Програма за дейността на нч"Гюрга Пинджурова 1895" гр. Трън за 2015 год и Културен календар за 2016 годДата02.02.2018
Размер299.45 Kb.
ТипПрограма


Общински съвет Т Р Ъ Н
протокол № 2
Днес 28.01.2016 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън се проведе заседание на Общински съвет Трън.

На заседанието присъстваха 10 общински съветници от общ брой 11,отсъства И.Искренов

Присъстваха още:Ст.Николов-Кмет на Община Трън;Цв.Цветкова- Зам.кмет на Община Трън;Ст.Алексиева-Секретар на Община Трън; кметски наместници; служители от общинската администрация и граждани.
Д-р В. Шишкова – Председател на Общински съвет, откри заседанието и предложи дневен ред.

1. Приемане на бюджета на Община Трън за 2016 г.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън2. Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация Трън.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

3. Приемане отчет на годишна програма за дейността на НЧ”Гюрга Пинджурова – 1895” – гр.Трън за 2015 год.и Културен календар за 2016 год.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

4. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2015г.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън5. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2016 год.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън6. Приемане на решение за предоставяне под наем на масивна триетажна сграда – публична общинска собственост, построена в УПИ I-За социални дейности в кв. 31 по плана на гр. Трън, община Трън.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън7.Приемане на решение за предоставяне под наем на помещения с обща площ от 83,75 кв.м., представляващи част от сграда – публична общинска собственост, построена в УПИ I -30, целият с площ от 1025 кв.м. в кв.7 по плана на село Врабча.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън8.Приемане на решение за предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на община Трън, представляващ : Урегулиран поземлен имот VI-29, отреден за „Плувен басейн“ в кв.4 с площ от 419 кв.м. по рег. план на с. Банкя, застроен с плувен басейн, сграда за кафе и съблекални.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън9.Обявяване на имот, находящ се в с. Зелениград за частна общинска собственост.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън10.Отмяна на Решение №26/30.12.2015г. на Общински съвет Трън, относно управление на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с №580001 с н.т.п - ливада, с площ от 26,163 дка, VІ категория, находящ се в местността “Търсие” по КВС на с.Лялинци.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън11.Застраховка на имоти - частна общинска собственост.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън12.Ползването на училищен автобус от деца посещаващи ОДЗ „Ален мак” – гр.Трън през учебната 2015/2016 год..

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън13.Приемане на Спортен календар на Община Трън за 2016 година.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън14.Промяна в състава на Обществен съвет.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън15.Даване на съгласие за изработване на подробен устройствен

план за частично изменение на улица в обхват от ОТ54-196-58-195 по ПУП на гр.Трън.

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън

16.Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън17. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№24

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън18. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№25

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън19. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№23

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън20. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№22

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън21. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№21

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън22. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№26

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън23. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№27

Внася Ст. Николов – Кмет на Община Трън


24.Питания.
На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА с 10 гласа „за” Общински съвет Трън прие

Р Е Ш Е Н И Е №4

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Така предложения дневен ред без изменение и допълнение.
Първа точка. Приемане на бюджета на Община Трън за 2016 г.

По материала отношение взеха Ст.Николов,Т.Минков,Д.Банков,О.ТодоровПреди гласуване на точка едно към заседанието се присъедини г-н Иван Искренов.

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - против

 8. Десислав Банков -против

 9. Бойко Асенов - против

 10. Иван Искренов - против

 11. Ташко Минков - въздържал се

С 6 гласа „за” 4 гласа“против“и 1 глас“въздържал се“ , Общински съвет Трън прие

Р Е Ш Е Н И Е № 5

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС № 380 от 29 декември 2015г за изпълнение на ЗДБРБ за 2016година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община ТРЪН, Общински съвет Трън


Р Е Ш И

Приема бюджета на Община Трън за 2016 г. както следва:
 1. По приходите в размер на 5 148 957 лв съгласно Приложение № 1, в т.ч.

а) Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на

1 925 396лв, в т.ч. обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 753 836 лв

б) Преходен остатък от 2015г. в размер на 171 560 лв

в т.ч.


- СОУ „Гео Милев” 74 010 лв

- ОДЗ „Ален мак” 17 438 лв

- Ц О П 27 510 лв

- Ц С Р И 6 762 лв

- Соц.услуги Резидентен тип 1 349 лв

- Отбрана и сигурност 22 019 лв


- Здравеопазване 22 472 лв
2. Приходи за местни дейности в размер на 3 223 561 лв в т.ч.:

а) данъчни приходи 163 000 лв

б) неданъчни приходи 1 493 000 лв

в) обща изравнителна субсидия 663 200 лв

в т.ч. зимно поддържане и снегопочистване 185 200 лв

г) целева субсидия за капиталови разходи

за местна дейност 833 500 лв

в т.ч. – за основен ремонт и придобиване на ДМА 833 500 лв

д) Преходен остатък от 2015г 70 861 лв

3. По разходите в размер

а) за делегирани от държавата дейности 1 925 396 лв

б) за местни дейности 3 223 561 лв
4. Приема поименните списъци за капиталови разходи за 2016 г. в размер на 833 500 лв, по обекти съгласно приложения № 1.
5. Утвърждава план – сметката та ОП „Трънска гора” за 2016 г.

6. Разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрираните в службите за социално подпомагане са за сметка на общинския бюджет – ковчег, дървен надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба и превоз на покойника на територията на общината.

7. Приема следните лимити за разходи:

а) за СБКО в размер на 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения

б) разходи за представителни цели, тържества и международна дейност на кмета на общината в размер на 70 000 лв

8. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи

а) за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно.

Приложения №№ 1, 2 и 3.

9. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация по месеци и тримесечия.

10. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината, а за държавни дейности да се отправя мотивирано искане до МФ за предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

11. Възлага на Кмета на Общината:

а) да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

б) да ограничава или спира финансиране на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила на Системата за финансово управление и контрол;

в) да отразява служебно промените по бюджета с размера на постъпилите и разходваните средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и спонсорите;

г) да информира тримесечно Общинския съвет в подходяща форма за вида и размера на просрочените задължения в размер над 20% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване.

12. Да предлага на Общинския съвет след 30 септември 2016г, да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности с изключение на разходите по образование при условие, че няма просрочени задължения в съответната дейност.

13. При създаване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, представя следните права на Кмета:

а) да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една или от една група в друга в границите на една бюджетна дейност без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.

б) да се разпорежда с резервния бюджетен кредит

в) да разработва и възлага подготовката на общински проекти и програми за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на годишни цели на Общината за изпълнение на общинския план за развитие.

14. Разрешава на кмета да прехвърля заемообразно средства от бюджетни в извънбюджетни и от извънбюджетни в бюджетни сметки за изпълнението на оперативни програми в размер до 500 000 лв на месец.

15. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 28 февруари 2016г конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

16. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2016г – 2019г за местни дейности.

17. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева.
Втора точка. Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация Трън.

По материала отношение взеха Ст.Николов,И.Искренов,С.Стефанова,О.Тодоров

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 6 гласа ”за” 5 глас “против“, Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №6


 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл.5, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Трън, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2015-2019г), във връзка с чл.4 и чл.5 от Закона за администрацията Общински съвет Трън утвърждава общата численост и структура на Общинска администрация Трън, съгласно Приложения №1и №2

 2. Възлага на кмета на общината да разработи и утвърди длъжностно разписание на общинската администрация, в рамките на приетата обща численост на персонала и структурата по т.1 от настоящето решение, съгласно разпоредбите на чл.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрация (обн.ДВ бр.49/2012г).

 3. Възлага на кмета на общината да разработи и утвърди Устройствен правилник на администрацията.

 4. Настоящето решение влиза в сила от 01.02.2016г.Трета точка. Приемане отчет на годишна програма за дейността на НЧ”Гюрга Пинджурова – 1895” – гр.Трън за 2015 год.и Културен календар за 2016 год.

По материала отношение взе С.Стефанова

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 9 гласа ”за” 2 глас “против“, Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №7

На основание чл. 21, ал. 1,т.12 и т. 23 от ЗМСМА и чл.26а,ал.2 и ал.4 от Закона за народните читалища приема отчет на годишна програма за дейността на НЧ”Гюрга Пинджурова – 1895” – гр.Трън за 2015 год.и Културен календар за 2016 год.


Четвърта точка. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2015г.

По материала отношение взе Б.Харалампиев

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 8 гласа ”за” 3 глас “против“, Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №8
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.66а от Закона за общинската собственост, Общински съвет Трън приема Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2015г.

Пета точка. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2016 год.

По материала отношение взе Б.Харалампиев

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 7 гласа ”за”2 гласа“против“и 2 глас “въздържал се“, Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №9
На основание чл.8 , ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Трън приема актуализация в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Трън за 2016г., съгласно Приложение№1.

Приложение №1
Към т. ІІ. Наеми
по ред от год. пр.

имот


площ

кв.м.описание

1.

5.

Помещения с обща площ от 83,75 кв.м., представляващи част от сграда – публична общинска собственост, построена в УПИ I -30 в кв.7 по плана на село Врабча.


83,75 кв.м.

Помещения с обща площ от 83,75 кв.м.:

1. Помещение - магазин със ЗП от 32,40 кв.м.,

2. Помещение №2 - със ЗП от 34,02кв.м., 3. Складово помещение - със ЗП от 17,33 кв.м, за

обществена дейност
2.

6.

Масивна триетажна сграда – публична общинска собственост, построена в УПИ I-За социални дейности в кв. 31 по плана на гр. Трън, община Трън, с РЗП 2128 кв.м.

2128 кв.м.

Масивна триетажна сграда – публична общинска собственост, построена в УПИ I-За социални дейности в кв. 31 по плана на гр. Трън, община Трън, с РЗП 2128 кв.м.Шеста точка. Приемане на решение за предоставяне под наем на масивна триетажна сграда – публична общинска собственост, построена в УПИ I-За социални дейности в кв. 31 по плана на гр. Трън, община Трън.

По материала отношение взеха С.Стефанова,Б.Харалампиев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници


 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - за

 8. Десислав Банков -против

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 10 гласа „за” 1 гласа“против“, Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №10
I. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде отдадена под наем чрез публичен търг с явно наддаване, следният имот – публична общинска собственост:

Масивна триетажна сграда – публична общинска собственост, построена в УПИ I /първи/ - За социални дейности в кв. 31 по плана на гр. Трън, община Трън, с РЗП от 2128 кв.м., състояща се от: сутерен със ЗП от 605 кв.м; първи етаж със ЗП от 638 кв.м, с предназначение – Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с физически увреждания; втори етаж със ЗП от 615 кв.м; Трети етаж /върху част от сградата/ със ЗП от 270 кв.м.

За имотът е съставен Акт за публична общинска собственост №699/19.01.2016г. на Кмета на община Трън.

II. Общински съвет гр.Трън, във връзка с провеждане на публичния търг, на основание чл.14, ал.8 от ЗОС одобрява за начална тръжна цена на месечният наем на посочения по т. I. имот да е в размер на 2090,00лв. /две хиляди и деветдесет лева/ с ДДС

III. Срокът за предоставяне се определя на 10/десет/ години.

IV. Условия при отдаването на имота:

1. Чрез имота, предмет на наемане, наемателят има право да извършва социална дейност по предоставяне на услуги, свързани единствено с предназначението на обекта, описан в т.I.

2. Всяка година плащането се коригира с индекса на инфлация от предходната година, обявена от НСИ.

3. За гарантиране изпълнението на плащане на наема, при подписване на договора депозита за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, която се освобождава в едномесечен срок след прекратяване на договора.V . Изпълнението на решението се възлага на Кмета на община Трън.
Седма точка. Приемане на решение за предоставяне под наем на помещения с обща площ от 83,75 кв.м., представляващи част от сграда – публична общинска собственост, построена в УПИ I -30, целият с площ от 1025 кв.м. в кв.7 по плана на село Врабча.

По материала отношение взе С.Стефанова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници


 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - за

 8. Десислав Банков -против

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 10 гласа „за” 1 гласа“против“, Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №11

1. На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Трън дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с явно наддаване, помещения с обща площ от 83,75 кв.м., а именно:

1. Помещение - магазин със ЗП от 32,40 кв.м.,

2. Помещение №2 - със ЗП от 34,02 кв.м.,

3. Складово помещение - със ЗП от 17,33 кв.м,

представляващи част от сграда – публична общинска собственост, построена в УПИ I -30, целият с площ от 1025 кв.м. в кв.7 плана на с. Врабча. За имотът е съставен Акт за публична общинска собственост №317/14.04.2014г. на Кмета на община Трън.2. Общински съвет гр.Трън, във връзка с провеждане на публичния търг, на основание чл.14, ал.8 от ЗОС одобрява за начална тръжна цена на месечния наем на посочения по т. 1. имот да е в размер на 156,00лв. /сто петдесет и шест лева/ с ДДС

3. Срокът за предоставяне се определя на 5/пет/ години.

4 . Изпълнението на решението се възлага на Кмета на община Трън.

Осма точка. Приемане на решение за предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на община Трън, представляващ : Урегулиран поземлен имот VI-29, отреден за „Плувен басейн“ в кв.4 с площ от 419 кв.м. по рег. план на с. Банкя, застроен с плувен басейн, сграда за кафе и съблекални.

По материала отношение взеха Д-р В.Шишкова, Ст.Николов, С.Стефанова, И.Искренов, Д.Банков,Д-р П.Костова

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници


 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - против

 8. Десислав Банков -против

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 9 гласа „за” 2 гласа“против“, Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №12
I. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост , Общински съвет Трън дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване, следният недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:

Урегулиран поземлен имот VI-29 /шести за имот двадесет и девет/, отреден за „Плувен басейн“ в кв.4 /четири/ с площ от 419 кв.м. /четиристотин и деветнадесет кв.м./ по рег. план на с. Банкя, застроен с плувен басейн със ЗП от 90кв.м., сграда за кафе със ЗП от 12 кв.м. и съблекални със ЗП от 66 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №2276/01.04.2011г.


II. Общински съвет гр.Трън, във връзка с провеждане на публичния търг, на основание чл.14, ал.8 от ЗОС одобрява за начална тръжна цена на годишния наем на посочения по т. I. имот да е в размер на 900,00лв. /деветстотин лева/ с ДДС.
III. Срокът за предоставяне се определя на 5/пет / години.

IV. Чрез имота, предмет на наемане, наемателят има право да извършва търговска дейност по предоставяне на услуги, свързани с поддържането,
управлението и експлоатацията на плувния басейн, като спортно-развлекателни услуги, здравни и рехабилитационни услуги, тренировъчна и състезателна дейност и други, свързани с предназначението на обекта.

V. Условия при отдаването на имота:

1. Наемателят следва да осъществява дейността си при спазване на действащите нормативни актове, регулиращи извършваните от него дейности и услуги и отчитайки обстоятелството, че имота попада в СОЗII пояс.

2. Извършването на всякакъв вид частични строително – монтажни дейности за рехабилитация на обекта да се извършват със средства на наемателя и на негов риск, при предварително съгласуване с община Трън.

3. Ред за извършване на наемните плащания:

а/ за първата година – целият размер на годишния наем в едномесечен срок от сключване на договора;

б/ за всяка следваща година – годишния наем се изплаща в пълен размер на една вноска до 30 септември на текущата година.

в/ всяка година плащането се коригира с индекса на инфлация от предходната година, обявена от НСИ.

4. За гарантиране изпълнението на годишното плащане на наема, при подписване на договора депозита за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, която се освобождава в едномесечен срок след прекратяване на договора.VI. Изпълнението на решението се възлага на Кмета на община Трън.
Девета точка. Обявяване на имот, находящ се в с. Зелениград за частна общинска собственост.

По материала отношение взе Б.Харалампиев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници


 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - за

 8. Десислав Банков - за

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 11 гласа „за”, Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №13

1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост , Общински съвет Трън обявява за частна общинска собственост, следният недвижим имот:

Терен с обща площ от 700кв.м., състоящ се от УПИ I-323 с площ от 210кв.м. и УПИ II-322 с площ от 490 кв.м., находящ се в кв.46 по плана на с. Зелениград, описан в АПОС № 385/19.01.2004г.

По сега действащия план на с. Зелениград имота представлява УПИ I- „За търговски цели“, находящ се в кв. 20, с площ от 680 кв.м.

2. Изпълнението на решението се възлага на Кмета на община Трън.


Десета точка. Отмяна на Решение №26/30.12.2015г. на Общински съвет Трън, относно управление на имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с №580001 с н.т.п - ливада, с площ от 26,163 дка, VІ категория, находящ се в местността “Търсие” по КВС на с.Лялинци.

По материала отношение взеха С.Стефанова, Д.Банков

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници


 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - за

 8. Десислав Банков - за

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 11 гласа „за”, Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №14

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с §14, ал.1 и 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, общински съвет Трън отменя свое Решение №26/30.12.2015г., свързано с предприемане на по-нататъшни действия по продажба на имот №580001 с н.т.п - ливада, с площ от 26,163 дка, VІ категория, находящ се в местността “Търсие” по КВС на с.Лялинци, актуван с АЧОС № 3783/29.01.2013год.Единадесета точка. Застраховка на имоти - частна общинска собственост.

По материала отношение взеха С.Стефанова, Д.Банков,Ст.Николов

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №15
На основание чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост Общински съвет Трън приема решение застроените имоти-частна общинска собственост да не се застраховат през 2016год., включително и срещу природни бедствия и земетресения.
Дванадесета точка. Ползването на училищен автобус от деца посещаващи ОДЗ „Ален мак” – гр.Трън през учебната 2015/2016 год

По материала отношение взе С.Стефанова

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №16
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА утвърждава :
1.Списък на децата от ОДЗ „Ален мак” които да ползват училищен автобус през учебната 2015/2016 год., а именно:
1.Николас Малинов Митков - гр.Трън,м.”Кошарите”№1

2.Христина Илиева Фурнаджиева – с.Туроковци,общ.Трън

3.Димана Стефанова Николова – с.Забел,общ.Трън.

4.Християн Иванов Соколов – с.Глоговица,общ.Трън.

5.Цветомира Анитова Георгиева – с.Радово ,общ.Трън.

6.Габриела Тошкова Маринова – с.Туроковци,общ.Трън

2.Възлага на директора на СОУ „Гео Милев” – гр.Трън изпълнението на решението.

Тринадесета точка. Приемане на Спортен календар на Община Трън за 2016 година.

По материала отношение взе С.Стефанова

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №17
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА приема Спортен календар на Община Трън за 2016 година.
Четиринадесета точка. Промяна в състава на Обществен съвет.

По материала отношение взе Д-р П.Костова

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 11 гласа ”за”,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №18
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,във връзка с чл.35,ал.1 от ЗСП и чл.52 от ППЗСП ,Общински съвет – Трън утвърждава Обществен съвет в състав:

1.Цветислава Димитрова Цветкова – председател

2.Катя Божидарова Петрова – зам.председател

3.Румяна Стоянова Младенова – секретар

4.Милен Стоянов Георгиев - член

5.Татяна Маринова Иванова – член

6.Цветелина Йорданова Василева – член

7.Даринка Илиева Борисова – член

8.Искра Славчева Виденова - член

9.Георги Костадинов Миленков – членПетнадесета точка. Даване на съгласие за изработване на подробен устройствен

план за частично изменение на улица в обхват от ОТ54-196-58-195 по ПУП на гр.Трън.

По материала отношение взе Б.Харалампиев

С.Стефанова има подадена декларация по чл.12,т.4 от ЗПУКИ и не гласува точката.

На основание чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, с 10 гласа ”за”,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №19
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА връзка с чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общинския съвет гр.Трън дава съгласие за изработване на ПУП за частично изменение на улица в обхват от ОТ54-196-58-195 по ПУП на гр.Трън.


Шестнадесета точка. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен

По материала отношение взе Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници


 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - за

 8. Десислав Банков -за

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №20
На основание чл.21,ал1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35,ал.1 от ЗОС, във връзка чл.5,ал.1,т.1, чл.49, ал.1,т.1 и чл.50 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, връзка с чл.22 от Наредбата за реда за управление на горските територии собственост на Община Трън.
Ползването на дървесина от горските територии, общинска собственост попадащи в землищата на:

 • с.Ярловци - отдел/подотдел/имот №: 51/с/202002, 51/р/202002, 50/л/202003, 53/а/202003, 202004, 202005 - площи засегнати от корояд;

 • с.Лешниковци - отдел/подотдел/имот №: 59/с/000532, 59/ф/000541, 59/а/000530, 000533, 59/в/000524, 59/л/070002, 59/н/070002, 59/д/000506, 59/е/070002, 59/ж/070002, 59/а1/000540, 000507, 000539, 000557, 59/в1/000538, 59/ю/000555, 59/щ/000537, 58/р/000519, 58/а1/000510, 58/и/000504, 57/е/018028, 018028, 57/б/018018, 57/ч/018017, 57/а/040104 - площи засегнати от корояд;

 • гр.Трън - отдел/подотдел/имот №: 241/а2/534027, 245/д1/070136, 245/е1/527013, 245/и1/070059- площи засегнати от корояд;

 • с.Ломница- отдел/подотдел/имот №: 234/а/126018, 232/з/126015, 232/л/126025, 233/в1/126025, 231/с/113002, 113003, 113004, 113005 - площи засегнати от корояд;

 • с.Велиново- отдел/подотдел/имот №: 333/г/000353, 000354, 337/б/000429, 337/в/000429 - площи засегнати от корояд;

да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг за предоставяне на сечища с явно наддаване по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Началните цени на обектите за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен се формират съгласно Решение №177/27.11.2014г., 112/31.07.2013г., 113/31.07.2013г.на Общински съвет Трън


Възлага на Кмета на Община Трън изпълнението на решението.


Седемнадесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.

По материала отношение взе Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници


 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - за

 8. Десислав Банков -за

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №21
І.. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Кола Димитров Гюров- н-к Димитър Гюров Димитров и решение № 1/52 от 11.11.1994 г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън , Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:

1. Имот №190033 с площ от 8,663 дка, находящ се в мест.”Разбоище” в землището на с.Ярловци, образуван от имот №190014 целия от 129,456 дка, представляващ пасище, мера, IX категория,за който има съставен АпОС №116/20.04.2011 г.Осемнадесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.

По материала отношение взе Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници


 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - за

 8. Десислав Банков -за

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №22
І.. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Стоян Миланов Петров –н-к Марика Миланова Петрова и решение № 1/12 от 24.08.1993 г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън , Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:

1. Имот №000684 с площ от 5,176 дка, находящ се в мест.”Кошарище” в землището на гр.Трън, образуван от имот №000683 целия от 10,583 дка, представляващ ливада, V категория, за който има съставен АчОС №4544/18.01.2016 г.

2. Имот №000711 с площ от 4,629 дка, находящ се в мест.”Люскач” в землището на гр.Трън, образуван от имот №000683 целия от 10,583 дка, представляващ ливада, V категория,за който има съставен АчОС № 4544/18.01.2016 г.

Деветнадесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.

По материала отношение взе Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници


 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - за

 8. Десислав Банков -за

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №23
І.. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Свободка Стефанова Ангелова –н-к Христо Величков Стоилов и решение № 08516 от 28.04.1993 г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън , Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:
1. Имот №029041 с площ от 2,001 дка, находящ се в мест.”Венец” в землището на с.Видрар, образуван от имот №029037 целия от 32,968 дка, представляващ пасище, мера, Х категория,за който има съставен АпОС№698/18.01.2016г.

2. Имот №029042 с площ от 2,096 дка, находящ се в мест.”Гушовец” в землището на с.Видрар, образуван от имот №029037 целия от 32,968 дка, представляващ пасище, мера, Х категория,за който има съставен АпОС№698/18.01.2016г.

3. Имот №029043 с площ от 2,068 дка, находящ се в мест.”На рудин” в землището на с.Видрар, образуван от имот №029037 целия от 32,968 дка, представляващ пасище, мера, Х категория,за който има съставен АпОС№698/18.01.2016г.

4. Имот №029044 с площ от 1,159 дка, находящ се в мест.”На рудин” в землището на с.Видрар, образуван от имот №029037 целия от 32,968 дка, представляващ пасище, мера, Х категория,за който има съставен АпОС№698/18.01.2016г.Двадесета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.

По материала отношение взе Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници


 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - за

 8. Десислав Банков -за

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №24

І.. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Гергана Асенова Йоцева- н-к Асен Аврамов Цветков и решение № 1/7 от 24.06.1993 г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън , Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:

1. Имот №120062 с площ от 0,848 дка, находящ се в мест.”Навой” в землището на с.Велиново, образуван от имот №120040 целия от 10,583 дка, представляващ изоставена нива, VI категория,за който има съставен АчОС №4540/18.01.2016 г.

2. Имот №280015 с площ от 1,956 дка, находящ се в мест.”Могиле” в землището на с.Велиново, образуван от имот №280002 целия от 42,106 дка, представляващ ливада, V категория,за който има съставен АчОС №4541/18.01.2016 г.Двадесета и първа точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.

По материала отношение взе Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници


 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - за

 8. Десислав Банков -за

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие

РЕШЕНИЕ №25
І.. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Гергана Асенова Йоцева- н-к Асен Аврамов Цветков и решение № 1/7 от 24.06.1993 г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън , Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:

1. Имот №280013 с площ от 1,625 дка, находящ се в мест.”Над вада” в землището на с.Велиново, образуван от имот №280002 целия от 42,106 дка, представляващ ливада, V категория,за който има съставен АчОС №4541/18.01.2016 г.

2. Имот №280014 с площ от 1,840 дка, находящ се в мест.”У кошаре” в землището на с.Велиново, образуван от имот №280002 целия от 42,106 дка, представляващ ливада, V категория,за който има съставен АчОС №4541/18.01.2016

Двадесета и втора точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.

По материала отношение взе Н.Манчев

На основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници


 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - за

 8. Десислав Банков -за

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №26

І.. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Гергана Асенова Йоцева- н-к Асен Аврамов Цветков и решение № 1/7 от 24.06.1993 г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън , Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:

1. Имот №120064 с площ от 1,041 дка, находящ се в мест.”Орловица” в землището на с.Велиново, образуван от имот №120040 целия от 10,583 дка, представляващ изоставена нива, VI категория,за който има съставен АчОС №4540/18.01.2016 г.
Двадесета и трета точка. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.

По материала отношение взе Н.МанчевНа основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чрез поименно гласуване на общинските съветници

 1. Д-р Веселина Шишкова -за

 2. Соня Стефанова -за

 3. Д-р Павлина Костова -за

 4. Николай Манчев -за

 5. Искра Виденова -за

 6. Бойчо Харалампиев -за

 7. Олег Тодоров - за

 8. Десислав Банков -за

 9. Бойко Асенов - за

 10. Иван Искренов - за

 11. Ташко Минков - за

С 11 гласа „за” ,Общински съвет Трън прие
РЕШЕНИЕ №27
І.. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §27,ал.2 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ, искане от Петър Райков Станков – н-к Йордан Гюров Станков и решение № 06409 от 04.12.1992 г. за признато право на собственост на ОСЗ гр.Трън , Общински съвет Трън предоставя следния имот общинска собственост:
1. Имот №050020 с площ от 2,339 дка, находящ се в мест.”Дълбоки дол” в землището на с.Бутроинци, образуван от имот №050008 целия от 7,036 дка, представляващ ливада, Х категория,за който има съставен АчОС №4543/18.01.2016 г.
2. Имот №050018 с площ от 7,675 дка, находящ се в мест.”Дълбоки дол” в землището на с.Бутроинци, образуван от имот №050006 целия от 11,417 дка, представляващ ливада, Х категория,за който има съставен АчОС №4542/18.01.2016г.

Девадесет и четвърта точка.Питания.
Питане бе отправено от общински съветник към Кмета на общината, на което г-н Ст.Николов ще даде писмен отговор.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Д-р В. Шишкова/

ТЕХН. СЕКРЕТАР:

/А.Станкова/


Каталог: content -> downloads
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Програма за опазване на околната среда. Благодарност Сътрудници
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> ГР. Трън кметство: трън секция 004 Обхват на секцията гр. Трън и с. Банкя адрес на избирателна секция: соу „Гео Милев”
downloads -> Заседание на Общински съвет Трън. На заседанието присъстваха 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстваха Н. Кадънкова и Д. Борисова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница