Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 5


Доказване на необходимостта от инвестиционното предложениестраница2/11
Дата27.04.2017
Размер1.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение


Инвестиционното предложение налага реконструкция на комуникации на други ведомства: пресичания на ел. проводи, оптични кабели на БТК, преминаване и изместване на отводнителни канали, преминаване на тръбопровод, реконструкция на газопровод, свързани със строителство на АМ „Тракия”. За промените са изработени Парцеларни планове във фаза Технически проект. Всички промени са съгласувани със съответните институции.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности


Изграждането на магистралните участъци са съобразени със съществуващите градоустройствени решения на прилежащите населени места.

Инвестиционното предложение за АМ “Тракия” Лот 2, Лот 3 и Лот 4 предстои да се изгради на територии, в които има съществуващи редица инфраструктурни обекти, които подлежат на реконструкция.


4. Подробна информация за разглеждани алтернативи


Алтернативи за реконструкцията на съответните инфраструктурни обекти няма, тъй като те са съществуващи и само подлежат на частична реконструкция, налагаща се от строителството на АМ „Тракия”.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството


Реконструкцията на инфраструктурните обекти в обхвата на Лот 2 засяга землищата на с. Бъдеще, с. Загоре, с. Коларово, с. Боздуганово, с. Сърнево, с. Пшеничево, с. Дядово, с. Могила, с. Загорци, с. Стоил Войвода.

За Лот 3 се засягат землищата на с. Дядово, с. Езеро, с. Полско Пъдарево, с. Биково, с. Хаджидимитрово, с. Чокоба, гр. Кермен.

За Лот 4 се засягат землищата на с. Хаджидимитрово, с. Дражево, с. Кабиле, с. Завой, с. Зимница, с. Воденичане, с. Деветак, с. Железник, с. Крумово градище, гр. Карнобат, с. Драганци.

Забележка: Местоположението на всеки обект като километър е описано в т. І.1.

Допълнителни площи за временни дейности по време на реконструкцията на съоръженията не се налагат.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет


Реконструкцията на отводнителна системи Стара Загора включва изместване трасетата на напоителните и отводнителните канали попадащи в обсега на магистралата. Проектирани са и нови съоръжения осъществяващи функционалната връзка между двете части на съответните полета разделени от АМ „Тракия”. Реконструкцията включва също проектиране на съоръжения (водостоци) под магистралата за отвеждане на подпочвените и повърхностни води от отводнителните полета; корекции на дерета, пресичащи магистралата или минаващи в непосредствена близост до нея; осигуряване заустване на отводнителните канали и окопите предвидени покрай магистралата и изместване на отводнителни канали, попадащи под трасето на АМ „Тракия”.

За всеки един обект на ел. проводи, т.т. кабели и водопроводи, подлежащ на реконструкция, е разработен отделен проект, отчитащ спецификата на всяко едно съоръжение.


7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура


Дейностите по реконструкцията на съоръженията не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване


Реконструкцията на съоръженията ще се извършва успоредно с изграждането на АМ „Тракия”.

9. Предлагани методи на строителство


Реконструкцията и новото строителството на съпътстващи магистралата инфраструктурни обекти ще се осъществява по традиционни строителни техники и технологии, гарантиращи високо качество на строително-монтажните работи и сигурност при експлоатация на съоръженията.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията


Реконструкцията на съоръженията не изисква ползване на природни ресурси.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране


Инвестиционното предложение касае „Реконструкция на комуникации на други ведомства (съпътстваща инфраструктура) - пресичания на електро проводи, оптични кабели на БТК, преминаване и изместване на отводнителни канали, изместване на напоителни канали, преминаване на тръбопроводи, реконструкция на газопровод и др. от обект АМ „Тракия”, лот 2, лот 3 и лот 4, от км 210+100 до км 325+280.

Различните по вид отпадъци са представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Приложение 1 към чл. 5 ал. 1 на Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (ДВ бр. 44/2004 год.)


Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на реконструкция и/или ново строителство на комуникации на други ведомства, в това число и демонтажните работи и дейности.

Посочените по-долу отпадъци ще се генерират еднократно само по време на реконструкцията и/или ново строителство на различните подобекти, където комуникации на други ведомства пресичат или тангират на АМ „Тракия” (съпътстваща инфраструктура) пресичания на електро проводи, оптични кабели на БТК, преминаване и изместване на отводнителни канали, изместване на напоителни канали, преминаване на тръбопроводи, реконструкция на газопровод и др.

По време на реконструкцията и/или новото строителство на различните подобекти, където комуникации на други ведомства пресичат или тангират на АМ „Тракия” (съпътстваща инфраструктура) ще се генерират различни по вид отпадъци при разчистване и подготовка на съответните строителни площадки, изкопните дейности, реконструкция на водопроводи, газопороводи, ел. проводи, изграждане на нови канали и нови стоманобетонови и стоманени стълбове, местата за складиране на строителни материали и временни монтажни площадки.

Местата за домуване и непланирани ремонтни дейности на транспортна, пътно-строителната и монтажна техника, както и на местата за временни битови лагери на работещите по отделните подобекти ще бъдат определените и използвани при строителството на магистралните подучастъци.

Очакваните по вид отпадъци, които ще се генерират за реконструкция и ново строителство на съпътстващи комуникации в трите участъка (Лот 2, Лот 3 и Лот 4) са различни за отделните подобекти.

А/ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Като опасни отпадъци при реконструкция и ново строителство на съпътстващи комуникации, основно ще се генерират опасни отпадъци от поддръжката на пътно-строителна техника, транспортни средства и монтажна техника при издигане на стоманобетоновни и стоманени стълбове и др. съоръжения.

Отпадъчни хидравлични масла

Отработени хидравлични масла ще се генерират при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на хидравлични масла от хидравличните системи на транспортно - строителна и монтажна техника. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

13 01 10* – Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа.

Свойства по Приложение № 2, към чл. 6, ал. 2, т. 1 на Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класификация на отпадъците Н 3-Б, Н 6 и Н 14

Количество на отпадъка – 100 л за отделни подобекти при възникнала необходимост от подмяна на маслото, като не се очаква генериране на отработени масла на всяка от разглежданите временни строителни площадки.Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

Отработени масла от двигатели и редуктори ще се генерират при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на маслата от строително-монтажна и автотранспортна техника. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

13 02 05* – Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

Свойства по Приложение № 2, към чл. 6, ал. 2, т. 1 на Наредба № 3 от 01.04.2004 год.за класификация на отпадъците Н 3-Б, Н 6 и Н 14

Количество на отпадъка – 200 л за отделни подобекти при възникнала необходимост от подмяна на маслото, като не се очаква генериране на отработени масла на всяка от разглежданите временни строителни площадки.Маслени филтри

Отработени маслени филтри ще се генерират при технологична или аварийна/непредвидена подмяна на двигателните масла от автотранспортна и строително-монтажна техника. Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди, импрегнирана целулоза.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

16 01 07* – Маслени филтри

Свойства по Приложение № 2, към чл. 6, ал. 2, т. 1 на Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класификация на отпадъците Н 14

Количество на отпадъка – 1 - 2 броя за отделни подобекти при възникнала необходимост от подмяна, като не се очаква генериране на отработени филтри на всяка от разглежданите временни строителни площадки.Спирачни течности

Отработени спирачни течности ще се генерират при аварийна подмяна на спирачна течност от неизправни спирачни системи на автомобилите и строителна техника.

Състав на отпадъците – нефтопродукти, високомолекулни въглеводороди.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

16 01 13* – Спирачни течности

Свойства по Приложение № 2, към чл. 6, ал. 2, т. 1 на Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класификация на отпадъците Н 3-B и Н 14

Количество на отпадъка: – 15 л/за строителна година, за всеки от разглежданите участъци.

Количество на отпадъка – 1.5 л за отделни подобекти при възникнала необходимост от подмяна, като не се очаква генериране на отработени спирачни течности на всяка от разглежданите временни строителни площадки.


Антифризни течности

Отработени антифризни течности ще се генерират при аварийна подмяна на охлаждащи двигателите течности от неизправни охладителни системи на автомобилите, строителна и монтажна техника. Състав на отпадъците – етиленгликол, химични приставки

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

16 01 14* – Антифризни течности, съдържащи опасни вещества

16 01 15 – Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14*

Свойства по Приложение № 2, към чл. 6, ал. 2, т. 1 на Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класификация на отпадъците Н 4

Количество на отпадъка – 15 л за отделни подобекти при възникнала необходимост от подмяна, като не се очаква генериране на отработени антифризни течности на всяка от разглежданите временни строителни площадки.

Акумулаторни батерии

Отпадъкът ще се генерира при подмяна на амортизирани акумулаторни батерии от автотранспортна и строително-монтажна техника.

Състав на отпадъка – олово, сярна киселина.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

Свойства по Приложение № 2, към чл. 6, ал. 2, т. 1 на Наредба № 3 от 01.04.2004 год.за класификация на отпадъците Н 4 и Н 14

16 06 01* – Оловни акумулаторни батерии

Количество на отпадъка – количеството на отпадащи амортизирани акумулаторни батерии е непрогнозируемо за определена площадка, както и за повече от една строителна площадка.

Б/ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

Земни и скални маси

Различни по вид отпадъци, като земни и скални маси ще се генерират при осъществяване на изкопи (изкоп за съоръжения; изкоп за отводняване) за строителството на нови отделните съоръжения – стоманобетонови стълбове, водопроводи, тръбопроводи и реконструкция на съпътстващи магистралата инженерни съоръжения на други ведомства и др. Част от тези земни и скални маси са подходящи и ще бъдат използвани при изграждане на насипи на самия участък от магистралното трасе.

Състав на отпадъците – земна почва, скална почва, скален материал.

За излишните земни и скални маси (неподходящ материал за магистрален участък) ще бъде осигурена възможност за временно съхраняване на определени площадки покрай магистралното трасе, в съответствие с изискванията и използването им при строителството на други пътни трасета или други обекти.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03*

Количеството на излишни земни и скални маси, за всяка от разглежданите временни площадки за строителство или реконструкция на съпътстващи инфраструктурни подобекти е от 40 м3 до 120 м3.
Неподходящ материал отпадащ при реконструкция и/или строителство на съпътстващи инфраструктурни подобекти

Неподходящи материали ще се генерират при разкъртване на бетон, бетонови носещи ивици, бетонови тръби и канали, разрушаване на подложен бетон, демонтаж на стоманобетонови стълбове и разваляне на циментови окопи. Като неподходящи материали ще се генерират и смеси от земни маси и инертни материали при почистване на площадките за временно съхраняване на строителните материали необходими за съответната реконструкция или изграждане на нови съоръжения, след приключване реконструкцията на отделните инфраструктурни подобекти. Състав на отпадъка – бетон, стоманобетон, трошен камък/инертни материали, земна маса и др.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03*

17 01 01 – Бетон

Количество на отпадъка – различно за отделните инфраструктурни подобекти, очаквано количество от 1.5 до 5 тона на някои временни строителни площадки.Метални отпадъци

Метални отпадъци ще се генерират при демонтаж на стоманени стълбове и други кофражни дейности. Желязо и стомана отпада и от стоманена армировка и високоякостна арматурна стомана.

Състав на отпадъка – стомана.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

17 04 05 – Желязо и стомана

Количество на отпадъка – от 2 до 5 тона, за някои от разглежданите подобекти.


Дървесен материал

Отпадъчен дървесен материал (греди, дъски) ще се генерират при кофражни дейности при изграждане на нови канали, отводнителни съоръжения, подпорни стени и др. съоръжения при реконструкция на инфраструктурни подобекти, съпътстващи магистралното трасе.

Състав на отпадъка – дървесина, целулоза

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

17 02 01 – Дървесен материал

Количество на отпадъка: – количеството на отпадаща дървесна маса е непрогнозируемо.


Излезли от употреба гуми

Излезли от употреба гуми ще се генерират след подмяна на скъсани или негодни за употреба гуми на транспортната и строителна техника, използвана на временните строителни площадки, където се извършва реконструкция на съпътстваща инфраструктура на други ведомства.

Състав на отпадъка – твърд отпадък, еластомери, въглеводороди.

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

16 01 03 – Излезли от употреба гуми

Количество на отпадъка: – количеството на отпадъка е непрогнозируемо.


В/ Твърди битови отпадъци

В периода на реконструкция и/или изграждането на нови отводнителни или напоителни канали и други съпътстващи магистралата инфраструктурни подобекти ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работещите по отделни временни строителни площадки.

В качеството на твърди битови отпадъци ще се образуват опаковки, код 15 01, в т.ч.:


  • Хартиени и картонени опаковки, код 15 01 01;

  • Стъклени опаковки, код 15 01 07;

  • Метални опаковки, код 15 01 04;

  • Пластмасови опаковки, код 15 01 02;

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

20 03 01 – Смесени битови отпадъци

Количество на отпадъка – различно за отделните временни строителни площадки, в зависимост от броя на работниците и водачите на превозни средства, строителни и монтажни машини. Средно количество – 0.35 кг/ден/човек.


Хумусен слой

Хумусен слой от почва ще се образува, като материал, при отстраняване на хумусен пласт преди изкопните дейности за изграждане на нови отводнителни и напоителни канали. Хумусния слой се депонира (постоянно складира) след което ще се използва на съответния работен участък при полагане на хумус и при рекултивационни дейности.

Количество на хумусен слой, за всяка от разглежданите временни строителни площадки – непрогнозируемо.
Събиране на отпадъците

Строителната организация изпълняваща реконструкция или ново строителство на определена съпътстваща магистралното трасе инженерна инфраструктура трябва да събира всички отпадъци, образувани от по-горе разглежданите инфраструктурни подобекти, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Опасните отпадъци ще се събират в добре затварящи се стационарни или превозими съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете се обозначават с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните му свойства.
Съгласно ЗУО - чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2; чл. 7, чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 18 организацията за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване или обезвреждане на различните по вид опасни отпадъци по време на реконструкция или строителна дейност на разглежданите различни инфраструктурни подобекти покрай магистралното трасе ще се извършва от организацията изпълнител на съответната реконструкция или строителство на нови инженерни съоръжения.
Оползотворяване на отпадъци

Инвестиционното предложение не предвижда на различните площадки за реконструкция на отделните инфраструктурни подобекти да се извършва оползотворяване на отпадъци. Предвижда се част от образуваните отпадъци да се предават за оползотворяване на други фирми, притежаващи съответното разрешение за оползотворяване на отпадъци.


Обезвреждане на отпадъци

Инвестиционното предложение не предвижда на различните площадки за реконструкция на отделните инфраструктурни подобекти да се извършва обезвреждане на отпадъци.


Депониране на отпадъци

Инвестиционното предложение не предвижда депа на различните площадки за реконструкция на отделните инфраструктурни подобекти.

Предвижда се временно съхраняване на отпадъци – по време на реконструкцията или строителството на съответният инфраструктурен подобект.

По време на реконструкцията и строителството ще се използват площадки за временно съхраняване на земни маси които ще се употребят при вертикалната планировка на съответната площадката.


Оценка на въздействието върху околната среда и здравето на хората

Разделното събиране на образуваните отпадъци по време на реконструкцията или строителните дейности на разглежданите различни инфраструктурни подобекти на други ведомства покрай магистралното трасе, тяхното транспортиране, временно съхраняване и предаване на физически или юридически лица, притежаващи Разрешение по чл. 37 от ЗУО за дейности включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци не предполага негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница