Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и отДата22.07.2016
Размер34.77 Kb.


Проект „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – КАЗАНЛЪК 2020” по договор BG161PO001/1.4-07/2010/019

Оперативна програма “Регионално развитие”2007-2013”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от

държавния бюджет на Република България. Съфинансира се от Община Казанлък


Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu;Уважаеми съграждани,
С настоящото бихме искали да Ви поканим да участвате в подготовката на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък за периода 2014-2020 г., като дадете своите предложения за проекти, които да бъдат реализирани в одобрените Зони за въздействие през следващия програмен период.
Зоните са, както следва:

Зона 1 с преобладаващ социален характер: включва кв. „Капитан Петко войвода”, кв. „Зорница” и кв. „Павльов мост”, както и ромската махала.

Зона 2 с потенциал за икономическо развитие: включва зоната южно от ж.п.линия София-Бургас, източно от кв.”Хр.Ботев” и „М+С Хидравлик”, северно от околовръстния път София-Бургас и западно от ул.”Никола Петков”; частта между ж.п.линията и ул. „Козлодуй”, зоната южно от ж.п.линия София-Бургас иучастъка от бул.”23-ти пехотен Шипченски полк” до изхода за София, северно от околовръстния път София-Бургас, западно от бул.”Розова долина”, заедно с транспортната връзка между тези две части под надлеза на бул. „Розова долина”.

Зона 3 за публични функции с висока обществена значимост: включва старата част на кв.”Кулата” (етнографски комплекс, зоната пред входа на парк „Тюлбето”, зоната на стадиона, колодрума и „Северен парк” и цялата зона до северната и източната регулационна граница на града в описаната част.
Можете да предлагате неограничен брой проекти, но молим за всеки един да бъде попълнен отделен проектен фиш по приложения образец.
Предложенията можете да изпратите по следния начин:

По електронна поща на следните адреси: ipgvr@municipality-kz.org; tonzos_konsult@abv.bg

По пощата или на място на хартиен носител:

Община Казанлък, отдел „Проекти, програми и младежка политика“Бул. „Розова долина“ № 6, гр. Казанлък
Благодарим Ви предварително за отделеното време и проявената ангажираност и социална отговорност за развитието на Казанлък!
ПРОЕКТЕН ФИШ


Име на проекта:Кратко описание на изходната ситуация:Цел на проекта:
Дейности по проекта и място на изпълнение:


Очаквани резултати:Връзка с други проекти на територията на града или зоната:
Какви конкретни потребности ще удовлетвори предложеният проект (какви конкретни проблеми ще разрешава):Как ще се финансира предложения проект - от бюджета, чрез европейски фондове, други възможности (ПЧП, …):
Ако желаете оставете Вашите координати:

Име и фамилия

Телефон

Е-мейл
Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Казанлък и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ipgvr@municipality-kz.org

Община Казанлък, 6100 Казанлък, бул. Розова долина, 6, тел.0431 / 98 201, 98 211, факс 0431 98 266, www.kazanlak.bg


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница