Програма за дисциплината " механизация и автоматизация в животновъдството" включена като задължителна в учебния планДата07.10.2017
Размер187.36 Kb.
ТипПрограма


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

АГРОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

утвърждавам:

ректор:


/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/

учебна програма

за дисциплината


МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО”
включена като задължителна в учебния план
НА специалността: ЖИВОТНОВЪДСТВО
област: 6.0 - АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
професионално направление: 6.3 - ЖИВОТНОВЪДСТВО
за образователно - квалификационна степен БАКАЛАВЪР
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

kатедра Механизация на земеделието

Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра Механизация на земеделието, с протокол № 3 от 13.02.2008 г.


Пловдив, 2008 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


КодВодещ преподавател

Основна


форма на контрол

Часове


Кре-дитни

точкиАудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упраж-нения,

семинари


Учебни практики

Други форми


доц. Ангел

Трифонов


писмен изпит

30

30

15

50

125

5,0


II. АНОТАЦИЯ

Развитието на животновъдството изисква широко внедряване на комплексната механизация и автоматизация в животновъдните ферми. Частичното механизиране на отделните процеси не води до съществен цялостен ефект. Механизираните технологии увеличават производителността на труда, снижават относителните разходи за извършване на операциите по отглеждане на животните, подобряват условията на труда на работниците, подобряват качеството на работа, хигиената и манипулирането на крайните продукти.

Целта на курса МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО е да запознае студентите със специализираната техника в животновъдството – да се изучи устройството на отделните машини, агрегати, съоръжения и средства за автоматизация и контрол; да се изучат процесите, протичащи при тяхната работа; да се изучат основните правила на регулиране на техниката за работа. Студентите се запознават също с правилата по експлоатация на машините, съхранението им в неработния период, операциите по техническо обслужване, видовете неизправности и тяхното отстраняване.

А) входни връзки: с учебните дисциплини “Математика”, “Физика” и “Механика”


Б) изходни връзки: с дисциплината “Механизация на земеделието” - I и II част

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
III. 1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 60 часа

III. 1. 1. ЛЕКЦИИ – 30 часаЗаглавие на темата

хора-

риум


1.

Машини и съоръжения за прибиране на зелени и груби фуражи

Технологии и машини за прибиране на зелени фуражи. Машини за косене на треви Машини за обръщане, събиране и товарене на сено. Силажокомбайни. Дължина на резанките. Понятие за груби фуражи и значението им. Машини за прибиране на сламата. Машини за товарене на бали. Машини за прибиране на царевичака и слънчогледовите пити.

2

2.

Машини и съоръжения за обработка на зелени и груби фуражи и кореноклубеноплоди

Обработване на зелените фуражи. Силажни ями. Силажни кули. Инсталации за сушене със студен и с топъл въздух. Инсталация за получаване на сенно брашно. Обработване на грубите фуражи. Машини за нарязване на груби фуражи – дисков апарат, барабанен апарат, резачка за груб фураж. Машина за нарязване на кореноплоди. Миячни машини за корено-клубеноплоди

2

3.

Машини за обработка на концентрирани фуражи. Съоръжения за топлинна обработка на фуражите

Видове обработки на зърнените фуражи. Машини за наситняване на концентрирани фуражи – чукови фуражомелки, дискови мелници, валцови мелници. Степен на наситняване и разход на енергия при смилане. Топлинно обработване на фуражите – анализ на работния процес на съоръженията. Определяне на необходимото количество топлина и пара. Параметри на запарвателите.

2

4.

Съоръжения за изваждане и товарене на силаж. Съоръжения за дозиране и смесване на фуражите. Фуражни цехове.

Грайферен товарач за силаж. Фреза за долно и горно изваждане на силажа от силажна кула. Машини за дозиране на фуражите. Съоръжения за смесване на фуражите – смесители с прекъснато и с непрекъснато действие. Фуражни кухни и фуражни цехове.

2

5.

Машини и съоръжения за раздаване на фуражите

Общи сведения, изисквания и класификация. Машини за раздаване на фуражите в кравефермите. Машини за раздаване на фуражите в овцевъдните ферми. Машини за раздаване на фуражите в свиневъдните ферми. Машини за раздаване на фуражите в птицефермите

2

6.

Системи за управление на процесите, елементи на автоматизацията и електрозадвижването в животновъдните ферми

Принципи на действие на системите за автоматично управление (САУ). Технически средства на автоматизацията. Видове датчици. Биосензори, биоиндикатори и измерватели на млякото. Изпълнителни механизми. Релета. Контактори. Силови трансформатори. Управление на двигателите за постоянен ток и на асинхронните двигатели.

2

7.

Автоматизирани системи в говедовъдството

Автоматизирани системи за хранене на крави за мляко. Автоматизирани системи за хранене на телета. Комплексни автоматизирани системи в говедовъдството (КАС). Автоматизирани информационни системи (АИС) в млечното говедовъдство.

2

8.

Съоръжения за вентилация и отопление на животновъдни сгради

Влияние на елементите на микроклимата върху физиологичното състояние и продуктивността на животните. Вентилация - основни положения. Въздухообмен. Основни схеми на вентилация. Осеви и центробежни вентилатори. Електрически калорифер. Нафтов калорифер. Комбинирана вентилационно-отоплителна система.

2

Заглавие на темата

хора-

риум9.

Машини и съоръжения за събиране, почистване, транспортиране и обработка на оборския тор

Класификация на торопочистващите средства. Обиколен верижно-планков транспортьор. Наклонен транспортьор. Възвратно-постъпателен транспортьор. Скреперна инсталация. Мобилни средства за почистване на тора. Хидравлични методи. Помпи за течен тор. Цистерни за течен тор. Тръбна инсталация за тор. Контейнерна система за тор.

2

10.

Доилни инсталации за крави

Принципи на машинното доене. Класификация на доилните инсталации за крави. Принципна схема на доилна инсталация и доилен апарат. Елементи на доилния апарат. Доилни чаши. Колектор. Инсталация за създаване на вакуум. Вакуумпомпи. Вакуумрегулатори. Вакуумметри.

2

11.

Пулсатори. Принципи на работа на доилни апарати и доилни инсталации

Мембранен двубутален пулсатор. Едномембранен пулсатор. Тримембранен пулсатор. Хидропулсатор. Принцип на работа на двутактов доилен апарат. Инсталация за доене във ведра - подвижна и стационарна. Доилна инсталация със централен млекопровод. Релизер. Доилен апарат с променлив режим на доене.

2

12.

Автоматизация на доилния процес

Изключващи доилни автомати. Свалящи доилни автомати. Стимулационни доилни автомати. Електронни измерватели на млечния поток. Маститни индикатори. Доилни роботи. Автоматична система за свободно доене на кравите (VMS).

1

13.

Инсталации за доене на овце. Техническо обслужване на доилните инсталации

Доилни исталации за овце в зала. Подвижни доилни инсталации за овце.Техническо обслужване на елементите на инсталациите за доене на овце и крави.

1

14.

Млекоохладителни инсталации

Методи за получаване на изкуствен студ. Идеална компресорна хладилна машина. Хладилен компресор. Инсталации за директно и индиректно охлаждане. Хладилни вани за директно и индиректно охлаждане. Хладилни инсталации за охлаждане на млякото с акумулиране на лед.

2

15.

Съоръжения за водоснабдяване на фермите. Поилки

Източници на вода. Обща схема на водоснабдяване. Системи за водоснабдяване. Водонапорна мрежа и арматура. Водни помпи. Водонапорни кули. Водно-въздушни резервоари. Поилки за крави и телета. Поилки за свине. Поилки за пилета и кокошки.

2

16.

Съоръжения за вътрешно обзавеждане на кравеферми и овцеферми

Обзавеждане на помещения за крави и телета. Вързила - грабнерово вързило, хомотно-рамково вързило, топково вързило. Групов фиксатор за крави и телета. Клетки за телета до тримесечна възраст. Електропастир за овце. Инсталации за стригане на овце.

1

17.

Съоръжения за обзавеждане на свинеферми и на птицевъдни ферми

Клетъчни батерии за подрастващи прасета. Батерии за свине за месо.

Индивидуални и групови боксове. Клетъчни батерии за кокошки носачки. Батерии за бройлери.

1

Общо 30 часа
III. 1.2. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ – 12 часаЗаглавие на темата

хора-

риум
Силажокомбайни

2Царевични комбайни и косачки

2Сеносъбирачки, балировачки, картофовадачки, картофокомбайни, цвеклокомбайни

2
4.

Изследване на процеса на наситняване на фуражите в чуковите фуражомелки. Ситов анализ на смлян материал.

2


5.

Силова част на доилна инсталация. Вакуумпомпи. Вакуумрегулатори. Пулсатори.

2


6.

Доилни машини. Изучаване на доилен апарат и елементите му.

2

Общо 12 часа
III. 1.3. СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ - 18 часа

Заглавие на темата

хора-

риум
Изчисляване на параметрите на машина за нарязване на груби фуражи

2Изчисляване на параметрите на верижно планков транспортьор за оборски тор

2Автоматично управление на щангови транспортьори за оборски тор. Създаване на схема и свързване на инсталация (работа с макети).

2Механизация на животновъдни ферми в Хамра, САЩ и в Щайненхоф, Холандия

2Решаване на Тест № 1 (по II раздел на учебника)

1Автоматизация на процесите в животновъдна ферма с VMS система в Тумба, Швеция

2Фуражораздаващо ремарке. Определяне на броя на обслужваните животни. Определяне на скоростта на подаващия и на раздаващия транспортьор. Определяне на честотата на въртене на битерите.

2
Определяне на параметрите на водоснабдителна система. Изучаване на поилки за крави, телета, свине и птици.

2
Гледане на филми за автоматизация на доилния процес в Холандия и за обзавеждане на обори в Германия, Белгия и Холандия

2
Решаване на Тест № 2 (по III раздел на учебника)

1

Общо 18 часа
III. 2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ - 65 часа
III.2.1. Работа по оформяне и представяне на протоколите-отчети за всяко лабораторно упражнение - 10 часа

III. 2.2. УЧЕБНА ПРАКТИКА - 15 часаIII. 2. 2. Разработка и защита на курсова задача – 10 часа

III. 2. 3. индивидуална работа с преподавателя /КОНСУЛТАЦИИ/ - 2 часа

III. 2. 4. Самоподготовка за тестовия контрол - 8 часа


 1. 2. 5. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ - 20 часа


Тема на курсовата задача: “ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ФЕРМИ”
Порядък на изчисление на водопроводната мрежа

 1. Водопроводната мрежа се разделя на участъци с дължина от 300 до 500 m. Началните и крайните точки на всеки участък се обозначават на схемата с номера по посоката на движение на водата.

 2. Изчислява се разхода на вода за фермата като цяло и за отделните участъци.

 3. Определят се диаметрите на тръбопроводите за отделните участъци на водопроводната мрежа.

 4. Определят се загубите на напор в отделните участъци при пропускане на изчислените норми за разход на вода.

 5. Определя се мощността на електродвигателя на помпената установка, подбира се определена марка електродвигател и помпа.

 6. Определят се диаметрите на тръбите за нагнетателната част на тръбопровода и за самотечната му част (след водонапорната кула).

 7. Определя се вида на поилките, броят им и разположението им във фермата.


IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекционния курс се чете пред определения поток от групи, а лабораторните упражнения се провеждат с подгрупи с численост на студентите 10-12 човека в подгрупа. Студентите се подготвят за изпита с помощта на водените на лекционния курс записки, с протоколите от лабораторните упражнения и посочените учебни пособия (учебници и ръководства). Курсовите задачи се оценяват от преподавателя и оценката се взема предвид при оформянето на окончателната оценка от изпита. В упражненията се извършва и тестов контрол, оценките от който също влияят на крайната оценка от изпита. Всеки от двата теста съдържа 20 въпроса с по 5 отговора. Оценката на теста се дава в %. При оценка по-малка от 41,7 % се смята, че теста не е покрит и трябва да се прави наново.

Заверка по дисциплината се дава за присъствие на всички предвидени занятия, за успешно направени тестове и за предадена и защитена курсова задача. Изпитът е писмен. Оценката от изпита се оформя в окончателен вид от водещия преподавател след беседване със студента и като се вземе предвид и оценката от курсовата задача и от тестовия контрол.

Оценяването е по шестобалната система.


 1. ИЗПИТНА ПРОГРАМА


Изпитна програма по дисциплината “Механизация И АВТОМАТИЗАЦИЯ В животновъдството”

за студентите от специалност

ЖИВОТНОВЪДСТВО окс “Бакалавър”, редовна форма на обучение

2007/2008 учебна година
Раздел I. АВТОМАТИЗАЦИЯ на животновъдството

Тема 1. ЕЛЕМЕНТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА

1.1. Общи положения и понятия

1.2. Принципи на действие на системите за автоматично управление (САУ)

1.3.Функционални елементи на системите за автоматично управление

1.4. Датчици1.5. Биосензори, биоиндикатори и измерватели на млякото

1.6. Релета

1.7. Контактори

1.8. Изпълнителни механизми


Тема 2. АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

2.1. Общи положения и дефиниции

2.2 Автоматизирани информационни системи (АИС) в млечното говедовъдство2.3. Комплексни автоматизирани системи (КАС)Раздел II. Машини и съоръжения за прибиране и обработване на фуражите

Тема 3. Машини и съоръжения за прибиране на зелени фуражи

3.1. Технологии и машини за прибиране на зелени фуражи

3.2. Машини за косене на треви3.3. Машини за обръщане, събиране и товарене на сено

3.4. Силажокомбайни. Дължина на резанките


Тема 4. Машини и съоръжения за прибиране на груби фуражи

4.1. Понятие за груби фуражи и значението им

4.2. Машини за прибиране на сламата

4.3. Машини за товарене на бали


4.4. Машини за прибиране на царевичака и слънчогледовите пити

Тема 5. Машини и съоръжения за обработка на зелени и груби фуражи и корено-клубеноплоди

5.1. Обработване на зелените фуражи

5.2. Силажни съоръжения

5.3. Активно вентилиране на сеното. Сушилни за сено

5.4. Инсталации за производство на сенно брашно5.5. Обработване на грубите фуражи

5.6. Машини за нарязване на груби фуражи

5.7. Машини за нарязване на корено-клубеноплоди

5.8. Миячни машини за корено-клубеноплоди


Тема 6. Машини за обработка на концентрирани фуражи. Съоръжения за топлинна обработка на фуражите

6.1. Видове обработки на зърнените фуражи

6.2. Машини за наситняване на концентрирани фуражи
6.3. Машини за топлинна обработка на фуражите
Тема 7. Съоръжения за изваждане и товарене на силаж. Съоръжения за дозиране и смесване на фуражите. Фуражни цехове

7.1. Съоръжения за изваждане на фураж

7.2. Машини за дозиране на фуражите7.3. Машини за смесване на фуражите

7.4. Фуражни кухни и фуражни цехове
Раздел III. Машини и съоръжения за обзавеждане на животновъдните ферми

Тема 8. Машини и съоръжения за раздаване на фуражите

8.1. Общи сведения, изисквания и класификация

8.2. Машини за раздаване на фуражите в кравефермите

8.3. Машини за раздаване на фуражите в овцевъдните ферми


8.4. Машини за раздаване на фуражите в свиневъдните ферми

8.5.Машини за раздаване на фуражите в птицефермите


Тема 9. Машини и инсталации за доене на кравите

9.1. Общи сведения. Принципи на машинното доене

9.2. Принципна схема на доилна инсталация и доилен апарат

9.3. Силова част на доилна инсталация

9.4. Пулсатори

9.5. Характер на пулсациите на вакуума в доилните чаши

9.6. Колектор

9.7. Принцип на работа на двутактов доилен апарат

9.8. Класификация на доилните инсталации за крави9.9. Подвижни доилни инсталации за доене във ведра

9.10. Стационарни доилни инсталации за доене във ведра

9.11. Доилна инсталация със централен млекопровод

9.12. Автоматизация на доилния процес

9.13. Доене в доилни зали

9.14. Правила за получаване на качествено мляко при машинното доене

9.15. Доилни инсталации за овце

Тема 10. Машини за първична обработка на млякото

10.1. Машини и апарати за охлаждане на млякото

10.2. Апарати за пастьоризация на млякото
Тема 11. Машини и съоръжения за събиране и обработване на оборския тор

11.1. Обща характеристика на оборския тор

11.2. Машини и съоръжения за почистване на тораТема 12. .Машини и съоръжения за стригане на овце
Тема 13. Машини и съоръжения за водоснабдяване на фермите. Механизация на поенето на животните

13.1. Водоснабдяване на фермите

13.2. Определяне на необходимото количество вода за фермата13.3. Автопоилки за кравеферми

13.4. Автопоилки за свинеферми

13.5. Автопоилки за птицеферми

Тема 14. Машини и съоръжения за вентилация и отопление на животновъдните сгради

14.1. Влияние на елементите на микроклимата върху физиологичното състояние и продуктивността на животните

14.2. Вентилация на животновъдните помещения

1643. Отопление на животновъдните помещения


Тема 15. ЕЛЕКТРОПАСТИРVI. ЛИТЕРАТУРА
А. Основна

 1. Трифонов, А. Механизация и автоматизация в животновъдството. Акад. издателство на АУ-Пловдив, 2003.

 2. Касалийски, М., И. Гочев. Машини и съоръжения в животновъдството. С., “Земиздат”, 1992.

 3. Мандраджиев, С. Земеделски машини. Пловдив, “Мултипрограм”, 2002.

 4. Парашкевов, И., Станев, Г. Машини в животновъдството. София, “Земиздат”, 1995.

Б. Допълнителна 1. Рощин, П. М. Механизация в животноводстве. М., “Агропромиздат”, 1988.

Януари, 2008, Пловдив

СЪСТАВИЛ:

доц. д-Р Ангел Трифонов

Ръководител катедра

Механизация:

Проф. Д-р С. МАНДРАДЖИЕВ

Декан на ф-Т ОА:

Доц. д-р Б. Божинов
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> mehcanizacia -> mehanizacia agr
uchebni programi -> Програма за дисциплината: анатомия и морфология на растенията (ботаника І част) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч.) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
mehanizacia agr -> Програма за дисциплината " земеделска техника" включена като избираема в учебния план на специалността: животновъдство
mehanizacia agr -> Програма Земеделска техника
mehcanizacia -> Програма за дисциплината: " автоматизация на земеделието" включена като задължителна в учебния план
mehcanizacia -> Програма за дисциплината: основи на прецизното земеделие включена като задължителна в учебния план
mehcanizacia -> Утвърждавам: ректор: /доц. Д-р д. Греков/ у ч е б н а п р о г р а м а
mehcanizacia -> Програма за дисциплината: " Земеделски Машини" включена като задължителна в учебния план


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница