Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 гстраница7/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

Целевите стойности определени за горепосочените индикатори ще отразяват единствено приноса на интервенцията на програмата (ЕФРР и национален принос на Румъния и България). Източниците на информация са еднакви за всички индикатори.

Индикаторите отразяващи степента на сътрудничество (брой проекти отговарящи на два/три/четири от критериите за сътрудничество) и индикаторите измерващи инициативите за намаляване на изолацията и подобряване на условията на околната среда в избираемата област по програмата се приемат за основни индикатори в тълкуването предоставено от методическите насоки на ЕС10 относно наблюдението и оценката и могат да се използват при сравнения и сумиране на данни между подобни програми.

Използването на индикатори е важно при наблюдаването на ключови аспекти на програмата. Група основни информационни изисквания за управлението са определени за ЕФРР и дейността по съфинансиране, които ще:


 • Позволят измерването на напредъка към постигането на индикаторите за финансирането, готовия продукт и резултатите на ниво приоритетна ос;

 • Предоставят мерки за изпълнение на програмата, включително въпросите за равенството, за Управляващия орган, Съвместния комитет за наблюдение, за партньорите и регионалните заинтересовани страни;

 • Подкрепят изготвянето на годишни и други доклади за изпълнението на програмата;

 • Позволяват предаването на данни до Европейската комисия както се изисква в Регламента за изпълнение на Европейската комисия; и

 • Допринесат за по-широкото оценяване на програмата – където е необходимо, основното изискване към информацията ще бъде допълнено с друга информация като последващи изследвания.    3.1.3. Определяне на приоритетните оси

Стратегията и ключовите цели наблягат върху получаването на резултати и положителни последици, които се занимават с конкретните потребности на граничния регион. SWOT анализът посочва, че помощта по програмата трябва да бъде насочена към следните четири Приоритетни оси.

Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион.

Приоритетната ос ще набляга върху насърчаването на такива съвместни трансгранични решения в областта на пътния и речния транспорт и ИКТ, които ще доведат до преодоляването на въздействието на географските и функционалните пречки пред потоците на движение и комуникацията в избираемата област по програмата. Това са предпоставки за придвижването на стоки и хора и за общите икономически и социални инициативи в избираемата област по програмата и затова тази приоритетна ос ще допринесе за подобряването на привлекателността на трансграничния регион и укрепването на устойчивия икономически растеж и териториалното сближаване на региона.

Приоритетна ос № 1 допринася за постигането на Специфична Цел № 1 и на Специфична цел № 2 заложени в стратегията.

Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион.

Тази приоритетна ос набляга върху разумното използване и опазване на качеството и стойността на изключителните природни ресурси на региона чрез съвместни инициативи, включително опазване от природните и технологични рискове и бързо реагиране при извънредни ситуации, като основни условия за подобряване на качеството на живота и привлекателността в избираемата област по програмата и за постигане но устойчиво социално-икономическо развитие.

Приоритетна ос № 2 допринася за постигането на Специфична Цел № 3 заложена в стратегията.

Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на региона.

Тази приоритетна ос ще набляга върху засилването на икономическите и социални връзки в граничния регион, за да се оползотворят неговите възможности и силни страни и за да се подкрепи един икономически конкурентноспособен трансграничен регион като цяло. Тя ще насърчи предприемачеството, иновациите и растежа на икономика, основана на знанието в избираемата област по програмата, и ще допринесе за увеличаването на качеството и на нивото на услугите за привличане на повече работна сила. Също така чрез укрепването на социалното и културното сближаване между хора и общности тази приоритетна ос ще допринесе за развитието на областта на сътрудничество и за създаване на положителен образ и регионална идентичност, способни да насърчат устойчивия икономически растеж на трансграничния регион.

Приоритетна ос № 3 допринася за постигането на Специфични Цели № 2, 4 и 5, заложени в стратегията.

Приоритетна ос 4: Техническата помощ ще предостави обща помощ по програмата при подготовката на проекти, управлението и изпълнението на програмата, както популяризирането и оценката на програмата. Приоритетът „Техническа помощ”, който обхваща четирите оси е необходим, за да осигури ефективното постигане на стратегията и целите. Техническата помощ се очаква да допринесе значително за постигането на общата цел и на специфичните цели.

Обосновка на избраните приоритетни оси

Съдържанието на приоритетните оси се занимава с въпроси от стратегически характер, които конкретно важат за избираемата област по програмата. Всичките четири приоритетни оси демонстрират самоопределящи се взаимовръзки.

Първата приоритетна ос се отнася по-точно до подобрение на достъп до хора, до бизнеса, до услуги, знания и информация, необходими за насърчаването на трансграничното сътрудничество, конкурентноспособността и икономическия растеж на региона. Достъпът, независимо дали се отнася за транспорт или за ИКТ, е предпоставка за икономическото развитие на всеки регион. Неговото значение за трансграничния регион е очевидно, тъй като никакво истинско сътрудничество не може да съществува без добри връзки и комуникация между двете страни на границата. Румънският и българският гранични райони трябва да изминат дълъг път преди да достигнат до приемливо ниво на достъпност, както е посочено в анализа: малък брой граничени пунктове, корабоплаването по р. Дунав е ограничено за големи плавателни съдове, пристанищната инфраструктура е слабо развита, не съществуват самолетни полети между градовете в избираемата област по програмата, пътните мрежи не са доразвити из цялата избираема област по програмата, няма автомагистрали свързващи региона с мрежата на ЕС, слабо развита и недостатъчно свързана информация и комуникации. Това е причината първите две специфични цели да се занимават с тези потребности, като първия приоритет получава по-голямата част от финансовата интервенция.

Специфична приоритетна ос е предназначена за подобряване на връзките в избираемата област по програмата за опазване на неговата разнообразна природна среда и ресурси от естествени и причинени от човешка дейност кризи (втора приоритетна ос), които се приемат за важни за устойчивото развитие на региона като цяло. Екологичните инвестиции могат да допринесат за развитието на икономиката по три начина: те могат да осигурят дългосрочна устойчивост на икономическия растеж, те намаляват външните екологични разходи на икономиката и стимулират нововъведения и откриване на работни места. Двата гранични района отчитат високо ниво на замърсяване с индустриални отпадъци на водните пътища и токсични емисии отделени във въздуха. Основен проблем, който засяга и двете страни е тенденцията за наводнения от р. Дунав. Околната среда става все по-слаба и уязвима, поради лошото състояние на основната инфраструктура. Всички тези аргументи направиха околната среда трета специфична цел и втория важен приоритет във финансово отношение. Но съобразяването с екологичните въпроси е общо изискване за всички приоритетни оси.

За първите две най-много нуждаещи се области, представляващи приоритетна ос 1 и 2 се изискват повече инвестиции отколкото за останалите. Инвестициите са предназначени, за да осигурят напредък при подобряването на основните условия за трансгранично сътрудничество в избираемата област по програмата, като се заемат с най-важните пречки.

Икономическо и социално развитие (Приоритетна ос 3). Въпреки, че това е основен приоритет на европейско ниво нарастващата конкурентноспособност на трансграничния регион е крайното условие за сътрудничеството и обикновено се постига между граничните региони с дълга традиция във сътрудничеството. Такъв не е случая с румънско-българската граница; въпреки това ограничено количество средства е заделено за специфични цели четири и пет, които се разглеждат като пилотни дейности в този регион (Програмата за ТГС между Румъния и България през 2007-2013 г. е първата програма, която предоставя икономическо сътрудничество в региона). Подкрепата на икономическите инициативи на различни участници за подобряване на икономическите и социалните връзки и взаимодействие и за използване на сравнителните предимства и на поделените ресурси в избираемата област по програмата ще доведе до съвместно, устойчиво и конкурентноспособно развитие на целия регион.

Приоритетна ос за техническа помощ предоставя специфична помощ за изготвяне на проекти, наблюдение, оценка и контрол, както и за комуникационни дейности по отношение на спецификата на програмата.

Следната схема пояснява целите и приоритетните оси на програмата.

Диаграма №. 1. Цели и приоритетни оси на програмата


    3.1.4. Съответствие на програмата с целите на ЕС и други програми и политики на ЕС

Всички дейности по програмата ще представляват част от интегрирано и координирано цяло и ще допълват целите и задачите на други регионални, национални и европейски политики и програми.

Съответствие с целите на ЕС и други програми

Общата стратегическа цел и приоритетните оси са интегрирани в европейски и национални политики и програми. Най-важните документи за тази програма са: • Стратегически насоки на Общността за политиката на сближаване за 2007-2013 г.

 • Интегрирани насоки за растеж и работни места (2005-2008 г.)

 • Обновена стратегия за устойчиво развитие на ЕС (СУС)

 • Национална стратегическа референтна рамка на Румъния за 2007-2013 г.

 • Национална стратегическа референтна рамка на България за 2007-2013 г.

 • Оперативни програми за 2007-2013 г. по Цел „Сближаване”, Национална програма за развитие на селските райони и Оперативна програма за рибарството в Румъния

 • Оперативни програми за 2007-2013 г. по Цел „Сближаване”, Национална програма за развитие на селските райони и Оперативна програма за рибарството в България

 • Програма по Цел „Европейски териториално сътрудничество” (трансгранични, транснационални, междурегионални програми за сътрудничество) насочена към части или цялата избираема област по програмата.Стратегически насоки за сближаване на Общността за 2007-2013 г.

Новата политика за сближаване признава значението на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество, като една от най-важните си цели в разширена Европа за подпомагане преодоляването на регионалното неравенство в Общността. Цел „Европейски териториално сътрудничество” се стреми да насърчи по-голяма интеграция на територията на Съюза във всички свои аспекти. По този начин политиката за сближаване подкрепя хармоничното и устойчиво развитие на територията на Съюза на ниво макрорегиони, както и намаляване на граничните бариери чрез трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики.

Стратегическите насоки на европейската общност за политиката на сближаване са използвани като основа за разработването на стратегическите приоритети, които са очертани в програмата. Настоящата програма представлява продължение на съществуващото трансгранично сътрудничество между Румъния и България, като е поставен нов акцент върху интегрирането на граничните райони, разделени от националната граница, които са изправени пред проблеми, изискващи общи решения. Европейската практика е доказала, че тесни връзки и сътрудничество в различни дейности между граничните райони на съседни страни, за справяне с общи предизвикателства, им е помогнало да приемат неизгодното им периферно разположение. С целта си програмата се стреми да намали неравенствата в развитието на региона и да допълни националните приоритети за развитие в двете страни. Балансираното развитие ще се основава на съчетание от обществени инвестиции в местната инфраструктура, активни политики за насърчаване на бизнес дейностите и подкрепа на развиването на човешките ресурси и откриването на работни места. То ще бъде насърчено чрез интегриран подход, който ще приеме принципите на устойчиво развитие, равните възможностите и партньорството.Интегрираните насоки за растеж и работни места са съсредоточени върху две широки цели: създаване на по-силен, устойчив икономически растеж и откриване на повече и по-добри работни места.

Чрез подобряване на ключовите условия за съвместно и устойчиво развитие и укрепване на социалното и икономическото сближаване в областта на сътрудничество, настоящата програма има пряк принос към целите на Стратегията за работни места и растеж на ЕС (Лисабонска стратегия). Насърчаването на икономическия растеж и разкриването на нови работни места в трансграничния регион е първостепенен принцип, който се прилага общо при изготвянето на програмата. Специално внимание се обръща на насърчаването на МСП като те биват информирани относно възможностите за сътрудничество в региона, особено за създаването на трансгранични туристически мрежи и разнообразяване на съществуващите трансгранични туристически услуги. Програмата цели да предоставя малки стимули, за да подготви предприятията и гражданите за изискванията на конкурентния пазар, подкрепена от инфраструктурни дейности, като например развитието и подобряването на достъпа до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура, дейности за насърчаването на трансграничното бизнес сътрудничество както и дейности, предназначени за развитието на пазара на труда в трансграничния регион и развитие на сътрудничество и инфраструктура в образованието, обучението и науката.


Обновена стратегия за устойчиво развитие на ЕС (СУР)

Обновената СУР на ЕС, приета от Европейския Съвет на 15/16 юни 2006 г. постановява единна съгласувана стратегия за начина, по който ЕС ще изпълни по-ефективно своя дългогодишен ангажимент. Ключовите цели и предизвикателства на СУР бяха отчетени при изготвянето на програмата. По тази причина стратегическата цел на програмата заявява ангажираността си да насърчи използването на “човешките, естествени и природни ресурси по устойчив начин”. Опазването на околната среда се разглежда пряко от Приоритетна ос 2 (Околна среда), но също така е хоризонтален принцип за изпълнението на програмата. Социалното равенство и сближаване се предвижда по два начина: главно като хоризонтален въпрос, по отношение на принципа за равни възможности, който се следва във всички дейности на програмата, но също така по отношение на финансирането на проекти в социалната сфера. Целта на икономическия просперитет се подкрепя от програмата чрез финансиране на проекти в областта на икономическото развитие, като се предоставя подкрепа на бизнес организациите.

Освен това програмата ще осигури средствата от ЕС да бъдат използвани и насочени по най-добрия начин за насърчаване на устойчивото развитие, както се посочва в точка 25 от СУР. Както е изложено подробно в следните абзаци, програмата ще координира своите интервенции в различни насоки на Общността и други механизми за съфинансиране, като политика на сближаване, развитие на селските райони, финансовия инструмент Life+, Научни изследвания и технологично развитие (RTD), Програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) и Европейския фонда за рибарство (EFF).

Интервенции на Структурните фондове съгласно Националната стратегическа референтна рамка на Румъния и България за 2007-2013 г. и секторните и регионални оперативни програми

Програмата ще има важен принос за постигане на общите цели, установени от новата европейска политика за сближаване от Румъния и България, като например ускоряване на сближаването на най-слабо развитите държави-членки и региони като се подобрят условията за растеж и заетост чрез трансгранично сътрудничество. В това отношение се обръща внимание на съвместните действия на програмата с Националните стратегически референтни рамки на Румъния и България за 2007-2013 г. (НСРР) и с други ОП в рамките на тези НСРР, които допринасят за намаляването на изолацията чрез подобрен достъп до транспорт, информационни и комуникационни мрежи и услуги, за подобряване на опазването и управлението на околната среда, както и предотвратяването на естествени и технологични рискове, за използването на инфраструктури, особено в сектори като туризъм и образование, нововъведения и общество, основано на знанията, насърчаване на предприемачеството, за развиване на приспособимостта към икономически и социални промени.

Главните цели на Националната стратегическа референтна рамка на Румъния за 2007-2013 г. (НСРР) са да подсили стратегията на румънските политики за икономическо и социално сближаване и регионално развитие и да се създадат правилните и подходящи връзки с политиките на Европейската комисия, особено Лисабонската стратегия, която разработва политики за икономически растеж и отриване на работни места. Изготвянето на НСРР се основава върху Националния план за развитие (НПР), който беше разработен като средство за направляване на националните и европейски финансови ресурси, както и други ресурси, налични за Румъния.

Съответствието между тези политики и националните политики е спазено при разработването на стратегиите по НСРР. НПР и зараждащата се НСРР са насочили стратегическото развитие и определянето на приоритетните оси за всички Оперативни програми, като по този начин допринасят за хоризонталните приоритети на общността за устойчиво развитие, икономически растеж и опазване на околната среда.

Румънската НСРР се изпълнява чрез Оперативни програми съгласно Цели “Сближаване” и “Европейско териториално сътрудничество”. Кратко изложение на ОП подготвени от Румъния съгласно Целите “Сближаване” и “Европейско териториално сътрудничество” включени в НСРР е представено в следната таблица:


Оперативна програма

Управляващ орган

Средства

Цел „Сближаване”


ОП „Увеличаване на икономическата конкурентноспособност”

Министерство на икономиката и финансите

ЕФРР

„Транспорт”

Министерство на транспорта

ЕФРР + КФ

„Околна среда”


Министерство на околната среда и устойчиво развитие

ЕФРР + КФ

„Регионално развитие”

Министерство на развитието, благоустройството и жилищата

ЕФРР

OП „Развитие на човешките ресурси”

Министерство на труда, семейството и равните възможности

ЕСФ

„Развитие на административния капацитет

Министерство на вътрешните работи и административните реформи

ЕСФ

„Техническа помощ”

Министерство на икономиката и финансите

ЕФРР

Цел „Европейско териториално сътрудничество”


 1. Вътрешни граници на ЕС

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България

Министерство на развитието, благоустройството и жилищата (Румъния )

ЕФРР

Програма за трансгранично сътрудничество Унгария - Румъния

Национална агенция за развитие

(Унгария)ЕФРР

 1. Външни граници на ЕС

Програма за сътрудничество ИПП ТГС Румъния – Сърбия

Министерство на развитието, благоустройството и жилищата (Румъния )

ЕФРР (преводи от ИПП)

Съвместна Програма ЕИСП ТГС Румъния – Украйна – Молдова

Министерство на развитието, благоустройството и жилищата (Румъния )

ЕФРР (преводи от ЕИСП)

Съвместна програма ЕИСП ТГС Черноморски басейн

Министерство на развитието, благоустройството и жилищата (Румъния )

ЕФРР (преводи от ЕИСП)

Съвместна програма ЕИСП ТГС Унгария-Словакия- Румъния-Украйна

Национална агенция за развитие

(Унгария)ЕФРР (преводи отЕИСП)

 1. Други програми за сътрудничество

Междурегионална Програма

Участници: Държави Членки + Норвегия и ШвейцарияРегионален съвет на Норд-Па де Кале, Лил, Франция


ЕФРР и собствени средства (за Норвегия и Швейцария

Програма URBACT II

Участници: Държави Членки + Норвегия и ШвейцарияМинистерство за политика на градско планиране – Междуминистерска делегация за планиране, Париж, Франция

ЕФРР и собствени средства (за Норвегия и Швейцария

Програма INTERACT II 2007-2013 г.

Участници: Държави Членки + Норвегия и ШвейцарияАвстрийско федерално канцлерство, подразделение IV/4, Координация – териториално планиране и регионална политика, Виена, Австрия


ЕФРР и собствени средства (за Норвегия и Швейцария

Програма ESPON 2013

Участници: Държави Членки + Норвегия, Швейцария, Исландия и ЛихтенщайнМинистерство на вътрешните работи и териториалното планиране, Люксембург, Велико херцогство Люксембург

ЕФРР и собствени средства (за не/държави-членки)

Програма "Транснационално сътрудничество – Югоизточна Европа (ЮИЕ)

Участници:

Държави Членки (Италия, Унгария, Словакия, Гърция, Австрия, Словения, Румъния, България), МолдоваNeighbour States (, Украйна), Държави-кандидатки (Хърватска, Сърбия, Черна гора, Бивша югославска република Македония, Албания, Босна и Херцеговина)


Национална агенция за развитие

(Унгария)

ЕФРР за Държави Членки, Външни отношения за Република Молдова и Украйна и ИПП за Хърватска, Сърбия, Черна гора, Бивша югославска република Македония, Албания, Босна и Херцеговина

Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница