Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използванестраница1/4
Дата31.12.2017
Размер0.65 Mb.
  1   2   3   4

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Изменение на обект „МВЕЦ Тас” на р. Влахинска, община Кресна, област Благоевград”

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС

(Съгласно приложение №2 към чл.6 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС)

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

Изменение на обект „МВЕЦ Тас” на р. Влахинска, община Кресна, област Благоевград
Септември, 2012г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Информация за контакт с инвеститора

II. Характеристика на инвестиционното предложение

 1. Резюме на предложението

 2. Необходимост от инвестиционното предложение

 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

 4. Информация за разгледани алтернативи

 5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

 6. Описание на основните процеси, капацитет

 7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

 8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

 9. Предлагани методи за строителство

 10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

 11. Отпадъци, които се очаква да се генерират

 12. Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

 13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

 14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

 15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

 16. Риск от инциденти


III. Местоположение на инвестиционното предложение

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа

 2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

 3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

 4. Чувствителни територии в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и други; Национална екологична мрежа

 5. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси


IV. Характеристики на потенциалното въздействие

 1. Въздействия върху населението и околната среда

 2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа

 3. Вид на въздействието

 4. Обхват на въздействието

 5. Вероятност на поява на въздействието

 6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

 7. Мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

 8. Трансграничен характер на въздействията

При изготвянето на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение за „Изменение на обект „МВЕЦ Тас” на р. Влахинска, община Кресна, област Благоевград”, са спазени изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно писмо на РИОСВ-Благоевград с изх.№ 2837/3/06.08.2012г. (Приложение №1) имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - „Кресна - Илинденци” с код BG0000366, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/2007 г., изм. и доп.). Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие по отношение съвместяването на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, съгласно разпоредбите на чл.40 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

В изпълнение на указанията в писмо на РИОСВ-Благоевград с изх.№ 2837/3/06.08.2012г. към настоящата информация прилагаме доказателства, че „ХИДРОEKOЕНЕРГО – ТАС” ЕООД е „Възложител на инвестиционно предложение” по смисъла на § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗООС: Решение №237 към Протокол №13 от 01.08.2012г. на ОбС – Кресна (Приложение №2) за предварително съгласие за право на прокарване и право на преминаване през имоти общинска собственост; предварителен договор за покупко-продажба на имот №087007, собственост на Никола Цапарков, с начин на трайно ползване „ливада”, в полза на „ХИДРОEKOЕНЕРГО – ТАС” ЕООД (Приложение №3)


І. Информация за контакт с възложителя

Възложител на инвестиционното предложение е: „ХИДРОEKOЕНЕРГО – ТАС” ЕООД

Единен идентификационне номер (ЕИН) 131056489

Управител на дружеството и лице за контакт: Тодор Вълчев Стайков

Седалище и адрес на управрение и кореспонденция: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 60, ет. 1, ап. 7

Телефон: 02 981 11 72 Факс: 02 981 11 69 e-mail: office@hydroecoenergo.bg

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение представлява разширение и изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на обект включен в приложение № 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.


 1. Резюме на предложението:

МВЕЦ “Тас” на р. Влахинска, община Кресна, област Благоевград е изградена по класическа схема за ВЕЦ на течащи води и въведена в редовна експлоатация, като за целта са издадени: • Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № 11-ПР/2003 г.

 • Разрешително за водовземане и ползване № 41140052/07.07.2010 г.

 • Разрешение за въвеждане в експлоатация № СТ-12-084/09.02.2006 г.

Съществуващата МВЕЦ “Тас” е със следните параметри:

 • Водохващане на р. Влахинска на кота 737.5 м и застроено водно количество Qзастр. = 1.60 м3/сек. Водохващането се състои от:

  • масивен яз с височина 2.5 м.;

  • промивен отвор със савак;

  • отвор за пропускане на екологични води с рибен проход;

 • Напорен тръбопровод Ф911 с дължина 750.0 м (в изкоп) и трасе по левия бряг на реката;

 • Сграда на МВЕЦ на левия бряг на река Влахинска, на кота 677.70 м в имот № 118015;

 • Долна вада.

С настоящетото инвестиционно предложение се предвижда:

1. Увеличаване на дължината на напорния тръбопровод от 750 м на 1595 м, като трасето на новия напорен тръбопровод, с дължина 845 м, ще премине от дясната страна на р. Влахинска. Дължината на тръбопровода е оптимизирана спрямо тази, заявена в уведомлението към РИОСВ (1660м) като е намалена, в рамките на заявеното трасе. Трасето е предвидено да премине през:

- имоти, общинска собственост с №№000921, 000650 и №000925 в землището на с. Влахи, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път” и с №№000883, 000923, 000884 и №000889, с начин на трайно ползване „пасище”;

- имот №118020 в землището на с. Влахи, собственост на „ХИДРОEKOЕНЕРГО – ТАС” ЕООД, с начин на трайно ползване „ливада”;

- имот №000649, собственост на държавата – МОСВ, с начин на трайно ползване „водно течение, река”;

- имот №087007, собственост на Никола Цапарков, с начин на трайно ползване „ливада”. За имота има сключен предварителен договор за покупко-продажба в полза на „ХИДРОEKOЕНЕРГО – ТАС” ЕООД.

Трасето на напорния тръбпровод на две места ще премине през р. Влахинска, през имот №000645 – в началото на участъка на напорния тръбопровод и в края – за влизане на напорния тръбопровод в сградата на МВЕЦ. Преминаването ще бъде надземно, над реката. За целта извън заливаемата тераса от двете страни на реката ще бъдат изградени метални фундаменти, върху които ще бъде положен напорния тръбопровод.

2. Преместване на сградата на МВЕЦ от кота 677.70 м на кота 617.0 м; Сградата на МВЕЦ ще бъде изградена в имот № 087007.

3. Увеличаване на мощността от 596 kW на 1700 kW (турбина Пелтон).

За присъединяване на МВЕЦ към електропреносната мрежа ще бъде изграден подземен ел. провод с дължина 164 м и трасе през имоти, общинска собственост с №000889 и №086008, землището на с. Влахи, с начин на трайно ползване „пасище” и с №№000591 и 000590, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път”. Дължината на електропровода е оптимизирана спрямо тази, заявена в уведомлението към РИОСВ (175м) като е намалена, в рамките на заявеното трасе.

Трасето на ел. провода ще премине по левия бряг на реката.

За достъп до сградата на МВЕЦ ще бъде изграден път с дължина около 50 м и ширина около 3 м.

Всички останали параметри – кота на водохващане, застроено водно количество, диаметър на напорния тръбопровод остават непроменени.

Не се предвижда изграждане на водопровод и канализация.

За нуждите на обслужващите МВЕЦ ще бъде доставяна бутилирана вода и ще бъде монтирана химическа тоалетна.


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Съгласно Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент, Енергийната стратегия на РБългария и Закона за енергия от възобновяеми източници (обн. ДВ. бр. 35/03.05.2011 г. за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници източници /ВЕИ/, до 2020 г., производството на ел.енергия от ВЕИ трябва да достигне до 20 % от общо генерираното такова за страната.

Инвестиционното предложение е в хармония с приоритетите на общо­европейската енергийна политика за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници.

Заявеното намерение се намира в район, разполагащ с голям потенциал за развитие на алтернативни източници на енергия. Въз основа на направени проучвания, може да се каже, че избраният участък от реката е изключително подходящ за използването на потенциала на водния ресурс и увеличаване на мощността на съществуващата МВЕЦ „Тас”.

Сериозен проблем на община Кресна е нарастващата безработица. Реализирането на предвижданията на инвестиционното предложение е социално и икономически обосновано, като чрез него ще осигури създаването на работни места и увеличаване на приходите на общината. 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Инвестиционното предложение представлява изменение на параметрите на вече изградената и въведена в редовна експлоатация МВЕЦ „Тас”, за която са издадени следните администратини актове: • Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № 11-ПР/2003 г.

 • Разрешително за водовземане и ползване № 41140052/07.07.2010 г.

 • Разрешение за въвеждане в експлоатация № СТ-12-084/09.02.2006 г.

Инвестиционното предложение попада в участък, за който са постановени:

1. Решение № БД-59/2005 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС с характер на решението „да не се извършва ОВОС” за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Св. Врач – 1” на р. Влахинска , землище на с. Влахи” с възложител „Свети Врач – 2003” ЕООД;

2. Решение № 22-ОС/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се съгласува инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Св. Врач-1” на р. Влахинска с водовземане на кота 670 м и водоползване на кота 615 м с предмета и целите на опазване на защитените зони.

3. Разрешително за водовземане № 41140077/04.08.2009 г. на „Свети Врач 2003” ЕООД за производство на ел. енергия. Срокът на разрешителното е изтекъл на 20.03.2012 г. и същото не е подновено от титуляра.

Цитираното по-горе намерение на „Свети Врач 2003” ЕООД не е реализирано, т.е. няма да има натрупване/кумулиране на въздействия върху територията. Настоящото инвестиционно предложение за изменение на МВЕЦ „Тас”, ще се развие върху същите площи, за които вече са извършени анализи, прогнози и оценки по отношение на възможни въздействия върху околната среда, в т.ч. върху защитена зонаКресна - Илинденци” с код BG0000366.


 1. Подробна информация за разгледани алтернативи:

Характеристиките на района и природните дадености на територията дават възможност за производството на енергия използвайки водния потенциал на р. Влахинска. С цел обосноваване реализирането на инвестиционното предложение са разгледани две алтернативи по отношение на дължините и местоположението на трасето на напорния тръбопровод и на подземния електропровод.Първа алтернатива:

- увеличаване дължината на напорния тръбопровод от 750 на 1789 м, като трасето на новия напорен тръбопровод, с дължина 1039 м, е предвидено да премине по левия бряг на реката през имоти с №№ 111025, 000591 и № 000889;

- изграждане на нов подземен ел.провод за присъединяване на МВЕЦ към електропреносната мрежа с дължина 210 м и трасе през имоти №№ 000889, 111025, 000591.

Втора алтернатива:

- увеличаване дължината на напорния тръбопровод от 750 на 1595 м, като трасето на новия напорен тръбопровод, с дължина 845 м, ще премине от дясната страна на р. Влахинска, през имоти с №№ 000921, 000650, 000925, 000883, 000923, 000884, 000889, 118020, 000649 и №087007;

- изграждане на нов подземен ел.провод за присъединяване на МВЕЦ към електропреносната мрежа с дължина 164 м и трасе през имоти с №№ 000889, 086008,000591 и №000590.

Предпочетена е втората алтернитива, тъй като се засягат по-малко на брой имоти, както и земи, частна собственост. В по-голямата си част, трасетата на напорния тръбопровод и подземния ел. провод ще преминат през земи, отредени „за селскостопански, горски, ведомствен път”.

При втората алтернатива напорния тръбопровод и подземния ел. провод са с по-малки дължини.

Всичко това ще доведе до ограничаване и доколкото е възможно да намаляване вмешателството в природната среда, както и до по-икономически изгодно реализирането на предложението..

“Нулева” алтернатива ще означава централата да продължи да работи със сегашната си мощност. Няма да се използва наличният потенциал и ресурси на територията за производство на електроенергия. Няма да се създадат работни места в района, което в условията на нарастваща безработица, ще допринесе за задълбочаване на неблагоприятния социално-икономическия микроклимат в общината.

Приемането на „нулева алтернатива” или отказ от реализацията на инвестиционното намерение, ще доведе до следните неблагоприятни последици, както за възложителя – собственик на имота, така и за общината:

- Пропуснати ползи по отношение на осигуряването на работна заетост на местни проектантски и строителни фирми;

- Пропуснати ползи по отношението на осигуряване на временни работни места по време на етапа на строителство на отделните подобекти;

- Пропуснати ползи по отношението на осигуряване на временни и постоянни работни места по време на експлоатацията на обекта и т.н.;


 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството


Сега съществуващата МВЕЦ „Тас” се намира в землището на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград. Водохващането е изградено на кота 737.5 м и чрез напорен тръбопровод, минаващ по левия бряг на река Влахинска, достига до сградата на МВЕЦ, разположена също на левия бряг на реката, на кота 677.70 м в имот № 118015.

Земите, които ще бъдат засегнати от изграждането на новите съоръжения на МВЕЦ „Тас” са както следва: • напорен тръбопровод – имоти с №№087007, 000921, 000650, 000925, 000883, 000923, 000884, 000889, 118020, 000649 и № 087007. Трасето на новия напорен тръбпоровод ще премине по десния бряг на р. Влахинска, като в началото на участъка и в края – за влизане на напорния тръпровод в сградата на МВЕЦ трасето му ще премине надземно, над р. Влахинска. За целта, извън заливаемата тераса от двете страни на реката, ще бъдат изградени метални фундаменти, върху които ще бъде положен напорния тръбопровод.

 • сграда на МВЕЦ – ще бъде изградена на кота 617.0 м в имот №087007;

 • подземен ел. провод – имоти с №№ 000889, 086008, 000591 и 000590;

 • нов път с дължина 50 м и ширина 3 м за достъп до сградата на МВЕЦ;

Новите съоръжения засягат участък, разрешен на „Свети Врач – 2003” ЕООД по вече изтекло разрешително за водовземане № 41140077/04.08.2009 г. за ел. енергия. Намерението на „Свети Врач – 2003” ЕООД не е реализирано, поради което няма да има кумулиране и натрупване на въздействия върху водния обект и останалите компоненти и фактори на околната среда.

При строителството на съоръженията не се предвижда изграждане на временни обекти.

По време на строителния процес в сервитута на пътя, представляващ имоти, общинска собственост №№ 000921, 000650, 000925 в землището на с. Влахи, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път” през, които ще премине трасето на тръбопровод, както и в имота в който ще се изгради сградоцентралата ще се определят площи за временно разтоварване и складиране на строителни материали, армировка, тръби и др., както и площи за временно събиране на отпадъци (непозволяващо разпиляването им). Тези площи ще са необходими с цел да се опазят от замърсяване съседни терени. При разработването на проекта за организацията на строителния процес, площите за временно разтоварване и складиране на материалите ще бъдат отразени.

На територията на обекта няма да се изгражда бетонов възел, а ще се използват действащите в района бази за производство на бетонови разтвори, готови стоманобетонови елементи, кофражни платна и др. Условията за строителство се определят като благоприятни за целогодишна работа с традиционни мероприятия за работа и при зимни условия.

 1. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет:

Основният производствен процес е получаване на ел.енергия чрез използване на потенциалната енергия на водите на река Влахи между кота 737.5 м и кота 617 м.

Процесите, които протичат при обекти от този тип, са следните:


 • Улавяне на водни количества;

 • Превеждане на водните количества до електрическата централа;

 • Задвижване на централата и производство на електрическа енергия;

 • Включване на електрическата енергия към съществуваща ел.преносна мрежа;

 • Изпускане на водните количества във водния обект.

Към момента водохващането е съществуващо, като е изграден напорен тръбопровод с дължина 750.0.

С инвестиционното предложение се предвижда: • изграждане на нова сграда на МВЕЦ на кота 617.0 в имот №087007, в която ще бъде монтирана турбина тип Пелтон с мощност 1700 kW;

 • Удължаване на трасето на напорния тръбопровод, като за целта ще бъде изграден нов напорен тръбопровод с дължина 845 м;

 • Изграждане на подземен ел. провод с дължина 164 м;

 • Изграждане на път за достъп с дължина 50 м и ширина 3 м.

През периода на строителството ще се изпълняват изкопни, бетонови, кофражни, армировъчни и монтажни работи.

За напорния тръбопровод се предвиждат изкопни работи с дълбочина на траншеята до 2,00 м и средна широчина 1,60 м, като изкопаната земна маса ще се депонира непосредствено до изкопа и след полагана на тръбопровода ще се използва за обратно засипване и оформяна на трасето. При изкопаване на траншеята няма да се използват взривни работи.

За преминаване на трасето на напорния тръбопровод през р. Влахинска от двете страни на реката, извън заливаемата тераса ще бъдат изградени метални фундаменти с височина1.80м, върху които ще бъдат положен напорния тръбопровод.

За сградата на МВЕЦ се предвиждат изкопи за фундаменти до котата на фундиране. Предвижда се дълбочината на фундиране ще бъде между 2,00 м и 3,00 м. При изкопа няма да се използват взривни вещества. Изкопа ще се направи със земекопна техника при спазване на правилата за безопасна работа.

За присъединяване на МВЕЦ към електропреносната мрежа ще бъде изграден подземен ел. провод с дължина 164 м.

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

За целите на инвестиционното предложение не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Предвидено е преминаването на трасетата на тръбопровода и ел. провода в сервитута на пътя, представляващ имоти, общинска собственост №№ 000921, 000650, 000925 в землището на с. Влахи, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път”. Към момента пътя не е с трайна настилка. Прокарването на трасетата няма да промени начина на трайно ползване на имотите и пътя ще запази функционалното си предназначение.

За достъп до сградата на МВЕЦ ще бъде изграден път с дължина около 50 м и ширина около 3 м.


 1. Програма за дейностите, вкл. за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

Инвестиционното предложение включва, изграждане на нова сграда на МВЕЦ, удължаване на трасето на напорния тръбопровод, изграждане на ел. провод и път за достъп до сградата на МВЕЦ.

Предвижда се инвестиционното предложение да се реализира на три етапа.

Първи етап е одобряването на инвестиционното предложение по реда на ЗООС и получаване на Разрешително за водовземане и ползване по реда на Закона за водите. Първия етап се предвижда да бъде с продължителност до 12 месеца, в случай, че не се провежда процедура по задължителна оценка на въздействие върху околната среда.

Вторият етап е провеждането на процедурите по ЗУТ и получаване на строително разрешение. Продължителността на този етап е до 18 месеца.

Третият етап е самото строителство и въвеждането на обекта в експлоатация. Продължителността на този етап е до 12 месеца.

Общата продължителност на срока за реализиране на инвестиционното предложение е приблизително три години и половина.

Хидроенергийното строителство е дълговечно. Практиката показва, че експлоатационния живот на МВЕЦ е 50-70 и повече години без съществени ремонти и реконструкции. Реконструкция и модернизация на основното машинно-технологично оборудване се предвижда след 20-25-тата година от експлоатацията им.  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница