Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 7страница7/12
Дата20.07.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2. Води


Територията на инвестиционното предложение попада в Източен Беломорски водосборен район. Основна хидрографска единица е р. Луда Яна, приток на р. Марица. Извира от билните части на Същинска средна гора. В разрез, находище „ЛЕЩАКА” лежи над нивото на местния ерозионен базис, определящ се от руслото на р. Луда Яна. Водният режим на реката е непостоянен. В отточният й режим се локализират два минимума – зимен (февруари - март) и летен (септември - октомври). Максимума е през м. март. Формирането на оттока е основно дъждовно - снежен. Към створа на разглежданият обект, река Луда Яна е ІІ-ра проектна категория.

На етапа на инвестиционното предложение не са извършвани хидрогеоложки проучвания.

В рамките на бъдещата кариера, режимът на повърхностния отток се определя от три овражни дерета – къси потоци, вливащи се директно или косвено в р. Луда Яна и склонов отток. Отводняване на кариерата ще има само от атмосферни валежи.

В проведените проучвателни сондажи водоприток и водно ниво на подземните води не е установено.

Реализацията на инвестиционното предложение не изисква ползване на водоизточници за промишлени и питейно-битови нужди. Няма да има заустване на отпадъчни води.

В площта на проучването няма водоизточници и санитарно-охранителни зони към тях, които биха се замърсили от добивните работи.


Очаквани въздействия

Добивната суровина по своя химичен състав не съдържа вредни и токсични елементи и примеси, които могат да бъдат източници за замърсяване на подземните и повърхностни води.

Отпадъчни води от дейността на кариерата практически няма да се формират.

Източници на замърсяване могат да бъдат нерегламентирани и аварийни изхвърляния на горива и смазочни материали при работата на добивните и транспортни машини и фекални отпадъчни води от персонала, обслужващ кариерата. От първите два източника на замърсители, когато биват разтворени от падналите атмосферни води, инфилтрират ще се оттича чрез подземния отток. Въздействието ще бъде пряко и периодично, незначително и в локален обхват. За третият източник - формирани фекални води, се предвижда ползването на химическа тоалетна с периодично почистване.


3. Геоложки условия


В района на площ „Лещака” се разкриват следните литостратиграфски единици:

- алувиални наслаги – кватернер;

- делувиално-пролувиални наслаги – кватернер;

- конгломератна задруга – палеоген;

- грнодиорити – горна креда;

- Чуговишка свита – горна креда;

- Мирковска свита – горна креда;

- Челопешка свита – горна креда;

- Стрелчански плутон – карбон;

- Смиловенски плутон

В геоложкият строеж на находище „Лещака” участват горнокредните Челопешка, мирковска и Чуговишка свити, които са покрити от кватернерни глини и пясъци със смесен делувиално-пролувиален генезис.

Прилагаме геоложка карта на района - Приложение № 10.

Делувиално-пролувиалните седименти изпълват междуконусните пространства в подножията на котловината. Представени са от глини и пясъци с гравийни и чакълени примеси. Кватернерните глини в границите на проучената площ са представени от прахови и прахово-песъчливи, среднопластични глини с променлив цвят, като преобладава кафявото оцветяване, което прехожда до сивокафяво на места до сиво. Глините са тънко до средно слоести, като образуват пластообразни и лещовидни тела, които се редуват с лещи и прослойки от запесъчени глини, достигащи до заглинени пясъци.

Установената максимална дебелина на кватернерните седименти е около 28 м.

Площта на находището е разделена на два участъка „Изток” и „Запад”, които са с неправилна удължена форма ориентирана в ЗСЗ - ИЮИ посока. Разделянето е по причина запазване сервитутната ивица на три високоволтови далекопровода, минаващи през централната част на находището.
Очаквани въздействия

Дължината на участък „Изток” достига 550 м, максималната ширина е 140 м, а площта в хоризонтална проекция е 63.7 дка. Дебелината на полезното изкопаемо варира от 5.30 м до 28.0 м.

Дължината на участък „Запад” достига 620 м, максималната ширина е 140 м, а площта в хоризонтална проекция е 70.0 дка. Дебелината на полезното изкопаемо варира от 3.70 м до 26.0 м.

Общо за находището площта в хоризонтална проекция е 133.7 дка. Предвидената средно полезна дебелина е 16 м, изземване на полезното изкопаемо и за двата участъка е максимум до 15 - 16 м.

В резултат на тези експлоатационни работи ще се създадат трайни негативни релефни форми в двата участъка..

Следствие на извършваните разкривни и добивни работи в кариерната площ ще се изземат значителни обеми полезно изкопаемо и покриващите го материали (откривка) в резултат на което ще настъпят необратими промени в геоложката основа и релефа. В създадената нова негативна техногенна форма със значителни площни размери, съществуват потенциални рискове за поява на срутища при неспазване на проектните откоси.

Като цяло, въздействието е физическо и се определя като значително, локално по мащаб и по характер постоянно и дълготрайно.

Предвидено е частично възстановяване чрез техническа и биологична рекултивация само на временното насипище и крайните неработни бордове на кариерата. Ще се използва съхранената на временно депо откривка.


4. Земи и почви


Почвите в района на инвестиционното предложение се отнасят към Средиземноморска почвена подобласт, Средногорска провинция, характеризираща се с ксеротермна почвена покривка от канелени, плитки почви (ранкери, литосоли), делувиални и наносни почви. Почвите в границите на находището се определят като метаморфни почви - Ордер С, тип Канелени почви (Chromic) по международната класификация на FAO). Тези почви са формирани върху скална основа, със сравнително малка дълбочина на профила. Хумусно-акумулативният им хоризонт е с мощност 25-30 см. Реакцията е неутрална в повърхностния хоризонт и слабо алкална в дълбочина. Съдържанието на хумус е умерено 2 – 3 %.

Находището попада изцяло в землището на гр. Панагюрище. Площта на находището обхваща земеделски необработваеми земи (ниви, пасища, полски пътища), с преобладаваща V-та и ІХ-та категория, при неполивни условия, използвани в момента като сенокосни ливади и за паша на селскостопански животни.


Очаквани въздействия

Дейността от предвидените добивни работи ще окаже отрицателно въздействие върху почвената покривка, изразяващо се в механично увреждане на почвения профил, на площ от 133.7 дка определена за кариерен добив от двата участъка.

Незначително увреждане на почвите ще има и при оформянето на съществуващия пътен полски подход до находището от чакълиран път с направление „Пловдив – Стрелча - Панагюрище” с дължина 200 м и изграждането на прелеза на ж.п. линията.
Очакваното увреждане на почвите съгласно Инструкция РД-00-11/1994 г. на МЗ, се класифицира като:
Очакваното увреждане на почвите съгласно Инструкция РД-00-11/1994 г. на МЗ, се класифицира като:
Увредени земи

* Клас І – Нарушени земиТип увреждане

Вид увреждане

Временно(В) или Постоянно (П)

01. Иззети земни маси

016. Други

П

02. Натрупани твърди отпадъци

021. Откривки

В

* Клас ІІ – Замърсени земи

Такива замърсявания са само вероятни. Те могат да бъдат от:


  • нефтопродукти – от неправилно поддържане и експлоатация на техниката и при инцидентни разливи на горива и смазочни материали;

  • запрашаване – при извозване на добиваната суровина при сухо и ветровито време;

  • от газово-аерозолно замърсяване при извозването на суровината. Това въздействие ще е незначително, поради работа на открито.

* Клас ІІІ – Деградирали земи

Територията на кариерното поле при спазване на проектните откоси не е застрашена от развитие на физически деградационни процеси.

Прилаганата технология за добив на суровината е свързана с изземване на глина като суровина за производство на керамични изделия. Извършените добивни работи ще доведат до цялостно антропогенизиране на площта – формиране на негативни форми на терена. С извършване на предвидените частични рекултивационни работи – залесяване и затревяване на долните крайни необработени площи на участъците, отрицателните въздействия ще бъдат компенсирани в известна степен.

Нарушенията на земите и почвите ще са значителни и дълготрайни, но локални в рамките на експлоатираната кариерна площ.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница