Програма "Регионално развитие" 2007-2013страница1/21
Дата24.07.2016
Размер2.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за

регионално развитие.”

Оперативна програма

“Регионално развитие”

2007 – 2013

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

и

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИI. ОБЩО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:
Извършване на СМР в рамките на проект на Община Варна “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.” за 11 обекта, обособени в единадесет позиции:

Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи на основен обект с обхват: Градска градина (Поземлен имот 10135.1506.39) - Площад „Независимост” (Поземлен имот 10135.1507.3) - бул. "Княз Борис I" (Поземлен имот 10135.1507.403) - ул. „Русе“ (част от Поземлен имот 10135.1506.172).

Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №1 с обхват бул. "Сливница“ (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в обхват от бул. „Княз Борис І” до ул. „Петко Каравелов”

Обособена позиция 3: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №2 с обхват бул. "Сливница“ (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в обхват от ул. „Петко Каравелов” до ул. „Стефан Караджа”

Обособена позиция 4: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №3 с обхват бул. "Сливница“ (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в обхват от ул. „Стефан Караджа” до ул. „Славянска”

Обособена позиция 5: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №4 с обхват бул. "Сливница“ (части от Поземлени имоти 10135.1508.1, 10135.1508.266, 10135.1508.267) в обхват ул. „Славянска” - бул. „Приморски”

Обособена позиция 6: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №5 с обхват пл.„Митрополит Симеон“ (Поземлен имот 10135.1506.38)

Обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №6 с обхват ул. „Преслав“ (част от Поземлен имот 10135.1507.852) в обхват от бул. „Княз Борис І” до ул. „Хан Аспарух”

Обособена позиция 8: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №7 с обхват ул. „Преслав“ (част от Поземлен имот 10135.1507.852) в обхват от ул.„Хан Аспарух” до ул. „Одесос”

Обособена позиция 9: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №8 с обхват ул.”Сан Стефано” (част от Поземлен имот 10135.1507.892) в обхват от ул. „Одесос” до ул. „Граф Игнатиев”

Обособена позиция 10: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №9 с обхват ул.”Сан Стефано” (част от Поземлен имот 10135.1507.892) в обхват от ул. „Граф Игнатиев” до бул. „Приморски”

Обособена позиция 11: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №10 с обхват бул. „Сливница” (Поземлен имот 10135.1508.74) - градинка „Севастопол”

Общата на цел на проект “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” e Подобряване на физическата и жизнена среда в общинския център - град Варна като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие.

Специфичната цел на проекта е подобряване на състоянието и атрактивността на градската среда в общинския център – град Варна, което включва:

  • Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих;

  • Повишаване на достъпността на градския център, включително създаване на достъпна архитектурна среда за хората в неравностойно положение;

  • Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение;

  • Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда.

II. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Предвидените строителни работи ще се извършват на територията на гр. Варна.
III. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА
Прогнозната максимална обща стойност на настоящата обществена поръчка, в рамките на която ще бъде/ат сключен/и договор/и за изпълнение, възлиза на 7,331,012.45 лв., като прогнозните максимални стойности на отделните обособени позиции е както следва:
За обособена позиция 1 - 4,641,953.35 (четири милиона шестотин четиредесет и една хиляди деветстотин петдесет и три) лева и 35 стотинки.

За обособена позиция 2 - 315,729.93 (триста и петнадесет хиляди седемстотин двадесет и девет) лева и 93 стотинки.

За обособена позиция 3 - 257,433.71 (двеста петдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и три) лева и 71 стотинки.

За обособена позиция 4 - 271,460.51 (двеста седемдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет ) лева и 51 стотинки.

За обособена позиция 5 - 394,268.44 (триста деветдесет и четири хиляди двеста шестдесет и осем) лева и 44 стотинки.

За обособена позиция 6 - 269,463.44 (двеста шестдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и три) лева и 44 стотинки.

За обособена позиция 7 - 272,813.82 (двеста седемдесет и две хиляди осемстотин и тринадесет) лева и 82 стотинки.

За обособена позиция 8 - 295,670.08 (двеста деветдесет и пет хиляди шестстотин и седемдесет) лева и 08 стотинки.

За обособена позиция 9 - 256,328.24 (двеста петдесет и шест хиляди триста двадесет и осем) лева и 24 стотинки.

За обособена позиция 10 - 198,175.69 (сто деветдесет и осем хиляди сто седемдесет и пет) лева и 69 стотинки.

За обособена позиция 11 - 157,715.24 (сто петдесет и седем хиляди седемстотин и петнадесет) лева и 24 стотинки.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максималният срок за изпълнение на поръчката по особени позиции е, както следва:За обособена позиция 1 - 450 (четиристотин и и петдесет) календарни дни.

За обособена позиция 2 - 120 (сто и двадесет) календарни дни.

За обособена позиция 3 - 120 (сто и двадесет) календарни дни.

За обособена позиция 4 - 120 (сто и двадесет) календарни дни.

За обособена позиция 5 - 120 (сто и двадесет) календарни дни.

За обособена позиция 6 - 120 (сто и двадесет) календарни дни.

За обособена позиция 7 - 120 (сто и двадесет) календарни дни.

За обособена позиция 8 - 120 (сто и двадесет) календарни дни.

За обособена позиция 9 - 120 (сто и двадесет) календарни дни.

За обособена позиция 10 - 120 (сто и двадесет) календарни дни.

За обособена позиция 11 - 120 (сто и двадесет) календарни дни.
Сроковете за изпълнение започват да текат от деня на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта и изтичат с въвеждането на обектите в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

V. ОПИСАНИЕ И ОБЕМ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ В РАМКИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА

А. За обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи на основен обект с обхват: Градска градина (Поземлен имот 10135.1506.39) - Площад „Независимост” (Поземлен имот 10135.1507.3) - бул. "Княз Борис I" (Поземлен имот 10135.1507.403) - ул. „Русе“ (част от Поземлен имот 10135.1506.172).

1. Благоустрояване на Градската градина

Основните демонтажни работи, предвидени за извършване в Градската градина, включват: демонтаж и извозване до склад, посочен от Възложителя на: бетонен бордюр – 454,10 м, бетонови павета – 652,87 м, метални кошчета, бетонен фундамент и пейки; демонтаж на бетонен паваж – 1 548,54 м2 и подредба за преизползване съгласно ПБЗ; демонтаж на съществуваща асфалтобетонова настила – 142,55 м3, промяна нивото на ревизионни шахти и метални капаци на шахти. Демонтираните настилки се предвижда да се подменят с такива от клинкерно паве – 3 943,87 м2, гранитни павета – 128,16 м2, гранитни плочи – 252,83 м2 и синтетична ударопоглъщаща настилка - 312,08 м2, заложено е полагане на бордюр от паве – 1 457,88 м, както и прекопаване и заравняване, съгласно вертикалната планировка на нови нива на градски бордюр - 6 771,00 м2. В градската градина ще бъдат монтирани детски съоръжения за игра – 20 бр., нови пейки, велостоянки, решетки за дървета, кошчета за отпадъци, боларди – стационарни и с отключване. За изграждането на предвидения фонтан ще се достави и положи: бетон – 30,52 м3, армировка – 1886,00 кг., кабели – 1370 м, тръби и др.2. Благоустрояване на Площад „Независимост”

Основните работи, предвидени за извършване, включват: демонтаж и извозване до склад, посочен от Възложителя на бетонен бордюр – 54,60 м и уличен бордюр – 20,00 м; демонтаж и подредба за преизползване на бордюри от масивни блокове варовик – 624,20 м; разкъртване и извозване на подложен бетон - 1 160,00 м3; изкопни работи и обратен насип – 248,00 м3. Демонтираните настилки следва да се подменят с такива от клинкерно паве – 2 191,27 м2, гранитни павета – 6 096,24 м2, гранитни плочи – 1 245,29 м2, заложено е полагане на армировка мрежа – 855,00 кг. На площада ще бъдат монтирани нови пейки, велостоянки, решетки за дървета, кошчета за отпадъци и др.3. Бул. „Княз Борис I”

Предвидените работи по бул. „Княз Борис I” ще се изпълнят в 4 подзони, както следва:

В подзона 1 се предвижда извършването на работи по: разкъртване на настилка от плочи – 2 763,27 м2 и извозването им до депо, разкъртване на бетонови и каменни бордюри и дялан камък под бордюр, и превозването им до склад, посочен от Възложителя, промяна нивото на ревизионни шахти, спирателни кранове, метални капаци на шахти и пред входове, както и демонтаж на съществуващи антипаркинг стълбчета, пейки и рекламни табла и извозването им до склад, посочен от Възложителя. На мястото на демонтираните настилки ще се положат настилки от: гранитно паве – 2 443,73 м2, гранитни плочи – 384,98 м2 и клинкерно паве – 719,88 м2.

В подзона 2 се предвижда извършването на работи по: разкъртване на настилка от плочи – 2 624,35 м2 и извозването им до депо, разкъртване на бетонови и каменни бордюри и дялан камък под бордюр, и превозването им до склад, посочен от Възложителя, промяна нивото на ревизионни шахти и метални капаци на шахти, както и демонтаж на съществуващи кошчета за отпадъци, стойка за часовник, рекламни табла, телефонни кабини и извозването им до склад, посочен от Възложителя. На мястото на демонтираните настилки ще се положат нови от: гранитно паве – 1 547,29 м2, гранитни плочи – 115,50 м2, клинкерно паве – 666,94 м2, мраморни плочи – 179,15 м2. Предвижда се полагане на битумна хидроизолационна мембрана - 2 055,00 м2 и геотекстил - 2 055,00 м2.

В подзона 3 се предвижда извършването на работи по: фрезоване и изкопаване на асфалтобетонова настилка – 387,15 м2 и извозването й до депо, разваляне на тротоар от циментови плочи – 1 301,00 м2, разкъртване на бетонови бордюри 365,00 м и извозването им до склад, посочен от Възложителя, промяна нивото на ревизионни шахти, спирателни кранове и метални капаци на шахти, както и демонтаж на съществуващи кошчета за отпадъци, пейки, рекламни табла, антипаркинг стълбчета, телефонни кабини и извозването им до склад, посочен от Възложителя. На мястото на демонтираните настилки ще се положат нови от: гранитно паве – 1 501,85 м2, гранитни плочи – 425,30 м2, клинкерно паве – 1 109,34 м2.

В подзона 4 ще се извършат работи по: фрезоване и изкопаване на асфалтобетонова настилка – 357,00 м2 и извозването й до депо, разваляне на тротоар от циментови плочи – 805,00 м2, разкъртване на бордюри 411,00 м и извозването им до склад, посочен от Възложителя, промяна нивото на ревизионни шахти и метални капаци на шахти, както и демонтаж на съществуващи кошчета за отпадъци, рекламни табла, антипаркинг стълбчета, телефонни кабини, метални тръбни прегради, чугунени решетки за дървета и извозването им до склад посочен от Възложителя. На мястото на демонтираните настилки ще се положат нови от: гранитно паве – 1 502,81 м2, гранитни плочи – 247,22 м2, клинкерно паве – 1 749,41 м2.4. Обзавеждане на бул. „Княз Борис I”

След извършване на всички демонтажни работи по булеварда, се предвижда монтиране на пейки, кошчета за отпадъци, цветарници, велостоянки и др. При рехабилитацията на уличната ел. инсталация ще бъдат демонтирани съществуващите стълбове за осветление и ще бъдат заменени с нови.5. Фонтан „Независимост”

За изграждането на фонтан „Незвисимост” е предвидено извършването на конструктивни работи по разкъртване на бетонова настилка, направа на изкоп (ръчно и машинно) – общо 368,00 м3, полагане на чакълена възглавница, бетон, армировка – 10 550,00 кг., направа и монтаж на метална конструкция – 6440 кг. и др. За осигуряване безпроблемното му функциониране ще се извършат дейности по демонтаж и монтаж на ел. инсталация, включително: полагане на кабели, тръби, контакти и др., монтажни работи по ВиК инсталацията на фонтана, в т.ч.: доставка и монтаж на помпи – 50 бр., колектори, тръби и др., както и ОВиК инсталация.6. Фонтан „България”

За изграждането на фонтан „Независимост” е предвидено извършването на конструктивни работи по полагане на бетон – 123,79 м3 и армировка – 1 976,00 кг. За осигуряване безпроблемното му функциониране ще се извършат дейности по монтаж на ел. инсталация, включително: полагане на кабели, тръби, контакти и др., монтажни работи по ВиК и ОВиК инсталацията на фонтана.

За подобряване облика на града се предвижда доставка и засаждане на дървесна и храстова растителност, както и изграждане на напоителна система за тяхното поддържане.

Б. За обособена позиция 2: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №1 с обхват бул. "Сливница“ (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в обхват от бул. „Княз Борис І” до ул. „Петко Каравелов”

Основните ремонтни работи, предвидени за извършване по Допълнителен обект 1 с обхват „бул. "Сливница“ - в обхват от бул. „Княз Борис І” до ул. „Петко Каравелов””, включват: демонтаж на настилка от павета – 1 890,00 м2, разкъртване на настилка от плочи – 148,00 м2 и извозването им до депо, разкъртване на бетонови бордюри – 65,00 м2 и извозването им до склад, посочен от Възложителя, подмяна нивото на ревизионни шахти, демонтаж на метални решетки за отводнителни канали, пейки и др. Съществуващата настилка ще бъде заменена с настилка от клинкерно паве – 333,00 м2, гранитно паве 1 036,00 м2 и гранитни плочи – 56,00 м2, изработени изцяло от естествени материали. Демонтираното обзавеждане ще бъде подменено с ново, в т.ч.: пейки, кошчета за отпадъци и др. Предвижда се демонтаж на съществуващи електрически стълбове и монтаж на нови такива. С цел по-добра осветеност и нови визуални възприятия ще бъде монтирано насочено LED осветление - 10 бр. и 1 бр. информационна мултимедийна система, която задължително се съгласува с проектанта преди монтаж. Дейностите по озеленяване предвиждат премахване и преаранжиране на стари храсти и премахване на дървета (само с авторски надзор), разчистване на зелени площи и насип на хумусна почва, засаждане на нови дървета, както и монтаж на дървени колове и ленти за укрепването им. За поддържането на растителността е предвидено изграждане на напоителна система, в.т.ч.: полагане на тръби, кабели, маркучи, монтаж на шахти и др.В. За обособена позиция 3: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №2 с обхват бул. "Сливница“ (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в обхват от ул. „Петко Каравелов” до ул. „Стефан Караджа”

Основните ремонтни работи, предвидени за извършване по Допълнителен обект 2 с обхват бул. "Сливница“ - в обхват от ул. „Петко Каравелов” до ул. „Стефан Караджа”, включват: демонтаж на настилка от павета – 1 920,00 м2, разваляне на съществуващ бетон – 6,50 м3 и извозването им до депо, разкъртване на павета – 6,00 м, демонтаж на чугунени решетки за дървета и извозването им до склад, посочен от Възложителя, промяна нивото на ревизионни шахти, демонтаж на метални решетки за отводнителни канали, пейки, кошчета др. Съществуващата настилка ще бъде заменена с настилка от клинкерно паве – 1 037,00 м2, гранитно паве – 1 031,00 м2 и гранитни плочи – 171,00 м2, изработени изцяло от естествени материали. Демонтираното обзавеждане ще бъде подменено с ново, в т.ч.: пейки, скулптури, кошчета за отпадъци и др. С цел по-добра осветеност и нови визуални възприятия ще бъде монтирано насочено LED осветление. Дейностите по озеленяване предвиждат премахване и преаранжиране на стари храсти и премахване на дървета (само с авторски надзор), разчистване на зелени площи и насип на хумусна почва, засаждане на нови дървета, както и монтаж на дървени колове и ленти за укрепването им. За поддържането на растителността е предвидено изграждане на напоителна система, в.т.ч.: полагане на тръби, кабели, маркучи, монтаж на шахти и др.Г. За обособена позиция 4: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №3 с обхват бул. "Сливница“ (част от Поземлен имот 10135.1508.1) - в обхват от ул. „Стефан Караджа” до ул. „Славянска”

Основните ремонтни работи, предвидени за извършване по Допълнителен обект 3 с обхват бул. "Сливница“ - в обхват от ул. „Стефан Караджа” до ул. „Славянска”, включват: демонтаж на настилка от павета – 1 522,00 м2, разваляне на съществуващ бетон – 13,70 м3 и извозването им до депо, разкъртване на павета – 45,00 м, демонтаж на чугунени решетки за дървета и извозването им до склад, посочен от Възложителя, промяна нивото на ревизионни шахти и спирателни кранове, демонтаж на метални решетки за отводнителни канали, пейки, кошчета др. Съществуващата настилка ще бъде заменена с настилка от клинкерно паве – 1 074,00 м2, гранитно паве – 1 368,00 м2 и гранитни плочи – 185,00 м2, изработени изцяло от естествени материали. Демонтираното обзавеждане ще бъде подменено с ново, в т.ч.: пейки, решетки за дървета, кошчета за отпадъци и др. С цел по-добра осветеност ще бъде монтирано насочено LED осветление. Дейностите по озеленяване предвиждат премахване и преаранжиране на стари храсти и премахване на дървета (само с авторски надзор), насипване на хумусна почва, засаждане на нови дървета, както и монтаж на дървени колове и ленти за укрепването им. За поддържането на растителността е предвидено изграждане на напоителна система, в.т.ч.: полагане на тръби, кабели, маркучи, монтаж на шахти и др.Д. За обособена позиция 5: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №4 с обхват бул. "Сливница“ (части от Поземлени имоти 10135.1508.1, 10135.1508.266, 10135.1508.267) в обхват ул. „Славянска” - бул. „Приморски”

При изпълнение на строителни и монтажни работи на допълнителен обект №4 - бул. "Сливница“ в обхват ул. „Славянска” - бул. „Приморски” се предвижда демонтиране и извозване на депо на съществуващата настилка от павета - 3636.00 м2. Ще бъде положена нова настилка, както следва: 371 м2 клинкерни павета с размер 200/100/52 мм, 1525 м2 термолющени гранитни павета, 1057 м2 гранитни плочи с термолющена повърхност и дебелина 50мм и 202 м2 гранитни павета с размер 100/100/52 мм. Ще бъде поставено 4 броя ефектно насочено LED осветление за ниска растителност и 1 брой информационна мултимедийна система. Предвидени са и озеленителни дейности, включващи подрязване и оформяне на живи плетове и храсти, насипване на хумусна почва и засаждане на различни дървесни и храстови видове.Е. За обособена позиция 6: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №5 с обхват пл.„Митрополит Симеон“ (Поземлен имот 10135.1506.38)

В рамките на изпълнението на строителни и монтажни работи на допълнителен обект №5, с обхват пл. „Митрополит Симеон“ ще бъдат разкъртени бетонови стени (72.73 м) на четири тераси от озеленените площи на градината; демонтирани градински бордюри около единични дървета, тротоарни бетонени бордюри и настилка от тротоарни плочи и превозвани до склад, посочен от Възложителя. Освен това следва да бъде фрезована асфалтовата настилка по съществуващата градинска алея, както и демонтирани пейки, метални тръбни огради и кошчета за боклук. Ще бъде положена нова настилка - 261.95 м2 от клинкерни павета размер 200/100/52 мм и 1746.22 м2 термолющени гранитни павета с размер 200/100/52 мм. Предвиденото за доставка обзавеждане включва пейки и бетонови елементи към тях, велостоянки, решетки за дървета и 2 бр. информационна мултимедийна система.Ж. За обособена позиция 7: Изпълнение на строително-монтажни работи на допълнителен обект №6 с обхват ул. „Преслав“ (част от Поземлен имот 10135.1507.852) в обхват от бул. „Княз Борис І” до ул. „Хан Аспарух”

При изпълнение на строителни и монтажни работи на допълнителен обект №6 с обхват ул. „Преслав“ в обхват от бул. „Княз Борис І” до ул. „Хан Аспарух” се предвижда: демонтаж на уличен каменен тротоарен бордюр (340,86 м.) и бетонни плочи 200/200мм (1329,82 м), подредбата им и превозване до склад, указан от Възложителя за преизползване. Ще бъде положена нова настилка (1329,82 м2) от термолющено гранитно паве с гладки странични ръбове и с размер 200/100/52 мм. За подобряване на парковата среда се предвижда прекопаване на градинки, заравняването им и поставянето на нови нива на градински бордюр (380 м2). Ще бъдат монтирани метални решетки около дърветата, поставени нови пейки с облегалки (6 бр.), 1 бр. велостоянка и 10 бр. кошчета за отпадъци. Съществуваща асфалтобетонова настилка ще бъде престъргана и профилирана, като ще бъде положена нова от оцветен плътен пясъчен асфалтобетон, 3см. Също така ще бъдат изградени рампи за хора в неравностойно положение и поставени 154 бр. светлоотразителни кабари и хоризонтална маркировка от перлена боя. Ще бъдат демонтирани 18 бр. стълба за осветление и монтирани 20 бр. осветители. Предвижда се и изграждане на напоителна система, а озеленяването ще се осъществи чрез засаждане на различни дървесни видове.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница