Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 5страница4/11
Дата27.04.2017
Размер1.58 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

16. Риск от инциденти


Рискът от инциденти е свързан с неспазване на изискванията на техниката за безопасност по време на реконструкцията на инфраструктурни обекти, съпътстващи бъдещето трасе на АМ „Тракия” и строителството. Реконструкцията и строителството ще се изпълняват по утвърдени планове за безопасност и здраве определящи минималните изисквания на строителната площадка съгласно изискванията на Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа


Съгласно съвременната физикогеографска регионализация на Република България, районът в който ще се реализира проекта за изграждане на АМ „ТРАКИЯ” от км 210+100 до км 325+280 и реконструкция на съпътстващата инфраструктура към нея, се отнася към Горнотракийско-Бургаска област-Горнотракиска и Тутджанско-Бургаска подобласти. Областта граничи на запад и север с Краищенско-Средногорската, на север в източните си части с Предбалканско-Източностаропланинската област, на юг - със Западнородопската и Източнородопско-Странджанска област и на изток - с Черно море. Промяната на релефа и от там на повечето компоненти на природния комплекс е добре изразена. Областта включва низини, долинни уширения и ограничени по площ хълмисти земи. Диапазонът на надморската височина е от 0 до 600 м и обхваща низинния и равнинно-хълмистия хипсометричен пояс.

В административно отношение участъкът преминава през четири области: Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.

Реконструкцията на инфраструктурните обекти в обхвата на Лот 2 засяга землищата на с. Бъдеще, с. Загоре, с. Коларово, с. Боздуганово, с. Сърнево, с. Пшеничево, с. Дядово, с. Могила, с. Загорци, с. Стоил Войвода.

За Лот 3 се засягат землищата на с. Дядово, с. Езеро, с. Полско Пъдарево, с. Биково, с. Хаджидимитрово, с. Чокоба, гр. Кермен.

За Лот 4 се засягат землищата на с. Хаджидимитрово, с. Дражево, с. Кабиле, с. Завой, с. Зимница, с. Воденичане, с. Деветак, с. Железник, с. Крумово градище, гр. Карнобат, с. Драганци.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи


Реконструкцията и ново строителство на инфраструктурни съоръжения (обекти на други ведомства, които съпътстват магистралното трасе) е свързано с отнемането на земи от поземления и горски фонд, с произтичащите от това отчуждителни процедури. Засягат се обработваеми земи-основно обработваеми ниви, пасища (мера), ливади, полски пътища. За целта е съставен регистър на земите и са разработени парцеларни планове за предстоящите реконструкции, обхващащи отчуждения на земеделска земя и изключване от горски фонд, според изискванията на Подробните устройствени планове, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове


За съответните площи на инвестиционните обекти (подлежащи на реконструкция инфраструктурни съоръжения на други ведомства, съпътстващи магистралното трасе) има изработени и утвърдени земеразделителни планове.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа


Предвидените реконструкции на съпътстващата трасето на магистралните участъци инфраструктура на други ведомства засягат елементи от Националната екологична мрежа:

Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие  • ЗЗ „Река Блатница” BG 0000441, по Директива 92/43;

  • ЗЗ „Керменски възвишения” BG 0000418, по Директива 92/43;

  • ЗЗ „Река Мочурица” BG 0000196, по Директива 92/43;

  • ЗЗ ”Адата - Тунджа” BG 0002094, по Директива 79/409.

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси


Реализацията на инвестиционните предложения, за реконструкция на инфраструктурни съоръжения съпътстващи магистралното трасе, не са свързани с унищожаване на природни ресурси.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение


Алтернативи за реконструкцията на съответните инфраструктурни обекти няма, тъй като те са съществуващи и само подлежат на частична реконструкция, налагаща се от строителството на АМ „Тракия”.

ІV. Характеристика на потенциалното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение

1. Атмосферен въздух


1.1. При строителство

По време на строителството ще се отделят неорганизирани емисии от прах и изгорели газове от строителна и транспортната техника. Предвид открития характер на всички площадки на отделните обекти, замърсяването на атмосферния въздух ще е незначително и локално.

В този период ще се извършват различни по вид дейности, като: - построяване на временни или възстановяване на черни пътища; - изкопни работи, отнемане на хумусен слой и земни маси по новото трасе на съответния линеен обект (канал. водопровод, газопровод, подземни ел. линии и пр.); - транспорт и депониране на отнетия хумусен слой и земни маси; - обратно засипване на земни маси след полагане на съответните съоръжения; - строително-монтажни дейности, при изграждане на каналите, проходите и укрепването им под платната на магистралата; - транспорт на строителни материали и оборудване; - товарене и изнасяне на излишните земни маси и строителните отпадъци, след приключване на процеса на строителство.

Замърсяването на въздуха по време на строителството ще се дължи на:

- Изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините осъществяващи строителните, монтажните и транспортните дейности. Използуването на такива машини ще е свързано и с изхвърлянето на отработени газове, в чийто състав основните типове емитирани замърсители: азотни оксиди; летливи органични съединения; метан; въглероден оксид; въглероден окис; двуазотен оксид; серен диоксид; амоняк; кадмий; олово; полициклични ароматни въглеводороди; диоксини и фурани; както и частици (сажди) при изгаряне на дизелово гориво. Тези емисии зависят от броя и вида на използваните при строителството машини и режима им на работа.

- Прахови частици при изкопните, насипните, товаро-разтоварни и транспортни работи. Тези прахови емисии ще зависят до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), големина и относително тегло на праховите частици и фракционен състав. При отнемане на земни маси и разтоварването им на депо основните емисии са от прах и от отпадъчни газове от работата на двигателите “на място”. При влагане, разстилане, подравняване и пр. на строителни материали (баластра, трошляк, пясък и пр.) емисиите са от също прах и отпадъчни газове от двигателите на машините, с които се извършват тези процеси. Праховите частици с размери над 10 (25) м в зависимост от метеорологичните условия ще се утаяват на около 20 – 50 м от работната площадка, а по-малките ще се разсейват в околната среда и ще бъдат отмивани или утаявани след коагулация и уедряване на сравнително големи разстояния. По-малките фракции на праха, включително тези с респираторен размер (2-10 микрона) ще бъдат засегнати от турбуленцията на въздушните маси в приземния слой и ще бъдат разсеяни в атмосферата. Основни източници на респираторни частици ще бъдат отпадъчните газове от двигателите с вътрешно горене на земекопната техника и транспортните средства.

Строителните и изкопните машини са подвижни източници на емисии на замърсителите, които ще работят с различна продължителност при различните по дължина и обем изкопни и строително- монтажни работи За извършване на основните строително изкопни работи ще бъдат използвани следните типове машини: - Багер - мощност 250 kW, разход 25 л/час (дизел), работещ от 12 до 48 часа; - Челен товарач – мощност 200 kW, разход 20 л/час (дизел), работещ от 4 до 24 часа; - Булдозер – мощност 130 kW, разход 17 л/час (дизел) - работещ от 2 до 8 часа; - Самосвали – 100 kW (товароподемност 15 тона), разход 20 л/час (дизел), работещи от 4 до 24 часа. Очаква се да бъдат използвани следните количества дизелово гориво, като следва: - за Лот 2 (общо 10.354 тона) - Напоително-отводнителна система Стара Загора (общо) – 6.790 тона; - за Преминаване на газопровод и тръбопровод (общо) - 0.844 т; - за Реконструкция на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи (общо) - 2.720 тона; - за Лот 3 - за Реконструкция на ел. проводи и тт кабели – 3.040 тона; - за Лот 4 - за Реконструкция на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи (общо) – 3.520 тона.

Основната част от работата и съответно емисиите ще бъде свързана с изместване на напоителни и отводнителни канали в района на Напоително-отводнителна система Стара Загора (около 41%). Останалата част от дейността, която предполага незначителни емисии на замърсители е свързана с реконструкция на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи и преминаване на газопроводи (59%).

Съгласно стандартната Методика, разработена чрез адаптиране на методическия инструментариум, отразен в Ръководство CORINAIR-94, SNAP-94, за условията на България, при тези количества използвано гориво и извършената инвентаризация, в атмосферата ще се емитират посочените в таблицата замърсители. Посочените количества вредни вещества, които ще се изпускат в атмосферата са ориентировъчни и ще се доуточнят след определяне на броя и вида на строителната техника, технологията и организацията на строителните работи за всеки обект поотделно.

Емисиите на вредни вещества от работата на двигателите на извънпътната техника и предполагаемото количество прах от изкопните работи за Лот 2 - участък „Стара Загора – Нова Загора”, както и замърсяването с фини прахови частици от строително/монтажно изкопните работи са показани в таблицата по долу.


Емисии за първа група замърсители и прах за Лот 2 Таблица V.1.1-1

Гориво

Емисии на вредни вещества от строителната и монтажна техника в g/kg изразходвано гориво и общо в t
*SOX

NOX

НМ

ЛОС

CH4

CO

NH3

N2O

PM

(сажди)

PM

(прах)

ЕФ за дизел. двиг., g/kg

сяра * 0.2 %/ 0.3 %

4.0/6.0

48.8

7.08

0.17

15.8

0.007

1.30

5.73

-

Напоително-отводнителна система Стара Загора (общо)

40.7

331.4

48.1

1.2

107.3

0.0

8.8

38.9

276.1

отводнителен канал под АМ „Тракия” на км 210+140

2.5

20.6

3.0

0.1

6.7

0.0030

0.5

2.4

17.2

напоителен канал под АМ „Тракия” на км 210+148

5.6

45.7

6.6

0.2

14.8

0.0066

1.2

5.4

38.1

изместване на напоителен канал успоредно на АМ „Тракия” от км 212+800 до км 213+100

10.0

81.5

11.8

0.3

26.4

0.0117

2.2

9.6

67.9

изместване на отводнителен канал и преминаване през АМ „Тракия” на км 214+600.

10.0

81.5

11.8

0.3

26.4

0.0117

2.2

9.6

67.9

преминаване на отводнителен канал „С-11-1” през АМ „Тракия” на км 217+000

2.5

20.6

3.0

0.1

6.7

0.0030

0.5

2.4

17.2

изместване на отводнителен канал успоредно на АМ „Тракия” между км 219+080 и км 219+240

10.0

81.5

11.8

0.3

26.4

0.0117

2.2

9.6

67.9

реконструкция напоителен канал на пътен възел - етапна връзка при км 0+567

5.6

45.7

6.6

0.2

14.8

0.0066

1.2

5.4

38.1Преминаване на газопровод и тръбопровод (общо)

7.60

61.78

8.96

0.22

20.00

0.01

1.65

7.25

51.48

реконструкция на газопровод за ГРС Димитровград на км 212+600, в землището на с. Загоре

2.5

20.6

3.0

0.1

6.7

0.0030

0.5

2.4

17.2

газопровод за газоснабдяване на община Раднево, на км 219+900

2.5

20.6

3.0

0.1

6.7

0.0030

0.5

2.4

17.2

преминаване на тръбопровод Т-8-21 през АМ „Тракия” на км 236+250

2.5

20.6

3.0

0.1

6.7

0.0030

0.5

2.4

17.2Реконструкция на електропроводи, Т.Т. кабели и водопроводи (общо)

16.32

132.74

19.26

0.46

42.98

0.0190

3.54

15.59

110.61

землище с. Загоре, от км 209+900 до км 212+820

6.7

54.7

7.9

0.2

17.7

0.0078

1.5

6.4

45.5

землище с. Боздуганово, от км 216+995 до км 220+600

2.9

23.4

3.4

0.1

7.6

0.0034

0.6

2.8

19.5

землище с.Сърнево, от км 220+600 до км 226+930

2.9

23.4

3.4

0.1

7.6

0.0034

0.6

2.8

19.5

землище с. Пшеничево, от км 226+930 до км 229+360

1.0

7.8

1.1

0.0

2.5

0.0011

0.2

0.9

6.5

землище с. Събрано, от км 231+660 до км 234+580

1.0

7.8

1.1

0.0

2.5

0.0011

0.2

0.9

6.5

землище с. Загорци, от км 234+580 до км 238+520

1.0

7.8

1.1

0.0

2.5

0.0011

0.2

0.9

6.5

землище с. Стоил Войвода, от км 238+520 до км 241+640

1.0

7.8

1.1

0.0

2.5

0.0011

0.2

0.9

6.5Общо Лот 2 - участък „Стара Загора – Нова Загора”

64.66

525.9

76.29

1.83

170.3

0.08

14.01

61.75

64.66

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница