Програма за дейността на бнаемпк през 2015 г. І. Сътрудничество с министерства, държавни агенции и институции, депутатиДата22.07.2016
Размер71.82 Kb.
ТипПрограма
Проект !

ПРОГРАМАза дейността на БНАЕМПК през 2015 г .

І. Сътрудничество с министерства, държавни агенции и институции, депутати
1. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (МЗ)

  1. Провеждане на съвместни семинари

  2. Обсъждане и съгласуване предложения за законодателни промени

  3. Обсъждане на въпроси, свързани с прилагането на козметичното законодателство.

  4. Прилагане на новите законодателни изисквания в защита интересите на българските производители.2. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (МЗХ)

2.1. Участие в работни групи.

2.2. Официален контрол на Защитено географско указание “Българско розово масло”

2.3. Защита интересите на етеричномаслените производители при прилагане на Общата селскостопанска политика и нейното прилагане в България.

2.4. Изготвяне и защита на предложение за финансова подкрепа и организиране на български национални участия на специализирани изложения.

2.5. Прилагане на новите законодателни изисквания в защита интересите на българските производители.


3. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА (МИ) и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)

3.1. Участие в изготвяне на Индикативната програма на ИАНМСП за периода април – декември 2015 г. по всички нейни направления с оглед финансиране на участието на членовете на БНАЕМПК.

3.2. Подкрепа на българските компании за увеличаване експортния им потенциал.

3.3. Прилагане на новите законодателни изисквания в защита интересите на българските производители.


4. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (МОСВ)

4.1. Проследяване на нормативните изисквания, касаещи управлението на отпадъците.4.2. Проследяване изискванията, произтичащи от европейското законодателство REACH и CLP.


 1. МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

5.1 Проследяване на законодателните промени, свързани с денатурирането на етилов алкохол за козметични цели. 1. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.

6.1 Участие в работна група по изготвяне политика за сезонната заетост и предложение за законодателни промени


 1. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА.

 2. НАЦИОНАЛEН ЦЕНТЪР ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ (НЦООЗ)

 3. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ПО АКРЕДИТАЦИЯ” (ИАБСА)

 4. ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

 5. БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ (БИС).

  1. Участие в ТК 19 към БИС при гласуването на нови БДС ISO стандарти.

  2. Приемане на нови стандарти.ІІ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С БРАНШОВИ И РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

   • Участие в работни групи, даване на становища по определени запитвания.

   • Работа по проект на Закон за браншовите организации.

   • Работа по съвместни проекти

   • Следене на информационния поток.

   • Иницииране на законодателни промени
 1. Сътрудничество с европейски и международни асоциации.

  • Европейската козметична асоциация Cosmetics Europe

  • Европейската федерация на производителите на етерични масла (EFEO)

  • Международната асоциация по натурална и органична козметика (NaTrue)

  • Световна федерация на козметиците – химици (IFSCC)

  • Международната федерация на търговците на етерични масла (IFEAT)
 1. Сътрудничество с национални козметични браншови организации:

  • Германската козметична организация (IKW)

  • Германската Асоциация по натурална козметика (BDIH)

  • Руската козметична асоциация (РПКА)

  • Италианската козметична организация (Cosmetica Italia)

  • Полската козметична асоциация

  • Испанската козметична асоциация STAMPA

  • създаване на контакти с други сродни браншови организации.
 1. Сътрудничество с български браншови организации и камари:

  • Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост,

  • Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил

  • Камара на електротехниката в България.

  • Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

  • Българска Асоциация на Детергентната индустрия (БАДИ)

  • Германо - Българската индустриално - търговска камара

  • Камара на химическата промишленост

  • Други
 1. Сътрудничество с работодателски организации в България:

  • Съюз Произведено в България (СПБ)

  • Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП)

  • Българска Стопанска Камара (БСК)
 1. Сътрудничество с Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), Организации за саморегулиране в областта на рекламата, Сдружение за модерна търговия.
 1. Сътрудничество с асоциираните членове

  • Университет по хранителни технологии

  • ДЛ „Българска роза“ ЕООД

  • ИРЕМК

  • „Национална лаборатория Бул Роза“ ООД

  • Институт по обща и неорганична химия към БАН

  • „Линдек България“ АД
 1. Висши учебни заведения и научни организации

  • Аграрен университет

  • Висш земеделски колеж

  • Медицински университет, Фармацевтичен факултет

  • Професионална гимназия по хранителни технологии

  • Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия към БАН

  • ПУ „Паисий Хилендарски“


8. Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

 • Спазване изискванията на конкурентното законодателство

 • Възможности за промотиране на бранша, на членове и техни продуктиІІІ. РАБОТА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ


 1. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Без граници – Компонент 1”- „Трансфер на знания и добри практики относно рекламните претенции на козметични продукти – иновативни, предизвикателни и законово съответстващи” с бенефициент БНАЕМПК в партньор Cosmetica Italia:

   1. Подготовка на проекта.

   2. Защита на проекта.
 1. ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект № BG161РО003-4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” с бенефициент ИАНМСП:

   1. Съдействие при организиране на национални щандове на специализирани изложения:

 • Международно изложение Beautyworld Middle East gulf beauty (26 - 28.05.2015), Дубай, ОАЕ

   1. Съдействие при провеждане на търговски мисии, съчетани с посещение на специализирано изложение и провеждане на В2В срещи:

 • BeautyExpo Uzbekistan (11-13.06 2015), Ташкент

 • K-BEAUTY  (17-20.09. 2015), Сеул, Корея
 1. SES (Senior Experten Service)

 2. ОП „Конкурентноспособност“ проект „Създаване на клъстери“

 3. ЦРЧР Програма "Учене през целия живот"Програма „Леонардо да Винчи“


ІV. ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА БНАЕМПК


  1. Организиране на бизнес посещения на международни изложения при самофинансиране

 • Cosmoprof Болоня, Италия (19-23.03.2015 г.)

 • InCosmetics Барселона, Испания (14-16.04.2015 г.)

 • BeautyEurasia Истанбул, Турция (30.04-02.05.2015 г.)

 • Beauty Expo, Ташкент, Узбекистан (11-13.06.2015 г.)

 • K-BEAUTY Сеул, Корея (17-20.09.2015 г.)
  1. Съдействие при участие с фирмен щанд на международно изложение

 • Cosmoprof Болоня, Италия (20 – 23.03.2015)

 • Beauty Eurasia Истанбул, Турция (30.04-.02.05.2015 г.)

 • Beauty world Токио, Япония (16-18.05.2015 г.)

 • Beautyworld Middle East gulf beauty Дубай, ОАЕ (26 - 28.05.2015)  1. Съдействие за гарантиране на съответствие с европейското козметично законодателство:
  1. Съдействие при осъществяване на износ на етерични масла и козметични продукти.

 • Консултиране

 • Издаване на Сертификати: Сертификати за износ, Сертификат за спазване изискванията на ДПП, Сертификат B.S.E.

 • Контакти с българските ръководители СТИВ
  1. Осигуряване на маркетингова информация и информация за законодателни промени
  1. Консултиране
  1. Популяризиране дейността на БНАЕМПК и нейните членове.

 • Поддържане сайт на БНАЕМПК.

 • Каталог на членовете на БНАЕМПК.

 • Участие в кампанията „Купувам българско“ на БНТ2

 • Годишна конференция (25.06.2015 г.)

 • Участие с информационни щандове на БНАЕМПК в изложения
  1. Съвместната работа с Експертния съвет към БНАЕМПК.
  1. Организиране и провеждане на семинари, срещи и презентации.

 • Практически семинар на INTERTEK и БНАЕМПК: „Конкурентоспособност 2015 г: предизвикателствата в козметичния сектор”, 23.01.2015 г., зала Пловдив на х-л Марица, гр. Пловдив

 • Семинар "Представяне на целите и задачите на Националния иновационен фонд и кандидатстване с проекти за програмен период 2015- 2016г. Нови научни разработки на български специалисти с практическо приложение в козметиката“ 27 02 2015г., ул. „Цар Калоян“ 8, бизнес сграда Роза Импекс, ет.4 Заседателна зала

 • Семинар "Анализ и тенденции на българския и международен пазар на козметични продукти“, 03.04.2015 г.

 • Семинар „Проблеми при прилагането на новия Козметичен Регламент. Последни промени и предстоящи изменения в Европейско козметично законодателство“ (м. юни 2015 г.).

 • Семинар на фирмите Eingennmann & Veronelli и Lipotec, представлявани в България от Финокем ООД (19.05.2015)

 • Семинар „Актуални изисквания на Европейското законодателство и тенденции в развитието на опаковките и опаковъчните материали за козметични и етерично-маслени продукти”(м. септември 2015 г.).

 • Семинар „Последни промени и предстоящи изменения в националното и Европейско козметично законодателство“ (м. ноември 2015 г.).

 • Представяне от фирма „Дезинтегратор” АД, гр. Стара Загора на оферта за изработка на вакуумен хомогенизатор, предназначен за извършване на полупромишлени внедрявания и производство на серии козметични форми в малък обем. (27 02 2015г)

 • Представяне на Sevex Pharma (м. юни 2015 г.)

 • Срещи на етеричномаслените производители (24.04.2015 г.) и м.юли 2015 относно Розова и лавандулова кампании 2015
 1. Популяризиране дейността на Национална Лаборатория Бул Роза ООД

 2. Обмяна на опит

 • Посрещане на египетска делегация, м. юли

 • Обмяна на опит в областта на ДППV. ИНФОРМАЦИОННА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.


 1. Поддържане на уеб сайт (www.bnaeopc.com)

 2. Каталог 2015 на членовете на БНАЕМПК

 3. Научно-информационен бюлетин.

 4. Информационен бюлетин (newsletter).

 5. Ръководство на Европейската Комисия „Границата между законодателството за козметика и биоциди“

 6. Маркетинг анализи

 7. Брошури, флайери, рекламни материалиVІ. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ   1. Изготвяне на договори, сертификати за членство, референции и други документи, свързани с дейността на БНАЕМПК

   2. Браншови регистър на членовете на БНАЕМПК

   3. Заседания на Управителния съвет на БНАЕМПК

   4. Заседания на Общото събрание на БНАЕМПК

   5. Регулярни срещи с компании от бранша.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница