Програма "Регионално развитие" 2007-2013 Проект bg161PO001 4-09/2012/017Дата26.10.2018
Размер128.92 Kb.
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Проект BG161PO001/1.4-09/2012/017

Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO001/1.4-09/2012 «Зелена и достъпна градска среда»


Инвестираме във Вашето бъдеще!

www.bgregio.eu

Приложение № 8

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес, ……………….....2014 г., в гр. Ямбол, между:
1.ОБЩИНА ЯМБОЛ, с адрес: 8600 Ямбол ул. „Г. С. Раковски” № 7, Булстат /ЕИК/ - BG000970496,представлявано от Георги Иванов Славов – Кмет на общината и Маргарита Тодорова – началник отдел „Бюджетно счетоводство”, наричан в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. .........................................., със седалище и адрес на управление: ..................................................., ЕИК: .........................., представлявано от ......................................., в качеството си на ..........................., наричано по- нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна


на основание чл.92а, ал.7, изречение 1-во от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № ...../..............2014 г. на кмета на община Ямбол за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол", се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши при условията на настоящия договор, услуги по авторски надзор по време на строителството на обект „Обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол", в рамките на изпълнението на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано градско развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”, договор № BG161PO001/1.4-09/2012/017, финансиран от Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява авторски надзор чрез следните лица автори на работния проект за обект: „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр.Ямбол”:

1)...

2) ....


(3). Авторският надзор по този договор ще бъде упражняван в следните случаи:

а/ Когато Възложителят поиска това от Изпълнителя;

б/ Когато Изпълнителят прецени, че е необходимо във връзка с изпълнение на дейностите по проекта и съгласува това с Възложителя.

в/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително.
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 2. (1) Срокът на договора започва да тече от датата на неговото подписване и е до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване на последния от изпълняваните обекти на СМР, считано от датата на възлагателно писмо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за упражняване на авторски надзор при изпълнение на Основните обекти на СМР.

(2) Упражняването на авторски надзор при изпълнение на всеки от допълнителните обекти на СМР ще бъде възложено с възлагателно писмо в случай, че бъдат изпълнени едновременно следните две условия: • освобождаване на финансов ресурс за изпълнението на съответния допълнителен обект на СМР;

 • съответният допълнителен обект на СМР може да бъде изпълнен в срока на договора за обществената поръчка (срока за изпълнение на Основния обект на СМР), съгласно предложения от Изпълнителя на договора за СМР срок за изпълнение на съответния допълнителен обект на СМР.


Чл. 3 Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непреодолима сила, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл. 4. Цената на този Договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените услугата по този договор е на стойност, както следва:

- Обща цена за Упражняване на авторски надзор при изпълнение на Основните и допълнителните обекти на СМР ...............лв. без ДДС, ..........................лв. с ДДС, от които за:
 1. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на основни обекти на СМР - ....................................лв. без ДДС, ......................лв. с ДДС;

 2. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на допълнителни обекти на СМР:

- Упражняване на авторски надзор при изпълнение на Пешеходна улица, „Търговска“- част I: ................ лв. без ДДС, .....................лв. с ДДС

- Упражняване на авторски надзор при изпълнение на Пешеходна улица, „Търговска“- част II:.................лв. без ДДС, .....................лв. с ДДС

- Упражняване на авторски надзор при изпълнение на Пешеходна улица бул. „Цар Освободител“:............ лв. без ДДС,.....................лв. с ДДС

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по чл. 4. цена, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

(1) За упражняване на авторски надзор при изпълнение на основни обекти на СМР:

1. Авансово плащане - в размер на 20% от стойността по чл. 4, т. 1 или .................лв. (словом) с ДДС, се заплаща в срок до 30 дни след подписване на договора и след представяне на фактура от Изпълнителя

2. Междинни плащания – в размер до 60% от договорената сума по чл. 4, т. 1, пропорционално на изпълненото и актувано строителство. Плащането се извършва на период от два месеца, по банков път, в срок до 30 дни след подписване на приемо-предавателен протокол за извършената работа и представяне на фактура оригинал от Изпълнителя.

3. Окончателно плащане –остатъка от стойността по чл. 4, т. 1. Плащането се извършва в срок до 30 дни след въвеждане в експлоатация на обекта подписване на приемо-предавателен протокол за извършената работа и представяне на фактура от Изпълнителя.
(2) За упражняване на авторски надзор при изпълнение на допълнителни обекти на СМР:

Окончателно плащане – 100% от съответната стойност за упражняване на авторски надзор на съответен обект (чл. 4, ал. 1, т. 2) се заплаща от страна на Възложителя в 30-дневен срок след въвеждане на обекта в експлоатация, подписване на приемо-предавателен протокол за извършената работа и представяне от страна на Изпълнителя на фактура за дължимото плащанеЧл. 6 Всички фактури, издадени във връзка с изпълнение на настоящия договор, следва да съдържат в описателната си част текста „Разходът е по проект за безвъзмездна помощ по договор № BG161PO001/1.4-09/2012/017 по ОПРР”.

Чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва разплащане по банков път, чрез банков превод, по банкова сметка в лева на Изпълнителя:

Банка:


BIC:

IBAN:


Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане от Договарящия орган по вина на Изпълнителя.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ навременен и ефективен авторски надзор.

2. във всяка фаза на изпълнението на този договор да получава информация и да контролира качеството и сроковете на изпълнение на предмета на настоящия договор чрез упълномощен представител, без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. да изисква и получава разяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно процеса на строителството, от компетентност на авторския надзор, и съвместно със същия да решава всички възникнали проблеми по време на изпълнението на обекта като решенията се оформят в писмен вид.
4. да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ налагане на санкции и търсене на отговорност, включително и отстраняване на всяко лице причинило неизпълнение или некачествено изпълнение на услугите по авторски надзор.
5.При установяване на отклонения от качеството на извършените услуги по договора, както и в случай, че изпълнените услуги не са придружени от необходимите документи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има право да откаже да приеме извършените услуги.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:


1. осигурява свободен достъп на упражняващия авторски надзор /АН/ до обекта /строежа/ и възможност да записва в заповедната му книга констатациите и нарежданията си;

2. запознава упражняващия АН предварително с необходимостта от извършване промени в проектната разработка и ги съгласува с него;

3. съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

4. да заплаща в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква спазване и точно изпълнение на проектната разработка;

2. Да изразява несъгласие в случай на неправилно професионално или в разрез с действащите нормативни актове вземане на решения за промени. Своето становище той записва в заповедната книга на обекта или дава аргументирано писмено становище на Възложителя;

3. Да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие, когато Възложителят или упълномощено от него лице извършват промени на проектната разработка, без да го уведомяват и вземат неговото съгласие. В този случай от него отпадат всички отговорности за санкции, които могат да бъдат наложени от контролните органи;4. Да изисква от заплащане в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

 1. Упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на обекта след уведомяване от страна на Възложителя.

 2. Следи за точното и правилно изпълнение на проектната разработка. Консултира Възложителя професионално за необходимостта и целесъобразността от исканите или налагащи се промени, като участва в обсъждането и вземането на решения за тях.

 3. При всяко посещение на обекта оглежда и установява състоянието му и дава решения на възникналите проблеми. В случай, че даден проблем не може да бъде решен веднага на място, поема задължението във възможно най-кратък срок да направи необходимите проучвания и да направи съответното решение. Всички констатации и решения се записват в заповедната книга на обекта.

 4. Прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството;

 5. Изпълнителят не носи никаква отговорност за направени промени в архитектурната част на проектната разработка от Възложителя или друго лице без негово съгласие и/или знание. В случай, че установи такива промени , той е длъжен незабавно да уведоми писмено Възложителя за тях и за възможните последствия от тях.

 6. Участва при съставянето и подписването на всички изискващи се актове и протоколи по време на строителството, както и в приемателни комисии на обектите;

 7. Заверява екзекутивната документация съгласно чл.175, ал.2 от ЗУТ, при необходимост;

 8. Отстранява своевременно констатираните в процеса на строителството несъответствия и непълноти в проектите;

 9. След уведомяване от страна на Възложителя да се яви своевременно на обекта и/или да подготви искани материали и становища и да ги предостави в подходящ срок на всички заинтересовани страни;

 10. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

 11. Изпълнителят е длъжен да предостави възможност на Управляващия орган, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори, да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключване на оперативната програма. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител.

 12. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки;

 13. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

 14. Да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ;

 15. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие”, т.е. поне до 31 август 2020г.;

- за период от 3 години след приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. Счетоводната и финансовата документация по проекта се съхранява в сроковете, определени в чл. 42 от Закона за счетоводството, но не по – малко от 3 години след приключването на ОПРР.

16. Да поддържа точно и ясно систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената дейност, позволяваща да се установи, дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

17. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл.11 При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинените вреди при условията на действащото българско законодателство.

Чл.12 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в забава за изпълнение на задълженията по договора, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % на ден от общата цена по чл.4 по-горе, но не повече от 10 % от тази цена, както и обезщетение за нанесени щети и пропуснати ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката.

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при констатирани нередности при изпълнение на обществената поръчка да възстанови сумите по констатираните нередности, заедно с дължимата лихва, както и всички неправомерно получени средства.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.14. Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните по договора;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

4. С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от другата страна на което и да е задължение по настоящия договор;

5. При условията на чл.43, ал.4 от ЗОП с 10 – дневно писмено предизвестие.Чл.15.(1). В случай на предсрочно прекратяване на договора страните установяват извършената до момента работа и нейната стойност съгласно Наредба № 1 от 04.04.2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране с двустранно подписан протокол;

(2). При условие, че стойността по предходната алинея е по-висока от платената цена по чл.4 по-горе до момента на прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разликата между стойността по предходната алинея и платената цена.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.16 (1). Всяка от Страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговска дейност, технически процеси, проекти или финанси на страните или връзка с ноу – хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.
(2).Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията за обществени поръчки.
Чл.17 (1). Ако при извършване на услугите по авторски надзор възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.
(2).Ако при отстраняване на препятствия по предходната алинея страната която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.
(3).Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат по равно.
Чл.18 Преведените средства от община Ямбол, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка на община Ямбол.

Обслужваща банка: „Общинска банка” АД, клон Ямбол
IBAN: BG58SOMB91303224121300
BIC: SOMBBGSF

Чл.19 (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

 1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

8600 Ямбол, ул.”Г. С. Раковски” № 7
 1. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

.........................................................


(2) При промяна на данните посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.
Чл.20 Настоящият договор може да бъде изменян по реда на Закона за обществените поръчки с допълнителни споразумения между двете страни в писмена форма.
Чл.21 Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл.22. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.Оферта на Изпълнителя

2.Техническа спецификация.

3.Техническо предложение4.Ценова оферта.

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА: УПРАВИТЕЛ:

/ГЕОРГИ СЛАВОВ/ /………………./

НАЧ. ОТДЕЛ БС:

/МАРГАРИТА ТОДОРОВА/

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, от държавния бюджет на Рeпублика България и от Община Ямбол

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница