Програма за 2010 година ще се усвояват по два метода: чрез "възлагане" и в изключителни случаи чрез "изпълнение"страница1/3
Дата21.01.2017
Размер0.53 Mb.
  1   2   3
европейски бежански фонд
годишна програма 2010 • преработен вариант (номер, дата ден/месец/година) след диалог с Комисията

преработен вариант поради други причини

държава-членка
република българия

отговорнА институция

държавна агенция за бежанците при министерския съвет

дирекция “международна дейност и европейски бежански фОнд”

Адрес: бул. “Монтевидео” 21-A, София 1618

Лице за контакт: Вера Захариева

Длъжност на лицето за контакт: директор на дирекция “Международна дейност и Европейски бежански фонд”

Тел.: +359 2 81 81 282; Факс: +359 2 81 81 253

E-mail: Emilia.georgieva@saref.government.bg;

sar.int@saref.government.bg

Интернет страница: www.aref.government.bg
фонд: Европейски бежански фонд 2008 - 2013 година

година: 2010

ФОНД

Европейски бежански фонд 2008 - 2013

година 2010

 1. общи правила за подбор на проекти/възлагане на договори за финансиране по програмата

Средствата по Годишната програма за 2010 година ще се усвояват по два метода: чрез “възлагане” и в изключителни случаи – чрез “изпълнение”.


Метод на възлагането

 • Методът на възлагането ще се прилага чрез “покани за предложения”, а при достатъчно обосновани случаи ще се прилага процедура на “директно възлагане”;
 • При поканите за предложения ще се предоставят безвъзмездни средства на крайни бенефициенти след открита покана за предложения, подбор и оценка на получените проектни предложения и съответното възлагане;
 • При директното възлагане в Годишната програма (ГП) се посочват “бенефициентите” с изрична обосновка на това защо са предвидени тези бенефициенти. В останалата си част процедурата е същата като “поканата за предложения”, т.е. прекият бенефициент изготвя проектно предложение по правилата, посочени в поканата за предложения, и при спазване на всички изисквания, определени в ГП, като допустими разходи, допустими действия, административни и финансови правила за изпълнението и отчетността и др.


Метод на изпълнението

 • Метод на изпълнението – прилага се в случаите, когато дейности със специфични характеристики трябва да се изпълняват предимно от ДАБ (като ситуации на монопол de jure или случаи, при които има елементи, свързани с националната сигурност).
 • Методът на изпълнението се осъществява чрез покани за търг – прилага се националното законодателство за обществените поръчки, като се подписва съответно договор за обществена поръчка с подизпълнител за услуги/стоки/строителни работи.

И при двата метода са гарантирани прозрачността и равнопоставеността на потенциалните кандидати. Що се отнася до подбора, със заповед на Председателя на Държавната агенция за бежанците се определя комисия за подбор. Членовете на комисията са служители на Отговорния орган и външни оценители, избрани от експертния списък. Последният се публикува на интернет страницата на ДАБ и подлежи на постоянна актуализация. Подборът се основава на капацитета и опита на кандидатите.


Начална дата на Годишната програма: 1 януари 2010 г.
Крайна дата на Годишната програма: 30 юни 2012 г.
Поканата за предложения/тръжна процедура за ГП2010 ще бъде открита след одобряването на програмата. Времевият график ще зависи от това дали е обявен търг, или покана за предложения (в зависимост от това дали обществената поръчка е малка, или голяма, както и от националните прагове); средната продължителност на покана за предложения/търг е 30 дена.
Проектите:

 • трябва да бъдат приспособени към подходящите целеви групи (член 6 от Решение 573/2007/EО);

 • трябва да се осъществяват в рамките на конкретни целеви области (член 3 от Решение 573/2007/EО);

 • трябва да са в съответствие с формалните изисквания, като представяне в срок, одобряване от съответния компетентен орган, използване на определените форми;

 • трябва да представляват интерес за няколко заинтересовани страни;

 • трябва да са съобразени с въпросите на равнопоставеността на половете, сътрудничеството, демокрацията, неприлагането на дискриминация и непълнолетните;

 • може да допълват, но не и да заместват действията и усилията на правителството в съответните области на дейност.

 1. промени в системите за управление и контрол (ако е приложимо)

Неприложимо.
 1. действия, които подкрепя програмата по избраните приоритети


Въведение:
Към момента на изготвяне на Многогодишната програма 2008-1013 година в дневния ред на Правителството не бяха включени действия по презаселването. По инициатива на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) започна диалог между съответните институции. В резултат от развитието на този диалог със заповед № R-61/07.07.2009 на Министър-председателя на България бе създадена междуведомствена група по презаселването.
В работната група участват експерти от ДАБ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието и Националното сдружение на общините в Република България.
Една от основните задачи на работната група е да се направи анализ на настоящото положение по отношение на готовността на съответните български институции за взаимодействие с оглед на успешното провеждане на програма за презаселване. Важно условие за успешното осъществяване на такава програма е и повишаването на осведомеността сред българското общество.
В резултат от новата насока в политиката на българското правителство в ГП2010 са заложени действия, насочени към изграждането на капацитет за програми за презаселване.

Мерки за противодействие на корупцията:
Комисия за мониторинг оценява ефективността при изпълнението на годишната програма, като съблюдава за спазването на прозрачността и правилата за провеждане на тръжни процедури според Закона за обществените поръчки. Членовете на Комисията за мониторинг ще бъдат представители на държавни органи, чиято дейност е свързана с ЕБФ, на Върховния комисар за бежанците, както и представени на национално равнище неправителствени организации.

Получателят на безвъзмездни средства ще осигурява прозрачност посредством текущи доклади за напредъка (освен окончателния доклад), в които са отразени както всички дейности, така и проблеми, възникнали при осъществяването на проекта. Докладите за напредъка се използват като превантивна и корективна (ако е нужно) мярка за противодействие на всякакви нередности.
 1. Действия по приоритет 1 (Прилагане на принципите и мерките, определени в законодателството на ЕС в областта на убежището, вкл. и свързаните с интеграцията).

3.1.1. Действие А: Подобряване на условията за прием и първоначална адаптация на търсещите закрила в Република България.

а) Цел и обхват на действието.

A1. Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване с помощта на НПО за нови кандидати за закрила, които не отговарят на приоритетните критерии в Закона за убежището и бежанците за настаняване в съществуващите регистрационно- приемателни центрове.
Очаква се през 2010 година ДАБ да има затруднения с настаняването. Оказа се, че като цяло капацитетът на центровете за прием и настаняване е ограничен на фона на средния брой търсещи закрила. РПЦ София има капацитет за 425 души, РПЦ Баня – за 60 души, а транзитният център (ТЦ) в Пъстрогор след откриването му ще бъде с капацитет 300 души, което означава общо 785 души.
Броят на молбите за убежище през последните 5 години е, както следва: 2009 г. – 668, 2008 г. – 746 кандидати, 2007 г. – 975 кандидати, 2006 г. – 639 кандидати, 2005 г. – 822 кандидати, 2004 г. – 1 127 кандидати.
Като се има предвид, че производството за предоставяне на статут на бежанец на всички етапи, включително съдебния контрол, обикновено продължава повече от една година и половина, кандидати от предишни години също отговарят на условията за настаняване. Това доведе до необходимостта да бъдат настанени още около 75-150 търсещи закрила в допълнение към обичайната бройка на настоящия капацитет.
Досега това положение в голяма степен се облекчаваше от големия брой търсещи закрила, които напускаха България преди приключването на производството за предоставяне на статут. В резултат от прилагането обаче на Регламент 343/2003/EО1 от 1 януари 2007 г. намаля значително процентът на търсещите закрила, които напускат България, преди да се произнесе решението по молбите им. Това налага необходимостта освен съществуващите възможности за настаняване и храна да бъдат осигурени допълнителни.
Член 29(4) на Закона за убежището и бежанците определя критерии за приоритетно оценяване на потребностите от настаняване на различните категории търсещи закрила, като се предвижда в съществуващите РПЦ да се дава преимущество на уязвими групи в зависимост от здравословното състояние, семейства с деца и др. Това означава, че за останалите търсещи закрила трябва да се осигурят допълнителни механизми за алтернативни решения за настаняване за периода на производството за предоставяне на статут (то е с минимална продължителност 3 месеца).

A2. Прилагане на пакет от мерки, насочени към подобряване на условията на първоначална адаптация на търсещите закрила в Република България:


 • Проект „Интеграция на търсещите закрила в Европа” – организиране на семинари за обучение, култури дейности, посещения на културни обекти, здравни лектории с цел първоначална адаптация на търсещите закрила;

 • Създаване на информационно-културен център за търсещи закрила и бежанци към Интеграционния център при ДАБ; закупуване на компютърни конфигурации за компютърния клуб в ИЦ и компютърно обучение на бежанци;

 • Програма за 3-дневни езикови практики в български национални културно-исторически обекти за запознаване с българския национален бит, традиции и култура;

 • Провеждане на 5-дневен пленер за млади таланти – за деца и младежи, обучавани в художественото ателие на Интеграционния център на ДАБ;

 • Провеждане на 10 дневен летен лагер за деца-бежанци и -търсещи убежище с интензивно изучаване на български език. Трябва да се осигури съфинансиране за настаняване, храна и анимация.


Обосновка на дейността: Курсовете по български език, които ДАБ организира, не поемат деца, семействата пристигат по различно време на годината, което се оказва сериозна пречка за записване в училище през учебната година. Летният лагер с усилено изучаване на български език (4 часа на ден за 10 дни) мотивира и подготвя децата за записване в българско училище. В лагера участват деца на бежанци, които живеят в България отдавна и посещават редовно училище, деца на новопристигнали бежанци, както и търсещи закрила. Общуването между децата, интензивното използване на българския език е мощен стимул за посещаване на българско училище. Чл.1 от Вътрешните правила за прилагане на НПИБ определя условията и реда за участие единствено на новопризнати бежанци в НПИБ. По този начин от достъп до образование са изключени търсещите убежище и пребиваващите в България преди приемане на НПИБ. С промяната на чл.26 от ЗУБ, Наредба №3/27.07.2000г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на Република България
(ДВ,бр.74/2000г.) на практика не е действаща; следователно, допълнителното обучение на децата-бежанци понастоящем не е предвидено по закон и следва да се предложи за съфинансиране по ЕБФ. • Разработване на наваксващи програми за допълнително обучение на децата-бежанци в българското училище: компенсаторен пакет от услуги за равен достъп на децата-бежанци до задължително образование; осигуряване на еднократна финансова помощ на родители с деца-бежанци, които са ученици в българските училища, за подготовка за учебната година;

 • Издаване и разпространение на кратък справочник с факти и съвети за новопризнати бежанци на български, английски, арабски, кюрдски и фарси. Издаването и разпространението на такъв справочник за факти и съвети ще улесни адаптацията и интеграцията на новопризнатите бежанци в България;

 • Обучение по български език за търсещите закрила с цел формиране на начални езикови познания по български език, което да подпомогне тяхната първоначална адаптация в България и да постави основа за развитие на езикови умения за комуникация. Тези умения, от една страна, улесняват адаптацията и провеждането на производствата по предоставяне на статут, а, от друга страна, служат като основа за езиковите курсове на следващите нива в етапа на интеграция на получилите статут.А3. Въвеждане на изградения през ГП 2009 по ЕБФ механизъм за социална медиация2 във фазата на първоначалната адаптация на търсещите закрила.


 • Действията ще се изразят в реалното въвличане на медиаторите от бежанската общност, обучени по ГП2009 в рамките на дейност Г3, действие Г, дейност 3.1.4 „Интеграция и работа с уязвими групи”, в подкрепа на търсещите закрила чрез предоставяне на консултации и съдействие за реализацията на права и изпълнение на задълженията им, като опосредяват и улесняват комуникацията между търсещите закрила и държавните органи. Консултациите и съдействието ще се осъществяват на принципа на мобилността и по местонахождението на търсещите закрила в РПЦ и ТЦ на ДАБ, както и на други места, където възниква необходимост от комуникация с държавни органи и институции, както и с неправителствени организации за реализация на права и процедури. Целта е улесняване на първоначалната адаптация чрез информиране и посредничество в полза на търсещите закрила, както и ориентиране за ситуацията в България като приемаща държава, информация за контакт с институции и организации, предоставящи подкрепящи услуги. Освен това ще се провеждат консултации, както и индивидуална и групова супервизия за самите медиатори от специалисти/експерти в сферата на производството за предоставяне на статут, правата, здравеопазването, образованието и социалните дейности с оглед контрол на качеството и ефективността на предоставяната медиация.

Въвеждането в действие на механизма за социална медиация чрез посредничеството на медиатори-представители на бежанската общност, изграден по ГП2009 в рамките на дейност Г3, действие Г, дейност 3.1.4 „Интеграция и работа с уязвими”, е с доказана необходимост за търсещите закрила още от етапа на първоначалната им адаптация. Получаването на подкрепа на място в РПЦ и ТЦ ще спомогне за това търсещите закрила да повишат своята информираност от подаването на молба за убежище до получаването на статут или отказ. Медиаторите, от една страна, като представители също на бежанската общност, ще изградят лесно атмосфера на доверие в комуникацията си с търсещите закрила поради факта, че са част от тях, били са в същата ситуация, справили са се с всички трудности и са се установили трайно в България. От друга страна, владеенето на езика на търсещите закрила ще допринесе за преодоляване на езиковата бариера и ще улеснява комуникацията на търсещите закрила с различните институции, лекари и т.н. Медиаторите ще предоставят първоначална информация за ситуацията в страната и според специфичните нужди на търсещите закрила ще ги насочват към подходящите организации и институции (правна помощ, социално подпомагане, здравни и образователни услуги, държавни институции, неправителствени организации и др.), като по този начин ще способстват за първоначалната им адаптация.А4. Подобряване на условията за регистрация и настаняване в РПЦ-София и териториалните поделения на ДАБ при МС, включително и ремонт на помещенията за прием.

А5. Провеждане на медийна кампания с цел подобряване на информираността на българското общество за сътрудничеството на ДАБ при МС.
Като цяло българското общество не е запознато с проблемите на бежанците и търсещите закрила, което се дължи на липса на информация и достъп до нея за широката публика. Действието е насочено към повишаване информиранността и разпространение на такава информация посредством различни медийни похвати, които да представят работата ДАБ при МС като отговорен орган по ЕБФ.
Дейността цели също да намали вероятното негативно отношение към чужденците като ги представи в светлината на ежедневните проблеми, с които се сблъскват и работата по решаването им от ДАБ при МС.
Дейността е част от Приоритет 1 от Многогодишната програма по ЕБФ, точка 3.1.5.

б) Очаквани получатели на безвъзмездните средства.
Метод на възлагането:
Дейности А1, А2, А3 и А5 ще се възлагат чрез открита покана за набиране на предложения. Потенциалните получатели на безвъзмездните средства са публични институции, НПО, културни институции и центрове, академични институции и др.
Метод на изпълнението:
Дейност А4: Според описаното в Алинея 47, Параграф 3 и 4 на Закона за убежището и бежанците, Държавната агенция за бежанците е единствения орган упълномощен да осигурява и поддържа своите териториални подразделения в частност Транзитния център в Пъстрогор, РПЦ- с. Баня, РПЦ- София и ИЦ- София. Във връзка с това, Агенцията е отговорна за поддръжката, реновирането и реконструкцията в тези подразделения. Това означава , че в случая има монопол de jure.
в) Очаквани количествени резултати и индикатори, които ще се използват.


 • Предоставени финансови ресурси на 100 търсещи закрила/годишно за алтернативно настаняване в център/жилище за период от 24 месеца;

 • Създаден информационно-културен център, оборудван с 10 компютъра в Интеграционния център за бежанци към ДАБ;

 • Проведени 2 езикови практики/година в български национални и културни обекти;

 • Най-малко един 5-дневен пленер на година с участието на млади таланти сред деца-бежанци;

 • Организиран един 10-дневен летен лагер за деца-бежанци и търсещи закрила деца: 30 деца; 4 учебни часа български език/ден и 2 учебни часа българска култура, фолклор, история и традиции;

 • Допълнителна финансова помощ за учебници и други училищни пособия за програмите за наваксване на учебния материал, предоставени на 10 деца като компенсаторен пакет за подготовка за учебната година (50 учебни часа/дете);

 • Разработен справочник (на български, английски, кюрдски и фарси) с практически съвети за бежанците за интеграцията им в българското общество. Справочникът е предназначен за социална и културна ориентация в българското общество на чужденци, които търсят закрила или са със статут на бежанец в България.

 • Осигурени финансови ресурси за период от 12 месеца на 10 медиатори за 3 184 посредничества на 796 търсещи закрила в периода на първоначална адаптация (общо 42 570,08 евро) Бройките са изчислени на базата на средния брой молби, подадени през последните 3 години3;

 • Осъществени посредничества при комуникацията на търсещите закрила с държавните органи, институции и неправителствени организации от самото начало на производството за предоставяне на статут за улесняване на първоначалната им адаптация в България при паралелна супервизия на медиаторската работа и консултиране на медиаторите от експерти/специалисти в хода на изпълнение на медиацията с елемент „обучение на обучители”.

 • Дооборудване на жилищни помещения за настаняване на търсещи закрила, помещения за столова и помещение за обучение по български език с мебели и оборудване за 90 помещения в РПЦ- София и 35 помещения в РПЦ- Баня

 • Изготвяне на филм за дейността на ДАБ при МС на български и английски език, организиране на пресконференция, публикуване на информационни материали за дейността на ДАБ, организиране на работни срещи с НПО и други заинтересовани страни.

г) Видимост на финансирането от ЕО.

Отговорният орган ще използва логото на ЕС и ще популяризира съфинансирането чрез разпространяване на информацията от участващите институции сред потенциални кандидати чрез интернет страниците на тези институции, както и чрез разпространяването на информация с писма. На всички покани за проектни предложения, насоки, формуляри за кандидатстване и писма до кандидатите и други административни документи ще бъде поставено логото на ЕС. В договора за възлагане, подписан от получателите във връзка със съфинансирането, са посочени изрично изискванията за публичност и видимост на съфинансирането от ЕБФ.д) Допълняемост със сходни действия, финансирани от други инструменти на ЕО, ако е подходящо.

Преди разпределянето на средствата Отговорният орган за ЕБФ ще проведе консултации със съответните национални органи, за да се увери, че кандидатите не получават средства за същия проект или същата цел; да гарантира, че инициативите се координират по начин, който позволява да се постигне оптимален цялостен ефект за развитието на съответните целеви области в резултат от приоритизирането на различните средства.


е) Финансова информация.

Моля, вижте таблицата с финансовите данни в края на документа.   1. Действие Б: Провеждане на производството по Регламента Дъблин II.

От 1 януари 2007 г. България прилага Регламент 343/2003/EО4 и изпълнява стриктно задълженията си по него. За периода 1 януари 2008 г. – 1 октомври 2009 г. са прехвърлени 66 лица в страната и 53 – в други държави членки.

а) Цел и обхват на действието.

Б1. Осигуряване на временно жилище или настаняване за кандидати, които са върнати обратно в България по Дъблинския регламент.

Осигуряване на места за временно настаняване на лица и представители на уязвими групи, които при прилагането на Дъблинския регламент биват трансферирани към Република България независимо, че вече са получили статут в страната ни. В подобни случаи семейства с малки деца са оставали на Аерогара-София без никакви финансови средства и място за временен подслон. Жилищното настаняване ще се осигурява за целия период до постановяване на окончателното решение по Дъблинския регламент.Б2. Разработване на програма за съпровождане на търсещи закрила от уязвими групи в случаите на изходящи трансфери. Организиране на обучение на служители от ДАБ-МС, Главна дирекция “Гранична полиция”-МВР, Дирекция “Миграция”-МВР и Дирекция “Консулски отношения”-МВнР относно:

 1. Режима на пътуване, пребиваване и връщане на лицата, получили международна закрила в държавите членки на ЕС, и разграничаването им от общите правила за чужденците. Обучението се води от външни лектори.

 2. Организиране на входящи и изходящи трансфери при прилагане на Дъблинския регламент. Разграничаване между изпълнението на принудителна административна мярка “Принудително отвеждане до границата на Република България” и изходящите трансфери по Дъблинския регламент.

б) Очаквани получатели на безвъзмездните средства.

Метод на възлагането: Б1 и Б2

Дейности Б1 и Б2 ще се договарят посредством покана за предложения.в) Очаквани количествени резултати и индикатори, които ще се използват.

 • Осигурено алтернативно жилищно настаняване за период от 3 месеца на базата на 60 прехвърляния/година;

 • Предоставено съпровождане на лица по време на прехвърлянето им в други държави членки на ЕС;

 • Организирани 3 тридневни обучения/година за 30 човека, служители на: ДАБ-МС, Главна дирекция “Гранична полиция”-МВР, Дирекция “Миграция”-МВР и Дирекция “Консулски отношения”-МВнР.

г) Видимост на финансирането от ЕО.

Отговорният орган ще използва логото на ЕС и ще популяризира съфинансирането чрез разпространяване на информацията от участващите институции сред потенциални кандидати чрез интернет страниците на тези институции, както и чрез разпространяването на информация с писма. На всички покани за проектни предложения, насоки, формуляри за кандидатстване и писма до кандидатите и други административни документи ще бъде поставено логото на ЕС. В договора за възлагане, подписан от получателите във връзка със съфинансирането, са посочени изрично изискванията за публичност и видимост на съфинансирането от ЕБФ.д) Допълняемост със сходни действия, финансирани от други инструменти на ЕО, ако е подходящо.

Преди разпределянето на средствата Отговорният орган за ЕБФ ще проведе консултации със съответните национални органи, за да се увери, че кандидатите не получават средства за същия проект или същата цел; да гарантира, че инициативите се координират по начин, който позволява да се постигне оптимален цялостен ефект за развитието на съответните целеви области в резултат от приоритизирането на различните средства.е) Финансова информация.
Не се предвижда финансиране.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница