Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 г


Ключова област на интервенция 1 - Подобряване на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжениястраница9/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
Ключова област на интервенция 1 - Подобряване на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения

Обосновка

Река Дунав разделя региона на две части и предоставя ограничено количество, скъпи и отнемащи много време възможности за преминаване. Прилежащата пътна мрежа поема ограничен трафик на движение и е лошо поддържана. Лошото качество на транспортната инфраструктура и услуги в трансграничния регион е основно препятствие за движение на товари и работна ръка, бизнес дейности, конкурентноспособност, инвестиции и др. От тази отправна точка насърчаването на трансгранични дейности и отношения изисква развитието на транспортната инфраструктура и на средствата за обществен транспорт в региона. Такива подобрения са съществени за улесняването на ефективен трансграничен транспорт за пътници и товари. В максимална степен трябва да бъде взето под внимание насърчаването на екологично-съобразени трансгранични системи и съответните услуги с трансгранично значение.

Осигуряването на ефективна, гъвкава, и безопасна транспортна инфраструктура по реката и на сушата може да се счита за необходимо условие за икономическото развитие и интеграция на целия регион. Подобряването на цялата сухопътна и речна транспортна система в избираемата област, макар и необходимо, изисква огромни инвестиции. Финансовите ограничения на програмата налагат да се наблегне върху специфични центрове, които могат да демонстрират съвместен интерес и подход към преодоляването на функционалните бариери пред трансграничния поток от движение.

Подобряването на безопасността и комфорта на пътуването, както и намаляването на времето за път, свързано с опазването на околната среда, ще допринесе за осигуряването на местните жители с една по-добра обща среда за живот и работа, ще подобри социалното сближаване и ще доведе до дългосрочен устойчив икономически растеж в областта на сътрудничество.Одобрените дейностите по тази ключова област трябва да се отличават с взаимовръзка и съгласуваност с Оперативните програми „Регионално развитие”, „Транспорт” и „Конкурентноспособност”, както и с Програмите за развитие на селските райони на двете страни. Дейностите съгласно тази ключова област на интервенция трябва да вземат под внимание принципа на екологична устойчивост.

Индикативни дейности

Подобряване на речната и пътната транспортна инфраструктура (съоръжения) с трансгранично значение

 • Строителство, възстановяване и разширяване на трансграничните (части от) пътища, свързващи селищата по границата и/или малките отдалечени селища с главния път, който води към границата;

 • Подобрение/възстановяване/изграждане на (части от) пътища, свързващи с националните/международни системи както и с икономически обекти и туристически центрове от трансграничен интерес;

 • Подобрение/възстановяване/изграждане на граничени пунктове за преминаване с ферибот и на свързаните с това инфраструктура, оборудване и съоръжения за пътници, товари и превозни средства, включително построяването на съоръжения, които ще осигурят достъпа на хора с увреждания;

 • Подобрения на съоръженията за мултимодален транспорт (речен/пътен) от трансграничен интерес

 • Разработване на съвместни изследвания за насърчаване на екологично-съобразни (въглеродо устойчиви) трансгранични транспортни системи и съответни услуги от общ интерес, изследвания за определяне на дейностите за съвместен подход

 • Изработване на съвместни стратегии за подобрение на трансграничната транспортна инфраструктура

 • Разработване на съвместни предпроектни проучвания, инженерни/планови документи, архитектурни планове, оценки за въздействието върху околната среда, свързани с развитието на пътния/речния транспорт от трансгранична полза;

 • Трансгранични обмени на добри практики и предаване на ноу-хау относно резултатен и ефективен пътнически и товарен транспорт в областта на сътрудничество

Подобряване на обществените речни и пътни трансгранични транспортни услуги

 • Разработване на съвместни системи за редовен обществен транспорт и общи системи за управление на граничните преходи и зоните за вътрешна оперативност, хармонизиране и предоставяне на двуезична информация за трансгранични разписания и маршрути

 • Инвестиции за осигуряването на надеждно и редовно функциониране на фериботите и свързаната с тях инфраструктура;

 • Подобрения на безопасността на трансграничния транзитен и местен трафик;

 • Подкрепа на услугите и доставките, свързани с трансграничния трафик (двуезични информационни услуги относно условията за трафик, електронни пътни знаци; мерки за координиране на обществения транспорт и др.);

 • Координиране на трансграничната политика от компетентните лица/органи взимащи решения относно трафика;

 • Съвместни научни изследвания, проучвания и планиране на екологично-съобразни транспортни инициативи и иновационни решения за разрешаване на препятствията (пилотни проекти, стратегии и др.);

 • Съвместни научни изследвания за определяне на възможностите и потребностите за трансграничен трафик;

 • Обмен на опит, обучителни обиколки, предаване на ноу-хау в контекста на трансграничния обществен транспорт.

Ключова област на интервенция 2 - Развитие на информационните и комуникационни мрежи и услуги в рамките на трансграничния регион

Обосновка

За допълване на подобренията за транспортната инфраструктура на региона е необходимо също така да се насърчи и разработи използването на информационните и комуникационните технологии в областта за установяването и развиването на общ, трансграничен подход към разбирането на динамиката на региона като цяло. Втората важна предпоставка за подобрението на достъпността на трансграничния регион е достъпността до информация от трансграничен интерес и широката употреба на ИТ комуникации. Въпреки, че най-общо е постигната сравнително високо проникване на мобилните телефони в избираемата област по програмата, лошото разпространение на високоскоростни широколентови връзки, особено в селските райони, липсата на познания и езиковите бариери са препятствие за увеличаване употребата на Интернет при комуникация през границата.

Създаването и подобряването на достъпността до висококачествена телекомуникационна инфраструктура, позволяваща на потребителите да получат полза от предимствата на съвременните информационни технологии, ще предостави в областта на сътрудничество възможности за преодоляване на някои от географските й недостатъци. По-бързият и по-сигурен достъп до информация чрез сътрудничество между партньорите и ключовите институции в градските центрове е важна предпоставка за сътрудничеството и за определянето и планирането на съвместни проекти.

Разпространението на информационните и комуникационни системи в избираемата област по програмата, макар и необходимо, изисква огромни инвестиции. Финансовите ограничения на програмата налагат съсредоточаване върху създаването на мрежи от центрове и портали, които могат да демонстрират съвместен интерес за осигуряването на “виртуални мостове” за трансграничния поток/ разпространение на информацията и върху програми за достъп на общностите за улесняване и насърчаване на широката употреба на тази информация.Докато инвестициите в широколентова инфраструктура ще бъдат предприети главно по Секторните оперативни програми „Икономическа конкурентноспособност” на Румъния и България, интервенциите по програмата главно ще се съсредоточат върху преодоляването на функционалните бариери пред трансграничната информация и поток на комуникация в избираемата област по програмата.

Индикативни дейности

Подкрепа на развитието на трансграничните информационни ресурси, сътрудничество и мрежи, основаващи се върху ИКТ

 • Съвместни инвестиции в евтина ИКТ комуникационна инфраструктура с трансгранично значение;

 • Развитие на трансгранични връзки, информационни и комуникационни мрежи и услуги.

 • Подкрепа за разработването на съвместни трансгранични информационни ресурси основаващи се на ИКТ, свързани с развитието на бизнеса и икономиката;

 • Подкрепа на връзките на съвместните обществени услуги от двете страни на границата при осигуряването на универсална информация с обществено значение;

 • Подготовка на съвместни изследвания, които насърчават по-добро разбиране на комуникационните потребности в региона, включително анализ на пропуските в инфраструктурата и пилотни проекти целящи да определят как новите технологии, понастоящем сателитни и дигитални технологии могат да преодолеят тези пропуски

 • Подготовка на съвместни изследвания и проучвания за определяне на областите с предимство за подобрени комуникации чрез съвместни инициативи, включително анализ на ИТ инфраструктурата;

 • Съвместно двуезично обучение, целящо да увеличи разбирането и употребата на ИТ в трансгранични дейности.

Разширяване на обществения достъп до трансгранична информация и комуникация.

 • Осъвременяване на съществуващите съоръжения за предоставяне на възможности за свързване между общности и обществени услуги, които насърчават сътрудничество на трансгранична и по-широка международна основа;

 • Съвместни образователни програми в училища и читалища, целящи да увеличат разбирането и употребата на ИТ в съответните трансгранични дейности;

 • Двуезични програми за обществен достъп (в училища, библиотеки, други обществени места) в областта на ИТ за свързване в рамките на трансгранична комуникационна мрежа;

 • Предоставяне на двуезична трансгранична местна информация – насърчаване на електронната употреба от страна на групи в общността, поощряване на обявяването на местни събития и насърчаване на хората да вземат участие в трансграничната общност чрез ИКТ;

 • Съвместни семинари за информираност относно ИКТ, конференции и курсове, разпространение на добри практики и обмен на опит;

 • Организирането на постоянни програми по местната телевизия или радио; постоянни приложения към местни вестници за предоставяне на информация от другата страна на границата.

Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница