Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 7страница10/12
Дата20.07.2018
Размер0.83 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

7. Видове вредни и опасни вещества използвани по време на строителните дейности и експлоатация на инвестиционното предложение


Строителната дейност, предхождаща експлоатацията на обекта е малка по обем и включва изграждане на външнокариерен път (отбивка от пътя Панагюрище – Стрелча) с дължина около 200 м и ж.п. прелез за осигуряване на достъп до концесионната площ през ж.п. линия Пловдив - Панагюрище.

При незначителните строителни дейности и по време на експлоатацията на находището за глини „Лещака” ще се използва като опасно вещество дизелово гориво за ДВГ на строителната и кариерната техника.

Класификация на опасните вещества, съгласно НАРЕДБА за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (Загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.), приета с ПМС № 316 от 20.12.2002 г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 66 от 30.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 50 от 17.06.2005 г., в сила от 18.12.2005 г., изм. и доп., бр. 57 от 12.07.2005 г., в сила от 13.01.2006 г., бр. 20 от 6.03.2007 г., в сила от 1.03.2007 г., изм., бр. 4 от 15.01.2008 г., в сила от 1.01.2008 г.

Дизелово гориво

CAS код – 68334–30 5

Символ – F+;Xn

Фрази – R – 40; S: (2 )36/37Токсикологична характеристика на използваното гориво

Петролни продукти – високи концентрации на въглеводородите действат смъртоносно. В по-малки концентрации – главоболие, гадене и психическа възбуда. Хроничните отравяния предизвикват функционални смущения.

При високи концентрации на парите на въглеводородите е възможно мълниеносно отравяне. Настъпва загуба на съзнанието и бързо преминаване към смърт ако пострадалия остане в отровената атмосфера.

8. Физични фактори

8.1. Шум


8.1.1. Характеристика на приемната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение

Площадката на бъдещата кариера за глина е разположена на около 2 км от промишлената зона на гр. Панагюрище. Понастоящем на територията и няма източници на шум. Съседните територии са земеделски земи, за които няма изисквания по отношение на шума. Източници на шум в района са:  • транспортния автомобилен поток по четвъртокласен път гр. Панагюрище – гр. Стрелча, отстоящ на около 200 м от разглежданата територия;

  • влаковите композиции по ж.п. линията гр. Пловдив – гр. Панагюрище.

Еквивалентното ниво на шум в dBA (шумова характеристика) на транспортния поток по пътя, на 7.5 м от оста на близката лента за движение е в границите 55 - 60 dBA. Нивото е определено на базата на класа на пътя (на този етап няма данни за транспортното натоварване на пътя). Допълнително при огледа на място на площадката на бъдещия обект бе проведено измерване на транспортния шум в реални условия. Получените стойности, при движение на преминаващите МПС с 80 – 90 км/час за периода на измерване (20 мин.) са: Leq = 62.9 dBA; Lmax = 83.5 dBA; Lmin= 27.2 dBA.

Релсовия път минава непосредствено до северната граница на бъдещата кариера. Пътническите влакови композиции са с малка дължина (около 50 м), движат се три пъти дневно със скорост 60 км/час. До 09.09.2008 год. по ж.п. линията, три пъти седмично се движи със скорост 50 км/час, товарен влак от 10 вагона. От 09.09.2008 год. движението на влаковата композиция е спряно.

Влаковите състави създават шум с краткотрайна продължителност. При съществуващия график (разписание) за движението им, за характеризиране на шумовото въздействие, съгласно т. 2 на Приложение № 1 от Наредба № 6 от 26.06.2006 год. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части от денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти върху здравето на населението (МЗ, МОСВ, ДВ бр. 58/2006 год.) се прилага показателят LAмак – максимално А – претеглено ниво на шума за даден интервал от време.

Измереното максимално ниво на шум, на около 7.5 м от ж.п. линията (на границата на терена на бъдещата кариера) от преминаваща пътническа композиция е 70.5 dBA.


8.1.2. Очаквано въздействие на фактор „шум” върху околната среда при реализирането на инвестиционното намерение

По време на строителството

Строителната дейност, свързана с експлоатацията на обекта е малка по обем и включва изграждане на: външнокариерен път (отбивка от пътя Панагюрище – Стрелча) с дължина около 200 м и ж.п. прелез на ж.п. линия Пловдив - Панагюрище. Източници на шум в околната среда ще бъдат използваните строително – пътни машини с нива на шум от 80 до 105 dBA. В определени периоди от време в близост до работещите машини може да се очаква еквивалентното ниво на шум да достигне 85 – 90 dBA. Обслужващият строителството транспорт ще се включва в транспортния поток по близкия път, броят на курсовете им е малък и няма да промени акустичната характеристика на потока.

Поради достатъчната отдалеченост на гр. Панагюрище (около 2 км) строителните работи няма да бъдат източник на шум за територията му.
По време на експлоатация

Дейността по експлоатацията на кариерата ще започне с площадка „Изток 1”.

Източник на шум в околната среда по време на експлоатацията на кариерата ще бъде използваната техника и обслужващият товарен транспорт за извозване на добитата глина. Предвидените основни машини са:

- при зачистване на откривката – булдозер (1 бр.), челен товарач (1 бр.);

- при добива на глина – булдозер (1 бр.), багер (1 бр.), челен товарач (1 бр.); автосамосвали.

Нивата на шум, излъчван при работата им са: булдозер – 88 ÷ 105 dBA, челен товарач – 86 ÷ 90 dBA, багер – 80 ÷ 91 dBA, товарни автомобили – 85 ÷ 90 dBA.

Предвиденият режим на работа на обекта е сезонен, дневен. Самосвалите напускайки обекта по изградения външнокариерен път се включват в транспортния поток по близкия път Стрелча – Панагюрище до керамичната фабрика в промишлената зона на града. Съгласно инвестиционното предложение, броят на курсовете им за 1 ден е 50. Очакваното еквивалентно ниво на шум, създавано при движението им за един работен ден (8 часа) при скорост 50 км/час е около 62 dBA, което ще доведе до повишаване на шумовата характеристика на транспортния поток по съществуващия път с около 1.8 – 2.0 dBA.

Граничните стойности на шум за различните територии и урбанизирани зони са регламентирани в Наредба № 6 от 26.06.2006 год. за за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части от денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти върху здравето на населението и за производствени зони са 70 dBA за дневен, вечерен и нощен период.

При откривните работи и при добива на глина, когато машините работят на повърхността в близост до границата на производствената площадка, може да се очаква превишаване на санитарно – хигиенната норма в този участък от границата й. При напредване на добива на глина в дълбочина шумът от използваната техника ще бъде екраниран от вкопаването и разпространението му в околната среда ще бъде значително ограничено.

Съществуващите понастоящем в района източници на шум (автомобилен и релсов транспорт) няма да създават наднормени нива на шум на производствената площадка на кариерата.

В близост до площадката на обекта няма зони с нормиран шумов режим. Най-близката зона с нормиран шумов режим е територията на гр. Панагюрище (промишлената зона на града), отстояща на около 2 км от обекта.

Поради голямото разстояние, дейността на обекта няма да оказва влияние на шумовия и режим.

Шумът ще бъде от значение като фактор на работната среда, поради което за обслужващия машините персонал следва да се предвидят лични предпазни средства (антифони).

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница