Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 7страница5/12
Дата20.07.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда


При спазване на технологията на изземване на суровината няма да се налагат специални технически мероприятия за ограничаване дейността на работата на добивната и транспортна техника.

За това е необходимо:

- Фиксиране на кариерната площ върху терена.

- Стриктно спазване производствените дейности да се извършват само вътре в нея в съответствие с годишните технически проекти за усвояване на суровината.

- Техниката да работи в изправно състояние за да се предотвратяват всякакви течове на гориво-смазочни материали, с възможни отрицателни въздействия върху качеството на почвите и подземните води;

- При възникване на инциденти и аварии, евентуалните разливи да се обират по подходящ начин и извозват в производствената база за по-нататъшно третиране съгласно изискванията на ЗУО.

- Зареждането на транспортните средства с горива да се извършва на промишлената площадка на дружеството. Ремонтът на машините също.

- При зареждане на добивната техника с горива на територията на съответния добивен участък да не се допускат разливи.

- Движението на техниката до концесионният участък да се извършва по определеният път, като същия бъде маркиран;

- В сухите периоди на годината да се извършва оросяване на работната повърхност и пътя с цел предотвратяване на прахови емисии;


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение


Консуматор на добитата глина ще бъде КЕРАМИК ООД гр. Панагюрище, за производство на керамични изделия (тухли). Извозването на полезното изкопаемо (глина) до промишлената площадка на дружеството ще се извършва с автосамосвали. На площадката на дружеството глината ще се съхранява на халди с цел лагеруване и подобряване на технологичните качества през зимния период.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение


Разрешителните, свързани с инвестиционното предложение са регламентирани със Закона за подземните богатства и Закона за концесиите:

- проучване на находището и изготвяне на доклад за утвърждаване на запасите;

- получаване на търговско откритие на находището;

- кандидатстване за получаване на концесия;

Дружеството е изпълнило регламентираните дейности и предстои сключване на договор за концесия и реализация на концесията.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с необходимостта от издаване на други разрешителни по смисъла на българското законодателство.

Съгласно Приложение 1 към Наредба № 7/92 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, хигиенно-защитна зона за „Производства на строителната промишленост” т. 212 „Добив по невзривен начин и промиване на нерудни строителни материали (чакъл, пясък и др.); глинени кариери” е определена на 300 м. Отстоянието до населеното място е 2000 м.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда


Технологията за добиване на глината ще е свързано с отделяне на емисии в атмосферния въздух - прахови частици и емисии на изгорели ауспухови газове от двигатели с вътрешно горене (въглероден оксид, азотни оксиди, сажди).

Запрашаване на приземния въздушен слой се очаква най-вече през засушливите периоди на годината при ветровито време в резултат на:  • откривни работи в т.ч. товарене и транспортиране на откривката до определена площадка за временно съхраняване;

  • добивът на глината, товаренето и транспортирането й до промишлената площадка на дружеството;

  • от депото за съхранение на откривката при ветровито време;

  • при транспортирането на глината по временните пътища в границата на находището.

При по-ниските хоризонти и тихо време отделяните вредности ще се утаяват в района на самата кариера, което води до потенциален риск основно за здравето на работещите там.

За намаляване на праховите емисии, следва да се извършва омокряне на съответните работни участъци и временни пътища.

При разработване на горния хоризонт и преобладаващите западни ветрове, потенциалната възможност за пренос на замърсители към близко разположеното населено място е реална.

Емисии на вредни вещества ще има и от изгорелите ауспухови газове, основно от обслужващата дейността транспортна техника.

При експлоатация на находището не се очаква дискомфорт за населението, предвид отдалечеността на населеното място от находището. Движението на транспортната техника е предпоставка за незначителен дискомфорт в околната среда.

Промяната на акустичната среда ще има отрицателно въздействие на евентуални местообитания на представители от фауната, изразяващо се в безпокойство най-вече в периода на гнездене за птиците.

Замърсявания на почвите и подземните води са възможни само при аварийни ситуации на добивната и транспортна техника.

16. Риск от инциденти


Рискът от инциденти е свързан с:

  • аварирала техника;

  • неспазване на изискванията на техниката за безопасност от обслужващия кариерната техника персонал;

Рискът от инциденти е свързан с неспазване на изискванията на техниката за безопасност по време на подготовка на отделните добивни участъци както и при извършване на добив, товарене и транспорт на глината.

Дейността ще се изпълнява по утвърден план за безопасност и здраве определящ минималните изисквания за техническа безопасност при работа с булдозер, багер, челен товарач и автосамосвали.

По време на експлоатация е възможен риск от разливи на дизелово гориво. За избягване на инциденти по време на експлоатация на кариерата ще бъдат разработени съответните инструкции за безопасна работа с техниката.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа.


Находище „Лещака” попада в преходно планинско-котловинна област в южното подножие на Същинска Средна гора, в близост до речната тераса на р. Луда Яна. Релефът в района е представен от заоблени възвишения, ориентирани в направление изток – запад, които са прорязани от дълбоки дерета. Надморската височина варира в границите 520 ÷ 580 м. Особеностите на релефа осигуряват лесен и удобен достъп до бъдещата кариера. Теренът е сравнително равнинен с неголяма денивелация. Черен път минава почти изцяло по северния контур на запасите на находището, който ще осигурява самостоятелен подход до всички работни хоризонти на кариерата. Южната граница на находището представлява горски фонд от смесени широколистни насаждения.
Участък „Изток

Участък „Запад”

Находището се намира се в землището на гр. Панагюрище и отстои на около 2 км източно от града. Други близко разположени населени места до находището са гр. Стрелча, отстоящ на около 9 км и с. Попинци - на около 6 км.

Инвестиционното предложение попада в защитена зона BG 0001039 „Попинци” (Приложение № 7) по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, елемент от проект НАТУРА 2000. Защитената зона е приета с Решение № 661/16.10.2007 г на МС.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница