Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 5


Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната средастраница3/11
Дата27.04.2017
Размер1.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда


 • Атмосферен въздух

В период на реконструкцията, въздухът в района ще се замърсява основно следствие на неорганизирани емисии от източници, които могат да бъдат систематизирани в следните групи:

 • Стационарни (временните открити складове за строителни насипни материали, депата за съхранение на земни маси от изкопните работи.

 • Псевдо стационарни (строителна и пътна техника)

 • Мобилни (транспортните средства доставящи строителните материали и извозваща строителни отпадъци)

Вредните вещества, които ще се отделят от тези източници са прах, парникови газове (SOх, NОх, ЛОС, CH4, CO, CO2, N2O, NH3) и в микроколичества - тежки метали (Hg, Cd, Pb), полициклични ароматни въглеводороди (PAH) и в незначителни количества диоксини и фурани.

 • Мерки по време на строителството

В периода на извършване на строително-монтажните работи ще бъдат предприети следните мерки:

 • Да не се допуска извънгабаритно товарене на земни маси и пясък на товарни МПС, тъй като разпиляването на тези материали в последствие е допълнителен източник на неорганизирани емисии на прах.

 • Двигателите с вътрешно горене на строително-монтажната техника и товарните МПС да се поддържа в изправност за да не се допуска използуването на нестандартизирани горива, което води до увеличаване на емисиите на вредни вещества от аспуховите газове.

 • Да не се допуска извънгабаритно товарене на строителни отпадъци на товарни МПС, като се използват покрити с платнища транспортни средства при извозване на излишните земни маси;

 • Недопускане за работа на неизправна строителна и транспортна техника, неотговаряща на изискванията за концентрация на замърсителите в отработените газове, като се избягва дългата работа на двигателите на празен ход.

В периода на експлоатация (с изключение на дейностите по ремонт и поддържане, изискващи работа на определен тип техника) няма да се отделят емисии на вредни вещества.


 • Води

Не се налагат


 • Почви

Не се налагат


 • Растителен свят

Всички дейности да се извършват в рамките на терените определени за инфраструктурните обекти. Да не се допуска унищожаване на растителност в прилежащи терени.


 • Животински свят

Не се налагат


 • Отпадъци

По време на реконструкцията и строително-монтажните дейности на отделни инфраструктурни подобекти на други ведомства, които съпътстват магистралното трасе ще се генерират опасни, производствени, строителни и битови отпадъци. Инвестиционното предложение за реконструкция на инфраструктурни подобекти покрай бъдещето трасе на АМ „Тракия” предвижда разделно събиране на различните по вид отпадъци, временно съхраняване и предаване на отпадъците за последващо третиране на юридически или физически лица притежаващи регистрационен документ, разрешение по чл. 37 от ЗУО и/или КР на основание писмен договор.
По време на строителството

Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки до:

- извозване на строителните отпадъци на депо определено от съответна Община;

- събиране на твърдите битови отпадъци в метални контейнери на съответната строителна площадка и извозването им на организирано депо за ТБО или последващо третиране;

- аварийно образувани опасни отпадъци да се извозват своевременно до базата на организацията изпълняваща строителните работи и предават на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по чл. 37 на ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор.

- образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на закрито или на временни площадки до: извозване за последващо обезвреждане при спазване изискванията на Глава втора, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г. на определените за това места;
 • Шум

- при преминаване през населените места, обслужващият транспорт да спазва ограниченията за скорост на движение.


 • Културно наследство

 • Съгласуване на проектите за реконструкция на инфраструктурата за 8 обекта археологически обекти с НИОНКЦ

 • Провеждане на спасителни разкопки в рамките на сервитута

 • Междуведомствена комисия, назначена от директора на НИОНКЦ

 • Периодични наблюдения на строителните работи по цялото трасе

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение


Не се предвиждат други дейности, имащи пряко отношение към инвестиционното предложение, освен тези предвидени в проектите за реконструкция на инфраструктурни съоръжения, покрай бъдещето трасе на АМ „Тракия”.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение


Реконструкцията на съоръженията не е свързано с необходимостта от издаване на разрешителни по смисъла на законодателството за опазване на околната среда.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда


В периода на реконструкцията и строително-монтажните дейности, които са ограничени по времетраене, ще има основно емисии на прах и парникови газове от строително-монтажна техника и товарните МПС транспортиращи инертни материали, бетон и др. Слаби неорганизирани емисии на прах ще има при извършване на изкопни работи, обратно засипване и пр.

Замърсяването на околната среда от дейността на съоръженията – не се очаква.

По пътя на въздуха не се очаква каквито и да е по- значителни въздействия върху останалите компоненти на околната среда в района.

Дискомфорт за населението практически няма да има, предвид отдалечеността на площадките за реконструкция на инфраструктурни обекти, съпътстващи бъдещото трасе на АМ „Тракия”.

Дейностите по време на реконструкцията на инфраструктурни съоръжения ще бъде свързано с превишени шумови емисии от строително-монтажната и транспортна техника на териториите на самите временни строителни площадки.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница