Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 г



страница14/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22



Финансовите ресурси на програмата включват: ЕФРР (217.82 милиона евро), национално финансиране (42.61 милиона евро) и частни средства (1.56 милиона евро).

Таблица 1: Финансов план на програмата представящ годишното задължение на ЕФРР в програмата
Задълженията ще бъдат поети на годишна основа съгласно следния план:
Референтен номер на програмата (ОКИ номер): 2007CB163PO021

Година по източник за програмата, в евро:


Година

ЕФРР

2007

32,528,987

2008

28,602,880

2009

28,646,754

2010

30,454,254

2011

30,740,998

2012

32,528,091

2013

34,321,793

Общо 2007-2013

217.823.757

Съгласно приблизителните оценки, от общите разходи на програмата, ЕФРР ще покрие 83%, националното финансиране ще покрие 16% и частното финансиране се предвижда да бъде около 1%.

Трябва да се спомене, че разходи финансирани по програмата не могат да получат помощ по друг финансов инструмент на Общността.

Където въпросната помощ е свързана с финансирането на проекти генериращи приходи14, допустимите разходи ще се изчислят въз основа на текущата стойност на инвестиционните разходи, по-малка от текущата стойност на нетните постъпления от инвестицията през специфичния период.

Изчислението ще вземе предвид отчетния период подходящ за категорията на въпросната инвестиция, категорията на проекта, рентабилността очаквана от категорията на въпросната инвестиция, прилагането на принципа „замърсителят плаща”, и ако е уместно виждания за собствения капитал, свързани с относителния просперитет на двете държави. Когато дейностите касаят доходи или всякакво генериране на постъпления, постъпленията ще се приспадат от базата за изчисление на допустимата сума, която Управляващият орган обявява пред Европейската комисия.


Таблица 2: Финансов план на програмата (Цел „Сътрудничество”) представящ целия период на програмата, отпуснатата сума от ЕФРР по програмата, националните публични и частни приноси и коефициента на възстановяване по приоритети.

Плащанията се извършват като възстановяване на разходите, които са действително направени съгласно следния план.


Референтен номер на програмата (ОКИ номер): 2007CB163PO021

Приоритетни оси по източник на финансиране (в евро)




















За информация




Финансиране от ЕО (a)

Национално финансиране (b)

Частно финансиране15(c)

Общо финансиране (d) = (a)+(b)+ (c)

Коефициент на съфинансиране (e)1= (a)/(d)

Помощ от ЕИБ

Друго финан- сиране16

Приоритетна ос 1 - Достъпност

80,594,790

13,795,932

1,036,219

95,426,941

84.46

-

-

Приоритетна ос 2 – Околна среда

76,238,315

13,319,282

326,736

89,884,333

84.82

-

-

Приоритетна ос 3 – Социално и икономическо развитие

47,921,227

8,372,120

205,377

56,498,724

84.82

-

-

Приоритетна ос 4 – Техническа помощ

13,069,425

7,124,118

0

20,193,543

64.72

-

-

Общо

217,823,757

42,611,452

1,568,332

262,003,541

83.14








Финансовото разпределение между приоритетните оси на програмата се основава на следните съображения:

Първата приоритетна ос се справя с две важни предпоставки необходими за насърчаване на сътрудничеството между двете страни на границата: река Дунав се явява важен фактор в избираемата област по програмата, който обратно на общите представи, функционира повече като разделящ отколкото обединяващ фактор, поради дължината и ширината на реката. Затова програмата набляга върху достъпността и свързаността в избираемата област по програмата (Приоритетна ос 1), тъй като по-добрите връзки до и през реката ще бъдат задължително условие за увеличаване на бъдещото сътрудничество. Друг важен фактор е развитието на информационните мрежи и услуги, като по този начин се предоставят на хората необходимите платформи за комуникация. Важността на тези два фактора, които могат или да обединят, или да разделят граничната зона, съпоставени със значителното финансиране, което се изисква от такива проекти, особено от проектите в инфраструктурата, оправдава факта, че огромна част от сумата по програмата ще бъде за Приоритетна ос 1.

Приоритетът - околната среда (Приоритетна ос 2) набляга най-вече върху важния въпрос за наводненията, който се оказа важен проблем, който трябва да се реши в рамките на трансграничното сътрудничество. Приоритетът също така се съсредоточава върху няколко ключови дейности, които трябва да се предприемат за съвместното справяне с опазването на уникални природни забележителности.

Приоритетна ос 3 (Икономическо и социално развитие) обхваща голям брой по-меки области на сътрудничество, чиято роля ще бъде да се стимулира обмена на различни нива (образование, научно-развойна дейност, бизнес), като са насочени към широк кръг от целеви групи (студенти, изследователи, администрации и бизнесмени, НПО и др.).


Категоризация

Индикативна разбивка по категории на използването от програмата на приноса от ЕФРР

Категоризацията представлява предварителната оценка относно начина, по който средствата отпуснати по програмата да бъдат разходвани съгласно кодовете 1 (Приоритетна тема), 2 (Форма на финансиране) и 3 (Тип територия) на Анекс II от Регламент на Комисията No 1828/2206. Тази информация ще помогне на Управляващия орган да наблюдава изпълнението на програмата съгласно категориите инвестиции и да предоставя на Европейската комисия постоянна информация за използването от програмата на средствата в Годишния и окончателен доклад за изпълнение (последваща информация), съгласно чл. 67, Регламент на Комисията № 1083/2006.



Реф. № на Комисията: CCI2007CB163PO021





Сфера 1 –Приоритетна тема




Код

Приоритетна тема

Сума

Научноизследователска и технологична развойна дейност (НИТДР), иновации и предприемачество




9

Други мерки за стимулиране на научноизследователска дейност, иновациите и предприемачеството в МСП

6,000,000

Информационно общество




11

Информационни и комуникационни технологии (достъп, сигурност, интероперативност, предотвратяване на риска, изследвания, иновации, електронно съдържание и др.)

10,000,000

14

Услуги и приложения за МСП (електронна търговия, образование и обучение, работа в мрежа и т. н.)

4,000,000

15

Други мерки за подобряване достъпа до ефективното използване на ИКТ от МСП

10,000,000

Транспорт




23

Регионални/местни пътища

15,000,000

25

Градски транспорт

10,000,000

26

Мултимодален транспорт

16,000,000

28

Интелигентни транспортни системи

10,000,000

32

Вътрешни водни пътища (Трансевропейска транспортна мрежа)

10,000,000

Опазване на природната среда и предотвратяване на риска




47

Качество на въздуха

5,000,000

48

Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването

20,000,000

50

Възстановяване на промишлени обекти и замърсени земи

15,000,000

51

Насърчаване на биоразнообразието и опазването на природата (включително Натура 2000)

5,000,000

53

Предотвратяване на риска (включително изработването и изпълнението на планове и мерки за предотвратяване и управляване на естествените и технологичните рискове)

24,823,757

54

Други мерки за опазване на околната среда и за предотвратяване на рискове

6,000,000

Туризъм




55

Подобряване на природните предимства

3,000,000

56

Опазване и развиване на природното наследство

4,000,000

57

Друга помощ за подобряване на туристическите услуги

4,000,000

Култура




58

Опазване и съхранение на културното наследство

5,000,000

60

Друга помощ за подобряване на културните услуги

3,000,000

Повишаване на адаптивността на работници и дружества, предприятия и предприемачи




62

Разработване на системи и стратегии за обучение през целия жи-

вот; обучение и услуги за служители, с цел да се подобри капацитета им за адаптивност към промени; насърчаване на предприемачеството и иновациите



3,000,000

64

Развитие на специфични услуги за заетост, обучение и подкрепа във връзка с преструктурирането на секторите и дружествата, и развитие на системите за предвиждане на икономически промени и бъдещи изисквания по отношение на работните места и умения

4,000,000

Подобряване на достъпа до заетост и устойчивост




66

Изпълнение на активни и превантивни мерки на пазара на труда

3,000,000

Подобряване на социалната интеграция на лица в неравностойно положение




71

Пътеки за интеграция и повторно връщане към работа за хора в неравностойно положение; борба с дискриминацията при навлизането и постигането на успех на пазара на труда и насърчаване на приемане на разнообразието на работното място

500,000

Подобряване на човешкия капитал




73

Мерки за увеличаване на участието в образование и обучение през целия живот, включително чрез действия за постигане на намаляване на ранното отпадане от училище, сегрегация по полов признак на гражданите и увеличен достъп до и качество на началното професионално и третостепенно образование и обучение

3,000,000

74

Развиване на човешкия потенциал в областта на научните изследвания и иновации, по-точно чрез следдипломно обучение и обучението на изследователи, и мрежови дейности между университети, научноизследователски центрове и бизнеса

3,000,000

Инвестиции в социалната инфраструктура




76

Здравна инфраструктура

1,000,000

Мобилизиране за реформи в областта на заетостта и интеграцията




80

Насърчаване на партньорства, пактове и инициативи чрез свързване в мрежи от съответните заинтересовани страни

1,000,000

Подсилване на институционалния капацитет на национално, регионално и местно ниво




81

Механизми за подобрение на добрата политика и изработване, на наблюдение и оценка на програми на национално, регионално и местно ниво, изграждане на капацитет в предоставянето на политики и програми.

500,000

Техническа помощ




85

Подготовка, изпълнение, наблюдение и проверка

8,000,000

86

Оценка и изследвания; информация и комуникация

5,000,000




ОБЩО

217.823.757




Сфера 2: Форма на финансиране

Код

Форма на финансиране

Евро

1

Безвъзмездна помощ

217.823.757




Таблица 3: Кодове за териториална област

Код

Тип територия

Евро

8

Трансграничен регион за сътрудничество

217.823.757



Глава 6. Изпълнение



      6.1. Органи за управление на програмата




        6.1.1. Определяне на органите за управление на програмата

В съответствие със споразумението между държавите-членки, които участват в програмата, ролята на Управляващия орган ще се изпълнява от румънското Министерство на развитието, благоустройството и жилищата. Институцията, която подкрепя дейността на Управляващия орган при изпълнението на програмата от българска страна ще бъде Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Двете държави-членки приеха да определят органите, отговорни за изпълнението на тази програма както следва:



Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница