Програма за благополучиестраница2/15
Дата21.07.2016
Размер2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ГЛАВА ПЪРВА

ВАЖНОСТТА НА ЕНЕРГИЯТА

Разбирането на енергията и нейното значение за нас е жизненоважно за лечението, с което се зани­маваме в настоящата книга. Вероятно поназнайвате не­що за енергията във всекидневния живот. Повечето от нас са наясно (от множеството диетоложки книги и статиите в списанията), че ние приемаме енергия под формата на калории и я изразходваме, като живеем, дишаме, спорту­ваме. Може да сте се натъквали на опростената концеп­ция за жизнената енергия чи чрез фън шуей или акупунк-турата. И все пак за нашите цели имаме нужда от много по-сериозно разбиране на енергията.

Айнщайн описва материята като форма на енергия. Всичко е съставено от молекули, а молекулите се състоят от атоми, които са в непрекъснато състояние на движе­ние. Това движение създава енергия. Следователно всич­ко - човек, куче, дърво, маса, камък - създава енергия. Всичко в нашия свят трепти от енергия.

Така че, щом дори статичните предмети създават енер­гия, представете си каква енергия произвеждат живите същества. Помислете си каква енергия създаваме ние, хо­рата. Енергията е началото и краят на живота, ключът към съществуванието. Представете си за момент, че тя­лото ви е такси. Ако искате то да ви отведе някъде, за да направи или постигне нещо, трябва да кажете на шофьора къде да отиде. Сега си представете, че шофьорът е ваша­та енергия. Ако говорите на автомобила, няма да стигне­те никъде; трябва да се обърнете директно към шофьора.

Затова причината да не успяваме да постигнем здраве или удовлетворение в живота си (или и двете!) е, че огром­ното мнозинство от нас не се обръща към правилната част от същността си. Просто не сме разбрали кой е шефът!

Може да ви е трудно да приемете идеята за себе си като за енергийно същество и вече да сте озадачени и да си мислите, че определено никога не сте усещали енер­гийното си поле. Не сте единствени. Повечето от нас прос­то не разполагат с необходимите инструменти, за да забе­лежат енергийното си поле. Не са ни учили да го усещаме и разбираме. Нашата култура е силно материалистическа - тя забелязва физическото и почти нищо друго - опреде­лено не и енергията. Просто не така живеем живота си. Програмирани сме да не разбираме и силата на програ-мираността е много по-голяма, отколкото мнозина си да­ват сметка. Нека ви дам пример, за да изясня нещата. Представете си следния експеримент - доста е неприятен, но илюстрира идеята съвсем ясно.

Две котки още от раждането си били поставени в сре­да, където виждали единствено вертикални линии. Кога­то ги пуснали в нормална среда, те били физически нес­пособни да разпознават хоризонталните линии и посто­янно се блъскали в хоризонталните предмети.

Също като тези котки е възможно в реалността, коя­то понастоящем разпознаваме, да липсват хоризонтални линии. Може да изпускаме половината от картината и пос­тоянно да се изненадваме, докато ближем раните си след поредния сблъсък с болест или злополука.

Така че не се притеснявайте, ако всичко това е ново за вас. Не се притеснявайте също, ако сте си давали смет­ка за енергията, но просто не сте били в състояние да раз­берете къде е или как ви въздейства. В тази книга ще ви покажа как, стъпка по стъпка, да откриете енергията и да работите с нея. Ако се научите да достигате собствената си енергия и да комуникирате с нея, с тази на другите хо­ра и на заобикалящия ви свят, ще започнете да си възвръ­щате контрола над живота си. Поемате юздите на собст­вената си съдба, вместо да бъдете запокитвани насам и натам.

Някои от идеите ми може да ви се сторят невероятни, дори абсурдни. Но аз ви моля да ги изпробвате, както бихте постъпили с нова шапка. Нищо чудно да установите, че точно това е шапката, която търсите цял живот! Всички сме чували за децата на джунглата, истинските Маугли и Тарзан. Учените са установили, че ако дете прекара пър­вите осем до десет години от живота си с определено жи­вотно, то ще имитира всички поведенчески модели на да­деното животно. Всички ние сме продукт на своето об­щество и се държим в съгласие с неговите правила. Възп­риемаме илюзиите му и вярваме, че определени неща са жизненоважни за съществуването ни. Но не бива да се задоволяваме просто да живуркаме като двукраки същес­тва и да позволяваме енергията ни или душата ни да гние. Способни сме на много по-пълноценно съществувание.

Готова съм да се обзаложа, че познавате собствената си интуиция и сте усещали енергията в действие. Нали ви се е случвало да реагирате по определен начин на нещо и сте го отдавали на шесто чувство? Нали сте се натъквали на хора, които са ви изцеждали или пък са ви въодушевя­вали? Какво имаме предвид, когато казваме „между нас имаше химия"? Какво става, когато влизаме в някоя стая и казваме: „Атмосферата беше толкова тежка, че може­ше с нож да я разрежеш"? Точно за тази енергия говоря. Нея трябва да опознаете: първо - да я различавате, и пос­ле - да я овладеете.

Защо е толкова важно? Първостепенната предпостав­ка за добро здраве е здравословната енергия. Ако енерги­ята ви е здравословна, тя ще създаде не само здраво тяло, но и здрав живот. Ще знаете кой сте и какво сте, какво искате от живота и какъв е начинът да го получите. Всич­ки ние сме уникални и нищо чудно вашият начин да е различен от този на другите.


Ортодоксалният подход

Ортодоксалната медицина е наука за болестта и за ле­чението на болестта. Тя не е свързана с благополучието и здравето. Ако говорите на лекаря си за болестта, той ще ви каже всичко за нея и ще ви посочи начините за лечени­ето й. Но ако попитате за здравето си и как да го поддър­жате, най-вероятно няма да получите много напътствия. Ортодоксалната медицина лекува с таблетки, инжекции и операции, като обикновено третира симптомите и ряд­ко - причините. Ортодоксалната медицина не подхожда към пациентите индивидуално: пациентът почти се изгуб­ва в диагнозата - вие вече не сте „Сюзан Джоунс" или който и да било, а се превръщате в „мигрена" или „случай на ревматизъм". При холистичната медицина подходът е различен и се изхожда от разбирането, че нашата личност и индивидуалност трябва да бъдат поставена на първо мяс­то, а състоянието ни - на второ. Холистичната медицина помага на болните да не се дефинират чрез болестта си и това е съществена част от възстановяването. От друга стра­на, арената на ортодоксалната медицина е тази на физичес­кото тяло и само на физическото тяло. Ако се научите да работите с енергията, често ще можете да спрете болестта на енергийно равнище, преди тя да се е проявила на физи­ческо равнище. Ще можете да предотвратявате болестта и неразположенията.

Несъмнено ортодоксалната медицина помага на мно­го хора. Но понякога липсват болестни симптоми. Това не означава задължително, че сте здрави. Свикваме да се чувстваме просто „добре" и не си даваме сметка, че мо­жем да се чувстваме много по-добре. Недейте просто да оцелявате: научете се да живеете пълноценно. Аз вярвам, че всички ние до голяма степен можем да бъдем свои соб­ствени лечители. Не ме разбирайте погрешно - не съм про­тив лекарите ни най-малко и в никакъв случай няма да ви посъветвам да изоставите доктора си. Много съм далеч от това. Всъщност често изпращам пациентите си при ле­кари, специалисти и консултанти, за да работим в екип.
И накрая...

Да се захванем за работа. Смятам, че най-лесният на­чин да разберем принципите на енергията, която зарежда с гориво живота ни и самите нас, е да приемем и адапти­раме някои от постулатите на източната философия. Тя заявява, че човекът се състои от физическо тяло и седем фини (или неуловими) енергийни тела. Нашето физичес­ко тяло е потопено в седемте ни фини тела точно както фетусът е потопен в околоплодните води. Също като фе-туса ние се храним чрез тези седем фини тела и можем да се развиваме и растем. Напълно възможно е да сте запоз­нати с идеята за аурата - ако е така, чудесно, добро нача­ло. Но може да не знаете, че аурата не е едно духовно тяло, а съчетание от седем тела. Всяко от тези тела е раз­лично и отделно, с ясно определени функции. Тези тела са взаимосвързани и зависими едно от друго и доброто ни здравословно състояние зависи от здравето на всяко едно от тях.

Ще ги разгледаме в следващата глава.

ГЛАВА ВТОРА

МНОГОТО НИ ТЕЛА: АНАТОМИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА АУРАТА
Предполагам сте се изненадали, когато ви казах, че имате не едно, а седем тела! Като се фокусираме само върху едно от телата, ние пропускаме по-голямата част от съществуванието си. Нека променим баланса.

Първото и най-забележимо от телата ни е нашето фи­зическо тяло. Всеки курс по анатомия ви казва точно от какво е съставено то: плът, мускули, кости и така ната­тък. Лесно е да го видим, докоснем и почувстваме. Под­държа се с храна. Но никой не ни казва за сложната струк­тура на човешкото същество, за енергийните центрове и пътищата, които преминават през него. Никой не ни каз­ва за невидимите, но жизненоважни слоеве около физи­ческото тяло. Тяхното наличие е регистрирано чрез кир-лиановата фотография - високоскоростна фотография, ко­ято улавя аурата, живата енергия, която обгражда всич­ко, както е показано вдясно. Аурата е осезаема и за тре­нирания човек и точно с това работя аз, когато лекувам пациентите си. Искам добре да изясня, че не гледам аура­та, когато работя с някого.

Не се фокусирам върху виждането на аурата. По-ско­ро регистрирам честотата на нейната енергия. Отдава ми се естествено заради обучението ми от ранна възраст. Но не се безпокойте. Не е необ­ходимо да можете да „чете­те" енергийните честоти ка­то лечителите. По-късно ще ви науча как да разбирате къ­де в аурата ви има проблеми и как да лекувате тези нару­шения в нефизическите си, енергийни тела.

Повечето от нас разби­рат структурата на физичес­кото си тяло, което е много важно за грижите ни за не­го. Но обикновено сме съв­сем невежи относно аурата. Това е огромна грешка, тъй като различните пластове на аурата играят много важ­на роля за цялостното ни благополучие. За да се гри­жим правилно за себе си, трябва да си даваме сметка не само за анатомията на физическото си тяло, но и за анатомията на аурата си. Болестта на физическо­то тяло е резултат от поражение или срие в някой от пластовете на аурата.

Много е важно да проумеете това, тъй като тъкмо та­ка се осъществява привидно чудотворното въздействие на лечението. Ако лекар или лечител успее да махне болест­та от аурата, тя ще изчезне и от физическото тяло.

Ако работите само с физическото тяло, а коренът на проблема е в енергията ви, излекуването ще бъде само временно. Здрав човек е онзи, който има както здраво фи­зическо тяло, така и здрава аура.

Ако дори един от пластовете на аурата е увреден, увреждането може да се прояви на различни равнища. Например, ако сте болни на физическо равнище, това често ще се отрази на енергийните вибрации и обратно. Затова здравата, неувредена аура е жизненоважна за здравето.

Нашата аура не съществува независимо от природа­та: тя възниква при сблъсъка на две енергийни полета. Едното енергийно поле върви нагоре от земята, а другото слиза надолу към нас от вселената. Тези противополож­ни магнитни сили, канализирани от физическото ни тяло, създават аурата.

Нашата аура има специфична структура и е съставена от седем пласта. Представете си известната руска матрьошка: аурата е като нея. физическото ни тяло е най-малката кукла, около нея са пластовете на аурата, като всеки е по-голям от предишния. Но, за разлика от кукла­та, всяко тяло пресича другите.

Ще започнем, разглеждайки подробно първите три те­ла, онези, най-близо до физическото ни тяло. Тези тела ще се опитаме да излекуваме и балансираме чрез моята програма.


Етеричното тяло

Етеричното тяло е точно копие на физическото тяло. То се просмуква във физическото ви тяло и следва конту­рите му, но е по-голямо и стига 3-5 см извън него. То е съставено от безцветната летлива течност етер.

Етеричното тяло действа като връзка между физичес­кия свят и по-чувствителните нефизически видове мате­рия. Това е енергията, улавяна от кирлиановата фотогра­фия и идентифицирана още през 50-те години. Ако поста­вите живо същество в електромагнитно поле и направите снимка, тя може да улови етеричното тяло под формата на неясно оцветено очертание. Етеричните тела на хора­та са с различни цве­тове. Етеричното тяло на чувствител­ния човек е синкаво на цвят; на атлета -сивкаво. По-тъмни­те, по-тежки цвето­ве обикновено гово­рят за болест или тежки емоции.

Етеричното тя­ло е енергийната матрица на физичес­кото тяло: всеки ор­ган, всяка структура, има двойник в ете­ричното тяло. Точно на това равнище са разположени енер­гийните пътеки, известни като меридиани. Един от ос­новните принципи на акупунктурата е работата с тези енергийни потоци, меридианите. Тоест етеричното тяло е енергиен близнак на физическото ви тяло - затова то е такъв надежден индикатор за физическото ви здраве. Всички промени във физическото ви тяло се отразяват в етеричното ви тяло - и обратното.

От стотици години в Русия има практика след смърт­та на някого близките му да се събират не само след пог­ребението, но също и на деветия ден от смъртта му. На това събиране близките обикновено си припомнят хуба­ви неща за покойника, прославят живота и дават на душа­та на починалия енергия да се оттегли. Интересно е, че съвременните руски експерименти, фотографирали мър­тво тяло с помощта на кирлиановата фотография, пот­върждават, че нашият етеричен близнак се разпръсва на деветия ден след смъртта.

Астралното тяло: тялото на емоциите

Това второ тяло се простира на 5-10 см отвъд физи­ческото тяло и има ясно очертани граници, дублиращи физическото тяло. Но отвътре то е в постоянно движе­ние. Можете да си представяте астралното тяло като „ла­ва-лампа"* с различни снопове материя, които влизат и излизат един от друг - ту се съединяват, ту се разделят. При емоционално здравия човек този поток е безусилен и лек. Но при взрив от негативни емоции или агресия енер­гията на това равнище ще се задръсти.

Цветът на тази енергия също се променя. Ако сте здра­ви, той трябва да е светъл. Ако не сте, цветовете ще са кафеникаво сиви и тъмни. Когато ви е трудно да се осво­бодите от негативните си емоции, енергията ви ще зас­тои, ще се задръсти и ще ви запуши - накрая това ще се превърне в постоянно състояние. Внимавайте: негатив­ните емоции могат лесно да се превърнат в навици! Емо­ции като завистта, агресията, отчаянието, гнева, негоду­ванието и нехармоничните връзки със заобикалящите ви и със самите вас могат да спомогнат за стагнация, зад­ръствания и блокажи в тази емоционална енергия. Сами­те блокажи на свой ред също оказват негативно въздейс­твие върху здравето ни. Използваме изрази като „болен съм от безпокойство", „полудял съм от гняв", „вгорчи ми се животът". Внимавайте, тъй като това не са просто фи­гуративни изрази.

Защо някои хора ни привличат, а други - не? Тъкмо астралното тяло на човека ни привлича или ни отблъск­ва. Колкото по-балансирани сме и колкото по-добре се научим да разбираме емоциите си и онова, което предиз­виква стагнация в енергията на това равнище, толкова по-прецизна ще бъде интуицията ни.
Мисловното тяло

Това е третият пласт на аурата - тялото на мисълта, знанието и опита. То е силно развито при онези, които редовно използват интелекта си, и е по-малко развито при онези, които не го правят. Мисловното тяло се простира на 10-20 см отвъд физическото тяло и също дублира кон­турите му. То е с много ярък жълт цвят и върви от върха на главата надолу. Когато човек се занимава с усилена умствена дейност, енергията на това ниво се разширява и цветът й става по-ярък. Казваме, че умните хора са ярки личности. В мисловното тяло също има снопове енергия, които могат да застоят. Непредубеденият ум позволява на енергията да протича свободно и е възприемчив за но­ви мисли и идеи. Затвореният и негативно настроен ум пречи на енергията да протича свободно и води до стагна­ция. Енергията на нашите мисли, идеи и спомени създава това тяло.

Някои спомени имат много силна връзка с емоцио­налната ви енергия (на астрал но равнище). Например, ако са ви малтретирали като дете, спомените за насилника ще имат много силна емоционална окраска. И обратно, споменът за незначително събитие в живота ви ще загуби емоционалната си окраска доста бързо. Той пак може да ви въздейства на мисловно равнище, но няма да има съ­щото въздействие като спомен, който съчетава астрална-та и мисловната ви енергия. В съчетание с негативна эст­радна енергия, мисловната енергия може да бъде теч за цялостната ви енергия в продължение на години и да въз­действа върху физическото ви благополучие.

Бих искала да си давате сметка, че всяко ваше пре­живяване оставя отпечатък върху енергийната ви пъте­ка. Вашето отношение към събитията и способността ви да се отърсвате от лоши преживявания показва принцип­ното здраве и благополучието на мисловната ви енер­гия. Всички ние преминаваме през различни, понякога трудни, изтощителни или неприятни преживявания в жи­вота, но не бива да им позволяваме да оставят мръсни отпечатъци в мисловната ни енергия. Тук е важно отно­шението ни.

Мисловното тяло и двете, които вече разгледахме (етеричното и астралното), се раждат заедно с вас и уми­рат заедно с вас. Останалите четири енергийни тела са по-езотерични и няма да работим с тях директно по вре­ме на курса в настоящата книга. Но тъй като вероятно сте любопитни да научите кои са те, ще обясня по не­щичко за тях.
Кармичното тяло

Това е безсмъртното тяло - онова, за което се смята, че преминава от един живот в друг. То обхваща енергия­та, която получавате за всички действия, които предпри­емате или просто предлагате да предприемете. Повече­то хора са чували концепцията за кармата - че нищо не е безнаказано, че каквото даваш, това получаваш. Карма­та лежи в основата на индийската философия за прераж­дането.

Медиумите твърдят, че виждат това тяло като облак, който се простира на 20-30 см отвъд физическото тяло. То е с цвета на розов кварц. Поради позицията си - толко­ва близо до астралното и мисловното тяло - то оказва мно­го силно въздействие върху системата ни от вярвания, мис­лите, емоциите и дори действията ни. Това тяло не умира заедно с нас: то напуска физическото тяло и се преражда в друго. Очевидно тази идея е спорна и отворена за диску­сии. Аз я намирам за полезна и виждам плодовете й в ра­ботата си. Ако ви е трудно да я приемете, засега просто останете непредубедени.

Интуитивното тяло

То е като вместилище на всички предишни тела и оп­ределя формата отвън навътре. Прилича на тъмносин овал, достигащ на 50-60 см отвъд физическото тяло. Прос­транството вътре в овала определя цветовете на остана­лите тела. На това равнище аурата става много по-абст­рактна. Смята се, че това равнище е основата на уникал­ността ни и на вътрешната ни идентичност. Това е и рав­нището, на което можем да творим чрез думите и мисли­те си.
Божественото тяло

То прилича на нарисувано от дете слънце и от пери­ферията му се излъчва топлина. Високо духовните хора, както и опитните в медитацията достигат енергията на това равнище и изживяват екстаз. Прилича на топлина или пламък. Ореолите по иконите на светците и изобра­женията на Христос и ангелите изобразяват тази енер­гия. Това е равнището на безусловната любов - емоциите ни, пренесени на духовно равнище.


Кетерово тяло*

* Кетер или „Корона", според Кабала сфера на безкрайната свет­лина. Човекът може да я види само с очите на божествената си душа. - Бел. прев.

Някои медиуми го наричат душа или каузално тяло. Това е външната „кожа" на аурата, която обхваща всички останали пластове в себе си. Има предпазен слой от око­ло 1-2 см. Въпреки че е най-финият от всичките пластове на аурата ни, той е и най-силният и най-устойчивият. Тряб­ва да бъде плътен, устойчив и еластичен, за да се разтегля, но не и да се къса. Той не позволява аурата да бъде замърсена от външни сили и въздействия и има връзка с по-висша сила. Ако използваме компютърна метафора, това е хард-драйвът на живота ни. Това е нашата духовна основа, чрез нея се сливаме и ставаме едно с духа.

ГЛАВА ТРЕТА

ЧАКРИТЕ И МЕРИДИАНИТЕ: ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ И ПЪТИЩА НА АУРАТА
Продължаваме нататък и този път ще разгледа­ме по-внимателно нашата аура и начина, по който тя действа. Знам, че теорията стана твърде мно­го, но наистина е важно. Ако искате да поемете конт­рола над здравето и благополучието си, важно е да раз­берете собствената си енергийна система. Възприеме­те тази част от книгата като ръководство за колата или компютъра ви.

В човешката аура има области, които служат като енергийни депа. Тези области складират нашата енергия и я предават към органите. На санскрит те са известни като чакри и тъй като този термин вече е доста известен, ще го използвам в цялата книга. Важно е обаче да отбеле­жим, че концепцията за енергийните центрове не същест­вува единствено в индийската философия. В превод санс-критската дума чакра означава колело и медиумите виж­дат чакрите точно като колела или, според мен, по-скоро като торнада.

Както вече обясних, нашата аура е резултат от взаи­модействието на две силови полета - космическото (вър­вящо надолу) и земното (издигащо се нагоре). Преминавайки през телата ни, тези сили се пресичат и чакрите се намират тъкмо в основните им пресечни точки.
Чакрите

Предназначението на чакрите е да трансформират енергията, която получават от тези две сили и от външна­та среда (храна, отношения и прочие), в енергия, годна за .използване от тялото. Всяка чакра в нашата аура е тясно свързана с физическото тяло и ръководи определени фи­зиологични процеси. Ето защо при увреждане на някоя от чакрите мигновено може да се установи неразположение в свързан с нея орган.

Нашето здраве зависи от правилното функциони­ране на чакрите ни. Когато чакрата работи добре, тя прилича на миниатюрно светещо торнадо. Ако чак­рата е увредена, тя губи блясък и повяхва. Всеки чо­век има седем основни чакри, разположени на опре­делени места по протежение на гръбначния стълб. Не забравяйте, че те съществуват на невидимо с просто око равнище - досега при никоя дисекция не е откри­та чакра!

При въртенето си по посока на часовниковата стрел­ка всички тези подобни на торнада енергийни спирали ни влияят чрез етеричното, астралното, емоционалното и мисловното тяло. Всяка чакра поражда вибрация, чиято честота е свързана с даден цвят и звук. Сега бих искала да обясня малко повече за това какво всъщност представля­ва цветът.

Цветът въздейства върху телата ни по много спе­цифичен начин. Цветът е проявление на важната жизнена сила на светлината - силата, която ни под­държа. Възприеманото от нас като определен цвят всъщност е дължина на вълните на активно движе­ща се енергия. Всяка дължина на вълните има уни­кален вид и характеристики, които ни въздействат по специфичен начин. Заобикалящите ни цветове са в постоянно взаимодействие с телата ни, чувствата и емоциите ни.

Цветовете ни въздействат на вибрационно равнище също като музиката, а струва ми се, спокойно мога да кажа, че всички си даваме сметка за различното въз­действие на всеки вид музика. Да речем, че сте във фит-нес-залата. Едва се влачите на пътеката, когато от уред­бата зазвучава пулсиращ рок - изведнъж набирате ско­рост и енергия и успявате да изминете още една миля. Същото важи за цветовете. Всяка чакра в тялото прив­лича енергията на определен лъч или цвят. Ако някоя чакра е с понижена енергия, налице е недостиг на съот­ветния цвят; когато е свръхенергизирана, цветът е в по­вече - твърде много червено в аурата например ще до­веде до прекомерен гняв или ще затрудни интегриране­то на позитивните аспекти на този цвят. Когато стиг­нем до програмите за детоксикация, ще ви дам енер­гийни упражнения за балансиране на цветовете в чак­рите - и следователно в тялото.


Коренна чакра (муладхара): центърът на опашната кост

Това е най-долната чакра, разположена в основата на гръбнака, между ануса и гениталиите. Някои древ­ни източници определят местоположението й при же­ните върху задната стена на матката, а при мъжете - в простатата. Тази чакра се смята за наша сърцевина, основен център и жизненоважна за оцеляването ни. Функцията й е да ни осигурява енергия и стабилност в живота.


Коронна чакра

Чакра на третото око

Гърлена

Сърдечна чакраЧакра на слънчевия възел

Сакрална чакра

Коренна чакра
Ако животът ни не върви добре, ако благополучието ни е застрашено, тази чакра се активизи ра. Тя е и един от основните резервоари на енергия. На физическо равнище е свързана с възпро-изводствените органи, ануса и краката. При дисбаланс в та-зи чакра вероятноще страдаме от оплаквания като хемороиди, възпаление на простатата и яйч­ниците и циркула­ционни проблеми в краката. Тази първа чакра подхранва физиологичната ни способност да оцеляваме, да бъдем уверени и стабилни - всички неща, необходими за „заземеността" ни. Тя е директен канал за поетата от земята енергия.

Червеникава е на цвят и е представлявана от музи­калната нота „До" (С) - нисък басов заземяващ звук.Сакрална чакра (свадхистхана)

Тя е разположена в средата на долната част на коре­ма, между лонната област и пъпа. Според древната фило­софия ръководи вътрешната виталност. функцията на тази чакра е да абсорбира и складира жизнената енергия (из­вестна като ки или прана) от храната. Тя е свързана със сексуалната ни функция и творческия ни потенциал. В Ин­дия казват, че пробуждането на тази чакра ни дарява здра­ве и дълголетие. Тя е и важен център за защитната систе­ма на тялото. Бойните изкуства отделят голямо внима­ние на тази чакра. Тя е източникът на енергията, необхо­дима за чупенето на дърво с гола ръка например. Енерги­ята на този център контролира надбъбречните ни жлези, бъбреците и пикочния мехур и е свързана с яйчниците при жените.

При дисбаланс в тази чакра може да страдате от им­потентност, фригидност и хиперсексуалност, болести на бъбреците и пикочния мехур и безплодие. Ако тази чакра работи добре, тя подхранва енергии като търпението и издръжливостта. Когато е небалансирана, това поражда безпокойство, отчаяние и страх. Тя е центърът на собст­веническото чувство, на привързаността и дистанцира-ността, на контрола над нещата. Ако искате да овладеете себе си, трябва да се научите да контролирате тази чакра. Тя също така е свързана с раждането, все едно дали на дете или на идея, както и с поезията и с някои други твор­чески дейности. За секса и творчеството използваме енер­гия от тази чакра.

Цветът на тази чакра е оранжев, музикалната нота е „Ре" (D).


Чакра на слънчевия възел (манипура)

Тази чакра е разположена в областта на слънчевия възел над пъпа, но под ребрата. Тя отговаря за виталност-та ни. Това е една от най-важните чакри, тъй като ръко­води видимата ни енергия, способността ни да действаме енергично и да си вършим работата. Чрез нея се свързва­ме с външния свят и когато сме неуверени, интуитивно кръстосваме ръце, за да предпазим тази чакра. В минало­то хората са вярвали, че пробуждането на тази чакра ще ни осигури свръхестествени сили и способността да из­държаме на изключителна горещина и студ.

Когато тази чакра е балансирана, човекът е изпъл­нен с енергия. Тя подхранва черния дроб, далака и хра­носмилателната система. Дисбалансът може да доведе до язви, камъни в жлъчката и лошо храносмилане. От­говаря за характеристики като решителността, незави­симата мисъл и действие, личната енергия, силата на во­лята и ярката индивидуалност. Когато е небалансирана, това води до раздразнителност, неувереност, алчност и чувство за вина.

Цветът на тази чакра е жълт, а музикалната нота е „Ми" (Е).


Сърдечна чакра (анахата)

Тя е разположена в центъра на гърдите, на равно раз­стояние от зърната на млечните жлези. Това е емоцио­налният и духовен център на тялото. Тази чакра използ­вате за общуване с любимите си хора и тя е силно свърза­на с родителите ви. Според много култури тук живее ду­шата и всъщност, когато говорим за душата си, обикно­вено поставяме ръка върху тази чакра. Изрази като „това ми разбива сърцето" са свързани с тази чакра. В Индия и Тибет вярват, че същината на Аза, на индивидуалността, се намира в четвъртата чакра.

Затова в много религии духовната практика и меди­тацията за висша любов са свързани с тази чакра. Вярват също, че тази чакра пробужда вътрешната ни красота, пра­ви тялото ни привлекателно и активира способността ни за екстрасензорно възприятие.

Четвъртата чакра регулира и поддържа нашите био­ритми. Тя е свързана със сърцето, белите дробове и диха­телната система. Дисбалансът в нея води до сърдечни за­болявания, хипертония и респираторни заболявания. Ко­гато работи добре, поражда качества като любовта, съст­раданието, добротата и ефективността. При небаланси­рана сърдечна чакра хората стават безсърдечни, емоцио­нално затворени и пасивни. Чувстват се потиснати и не­щастни.

Цветът на тази чакра е зелен, а музикалната нота -„Фа" (F)
Гърлена чакра (вишуддха)

Петата чакра ни осигурява достъп до миналото и бъ­дещето. В древна Япония смятали, че тази чакра управля­ва сънищата на хората. Това е естетическият център. Та­зи чакра е много чувствителна на всякакви промени в емо­циите на хората, например реакцията ни на изкуството. Тя се върти, когато говорим за красота, естетика и етика. Това е центърът за оценяване на красотата. Когато гле­дате балет и се свържете с красотата му, вие го наблюда­вате през призмата на тази чакра. Понякога, когато сте развълнувани от красотата на хубава музика, да речем, усещате как в тялото ви се разливат топлина и радост и сякаш нещо ви хваща за гърлото. Нервната кашлица пре­ди важна презентация е нашият опит да активираме тази чакра и да освободим енергията в тази област. Хората с доминираща пета чакра обикновено са творци, работят творчески професии или придават голямо значение на кра­сотата на живота, душата и духа.

Също така тази чакра е центърът на вербалната изя­ва и на общуването с външния свят. Органите, свързани с тази чакра, са щитовидната жлеза, прешленът на врата, долната челюст и трахеята. Заболяването на гърлената чакра води до възпаление на гърлото, болести на щито­видната жлеза, склонност към настинки и грип и диском­форт във врата. Когато тази чакра функционира нормал­но, общуването и изявата вървят плавно, творческият ви потенциал нараства, както и вдъхновението ви. При дис­баланс сме склонни към маниакални идеи или поведения, ставаме твърде привързани към установени поведенчес­ки модели и сме далеч по-малко експресивни. Това е и чакрата на чувството за вина.

Тази чакра е светлосиня на цвят, а музикалната й но­та е „Сол" (G).


Чакра на третото око (аджна)

Тя се намира в средата на челото ви, в точката точно между веждите. Тази точка често е известна като „трето око".

В Китац смятат шестата чакра за център на мъдрост­та и като такава - за най-важна. Това е чакрата на меди­тацията. Тя е свързана с волята и волевостта, както и с паранормалните способности. Това е чакрата на интуи­цията и стратегията. Хората със здрава и активна чакра на третото око са добри тактици. Те знаят как да намерят изход от всяко затруднение. Добрите лидери използват та­зи чакра. В древността третото око е било най-активно при магьосници, шамани и ясновидци. Всички са чували за прочутата мантра „Аум " - тази мантра е свързана с та­зи чакра.

Шестата чакра е тясно свързана с хипофизата, мозъ­ка и врата. Когато функционира нормално, тази чакра ак­тивира интелекта, психологическите способности, въоб­ражението и способността да си представиш нещата ясно и живо. При дисбаланс индивидът има затруднения с кон­центрацията, закостенял ум и може да е склонен към ши­зофрения. Неправилното функциониране води до главо­болия и нарушена връзка между съзнателния и подсъзна­телния ум.

Цветът на тази чакра е еклектриково син. Музикал­ната нота е „Ла" (А).

Коронна чакра (сахасрара)

Тази чакра се намира на самата корона на главата. Според езотеричната литература тя е над върха на глава­та ви, а не върху или в нея. Коронната чакра отговаря за връзката с висшия Аз на индивида. Ако е отворена, може­те да достигнете просветление. Разбирате, че тази чакра е активирана в онези редки прекрасни моменти, когато не усещате ограничения във времето и пространството. Спо­ред представите на много древни култури тъкмо от това място душата напуска тялото. В Тибет отстранявали ко­сата от темето на покойника, за да може душата да напус­не тялото. И днес в много религии се смята за важно гла­вата да бъде покрита, за да се предпазва онази част от човека, която общува с Бог.

Този център се активира при обсъждането на проблемите и се изключва, когато започнем да обсъж­даме тактиката. Започнете ли да мислите как да реши­те проблема, в играта влиза шестата чакра. Седмата чак­ра решава кое е важно и кое - второстепенно или по-маловажно. Тя реагира много добре на напяването на мантри.

В Индия добре развитата седма чакра се свързва с просветлението, космическата/висша любов и способност­та да приемаш енергия от вселената. Тогава се чувствате в хармония със света, защитени, едно цяло с вселената. Когато тази чакра е небалансирана, човек се чувства изо­лиран от света, умът трескаво препуска и може да се поя­ви усещането, че главата е кошер, пълен с пчели. Халю-циногенните препарати като екстази и LSD въздействат върху тази чакра и унищожават баланса, водейки до ма­нии, пристъпи на паника и психоза. Когато не работи доб­ре, това може да доведе и до високо вътречерепно наляга­не и мозъчни тумори.

Тази чакра е виолетова на цвят и съответства на му­зикалната нота „До" (В).
Нади (меридиани)

Енергията в тялото протича по канали, извест­ни като нади в аюрведическата традиция и като ме­ридиани - в китайската медицина. В работата си аку-пунктуристите и практикуващите аюрведа използ­ват тези енергийни пътища. Трите най-важни енер­гийни канала са известни като Божествените или Магическите меридиани/няди. Нека ги разгледаме накратко.
Ида е левият канал, каналът на миналото. Той тръг­ва от опашната кост, от лявата страна на гръбнака към дясната част на мозъка и пресича третото око. Енергията в този канал е свързана с женската енер­гия и носи майчински импулси. Хората, които веч­но живеят в миналото - онези, които са склонни да казват „Някога беше по-хубаво", - използват глав­но енергията от този канал. Той е силно свързан с луната и често е известен и като лунен канал. Ако този канал доминира при вас, ще сте склонни да вдишвате повече през лявата си ноздра - левият про­ход на носа ви ще е по-отворен от десния.

В Питала е десният канал, ка­налът на бъдещето. Той тръгва от пъпа, пресича тре­тото око и стига до лявата страна на мозъка. Хората, предразположени да изпол­зват енергията от този ка­нал, често говорят за бъде­щето и бягат в него. Този ка­нал се асоциира с мъжката енергия, свързва се със слънцето - това е слънче­вият канал. Ако този канал доминира при вас, ще дишате повече през дясната ноздра.


Много хора са склонни да приемат енергия предим­но от единия или от другия канал. Ако го правите, за съжаление бързо ще се отделите от реалността, от дейс­твително случващото се в настоящето. Всички познава­ме хора, които живеят в миналото и размишляват за ня­когашните времена, затънали в носталгия. Има и таки­ва, които вечно насочват енергията си към бъдещето, надявайки се на по-добро, и почти пропиляват живота си в мечти.
И Сушумна е третият канал. Той започва от слън­чевия възел и върви по права линия през тре­тото око и до коронната чакра. Това е най-ба-лансираният канал. Хората, които използват неговата енергия, живеят в настоящето, тук и сега. Те дишат равномерно, използвайки еднак­во двете ноздри. Излишно е да казваме, че то­ва е по-здравословният, по-щастливият начин на живот.
Всички тези канали могат да се замърсят. Те сил­но се влияят от енергията на емоциите, мислите и хра­ната ни.

Надявам се, че вече разбирате какви сложни, мно­гопластови (в буквалния смисъл!) създания сме ние, хората. Тази книга ще ви помогне да балансирате не само физическото си тяло, но и всички останали тела. Ще открием начини да се погрижим всичките ви чак-ри да се въртят по-здравословно, предизвиквайки в тя­лото ви прекрасно чувство за жизненост, покой и бла­гополучие. Ще се погрижим енергийните ви канали да бъдат чисти и да изпращат целебна енергия до всяка част от тялото, ума и емоциите ви. Ще работим за на­сочване на вниманието ви към настоящето, така че да престанете да зависите от миналото или да мечтаете за бъдещето.ЧАСТ ВТОРА

ТАЙНИ НА ЕНЕРГИЯТА В ДОМА
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница