. бе представено предложението на Европейската комисия за Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. (Multiannual Financial Framework) на ЕС. Финансовата рамка представлява европейския бюджет в средносрочен план. Тя задава лимитите на разходите по отделните бюджетни категории и за европейския бюджет като цяло. Общият предложен размер на бюджета е 1,025 трилиона евро, но вече има предложение, той да бъде съкратен под 1 трилион евро. Основна част от бюджета в размер на 649 млрд. евро (63%) е предвидена за селско стопанство, научни изследвания, външна политика и други политики (вж. Фигура ФИН-3). Втората по дял група разходи е за подкрепа на политиката на сближаване – 336 млрд. евро (33%), а остатъкът от 40 млрд. евро (4%) е за финансиране на механизма за свързване на Европа. Формулирането на националните приоритети ще се извърши по нов начин, като системата на стратегическо планиране е представена на Схема ФИН-1.

В това предложение се забелязва, че средствата за Кохезионния фонд са намалени от 354 милиарда евро в настоящия период на 336 милиарда евро за периода 2014-2020. Предлага се създаването на нова група региони, т.н. регионите в преход (вж. Фигура ФИН-4). Според предложението на ЕК, тази категория ще включва всички региони с БВП на глава от населението между 75% и 90% от средния за ЕС, а идеята е по този начин да бъде заменена действащата система на постепенно премахване на финансирането за по-силно развитите райони. ЕК предлага създаването на „защитна мрежа” за регионите в преход и развитите региони, за да се гарантира, че в следващия период те ще получат средства от структурните фондове в размер на най-малко две трети от тези през 2007–2013 г. (вж. Таблица ФИН-5). Тази идея все още е дискусионна и приемането й не е сигурно.

Въпреки че официално не е договорено и обявено съфинансирането от европейските фондове на изпълнението на предвиденото в националните стратегически документи през следващия програмен период, първоначалните очаквания са за сума от порядъка на 16,5 – 17,1 млрд. лева (около 8,44-8,74 млрд. евро), без средствата по бъдещата Програма за развитие на селските райони.4 Това би представлявало увеличение спрямо текущия програмен период от близо 2 млрд. евро при настояща сравнима стойност от 6,674 млрд. евро.

Тези средства ще бъдат разпределени между шест оперативни програми, за които ще отговарят шест секторни министерства, представени на Схема ФИН-2.: • ОП „Инфраструктура“

 • ОП „Зелена България“

 • ОП „Градско развитие“

 • ОП „Предприемачество и иновации“

 • ОП „Подобряване на социалната, образователната и здравната среда“

 • ОП „Публична администрация“.

С изключение на ОП „Предприемачество и иновации“ и ОП „Подобряване на социалната, образователната и здравната среда“, всички останали оперативни програми, както и новата програма за развитие на селските райони ще финансират развитието на техническата и социалната инфраструктура. Основните програми, които ще финансират регионалното развитие са ОП „Градско развитие“ и ОП „Зелена България“.

ОП „Градско развитие“ се предвижда да финансира проекти само на най-големите 36 общини в страната на основата на предстоящите за разработване интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Очакваното финансиране на програмата е около 2 млрд. евро за следващия програмен период.

Приоритети на ОП „Градско развитие”, които са в процес на обсъждане са:


 • устойчиво и интегрирано градско възстановяване, вкл. саниране на обществени сгради и многофамилни жилища и подобряване на градската среда;

 • образователна, социална и здравна инфраструктура;

 • туризъм и култура;

 • градски транспорт.

За устойчиво и интегрирано градско възстановяване се предвижда да бъдат изразходвани около 70% от общия финансов ресурс на програмата, или 1,4 млрд. евро. По 10% от финансовия ресурс, или по 200 млн. евро на програмата вероятно ще бъдат разпределени между останалите три приоритетни направления: секторни политики в сферата на образованието, здравеопазването и социалните домове; национален и местен туризъм; финансов инженеринг.

Очакваното финансиране на ОП „Зелена България“ е в размер на 3,630 млрд. евро. Предложените приоритети на тази програма са следните: • По-добро управление на водите за постигане на по - добър екологичен статус, по-висока ефективност на този ресурс и справяне с последствията от изменението на климата върху водите;

 • По-добро управлението на отпадъците, съобразно йерархията за управлението им и с оглед постигане на по - висока ефективност на този ресурс;

 • Действия по климата: енергийната ефективност и ВЕИ;

 • Действия по климата: подобряване качеството на въздуха и намаляване емисиите на парникови газове;

 • Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, включително мрежата

 • НАТУРА 2000;

 • Техническа помощ.

Средствата, които българските общини инвестират в регионалното развитие може да се очаква, че ще се колебаят в порядъка на 1-2 млрд. лв. на година през следващия планов период. Тяхното нарастване ще може да се очаква след излизане от кризата и увеличаване на приходите в държавния бюджет. Друг фактор, които ще оказва влияние върху тяхната динамика е ръста на БВП.

Фигура ФИН- . Предложен бюджет на ЕС за периода 2014–2020 г.Таблица ФИН- . Предложение за разпределение на финансовите ресурси за политиката по сближаване, млрд. лв.


Схема ФИН- Модел за програмиране на развитието през 2014-2020 година

group 4

Схема ФИН- Бъдещи оперативни програми в страната за 2014-2020 г.Фигура ФИН- Справедлива система за всички региони на ЕС (симулационен модел на допустимостта)

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница