Програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план наДата30.07.2017
Размер139.19 Kb.


AГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО

УТВЪРЖДАВАМ:
РЕКТОР:

(доц. Д Д. Греков)


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЗА ДИСЦИПЛИНАТА АМПЕЛОГРАФИЯ

ВКЛЮЧЕНА КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА

СПЕЦИАЛНОСТТА “АГРОНОМСТВО ЛОЗАРОГРАДИНАРСТВО”

ОБЛАСТ 6.0 – “АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТeРИНАРНА МЕДИЦИНА”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 6.1 – “РАСТЕНИЕВЪДСТВО”

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

КАТЕДРА ЛОЗАРСТВО

Утвърдена на заседание на КС на катедра ЛОЗАРСТВО Протокол № 2 / 31. 01. 2008
П Л О В Д И В, 2008 г.


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

І. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код


Водещ препода-вател


Основна

форма на контрол

хорариумКредити


Аудиторни

Извън аудиторни


Всичко


Лекции

Упраж-нения, семинари

Учебни

практики

Други форми

04.07.03

Доц. д-р В. Ройчев

писмен изпит

30

30

12

53

125

5


ІІ. АНОТАЦИЯ

В курса по Ампелография, студентите ще получат информация за значението, ботаническата и стопанска класификация на сем. Vitaceae Lindley (Лозови), географското разположение и разпространение на родовете, видовете и сортовете лози. В процеса на обучение, те ще усвоят познания за морфологичните признаци и агробиологичните характеристики на стопански най-важните лозови подложки, десертни, винени, директни и с повишена устойчивост на болести сортове. В тях са включени ботаническо описание на вегетативни и генеративни органи и части, агротехнически, фитосанитарни и екологични изисквания на отделните видове и сортове лози. Технологичната характеристика разкрива стопанското им предназначение за производство на различни продукти от грозде. Подготовката на студентите по дисциплината Ампелография е професионално продължение на обучението им по Лозарство.ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ІІІ.1. ЛЕКЦИИ – 30 часа

Тема І. Предмет и задачи на дисциплината Ампелография. Историческо развитие на науката, постижения, значение и перспективи. – 1 час

Тема ІІ. Методика и схема за ампелографска характеристика на видовете и сортовете лози.

Ботаническо описание - характерни морфологични признаци за разпознаване на сортовете лози - напъпване, млад летораст, зрял летораст, лист, цвят, грозд, зърна, семена.

Агробиологична характеристика - дължина на вегетационния период, степен на узряване на леторастите, сила на растеж. Родовитост - показатели, добив, склонност към изресяване и милерандаж, устойчивост на болести и неприятели, особености на агротехниката, формировка, резитба, подходящи подложки, изисквания към условията на средата.

Технологична характеристика на гроздето(Увология). Механичен строеж и показатели за определяне структурата на грозда. Механични свойства на зърното. Химичен състав на гроздето. Дегустационна оценка на десертно грозде. -4 часаТема III. Класификация на сем.Vitaceae Juss., подсемейства, родове. Класификация и характеристика на род Vitis L.

Северноамерикански видове от род Vitis L. Характеристика на по-важните видове използвани при селекционната работа за създаване на подложки: V.labrusca L., V. candicans Engelm., V. aestivalis Buckley, V. cordifoliae (Lam.) Michx., V. berlandieri Planchon, V. rupestris Scheele, V. riparia Michx.

Източноазиатски видове от род Vitis L. - V. amurensis (Maxim) Rupr.

Европейско-азиатски видове от род Vitis L., Vitis vinifera L. subsp. silvestris

Gmel.(дива лоза) и Vitis vinifera L. subsp. sativa D C. (културна лоза). -3 часа

Тема IV. Класификация на културните сортове лози.

Еколого-географски групи - Източна, Черноморска, Западно-европейска. Обща биологична и стопанско-технологична характеристика на сортовете лози от всяка група.

Стопанска класификация на сортовете лози според производственото им предназначение. -1 часТема V. Лозови подложки. Класификация на подложките по произход.

Селекционирани подложки от чисти американски видове: Рупестрис дю Ло. Биологична и стопанска характеристика.

Америко-американски хибриди: Берландиери х Рипария Телеки, селекция Кобер 5ББ, Берландиери х Рипария, селекция Опенхайм 4 (SO4), Берландиери х Рупестрис 110 Рихтер, Берландиери х Рупестрис Паулсен 1103. Биологична и стопанска характеристика.

Европейско-американски хибриди: Шасла х Берландиери 41Б, Феркал. Биологична и стопанска характеристика. -4 часаТема VI. Десертни сортове лози - обща и сравнителна ампелографска характеристика.

Най-ранозреещи десертни сортове лози. Наименования, синоними, произход и разпространение. Агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Перл дьо Ксаба, Плевен, Супер ран Болгар, Надежда.

Ранозреещи десертни сортове лози. Наименования синоними, произход и разпространение. Агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Кардинал, Чауш, Шасла доре, Брестовица, Царица на лозята.

Среднозреещи десертни сортове лози. Наименования синоними, произход и разпространение. Агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Алфонс Лавале, Мискет хамбургски, Болгар, Сензо, Италия, Палиери.

Къснозреещи десертни сортове лози. Наименования синоними, произход и разпространение. Агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Калмерия, Петричка есен, Верея.

Безсеменни десертни сортове лози - обща и сравнителна ампелографска характеристика.

Наименования синоними, произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика на безсеменните сортовете: Русалка, Флейм сидлес, Русалка 3, Бяло дребно без семе (Султанина), Русалка 1, Неделчев VІ-4, Руби сидлес.

-6 часа

Тема VII. Винени сортове лози - обща и сравнителна ампелографска характеристика.

Сортове за червени вина - стопанско значение, разпространение, агробиологични и екологични изисквания.

Наименования, синоними, произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Мавруд, Широка мелнишка лоза, Гъмза, Памид, Букет, Шевка, Каберне Совиньон, Мерло, Пино ноар, Сира, Аликант Буше, Гран ноар. -2 часа

Тема VIII. Сортове за бели вина - стопанско значение, разпространение, агробиологични и екологични изисквания.

Наименования, синоними, произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Димят, Мискет червен, Ркацители, Шардоне, Ризлинг, Ризлинг италиански, Юни блан, Алиготе, Совиньон блан, Траминер ротер, Фетяска алба. -2 часа


Тема IX. Сортове за десертни вина - стопанско значение, разпространение, агробиологични и екологични изисквания.

Наименования, синоними, произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Тамянка, Мискет врачански, Мускат Отонел, Пино гри. -1час

Тема X. Директни сортове лози - обща и сравнителна ампелографска характеристика.

Стари директни сортове - Отело, Ноа, Изабела - синоними, произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика.

Нови директни сортове: Сейбел 4986, Аликант Терас 20 - синоними, произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика. -2 часа

Тема XI. Сортове с повишена устойчивост на гъбни болести и ниски зимни температури - обща и сравнителна ампелографска характеристика.

Десертни сортове с повишена устойчивост. Произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Кондарев, Дружба, Наслада.Винени сортове с повишена устойчивост. Произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Сторгозия, Дунавска гъмза, Среброструй, Поморийски бисер. -2 часа

Тема XII. Райониране и микрорайониране (зониране) на лозарството в България. -2 часа

ІІІ. 2. УПРАЖНЕНИЯ – 30 часа

  1. Методика и схема за ампелографско описание на лозови сортове и подложки. Механичен анализ на грозд и зърно. Дегустационна оценка на десертно грозде.

-3 часа

  1. Определяне показателите на родовитостта и добива при различни сортове лози.

3 часа

  1. Ботаническо описание на най-ранозреещи и ранозреещи десертни сортове лози: Перл дьо Ксаба, Плевен, Супер ран Болгар, Надежда, Кардинал, Чауш, Шасла доре, Брестовица, Царица на лозята. –3 часа

  2. Ботаническо описание на средно и къснозреещи десертни сортове лози: Алфонс Лавеле, Мискет хамбургски, Болгар, Сензо, Италия, Палиери, Калмерия, Петричка есен, Верея. –3 часа

  3. Ботаническо описание на десертни безсеменни сортове лози: Русалка, Флейм сидлес, Русалка 3, Бяло дребно без семе (Султанина), Русалка 1, Неделчев VІ-4, Руби сидлес. –3 часа

  4. Ботаническо описание на сортове лози за червени вина: Мавруд, Широка мелнишка лоза, Гъмза, Памид, Букет, Шевка, Каберне Совиньон, Мерло, Пино ноар, Аликант Буше, Гран ноар. –3 часа

  5. Ботаническо описание на сортове лози за бели вина: Димят, Мискет червен, Ркацители, Шардоне, Ризлинг, Ризлинг италиански, Юни блан, Алиготе, Совиньон блан , Траминер ротер, Фетяска алба. –3 часа

  6. Ботаническо описание на сортове лози за десертни вина: Тамянка, Мискет врачански, Мискет отонел, Пино гри. Ботаническо описание на директни сортове лози: Отело, Изабела, Ноа, Сейбел 4986, Аликант терас 20. –3 часа

  7. Ботаническо описание на сортовете лози с повишена устойчивост на гъбни болести и ниски зимни температури: Кондарев, Дружба, Наслада, Сторгозия, Дунавска гъмза, Среброструй, Поморийски бисер. - 3 часа

  8. Ботаническо описание на подложките: Рупестрис дьо Ло, Берландиери х Рипария Телеки, селекция Кобер 5ББ, Берландиери х Рипария, селекция Опенхайм 4 (SO4), Берландиери х Рупестрис 110 Рихтер, Берландиери х Рупестрис 1103 Паулсен, Шасла х Берландиери 41Б, Феркал. –2 часа

Семинар – Проверка и защита на протоколите от всяко упражнение (с оценка). –1 час


ІІІ. 4. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА

ІІІ. 4.1. Консултации – 10 часа

ІІІ. 4.2. Подготовка и защита на протоколи за всяко упражнение – 13часа

ІІІ. 4.3. Самоподготовка (за текущия контрол и изпита) – 30 часа
ІV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекциите се провеждат в аудитория или зала с възможност за използване на нагледни пособия - диапозитиви, табла, видиофилми и други.

Учебните практики и голяма част от практическите упражнения се извеждат в Ампелографския сортимент на Учебно-опитната база на катедра Лозарство в с. Брестник.

Семинарните занятия се провеждат в Лабораторията по Ампелография – Аграрен Университет – Пловдив.

Текущият контрол на получените знания се извършва в началото и по време на всяко ново занятие.

Заверки по дисциплината се получава съгласно изискванията на Закона за висше образувание и Вътрешният правилник на Аграрен университет - Пловдив при редовно посещение на лекциите, упражненията, и учебните практики и доказано усвояване на преподадения материал.Изпитът по Ампелография е писмен.

Оценяването е по шестобалната система.

V. ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО АМПЕЛОГРАФИЯ

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ АУ – ПЛОВДИВ,

СПЕЦИАЛНОСТ “АГРОНОМСТВО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО”

ОКС “БАКАЛАВЪР”, редовна форма на ОБУЧЕНИЕ

2007/2008 УЧЕБНА ГОДИНА

1.Предмет и задачи на дисциплината Ампелография. Историческо развитие на науката, постижения, значение и перспективи.

2.Методика и схема за ампелографска характеристика на видовете и сортовете лози.

2.1.Ботаническо описание - характерни морфологични признаци за разпознаване на сортовете лози - напъпване, млад летораст, зрял летораст, лист, цвят, грозд, зърна, семена.

2.2.Агробиологична характеристика - дължина на вегетационния период, степен на узряване на леторастите, сила на растеж. Родовитост - показатели, добив, склонност към изресяване и милерандаж, устойчивост на болести и неприятели, особености на агротехниката, формировка, резитба, подходящи подложки, изисквания към условията на средата.

2.3. Технологична характеристика на гроздето(Увология). Механичен строеж и показатели за определяне структурата на грозда. Механични свойства на зърното. Химичен състав на гроздето. Дегустационна оценка на десертно грозде.

3. Класификация на сем.Vitaceae Juss., подсемейства, родове. Класификация и характеристика на род Vitis L.

3.1. Северноамерикански видове от род Vitis L. Характеристика на по-важните видове, използвани при селекционната работа за създаване на подложки: V.labrusca L., V. candicans Engelm., V. aestivalis Buckley, V. cordifoliae (Lam.) Michx., V. berlandieri Planchon, V. rupestris Scheele, V. riparia Michx.

3.2. Източноазиатски видове от род Vitis L. - V. amurensis (Maxim) Rupr.

3.3. Европейски и западноазиатски видове от род Vitis L., Vitis vinifera L. subsp. silvestris Gmel.(дива лоза) и Vitis vinifera L. subsp. sativa D C. (културна лоза).

4. Класификация на културните сортове лози.

4.1. Еколого-географски групи - Източна, Черноморска, Западно-европейска. Обща биологична и стопанско-технологична характеристика на сортовете от всяка група.

4.2. Стопанска класификация на сортовете лози според производственото им предназначение.

5. Лозови подложки. Класификация на подложките по произход.

5.1. Селекционирани подложки от чисти американски видове: Рупестрис дю Ло. Биологична и стопанска характеристика.

5.2. Америко-американски хибриди: Берландиери х Рипария Телеки, селекция Кобер 5ББ, Берландиери х Рипария, селекция Опенхайм 4 (SO4), Берландиери х Рупестрис 110 Рихтер, Берландиери х Рупестрис Паулсен 1103. Биологична и стопанска характеристика.

5.3. Европейско-американски хибриди: Шасла х Берландиери 41Б, Феркал. Биологична и стопанска характеристика.

6. Десертни сортове лози - обща и сравнителна ампелографска характеристика.

6.1. Най-ранозреещи десертни сортове лози. Наименования, синоними, произход и разпространение. Агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Перл дьо Ксаба, Плевен, Супер ран Болгар, Надежда.

6.2. Ранозреещи десертни сортове лози. Наименования синоними, произход и разпространение. Агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Кардинал, Чауш, Шасла доре, Брестовица, Царица на лозята.

6.3. Среднозреещи десертни сортове лози. Наименования синоними, произход и разпространение. Агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Алфонс Лавале, Мискет хамбургски, Болгар, Сензо, Италия, Палиери.

6.4 Къснозреещи десертни сортове лози. Наименования синоними, произход и разпространение. Агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Калмерия, Петричка есен, Верея.

6.5. Безсеменни десертни сортове лози - обща и сравнителна ампелографска характеристика.

6.6.Наименования синоними, произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика на безсеменните сортовете: Русалка, Флейм сидлес, Русалка 3, Бяло дребно без семе (Султанина), Русалка 1, Неделчев VІ-4, Руби сидлес.

7. Винени сортове лози - обща и сравнителна ампелографска характеристика.

7.1. Сортове за червени вина - стопанско значение, разпространение, агробиологични и екологични изисквания.

7.2. Наименования, синоними, произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Мавруд, Широка мелнишка лоза, Гъмза, Памид, Букет, Шевка, Каберне Совиньон, Мерло, Пино ноар, Сира, Аликант Буше, Гран ноар.

7.3. Сортове за бели вина - стопанско значение, разпространение, агробиологични и екологични изисквания.

7.4. Наименования, синоними, произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Димят, Мискет червен, Ркацители, Шардоне, Ризлинг, Ризлинг италиански, Юни блан, Алиготе, Совиньон блан, Траминер ротер, Фетяска алба.

7.5. Сортове за десертни вина - стопанско значение, разпространение, агробиологични и екологични изисквания.

7.6. Наименования, синоними, произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Тамянка, Мискет врачански, Мискет Отонел, Пино гри.

8. Директни сортове лози - обща и сравнителна ампелографска характеристика.

8.1. Стари директни сортове - Отело, Ноа, Изабела - синоними, произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика.

8.2. Нови директни сортове: Сейбел 4986, Аликант Терас 20 - синоними, произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика.

9. Сортове с повишена устойчивост на гъбни болести и ниски зимни температури - обща и сравнителна ампелографска характеристика.

9.1. Десертни сортове с повишена устойчивост. Произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Кондарев, Дружба, Наслада.

9.2. Винени сортове с повишена устойчивост. Произход, разпространение, агробиологична и технологична характеристика на сортовете: Сторгозия, Дунавска гъмза, Среброструй, Поморийски бисер.

10. Райониране и микрорайониране (зониране) на лозарството в България.


ЛИТЕРАТУРА

А. Основна:

1. Радулов Л., Б. Цанков, З. Занков, Д. Бабриков, 1985. Ампелография със селекция на лозата. Земиздат, София, 231 с. (учебник).

2. Радулов Л., Д. Бабриков, С. Георгиев, 1992. Ампелография с основи на винарството. Земиздат, София, 187 с. (учебник).

3. Бабриков Д., Д. Брайков, С. Панделиев, 2000. Лозарство с ампелография. София, 562 с. (учебник).

4. Стоев К. Д., 1960. Райониране на лозарството в България. Научни трудове на НИЛВ - Плевен, т.ІІІ, 168 с. (книга).

5. Катеров К., П. Костов, 1964. Каталог на сортовете лози в България. Земиздат, София, 197 с. (книга).

6. Радулов Л., С. Георгиев, В. Ройчев, С. Йорданов, 1992. Ръководство за упражнения по Ампелография с основи на винарството. София, Земиздат, 152 с.


Б.Допълнителна:

1. Ампелография СССР, 1946. Пещепромиздат, том І, Москва, 496 с.

2. Ампелография СССР, 1953. Пещепромиздат, том IІ, Москва, 404 с.

3. Ампелография СССР, 1954. Пещепромиздат, том IIІ, Москва, 396 с.

4. Ампелография СССР, 1954. Пещепромиздат, том ІV, Москва, 420 с.

5. Ампелография СССР, 1955. Пещепромиздат, том V, Москва, 440 с.

6. Ампелография СССР, 1956. Пещепромиздат, том VІ, Москва, 432 с.

7. Энциклопедия виноградарство, 1986. Карабурну, том. I. Кишинев, 512 с.

8. Энциклопедия виноградарство, 1986. Карантин – Пыльник, том. II. Кишинев, 504 с.

9. Энциклопедия виноградарство, 1986. Карантин – Пыльца - Ярус, том. III. Кишинев, 552 с.

10. Занков З.,1984. Ранозреещи десертни сортове лози в България.София,58 с.

11. Занков З., 1986. Безсеменни десертни сортове и хибридни форми лози. София, 44 с.31.01.2008 СЪСТАВИЛ:

гр. Пловдив (Доц. д-р Венелин Ройчев)
Ръководител на катедра Лозарство:

(Доц. д-р Венелин Ройчев)

Декан на ЛГФ:

(Доц. д-р Ангел Иванов)
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница