Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 7страница12/12
Дата20.07.2018
Размер0.83 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

V. Значимост на въздействията – вид, обхват, продължителност, честота, обратимост, кумулативни въздействия и др.


Характерът и значимостта на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение са определени както следва:
Характер на въздействието
Атмосферен въздух

Характеристика на въздействието

По време на експлоатацията

По време на изграждане на външно кариерен път и ж.п. прелез

Преки

да

да

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткотрайни

не

да

Среднотрайни

не

не

Дълготрайни

да

не

Постоянни

да

не

Временни

не

да

Положителни

не

не

Отрицателни

да

да


Повърхностни води

Характеристика на въздействието

По време на експлоатацията

По време на изграждане на външно кариерен път и ж.п. прелез

Преки

не

не

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткотрайни

не

не

Среднотрайни

не

не

Дълготрайни

не

не

Постоянни

не

не

Временни

не

не

Положителни

не

не

Отрицателни

не

не


Подземни води

Характеристика на въздействието

По време на експлоатацията

По време на изграждане на външно кариерен път и ж.п. прелез

Преки

не

не

Непреки

да

да

Кумулативни

не

не

Краткотрайни

да

да

Среднотрайни

не

не

Дълготрайни

не

не

Постоянни

не

не

Временни

да

да

Положителни

не

не

Отрицателни

да

да


Геоложки условия

Характеристика на въздействието

По време на експлоатацията

По време на изграждане на външно кариерен път и ж.п. прелез

Преки

да

не

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткотрайни

не

не

Среднотрайни

не

не

Дълготрайни

да

не

Постоянни

да

не

Временни

не

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

не


Земи и почви

Характеристика на въздействието

По време на експлоатацията

По време на изграждане на външно кариерен път и ж.п. прелез

Преки

да

да

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткотрайни

не

не

Среднотрайни

не

не

Дълготрайни

да

да

Постоянни

да

да

Временни

не

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

да


Растителен свят

Характеристика на въздействието

По време на експлоатацията

По време на изграждане на външно кариерен път и ж.п. прелез

Преки

да

да

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткотрайни

не

не

Среднотрайни

не

не

Дълготрайни

да

да

Постоянни

да

да

Временни

не

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

да


Животински свят

Характеристика на въздействието

По време на експлоатацията

По време на изграждане на външно кариерен път и ж.п. прелез

Преки

да

не

Непреки

да

не

Кумулативни

не

не

Краткотрайни

не

не

Среднотрайни

не

не

Дълготрайни

да

не

Постоянни

не

не

Временни

да

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

не


Отпадъци

Характеристика на въздействието

По време на експлоатацията

По време на изграждане на външно кариерен път и ж.п. прелез

Преки

да

да

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткотрайни

не

да

Среднотрайни

не

не

Дълготрайни

да

не

Постоянни

да

не

Временни

не

да

Положителни

не

не

Отрицателни

да

да


Шум

Характеристика на въздействието

По време на експлоатацията

По време на изграждане на външно кариерен път и ж.п. прелез

Преки

да

да

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткотрайни

не

да

Среднотрайни

не

не

Дълготрайни

да

не

Постоянни

да

не

Временни

не

да

Положителни

не

не

Отрицателни

да

да


Ландшафт

Характеристика на въздействието

По време на експлоатацията

По време на изграждане на външно кариерен път и ж.п. прелез

Преки

да

не

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткотрайни

не

не

Среднотрайни

не

не

Дълготрайни

да

не

Постоянни

да

не

Временни

не

не

Положителни

не

не

Отрицателни

да

не


Санитарно-хигиенни условия

Характеристика на въздействието

По време на експлоатацията

По време на изграждане на външно кариерен път и ж.п. прелез

Преки

да

да

Непреки

не

не

Кумулативни

не

не

Краткотрайни

не

да

Среднотрайни

не

не

Дълготрайни

да

не

Постоянни

да

не

Временни

не

да

Положителни

не

не

Отрицателни

да

да


Значимост и обхват на въздействието

Въз основа на извършеният обобщен анализ на състоянието и компонентите на околната среда, на база залегналите технологични решения за реализацията на предлаганото инвестиционно предложение и очакваните въздействия, се определя значимостта и обхвата на очакваните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда:


Атмосферен въздух: Спецификата на технологията за добив на глина ще е свързано с разкриване, изкопаване, изземване и превоз на големи количества от откривка и маси от глината. Тези дейности ще предизвикват емисии на прахови частици и отделяне на емисии от изгорели газове от двигатели с вътрешно горене.

Замърсяването на въздуха от дейността на кариерата може да се характеризира като незначително, с локален обхват на въздействието.


Води: Добиваната суровина по своя химичен състав не съдържа вредни и токсични елементи и примеси, които могат да бъдат източници на замърсяване на подземните и повърхностни води.

Отпадъчни води от дейността на кариерата практически няма да се формират.


Земи и почви: Предвидените добивни работи ще доведат до цялостно-значително антропогенизиране на площта – формиране на нови нарушения на земи от поземления фонд. Нарушенията на земите и почвите ще са значими, но локални, в рамките на експлоатираната кариерна площ. Известна компенсация ще се постигне с изпълнението на предвидените рекултивационни работи.
Растителен свят: Въздействията от реализацията на предлаганата дейност ще се изразяват в значително, поетапно и в продължителен период от време унищожаване на налична производна тревна растителност в обхвата на разработваната кариера. Тези въздействия ще са локални и дълготрайни, но няма да се отразят съществено върху общото състояние на биотата, предвид широкото им разпространение. Растителни съобщества извън концесионният участък не се засягат.

Предвидените по проект частични рекултивационни дейности целят изграждането на земнопочвен профил по бермите на откосите и долния хоризонт, като предпоставка за последващо затревяване и захрастяване на нарушените терени.


Животински свят: Въздействията ще са свързани основно с фактора безпокойство. Реална възможност за нарушаване на местообитания ще има за малко на брой видове на орнитофауната без да се засягат такива на консервационно значимия вид ливаден дърдавец. Въздействията ще са незначителни и ограничени в локален териториален мащаб.
Отпадъци: Генерирането на отпадъци, разделното им събиране и временно съхраняване при реализацията на инвестиционното предложение, както и при експлоатацията ще има незначително въздействие върху компонентите на околната среда.
Физични фактори: Нивата на шум са без въздействие върху обекти подлежащи на защита от шум. Физичните фактори – шум и вибрации ще имат значим характер за работниците, обслужващи дейността на кариерата.
Ландшафт: В резултат на предвидената добивна дейност ще са налице значими структурни (релефни) и визуални промени в ландшафта. Въздействията се определят като физически, локални и дълготрайни както по време на експлоатацията, така и след приключване на дейността.
Санитарно - хигиенни условия: Рисковите фактори ще имат основно отношение единствено към здравния статус на работниците, разработващи и обслужващи находището. При спазване на техниката за безопасност и охрана на труда, същите могат да бъдат незначителни и ограничени с намален риск за здравето на хората.

VІ. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда


Мерките, които следва де се имат предвид с оглед намаляване на отрицателните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда при реализацията на предлаганото инвестиционно предложение са:

* Спазване на генералния и годишните технически проекти за промишлено усвояване на балансовите запаси на кариерата.

* Товаренето и транспортирането на добитата суровина да се извършва без разпиляване.

* Движението на транспортната техника да става само по определените подходи до находището, като маркирането им следва да бъде задължително.

* Омокряне на пътните подход и работните повърхности при сухо и ветровито време с оглед намаляване на праховите емисии.

* Недопускане за работа на неизправна добивна и транспортна техника, неотговаряща на изискванията за концентрация на замърсителите в отработените газове. Да се избягва работа на двигателите на празен ход.

* Недопускане извършването на каквито и да било ремонтни дейности както в района на добивния участък, така и на територии извън него.

* При възникнали аварии, нанесените щети да се отстраняват незабавно.

* Изземването на откривката и добивната дейност да не се извършва в периода на гнездене на птиците. Добивът на необходимите количества суровина за обезпечаване годишното производство на фабриката, позволява същите да се извършват в периода септември - октомври.

* Да не се допуска умишлено преследване и унищожаване на животински видове. При установяване на такива, по възможност да се изнасят в съседни територии.

* Образувания отпадъчен хумус да се събира разделно и съхранява на временна площадка до оползотворяването му при изпълнение на рекултивационните дейности;

* Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки до извозване за последващо обезвреждане при спазване изискванията на Глава втора, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г. на определените за това места;

* Събирането на отпадъци да се осъществява по схема в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда;

* Отпадъци за обезвреждане да се предават единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на сключен договор.

* Осигуряване на необходимите лични предпазни средства на работещите на кариерата и контрол за ползването им.

* Маркиране на всички възможни места, застрашаващи човешкия живот.

* Провеждане на ежегодни измервания от РИОКОЗ на работните места и профилактични прегледи за проследяване здравното състояние на работещите.

* След приключване на дейността да се изпълни предвиденият проект за рекултивация.


VII. Уведомяване на компетентните органи и засегнати юридически лица за предприетото инвестиционното предложение


Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС са уведомени кмета на община Панагюрище и засегнатото население (Приложение № 11).

VIIІ. Трансграничен характер на въздействието


Предвид местоположение на кариерата за глина и начина на добив, както и транспортирането й до промишлената площадка на дружеството няма трансграничен характер на въздействието.

Списък на приложенията:
Приложение № 1 Писмо изх. № КД-01-2700/07.08.2008 г. на РИОСВ - Пазарджик

Приложение № 2 Удостоверение за търговското откритие № 0222 от 16.01.2006 г.

Приложение № 3 Схема и регистър на координатите на точките по външния контур на запасите на находище „Лещака” и съвместна карта на концесионните контури и външните контури на запасите на находище „Лещака”

Приложение № 4 Обзорна карта

Приложение № 5 План на запасите

Приложение № 6 Местоположение на прелез на ж.п. линията Пловдив – Стрелча Панагюрище

Приложение № 7 Местоположение на находището спрямо защитена зона „Попинци”

Приложение № 8 Списък на имотите

Приложение № 9 Карта за възстановена собственост

Приложение № 10 Геоложка карта на районаПриложение № 11 Уведомително писмо и обява до кмета на община Панагюрище и засегнатото население
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница