Програма за целодневна организация на учебния процес 2016/2017 година Общи положенияДата28.10.2018
Размер88.5 Kb.
ТипПрограма

133 СУ “А. С. ПУШКИН”

София 1000, ул. “Цар Иван Шишман” №1, тел.: 02/ 9881131, 02/ 9878570, факс: 02/ 9878568, http://www.133sou.com


Утвърждавам:………..

/Д. Борисова/


Годишна училищна програма

за целодневна организация на учебния процес

2016/2017 година


 1. Общи положения:

  1. Нормативно основание:

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание чл. 102, ал. 1, 2 и 4 на ЗПУО; за целодневна организация на учебния процес.

Редът, условията и начинът на сформирането на ПИГ в 133 СУ „А. С. Пушкин” гр.София се осъществява съгласно Наредба за организация на дейностите в училищното образование, Раздел II Организация на формите на обучение, в сила от 1 септември 2016 г.  1. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището.

  2. В целодневната организация са обхванати ученици от І до IV клас в 8 ПИГ.

  3. Учебните занятия по задължителните учебни часове се провеждат, както следва: за

първи клас до обяд;

втори клас след обяд;

за трети и четвърти клас - преди обяд през първия учебен срок, и след обяд през втория учебен срок, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и отдих и спорт и физическа активност, както следва:

след обяд за първи клас;

преди обяд за втори клас;

след обяд за трети и четвърти клас през първия учебен срок; преди обяд за трети и четвърти клас през втория срок.

В състава на ПИГ има ученици с различна степен на усвояване на знания.


  1. Предназначение на програмата:

Училищната програма за целодневна организация на учебния ден конкретизира целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация в 133 СУ „А. С. Пушкин” гр.София през учебната 2016/2017 година; дейностите в ПИГ І – IV клас; общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава и обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за постигане на качествен образователно-възпитателен процес, както и на целите, заложени в стратегията на училището, за повишаване на резултатите от обучението и възпитанието на учениците.


 1. Цели на програмата:

2.1.Основна цел: Подпомага процесите на ефективна организация и провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от І – IV клас за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и за по- пълно удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на обхванатите ученици.
2.2.Специфични цели:

◄ Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез развитие на ученическите умения за самоподготовка и чрез откриване и насърчаване на творческите им способности и умения за общуване, при зачитане на техните интереси, съобразно индивидуалните им възможности и възрастови особености.

◄ Повишаване на началната и базовата грамотност на учениците от І – ІV клас, измерима със степента на уменията им за четене и разбиране на текст, както и за писане и създаване на текст в съответствие с нормите на съвременния български книжовен език.

◄ Поставяне основите и развиване на функционалната грамотност на учениците от I - IV клас, съобразена с индивидуалните умения на учениците да откриват, подбират, извличат, анализират и синтезират информация от различни източници и да я използват за създаване на текст в зависимост от конкретните цели и условия.

◄ Повишаване мотивацията за активно участие в образователно- възпитателния процес на всички заинтересовани страни (ученици, учители, родители) в условията на целодневната организация на учебния ден чрез:


 • създаване научебна среда, стимулираща личностното развитие на ученика и съответстваща на неговата индивидуалност и степен на развитие;

 • създаване на възможности за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности.

 • Зачитане на индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, стил на работа, темперамент, потребности и интереси.

  1. .Основни дейности на училището по организиране и провеждане на целодневна организация на работния ден:

◄ Проучване на интересите и потребностите на учениците за участие в ПИГ;

◄ Приемане от ПС и утвърждаване от директора на плана и програмата за целодневна организация на работния ден в І – IV клас;

◄ Щатно обезпечаване на ПИГ;

◄ Разработване и утвърждаване от Директора на индивидуалните програми и планове на възпитателите по групи І – IV клас;

◄ Изготвяне и утвърждаване на график (седмично разписание) по часове в ПИГ;

◄ Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в часовете и резултатите от УВР на учениците от ПИГ;

◄ Осигуряване на менторство/ настойничество на новоназначените възпитатели и възпитателите с малък професионален опит;

◄ Осигуряване на условия за обучение и повишаване на квалификацията на възпитателите и учителите в целодневната организация на институционално ниво и външни обучения;


  1. Очаквани резултати:

◄ да се формират навици за самостоятелно учене;

◄ да се повиши функционалната грамотност на учениците;

◄ да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците;

◄ да се повиши и поддържа интересът на участниците в образователния процес към целодневната организация на работния ден.
 1. Организация и ред на провеждане на целодневната организация на работния ден в 133 СУ ”А. С. Пушкин”, гр. София

  1. Режим и брой часове:

Дейностите по организиран отдих и спорт, по самоподготовка и заниманията по интереси в групите І – IV клас се организира в блок часове, както следва:

Блок „А” - обяд, отдих, спорт – 2 часа;

Блок „Б” - самоподготовка – 2 часа;

Блок „В” - занимания по интереси – 2 часа


Продължителност на занятията в ПИГ:
І – ІІ клас – 35 минути

ІІІ – ІV клас – 40 минути
  1. Седмично разписание на часовете в ПИГ:

I клас: посещават занималнята целогодищно следобед.

Учебните занятия по ЗП и ЗИП са до 12:05 часа.

Режим на заниманията в ПИГ:

12,05 – 13,30 – обяд по предварително изготвен и одобрен график; Отдих и спорт и физическа активност (по разпределение).

13,00 – 13,35 – самоподготовка (математика, БЕЛ)

13,35 – 13,50 – междучасие;

13,50 – 14,25 – дейности по интереси;

14,25 – 15,00 – голямо междучасие;

15,00 – 15,35 – самоподготовка (руски език);

15,35 – 15,50 – междучасие;

15,50 – 16,25 –отдих и спорт и физическа активност;

16,25 – 16,40 – междучасие;

16,40 – 17,05 – дейности по интереси;

17,05 – 18,00 – изпращане на учениците.

Родителите вземат децата не по-късно от 18,00 часа и не по-рано от 15,35 часа!

II клас посещават занималнята целогодишно сутрин.

Учебните занятия по ЗП започват в 13,30 часа.


Режим на заниманията в ПИГ:
8,30 – 9.05 – дейности по интереси (по разпределение);

9.05 – 9,20 - междучасие;

9,20 – 9,55 - самоподготовка (БЕЛ, математика);

9,55 – 10,30 – голямо междучасие;

10,30 – 11,05 – самоподготовка (руски език);

11,05 – 11,20 – междучасие;

11,20 – 11,55 – дейности по интереси;

11,55 – 13,00 – обяд по график; отдих и спорт и физическа активност

13,30 – изпращане на учениците в клас
III и IV клас през първия учебен срок учебните занятия по ЗП са сутрин, а заниманията в ПИГ – след обяд от 12,30 до 18,30 часа при следния режим:
12,30 – 13,30 – обяд, отдих и спорт;

13,30 – 14,10 – самоподготовка

14,10 – 14,20 – междучасие

14,20 – 15,00 – дейности по интереси

15,00 – 15,10 – междучасие

15,10 – 15,50 – самоподготовка

15,50 – 16,00 – голямо междучасие

16,00 – 16,40 – дейности по интереси

16,40 – 16,50 – междучасие

16,50 – 17,30 – отдих и спорт и физическа активност

17,30 – 18,30 – изпращане на учениците
III и IV клас втори учебен срок – посещават учебни занятия по ЗП и ЗИП след обяд, а ПИГ – сутрин при следния режим:
8,30 – 9,10 – дейности по интереси

9,10 – 9,20 – междучасие

9,20 – 10,00 – самоподготовка

10,00 – 10,30 – голямо междучасие

10,30 – 11,10 – самоподготовка

11,10 – 11,20 – междучасие

11,20 – 12,00 – дейности по интереси

12,00 – 12,10 – междучасие

12,10 – 13,15 – обяд по график; отдих и спорт и физическа активност

13,15 – изпращане на учениците в клас.
  1. Общи педагогически изисквания при провеждане на организирания отдих и спорт и физическа активност

Заниманията на учениците в часовете за отдих и спорт и физическа активност се провеждат непосредствено след последния час за първи клас целогодишно, а за трети и четвърти клас през първия учебен срок, а за втори клас целогодишно и за трети и четвърти през втория учебен срок непосредствено преди първия час по седмичното разписание на часовете по ЗП и ЗИП в училищния стол за хранене, двора на училището и помещенията за занятията на ПИГ – под ръководството на учителя на групата.


Ключови акценти:

 • възпитателно взаимодействие;

 • поведенчески потенциал;

 • разтоварване на умственото напрежение;

 • превенция при проява на агресия и намаляване на негативни прояви.

  1. Общи педагогически изисквания при провеждане на часовете за самоподготовка.

Часовете за самоподготовка се провеждат непосредствено след занятията по организиран отдих и спорт с времетраене:

І и ІІ клас – 2 часа х 35 минути с 15 минути отдих и голямо междучасиеІІІ и ІV клас – 2 часа х 40 минути с 10 минути отдих и голямо междучасие 20 минути
Те се провеждат в класните стаи по степен на трудност на учебните предмети за следващия учебен ден. Самоподготовката се ръководи от учителя в ПИГ и се провежда по начин, който да доведе до развитие на уменията на учениците за самостоятелно учене с оглед на изграждане индивидуален стил за възприемане, анализиране, подбор, синтезиране и използване на информацията за изпълнение на конкретни цели и в конкретни ситуации; да стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване и работа в екип.

Ключови акценти:

 • задачите за самоподготовката са съобразени с индивидуалните потребности на ученика;

 • самостоятелна работа на ученика, ефективно подпомагана от учителя в ПИГ;

 • добра комуникация и партньорство между учителя в ПИГ и учителите от ЗП и ЗИП.


Дидактически изисквания:

 • степенуване по трудност на учебните предмети /от „трудното” към „лесното”/;

 • учене в едно и също време при спазване на времето за отдих между отделните модули;

 • фронтови метод на работа при преговора на преподадения учебен материал, правилата, ключовите думи/ понятия;

 • самостоятелна работа на учениците, подпомагани от учителя в ПИГ за ефективно усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

 • старателно и коректно написване на домашните работи /изпълнение на ученически проекти/;

 • прилагане на иновативни методи, индивидуален подход, групова работа, упражнения, свързани с логическото мислене, с развитието на паметта и въображението, с повишаване на грамотността на учениците:

  • ролеви игри – демонстриране на определен тип отношения, нрави, език,

бит и т.н.;

  • симулационни игри – учене чрез съпреживяване /емпатия/;

упражняване на практически умения въз основата на теоретичните познания;

  • метод на асоциациите – възможност за изграждане на система на

„придвижване” по учебния материал въз основа на изучените термини;

  • кубиране – разясняване на една тема от различни гледни точки /VІклас/;

  • инсърт – система за ефективно четене с разбиране;

  • рефлексия/ самооценяване;

  • мозъчна атака–решаване на нови проблеми чрез прилагане на

оригинални решения;

  1. Педагогически изисквания при провеждане на занимания по интереси:

Дейностите по интереси се организират с цел мотивиране на учениците и родителите им за участие в целодневната организация на работния ден и могат да включват занимания, които не са свързани пряко с часовете по ЗП, СИП и ЗИП.
Заниманията по интереси се организират в следните направления:

 1. Наука

 2. Изкуства

 3. Образователни и занимателни игри

 4. Музика и танци

 5. Спорт

Ключови акценти:

 • с насоченост към развитие на ключови компетенции по Европейската референтна рамка и изпълнение на училищния план по Националната програма за повишаване на грамотността на учениците;

 • подпомагане и допълване на обучението чрез занимателни игри и дейности;

 • различни са от училищните клубни и кръжочни дейности;

 • създаване на емоционална и творческа среда за отмора от пряка учебна дейност.
 1. Очаквани резултати

 • Усъвършенстване на целодневната организация на учебния ден като успешен модел за модернизиране и оптимизиране на обучението и възпитанието в духа на съвременните европейски тенденции.

 • Повишаване на резултатите от образователно-възпитателния процес

 • Създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време у учениците.

 • Подпомагане на семейството чрез целодневен обхват на децата в работното време на родителите им.

 • Осигуряване на подходяща среда и условия за учебни занимания, спорт, отдих и стимулиране на творческото развитие на учениците.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница