Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 гстраница6/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Общата стратегия признава недоразвитото състояние на настоящите връзки. Централният компонент на стратегията е да се сближат трансграничните общности като първа стъпка към устойчиво сътрудничество, да се насърчат техните общи действия за преодоляването на физическите и социално-културните препятствия и да се използват по-добре възможностите предоставени от развитието на трансграничния регион за един средно-дългосрочен устойчив растеж.

Стратегията за сътрудничество набляга върху проблемите и възможностите, при които границата е важен фактор и при които трансграничните действия са основно изискване. Тя е предназначена да бъде съгласуван и ефективен отговор на установените потребности, препятствия и слабости на региона и тя възнамерява да бъде средството за трансграничното социално-икономическо устойчиво развитие на региона. .

Стратегията обръща необходимото внимание на следните стратегически виждания: • Установяването на общи бизнес интереси ще даде тласък на подобряване на нивото на икономическо сътрудничество и ще предотврати икономическото несъответствие на граничните райони на двете страни.

 • Природните особености на региона представляват ценни активи, които могат да бъдат защитени единствено чрез съвместна интервенция.

 • Взаимното познаване е основното изискване за икономически и социални връзки, което ще бъде отразено в приоритетите, дадени на социалните и културни връзки.

Съществуват естествено ограничения за това какво програмата може да постигне сама по себе си по отношение на разрешаването на многобройните проблеми на трансграничния регион, като се отделя необходимото внимание на размера й и на финансите, отделени за нея. Докато стратегията се стреми да използва наличните ресурси по възможно най-ефективен начин, тя също така отчита важността от насърчаване на по-мащабна дейност за подпомагане на преодоляването на слабостите, присъщи на региона.

Смята се, че тази стратегия предлага предимството от установяване на връзки с действия на регионално, национално, транснационално и междурегионално ниво, като по този начин осигурява добавена стойност на политиките и програмите изпълнявани в трансграничния регион. Тази стратегия е разработена в съответствие с тези програми, за да избегне припокриване и да постигне взаимно допълване с тях. Тази стратегия напълно спазва съответните европейски, национални и регионални политики и стратегии.

    3.1.1. Цели

Стратегията обръща необходимото внимание на ограничените контакти и слабата основа на трансграничното сътрудничество през един продължителен период от време и отчита необходимостта от преодоляване на националните географски, психологически и езикови бариери (предпоставка за разбиране и доверие) за превръщането на региона от разделителна линия в място за комуникация и сътрудничество, за да се насърчи потенциала на региона за интегрирано развитие, и необходимостта от интеграция на трансграничния регион между двете нови държави-членки на ЕС.

Затова стратегията залага на разрешаването на конкретните потребности на българо-румънския граничен регион в краткосрочен и дългосрочен план и поддържа общата стратегическа цел:Сближаване на хората, общностите и икономиките в румънско-българския граничен регион за участие в съвместното развитие на област на сътрудничество, като се използват устойчиво неговите човешки, природни и екологични ресурси и предимства.


Основната стратегия означава да се преодолеят физическите и социално-културните бариери, които все още съществуват, и да се насърчи териториално развитие, което обръща внимание на въпросите свързани с околната среда и необходимостта от средносрочен и дългосрочен устойчив растеж в трансграничния регион чрез съвместни инициативи.

Въз основа на това главните съставни части на съвместната стратегията за трансгранично сътрудничество се основават върху определянето на съвместни рамки, в които сътрудничеството между заинтересованите страни може да процъфтява, и върху формулирането на въпросите от общ интерес, както и да бъде укрепена регионалната идентичност на трансграничния регион.Специфични цели

Общата цел на програмата и основните съставни части на стратегията, получени от SWOT анализа, заедно доведоха до формулирането на следните специфични цели:

 • Специфична цел № 1: Подобрена достъпност до транспортната инфраструктура в избираемата област по програмата, която да улесни движението на стоки и хора.

 • Специфична цел № 2: Подобрена наличност и разпространение на информация относно съвместни възможности в граничния регион;

 • Специфична цел № 3: Устойчивост на истинската стойност на природните ресурси в региона чрез разумна експлоатация и ефективното опазване на околната среда.

 • Специфична цел № 4: Устойчиво икономическо развитие в граничния регион чрез съвместни инициативи за определяне и увеличаване на предимствата и намаляване на недостатъците.

 • Специфична цел № 5: Социално и културно сближаване, засилено от съвместни действия между лица и общности.

Горепосочените специфични цели фокусират върху установяването на стабилна основа за съвместно развитие в избираемата област по програмата. Цели 1 (транспорт) и 2 (комуникация) се считат за предпоставки за всякакви връзки и сътрудничество в трансграничния регион. Постигането им ще допринесе за сближаването на хората, общностите и икономиките на граничния регион. Допълнена от осъществяването на цел 3 (опазване на околната среда) необходимата рамка за съвместен живот, работа и сътрудничество ще бъде налице. Постигането на цели 4 (икономическо развитие) и 5 (социално и културно сближаване) е единствено възможно чрез преодоляването на препятствията, изграждането на доверие и съвместното участие в определянето на предимствата на региона и използването на общи възможности, както и в намирането на решения за общите проблеми или заплахи. Всичко това ще доведе до съвместно развитие на един интегриран и устойчив социално-икономически трансграничен регион притежаващ положителен образ и регионална идентичност.

В този смисъл, стратегията за трансгранично сътрудничество за периода 2007-2013 г. набляга върху инвестициите и общите услуги, които са необходими за увеличаване конкурентноспособността на региона, откриване на работни места и устойчиво развитие. Основни трансгранични инфраструктури и услуги трябва да бъдат създадени, подобрени и разширени, за да свържат местните икономики, да установят ефективна рамка за поддържане на бизнеса и да използват възможностите, предоставени от общия пазар.

Програмата също така ще вземе под внимание следните основни принципи:


 • Равни възможности;

 • Специалните потребности на лицата в неравностойно положение, с увреждания или от етнически или малцинствен произход;

 • Защита на естествената и изградена среда за поддържането на устойчиво развитие.

 • Укрепване на партньорството.

Приема се, че придържането към тези цели ще доведе до съсредоточаването на ресурси по проекти, които преодоляват различията в развитието на избираемата област по програмата и допринасят за укрепването на регионалната идентичност на трансграничния регион. Ще се наблегне на проекти, които наблягат върху насърчаването на конкурентноспособността и откриване на работни места в една устойчиво развита среда. Участието на партньори от двете страни в избираемата област по програмата е минимално изискване.

Единствено съвместни трансгранични проекти трябва да се изпълняват в смисъла на програмата. Съвместните трансгранични проекти трябва да спазват поне два от следните критерии: съвместно проектиране, съвместно изпълнение, общ персонал, съвместно финансиране.

Всички тези трансгранични проекти трябва да спазват Принципа на водещия партньор, което означава, че единия от партньорите по проекта – т.е. Водещия партньор – носи цялата отговорност за изпълнението и процеса на управление на целия проект.

Стратегията на програмата и избраните приоритетни оси ще подкрепят следните основни критерии: • наблягане върху обща визия;

 • осигуряване на стабилен растеж от двете страни на границата

 • предоставяне на редица устойчиви инфраструктурни и регулаторни решения, насочени към териториално интегриране на граничните райони;

 • поддържане на устойчивото развитие и природни ресурси;

 • отчитане на потребностите на местното население и равенство;

 • резултатите от проектите са значими за областта на широко сътрудничество и в следствие на това могат да се прехвърлят върху други части от избираемата област по програмата;

 • подпомагане дългосрочното изграждане на трансграничните институции и капацитета за развитие на трансграничния регион и културнен обмен.

Проектите финансирани по тази програма наблягат върху “меки” дейности и инвестиционни проекти за подобрението на трансграничното сътрудничество. В сравнение с предишните програми условията ще бъдат по-трудни за партньорите по проекта (вижте Принципа на водещия партньор) и затова са необходими усилия за намаляване на пречките и ограниченията, за да е възможно да се поддържа активиращия характер. Тъй като Принципа на водещия партньор е ново условие в предстоящия период за разработване на програми, кандидатстващите с проекти трябва да бъдат информирани и обучени.

Бенефициенти на програмата, по смисъла на Общия регламент, са публични и частни, лица, органи или дружества, отговорни за инициирането или иницииращи и изпълняващи дейности. Бенефициентите могат също така да бъдат:

 • органи, управлявани от публичното право по смисъла на Член 1(9) от Директива 2004/18/EC на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителна дейност, доставки и услуги;

 • сдружения от държави-членки, регионални власти, местни власти и/или органи, управлявани от публичното право.

Проектни предложения от регионални и местни власти на гранично ниво или поне съдържащи стабилно и местно участие на регионалните и местни власти на гранично ниво в партньорството ще бъдат разглеждани с предимство по време на избора и оценката на проектите. За максимално увеличаване на въздействието на програмата, на кандидатите се препоръчва да включат съответните и компетентни регионални и местни власти на гранично ниво в дейностите им.

Видовете допустими кандидати за всяка приоритетна ос и ключова област на интервенция ще се посочат в Рамковия документ за изпълнение и Насоките за кандидатстване.

    3.1.2. Индикатори на ниво програма

Индикаторите са от значение, за да се измери дали програмата е постигнала или не целите си. Изборът на подходящи индикатори е важен за програмата и за нейното приемане от Съвместния комитет за наблюдение.

Целта на индикаторите е да измерят постигнатия напредък в сравнение с първоначалната ситуация и да измерят ефективността на избраната интервенция. Общата стратегия на Програмата е съсредоточена върху сближаването на трансграничните общности като първа стъпка към устойчиво сътрудничество. Стратегията признава недоразвитото състояние на настоящите връзки. По тази причина главният показател за успех на програмата ще бъде броя и качеството на мрежите, връзките и проектите, които предстоят. Те могат да бъдат лесно измерени и не изискват сложни данни.

В този смисъл се подчертава, че заедно с насоките предоставени от Работния документ “Индикатори за наблюдение и оценка: практическо ръководство”, Програмата набляга върху главните индикатори, които се препоръчва да се използват от програмите по Цел „Европейско териториално сътрудничество”. Съобразно с това група основни критерии са определени като основа за количествена и качествена оценка на проектите и на въздействието на програмата като цяло.

Следната таблица представя основните индикатори, постановени на ниво Програмата:Показател

Мярка

Базова линия

Целева стойност

Източник на информация

2007 г.

2015 г.

Резултат9

Брой трансгранични партньорства в общността и мрежи, установени за съвместното развитие на областта на сътрудничество, като се използват неговите човешки, природни и екологични ресурси и предимства

Число, годишно измерено

0

386

Доклад за годишно изпълнение;

Доклади за наблюдение;

ИСУН,

Доклади за оценка; Окончателни доклади на бенефициентите след завършване на програмата; Изследвания, проучвания
Брой постоянни трансгранични партньорства в общността и мрежи, които са активни към края на Програмата


Число измерено през 2015

0

40

Общи основни индикатори

Съвместни проекти отговарящи на два от следните критерии: съвместно проектиране, съвместно изпълнение, общ персонал, съвместно финансиране

Процент

0

70

Съвместни проекти отговарящи на три от следните критерии: съвместно проектиране, съвместно изпълнение, общ персонал, съвместно финансиране

Процент

0

20

Съвместни проекти отговарящи на четири от следните критерии: съвместно проектиране, съвместно изпълнение, общ персонал, съвместно финансиране

Процент

0

10

Проекти намаляващи изолацията чрез подобрен достъп до транспорта, ИКТ мрежи и услуги

Число

0

39

Проекти насърчаващи и подобряващи съвместното опазване и управление на околната среда

Число

0

150


Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница