Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 7страница6/12
Дата20.07.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи


Площта на разглежданото инвестиционно предложение – находище „ЛЕЩАКА” е 148 069 м2 и представлява земеделски земи собственост на държавата (МОСВ), на община Панагюрище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ - РГ и частна собственост. Начин на трайно ползване на земите – ниви, пасища, полски пътища - пета, осма, девета категория. (Приложение № 8).

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове


Находището се намира на територията на община Панагюрище и попада върху земеделски земи, за които има изготвена карта за възстановена собственост (Приложение № 9).

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. Национална екологична мрежа


Инвестиционното предложение попада в защитена зона BG 0001039 „Попинци” по Дректива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, елемент по проект НАТУРА 2000. Защитената зона е приета с Решение № 661/16.10.2007 г на МС.

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси


Природният ресурс – кафяви до сивокафяви, среднопластични, прахови до праховопесъчливи глини – ІІІ категория по ЕНР, предвидени за изземване са без регенеративна способност.

Разработването на находището ще е свързано с унищожаване на наличната тревна и храстова растителност в процеса на откривните работи. Ще бъде унищожена изцяло растителната покривка, имаща производен естествен и полуестествен характер. Същата е подложена на антропогенно въздействие от косене и паша на селскостопански животни. В границите на находището храстовата растителност е представена от единични храсти на глог, трънка, полска къпина и шипка, без да образуват съобщества. Растителността (тревна и храстова) е широко разпространена в района и е със значителна регенеративна способност.


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение


Алтернатива на инвестиционното предложение за добив на глина е осигуряването на суровина за производство на тухли от други находища в района по реда на Закона за подземните богатства.

Местоположението на обекта е установено на база проучени, доказани и утвърдени от СЕК на МОСВ геоложки запаси от полезно изкопаемо. На база определените граници на проучените запаси е заявена и концесионната площ.

Местоположението на находището, и по-точно оконтурените и проучени запаси практически определят мястото на реализацията на проекта без други алтернативи.

Използваната технология за добив на глина е класическа при отработване на такъв тип находища – открит кариерен добив без взривни дейности.

Използваната техника за добив и обслужване на кариерата е аналогична на тази прилагана при открит добив – булдозер, челен товарач, багер два броя автосамосвали – 16 тонни.

ІV. Характеристика на потенциалното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение

1. Атмосферен въздух


Находището се намира на около 2 км източно от гр. Панагюрище, на около 200 м северно и по протежение на ІV-класен асфалтиран път Панагюрище - Стрелча. Площадката прилежи на ж.п. линия Пловдив - Панагюрище. Останалите населени места са сравнително по-отдалечени от находището: гр. Стрелча е на около 9 км и с. Попинци - на около 6 км.

Теренът на находището се намира в южното подножие на Същинска Средна гора и попада в Задбалканския нископланински климатичен район от Преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област. Теренът е сравнително равнинен с неголяма денивелация с надморска височина 520 ÷ 580 м, представляващ заоблени възвишения, прорязани от дълбоки дерета.

Зимата е сравнително мека със средни температури на януари е от 0°С до - 1.5°С, благодарение на защитната роля на Старопланинската верига. Зимните валежи (130-200 мм) са най-ниски в сравнение с останалите сезони, като 50% от тях са от дъжд, поради което снежната покривка обхваща само 20 - 30 денонощия. Пролетта е хладна и настъпва по-късно със средни температури на въздуха над 5°С към края на март, а над 10°С към края на април. Валежите през пролетта нарастват спрямо зимните (180 - 240 мм). Лятото е хладно със средна температура за юли 18°С до 21°С. Сумата на летните валежи е най-голяма (180 - 270 мм). Есента е значително по-топла от пролетта с около като средните температури спадат под 10°С обикновено в началото на ноември. Есента е също суха със средна сума на валежите е 140 - 200 мм.

Вятърът в района на планината е силно зависим от характера на релефа – следва посоката на котловините и долините, както и ориентацията на склоновете. Построени са годишно и есенно разпределение на вятъра, тъй като основно експлоатацията на находището ще се извършва през есенните месеци. Средногодишната честота на тихо време (безветрие и вятър до 1-2 м/сек) от 67.4% (72.3%). Преобладаваща посока на ветровете в района, съответно 39.5% (34.1%) от времето през годината (есента), е от запад. Температурният и ветровият режим в района предпоставят преобладаващ клас на устойчивост “D”.Графично представяне на розата на вятъра през годината

Графично представяне на розата на вятъра през есента

Ветровият режим, високият процент „тихо време” и класа на устойчивост на атмосферата предполага не достатъчно добри условия за разсейване на вредните вещества изпускани от различните източници в района.

Очаквани въздействия

Подготвителните строителни дейности в кариерата предвиждат трасиране и изграждане на външно кариерен път. Отнася се за черен чакалиран път от шосето „Панагюрище - Стрелча” до входящата траншея на участък „Изток-1”. Параметрите на пътя са: - дължина – 0.200 км; - ширина – 10 м; - наклон – 3 ÷ 5 %. Тези дейности ще предизвикват основно еднократно емитиране на прахови частици в началото на концесионния период. Емисиите ще бъдат неорганизирани и ще бъдат свързани с дейностите за полагане на основа на чакалиран път, които могат да се определят в рамките на следните видове строителни дейности: - Изкопни работи за подготовка основата на пътя; - Товарене и транспорт на излишните материали до депо; - Товарене и разтоварване на инертни материали върху временна площадка по трасето на пътя; - Обратно засипване с чакъл и филц при полагане на основата на пътя.

При тези процеси ще се емитира прах с различен фракционен състав, поради използуването на машини за подготовка на леглото за пътната настилка, булдозер, челен товарач и пр. Използуването на такива машини ще е свързано и с изхвърлянето на отработени газове, в чийто състав основните типове емитирани замърсители: азотни оксиди; летливи органични съединения; метан; въглероден оксид; въглероден окис; двуазотен оксид; серен диоксид; амоняк; кадмий; олово; полициклични ароматни въглеводороди; диоксини и фурани; както и частици (сажди) при изгаряне на дизелово гориво. Движение на превозните средства върху терени без настилка: В този случай се отделят същите замърсители както по-горе. При влагане, разстилане, подравняване и пр. на инертни материали (баластра, трошляк, пясък и пр.) емисиите са от също прах и отпадъчни газове от двигателите на машините с които се извършват тези процеси.

Праховите частици в зависимост от метеорологичните условия ще се утаяват на около 20 – 50 м от трасето на пътя. Източници на прах ще бъдат и отпадъчните газове от двигателите с вътрешно горене на земекопната техника и транспортните средства. Поради ограничената дължина на пътя и еднократното му построяване за целия период на концесия тези източници нямат съществено значение за замърсяването на атмосферния въздух в района на находището.

Пътят пресича и ж.п. линията „Пловдив - Стрелча - Панагюрище”, поради което ще бъде изграден нов ж.п. прелез по проект съгласуван и утвърден от ж.п. администрацията. Строително-изкопните работи по прелеза ще бъдат също с минимален принос за замърсяването на приземния въздух.

Добивните работи от бъдещата кариера ще се провеждат по открит начин, без взривявяне, с багер, булдозер и челен товарач, като добитата суровина се извозва със автосамосвали до керамичната фабрика. Технологията на добивните работи включва следната последователност: - Зачистване на откривния слой върху площите на съответните участъци, събиране на купове, транспорт до временно насипище в рамките на концесионната; - Изграждане на наклонена транспортна траншея и първоначална работна площадка; - Последователно изземване на глините по цялата ширина на работния фронт. Насипаната на товарната площадка глина ще се изземва с челен товарач и ще се товари на автосамосвали.

За повишаване качествените показатели на произвежданата продукция, свежо изкопаната глина ще отлежава минимум шест месеца на площадката на фабриката, оформена на халди с височина до 2 м. Работата на кариерата, поради технологичните изисквания при подготовката на глината за строителни материали (добив и следващо отлежаване на нова площадка), е сезонна и ще се извършва сезонно. Проектният режим на работа на кариерата е: - работни дни годишно – 80; - работни месеци (основно есента) за добив – 4; - работни дни в седмицата – 5; - работно време на ден – 8 часа. Следващото отлежаване на глината (като халди с височина 2 м) е на производствена площадка в района на фабриката за около 6 месеца (напр. от есента до пролетта).

Съгласно работната програма годишната производителност по добив на суровина е 12 000 м3 плътна маса (или 22 200 т), осигуряваща годишна продукция на керамичния завод от 8 000 хил. броя условни тухли Експлоатацията на находището е свързана със сезонна работа на площ от около 10-12 дка годишно, като основните дейности са: - разкриване - изземване и депониране на хумусен хоризонт; - добиване - изкопаване, изземване; - товарене и превоз на плътната маса.

Тези дейности ще предизвикват основно емитиране на прахови частици, и в сравнително ниска степен емисии от изгорели газове от двигатели с вътрешно горене. Вредните вещества, които ще се отделят при дейността на кариерата, са следните: - Изкопни работи - При този процес ще се емитира прах с различен фракционен състав в резултат на изкопните работи и изземването на земните маси със земекопни машини (булдозер при откривката, багер и/или челен повдигач при товаренето); - Товаро-разтоварни работи: - при тях основно въздухът ще се замърсява с прах (предвидено е извозване със самосвали - до около 50 курса на ден); - Обратно засипване и рекултивация: - При този процес се емитира основно прах от работата на булдозер.

Работата на изкопните машини, както и при товаренето/транспортът с тежкотоварни МПС, ще се отделят характерните за горивните процеси в двигателите с вътрешно горене (ДВГ) отпадъчни газове, като: азотни оксиди, въглероден оксид, серен диоксид, - летливи органични съединения, сажди, тежки метали, полициклични ароматни въглеводороди, - устойчиви органични замърсители, полихлорирани бифенили, диоксини и фурани и пр.

Едрите фракции прах, който се получава в процесите на изкопаване, товарене, разтоварване и пр., ще се утаяват на няколко десетки метра от източниците. По-малките фракции на прах, включително тези с респираторен размер (под и около 10 µm), ще бъдат засегнати от турбуленцията на въздушните маси в приземния слой и ще бъдат разсеяни в атмосферата. Източници на респираторни частици ще бъдат и отпадъчните газове от двигателите с вътрешно горене на земекопната техника и транспортните средства. Тези източници обаче няма да имат съществено значение за замърсяването на атмосферния въздух и ще бъдат съизмерими с натоварването по близката транспортна артерия и новия пътен участък.

Замърсяването на атмосферния въздух от експлоатацията на кариерата ще зависи от метеорологичните особености на района и от хоризонта, на който ще се работи. При разработване на горния хоризонт и преобладаващите ветрове, има потенциална възможност за пренос на замърсители на изток към най-близко разположеното населено място. Тъй като периодът на експлоатация ще бъде ограничен в рамките на един сезон, но локализиран в различни последователни части в различните години от експлоатацията, замърсяването е оценено само в един примерен най-източен участък на находището (Участък Изток - Блок 2(122)). Данни от замервания на изгорели газове в атмосферния въздух на работни площадки на такъв род обекти сочат, че те са под нивата на хигиенните норми поради ограничения брой на машините и откритостта на площадката. Действието на транспортната техника, като натоварване по временния път между ІV-класен асфалтиран път Панагюрище–Стрелча, осигуряващ подхода до всички работни участъци на кариерата, е минимално – около 50 курса на ден. Натоварването по ж.п. линията е също ниско – дизелова мотриса, преминаваща край находището 6 пъти на ден.

Поради тези особености е разгледано само натоварването на приземния въздух с прахови частици, емитирани от изкопните работи и товаренето на плътната маса (глината). Използувана е стандартна Методика, разработена чрез адаптиране на методическия инструментариум, отразен в Ръководство CORINAIR-94, SNAP-94, за условията на България. Замърсяването на въздуха от дейността на кариерата може да се разглежда като локално и главно от неорганизирани източници – добивни работи, товарене и транспортиране на суровината. Използувани са емисионните фактори за прах от тухларни (където се извършва неколкократно разтрошаване на плътната маса глина преди смесване), намалени пропорционално на посочените дейности в находището. Приети за основни при пресмятането са метеорологичните условия на есените месеци.

Изолиниите на приземните концентрации на разпространение на праховите частици по посока на вятъра (от изток на запад), съвпадащо с посоката на близкото населено място е, както следва: - с лилав цвят до 0.05 мг/м3 (съответствуваща на Средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве) - на около 400 м; и – с жълт цвят до 0.03 мг/м3 (съответствуваща на Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве) на около 800 м. Графичното представяне на получените резултати от пресметнатото разпределение на приземните концентрации на прах са дадени в таблицата.
Разпределение на праховите частици в околността на находището при експлоатация

Въздействието върху качеството на приземния въздух ще бъде:  • пряко и със значителна честота през добивния период (есен), но с локален обхват на въздействието;

  • не се очакват съществени промени във фоновото състояние на атмосферният въздух извън зоната от 400 м при спазване на технологията на работа.

Намаляване на локалното запрашаване в района на кариерата може да се постигне чрез оросяване на терените на работните хоризонти и на временните пътища, което е задължително при силно ветровито време и западен вятър. Емисиите ще имат временен и локален характер и няма да променят съществено състоянието на атмосферния въздух в района.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница