Програма за дисциплината: анатомия и морфология на растенията (ботаника І част) включена като задължителна в учебния планДата23.08.2016
Размер133.48 Kb.
ТипПрограма
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

утвърждавам:
ректор:

/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/


учебна програма

за дисциплината: АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА (БОТАНИКА І част)
включена като задължителна в учебния план
НА специалността: 9.1.1. АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО- ГРАДИНАРСТВО)
област: 6.0. Аграрни науки и Ветеринарна медицина
професионално направление: 6.1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО
за образователно - квалификационна степен: “БАКАЛАВЪР”
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА

kатедра Ботаника и Агрометеорология

Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра Ботаника и Агрометеорология, с протокол № 105 от 08.02.2008 г.


Пловдив, 2008 г.

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код


Водещ


Преподавател

Основна форма на контролЧасове


Кредитни точки

Аудиторна

Извънаудиторна


Всичко

Лекции

Упражнения, семинари

Учебни практики

Други форми

01.01.03.

Гл.ас. д-р

Хр. АнастасовПисмен изпит

15

15

-

95

125

5ІІ. АНОТАЦИЯ

С дисциплината Анатомия и морфология на растенията (БОТАНИКА-І част) се дават основни познания по цитология, анатомия, морфология на растенията и тяхната връзка с генетико-селекционната работа, екологията, РЗ, биотехнологиите и селскостопанската практика. Чрез нея студентите получават основни знания за техния строеж, размножаване, оплождане, плодообразуване, семеобразуване и практическо използване. Те са необходими за работата на специалиста в областа на специалните агрономически науки: растениевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, хербология, генетикоселекционна работа, растителни биотехнологии, екология, растителна защита и животновъдство и др. Като фундаментална биологична наука Анатомията и морфологията на растенията играе важна роля във формирането на естественонаучните основи на правилния мироглед на студентите.ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
ІІІ. 1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 30 часа

ІІІ.1.1. ЛЕКЦИИ – 15 часаЛЕКЦИЯ І

Въведение в Ботаниката. Ботаниката като наука. Предмет и задачи на ботаниката. Ролята на растенията в природата. Развитие на ботаниката като наука. Ботаника и агрономия.Предмет и задачи на растителната цитология. Основни моменти от развитието на познанията на клетката. Основни направления при изучаване на клетката в съвременната цитология- методи, използвани в цитологията. Устройство и съставни части на растителната клетка. Типове клетъчна организация. Елементарни субмикроскопични структурни единици на клетката, плазмени мембрани, фибрили и гранули. Форма и големина на растителната клетка. Протопласт. Цитоплазма. Обща характеристика. Физични свойства. Кратка характеристика на химичния състав. Строеж и съставни части на цитоплазмата: плазмалема, мезоплазма, тонопласт, хиалоплазма, ендоплазмена мрежа, рибозоми, диктиозоми, сферозоми, микротръбички, микротела, микрофиламенти………………………….………...2 часа.

ЛЕКЦИЯ ІІ

Ядро, пластиди и митохондрии. Форма, размери и местоположение. Химичен състав. Строеж на ядрото: ядрена обвивка, кариоплазма, ядърце. Хромозоми – морфология, субмикроскопичен строеж, типове хромозоми. Хромозомен брой, кариотип.

Пластиди. Обща характеристика и произход. Видове пластиди. Хлоропласти – химичен състав, пигментен състав, строеж и функции. Лейкопласти – състав, строеж и функции. Хромопласти – състав, строеж и функции.

Митохондрии. Обща характеристика. Химичен състав. Произход в онто- и филогенетичен аспект. Субмикроскопичен строеж.

Вакуоли с клетъчен сок. Химичен състав на клетъчния сок:минерални соли, въглехидрати, органични вещества, алкалоиди, глюкозиди, пигменти/антоциан, антофеин, антохлор/, органични киселини, резервни белтъчини/видове алейронови зърна. Физиологично активни вещества. Ферменти, фитохормони, витамини, антибиотици и фитонциди.

Кристали. Друзи, сфериди, рафиди, кристален пясък.

Скорбяла. Асиламилационна и резервна скорбяла. Видове скорбелни зърна.

Мазнини и масла. Местоположение, видове и функции.

Клетъчна обвивка. Определение. Химичен състав и строеж. Нарастване, надебеляване и изменение в химичния състав на клетъчната обвивка.

Размножаване на клетката. Размножаването като основно биологично явление. Видове деление на клетката.

Амитоза. Характеристика и значение.

Митоза. Клетъчен цикъл. Фази. Топография на митотичните деления в растителния организъм.

Мейоза. Характеристика. Еволюционно значение. Фази на мейозата. Хетеротипно и хомеотипно деление. Топография на мейозата при различните групи растения. Типове мейоза-начална /зиготна/, спорова /междинна/ и гаметна /терминална/. ………………………….…………………………………………………………….3часа.
ЛЕКЦИЯ ІІІ

Меристемни и покривни тъкани.Форма и организация на растителното тяло.

Меристемни тъкани. Обща характеристика и класификация. Първични меристемни тъкани, видове. Вторични меристемни тъкани, видове. Клетъчна диференциация. Понятие за диференциация на вегетационния връх – вегетативна и генеративна фази.

Покривни тъкани. Първична покривна тъкан/епидерма/ - определение, топография и цитологична характеристика. Образувания на епидермата: восъчен налеп, кутикула, устица, власинки. Отваряне и затваряне на устицата. Вторична покривна тъкан – корк. Третична покривна тъкан – мъртва кора.

Основни /паренхимни/, механични, проводящи и отделителни тъкани. Определение, топография, цитологична характеристика. Видове паренхимни тъкани: асимилационна, резервна, водоносна, поглъщателна, проводяща, въздухоносна. Цитологична характеристика.

Механични тъкани. Обща характеристика топография. Видове механични тъкани: коленхима-ъглеста, пластинкова, рехава. Склеренхима – склеренхимни влакна и склереиди.

Проводящи тъкани. Определение и функции. Еволюция на проводящите тъкани. Видове проводящи елементи и проводящи тъкани. Цитологична характеристика на дървесината / ксилемна/ и ликова /флоемна/ проводяща тъкан. Проводящи снопчета – устройство, видове и разположение в органите на растенията.

Отделителни тъкани. Определение, обща характеристика функции. Видове отделителни тъкани: външни – жлези и жлезисти власинки, нектарници, осмофори, хидатоди; вътрешни – секреторни клетки, секреторни канали, вместилища и млечни цеви………………………………………………………………………………...….2часа.
ЛЕКЦИЯ ІV

Растителни органи. Вегетативни органи на растенията.

Корен./Radix/. Определение, произход и функции.Морфология на корена – видове корени и коренови системи. Видоизменение /метаморфози на корена/ - кореноплоди, коренови грудки, свивателни / контрактилни/, дихателни, въздушни, подпорни, асимилиращи и прикрепващи корени, хаустории; микориза – характеристика и видове микориза. Бактерийни грудки по корена – съвременни аспекти и практическо значение.

Анатомия на корена. Първично анатомично устройство на корена. Вторично устройство на корена. Залагане на камбия. Вторична дървесина и вторична кора.Стъбло. Определение, произход и функции. Морфология на стъблото. Видове клонки. Устройство на пъпката и видове пъпки. Разклоняване на стъблото. Листоразположение. Трайност на стъблата. Разположение на стъблата в пространството. Метаморфози на стъблото: коренища, столони, грудки, луковици, грудко-луковици, тръни, мустачки, филокладии, кладодии, сукулентни стъбла.

Анатомия на стъблото. Вегетационен връх /конус/. Първично устройство на стъбло при двусемеделни растения. Първично устройство на стъблото при едносемеделните растения.Вторично анатомично устройство на стъблото. Начало на вторичното нарастване на двусемеделните растения. Залагане, дейност и цитологична характеристика на камбия при снопчесто и неснопчесто първично устройство. Вторична дървесина – хистологичен състав, строеж и характеристика. Формиране на годишни кръгове. Вторична кора – хистологичен състав, строеж и характеристика на вторичното лико и перидермата...………..…………………………………………….……………....3часа
ЛЕКЦИЯ V

Лист . Определение, произход и функции. Морфология на листа. Части на листа. Видове листа- прости и сложни. Жилкуване /нерватура / на листа. Листна мозайка. Хетерофилия и анизофилия. Размери и трайност. Листопад. Метаморфози на листата - мустачки, бодли /листни тръни/, филодии, люспи, сукулентни листа, метаморфози на листата при насекомоядните растения. Анатомия на листа. Гръбно коремно /дорзовентрално/ и еднаквостранно /изолатерално/ устройство. Особености в анатомичното устройство на лист от житно и иглолистно растение. Анатомични синдроми за ксероморфност и мезоморфност. Влияние на замърсеността на въздуха и почвата с импактни токсични газове върху структурите на листа. Значение за селскостопанската практика.

Размножаване на растенията. Размножаването като всеобщо биологично явление. Видове размножаване – моногенно и дигенно:

Моногенно. Вегетативно размножаване – чрез разделяне на клетката, пъпкуване, разпадане на талуса на клетки, чрез хормогонии, соредии и изидии, чрез резници, отводи, присаждане, луковици и грудки. Практическо значение на вегетативното размножаване за селското стопанство.

Безполово /спорово/ размножаване. Спорангии и видове спори /ендоспори, екзоспори и зооспори/. Апомиксис.

Дигенно /полово/ размножаване при растенията. Агаметогамия, гаметогамия – конюгация, хетерогамия, оогамия, сифоногамия. Връзка между половото размножаване и нормалното плододаване на културните растения.

Смяна на поколенията. Изоморфна и хетероморфна смяна на поколенията….2 часа
ЛЕКЦИЯ VІ

Генеративни органи.

Цвят. Същност, онтогенеза и еволюция на цвета като генеративен орган. Части на цвета: околоцветник, андроцей и гинецей. Видове цветове. Полови форми при растенията. Закономерности в разположението на цветните части. Цветни формули и диаграми. Съцветия. Видове съцветия. Анатомия на цвета. Микроспорогенеза и развитие на женския гаметофит.

Опрашване и оплождане. Определение и същност. Видове опрашване – самоопрашване /автогамия, гейтоногамия/ и кръстосано опрашване. Протандрия и протогиния; хетеростилия, самонесъвместимост и др. Начини за пренасяне на прашеца при опрашване. Същност на двойното оплождане, развитие на зародиша и ендосперма.

Плод /Fructus/ и семе /Semen/. Произход и функции. Морфологично и анатомично устройство на семето и видове семена. Устройство на плода и видове плодове. Видове плодове. Разпространение на плодовете и семената – анемохорно, зоохорно, хидрохорно и др......................……………………………............ ………………...3часа

ІІІ.1.2. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ – 15часа

 1. УПРАЖНЕНИЕ – 3 часа

Микроскоп. Съставни части на растителната клетка.

1.Устройство на светлинния микроскоп и работа с него. 1. Устройство и съставни части на растителната клетка:

 • епидерма на лист от съмни-мръкни (Tradescantia virginica)

 • хлоропласти и ротационно движение на цитоплазмата в клетки на лист от водна чума (Elodea canadensis)

 • хромопласти в клетки на кореноплод от морков (Daucus sativa)

 1. Резервна скорбяла.

 • скорбялни зърна от картоф (Solanum tuberosum)

 • скорбялни зърна от фасул (Phaseolus vulgaris)

 • скорбялни зърна от овес (Avena sativa)
 1. УПРАЖНЕНИЕ – 2 часа

Продукти от жизнената дейност на протопласта.

 1. Резервни белтъчини.

 • прости алейронови зърна от мека пшеница (Triticum aestivum)

 1. Клетъчна обвивка.

 • лентовидни надебелявания на трахеи в надлъжен пререз от стъбло на тиква (Cucurbita pepo)

 • порести надевелявания на паренхимни клетки в напречен пререз от стъбло на повет (Clematis vitalba)

 • трахеиди в надлъжен пререз от стъбло на черен бор (Pinus nigra)

 1. Делене на клетката – митоза.


3. УПРАЖНЕНИЕ – 3 часа

Растителни тъкани.

 1. Основни (паренхимни) тъкани

- резервна паренхима в грудки от картоф /Solanum tuberosum/

- въздухоносна паренхима в корен от аир /Acorus calamus/

- водоносна паренхима в лист от тлъстига /Sedum sp./


 1. Първична покривна тъкан – епидерма

-епидерма от лист на мушкато (Pelargonium zonale)

-епидерма от лист на мека пшеница (Triticum aestivum)

-напречен пререз на епидерма от лист на синя перуника (Iris germanica)


 1. Механични тъкани

-коленхима и склеренхима в напречен пререз от стъбло на тиква (Cucurbita pepo)

-каменисти клетки в плод на културна круша (Pyrus sativa)


4.УПРАЖНЕНИЕ – 2 часа

Първично анатомично устройство на корен и стъбло.

 1. Устройство на корен. Напречен пререз на корен от синя перуника (Iris germanica)

 2. Напречен пререз на стъбло от царевица (Zea mays)

3. Напречен пререз на стъбло от бяла детелина (Trifolium repens)
5. УПРАЖНЕНИЕ – 3 часа

Вторично анатомично устройство на стъбло

 1. Напречен пререз на стъбло от дребнолистна липа(Tilia cordata)

Анатомия на лист

 1. Дорзовентрално устройство на лист от японски чашкодрян(Euonymus japonicus)

 2. Устройство на игловиден лист на черен бор (Pinus nigra)

 3. Устройство на лист от ежова главица (Dactylis glomerata)

 4. Цвят - съставни части на цвета. Съцветия.
 1. УПРАЖНЕНИЕ – 2 часа

Размножителни органи

1. Плод – видове плодове.

 1. Семе:

-семена без ендосперм на фасул (Phaseolus vulgaris)

-семена с ендосперм на мека пшеница (Triticum aestivum)
ІІІ.2. извънаудиторна ЗАЕТОСТ – 95 часаІІІ.2.1. Разработка и защита на курсови проекти

 1. Подготовка и предаване на морфологичен хербарий – 30 часа


ІІІ.2.2. Консултации- 15 часа
ІІІ.2.3.подготовка за изпит - 50 часа
ІV.ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекционното обучение по Ботаника се провежда чрез актуализация на класическата форма за университетско преподаване в съответствие със съвременните изисквания. Актуализацията е направена в няколко направления: максимална редукция на второстепенните теми и въпроси, подчиняване информацията на изискванията на професионалното направление, акцентиране на входните и изходни връзки с изучаваните технологични дисциплини, възможно най-пълно онагледяване и акцентиране върху бъдещите и стратегически проблеми свързани с използваните растителни ресурси, екологичните проблеми .

За онагледяване в лекциите широко се използват цветни табла, таблици, диапозитиви и шрайхбпроектори и мултимедия.

Лабораторно практическите упражнения са подчинени строго на основната концепция: максимално освобождаване от теоретичните въпроси и активна самостоятелна работа. В упражненията широко се използват цитологични, анатомични и ембриологични препарати, сбирки от живи и хербаризирани растения, самостоятелна работа с определителите, микроскопите и лупите.

Всеки студент изготвя Морфологичен хербарий от 50 образци.

Заверката на семестъра се извършва при 100% посетени лекции и отработени упражнения и учебна практика, с изключение на случаите, регламентирани с решение на АС и Правилника за УД на АУ-Пловдив.

Изпитът се провежда на два етапа – практически, свързан със семинарните и лабораторните занятия и учебните практики (с тежест 30%) и теоретичен – писмен, върху знанията от лекциите, допълнени с тези от посочените литературни източници с тежест до 70%.

Окончателната оценка се оформя по горепосочените правила.
V. ИЗПИТНА ПРОГРАМА


Изпитна програма

по дисциплината Анатомия и морфология на растенията (БОТАНИКА І част)

за студентите от специалност АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО)

при Аграрен Университет - Пловдив,окс “Бакалавър”, ЗАДОЧНА форма на обучение, 2007/2008 учебна година


 1. Устройство и съставни части на растителната клетка.

 2. Типове клетъчна организация.

 3. Цитоплазма – физични свойства, химичен състав и строеж.

 4. Ядро – обща характеристика, химичен състав, строеж и функции.

 5. Хромозоми – строеж и функции.

 6. Пластиди и митохондрии - строеж и функции.

 7. Физиологично активни вещества – видове и характеристика.

 8. Вакуоли и клетъчен сок.

 9. Включения в пластидите.

 10. Устройство на клетъчната обвивка.

 11. Нарастване на клетъчната обвивка.

 12. Изменения в химичния състав на клетъчната обвивка.

 13. Митоза.

 14. Мейоза.

 15. Образувателни тъкани - видове и характеристика.

 16. Паренхимни тъкани - видове и характеристика.

 17. Първична покривна тъкан –епидерма и образуванията и. Вторична покривна тъкан – корк.

 18. Механични тъкани - видове и характеристика.

 19. Дървесинна проводяща тъкан – ксилема. Ликова проводяща тъкан – флоема.

Проводящи снопчета –видове и характеристика.

 1. Отделителни тъкани - видове и характеристика.

 2. Морфология на корена. Метаморфози на корена.

 3. Първично и вторично анатомично устройство на корена.

 4. Морфология на стъблото. Метаморфози на стъблото.

 5. Първично анатомично устройство на стъблото.

 6. Вторично анатомично устройство на стъблото.

 7. Морфология на листа. Метаморфози на листа.

 8. Анатомично устройство на листа.

 9. Размножаване на растенията.

 10. Устройство на цвета.

 11. Съцветия – видове и характеристика.

 12. Развитие на мъжкия гаметофит. Развитие на женския гаметофит.

 13. Опрашване на растенията.

 14. Оплождане при растенията.

 15. Морфологично и анатомично устройство на семето.

 16. Плод – строеж и класификация.

 17. Разпространение на плодовете и семената.

VІ. ЛИТЕРАТУРА


 1. Анатомия и морфология на растенията – Д.Терзийски, М.Попова, Ил.Чешмеджиев, 1998.

 2. Ръководство за упражнение по Ботаника – Г.Стойчев, К.Кожухарова, Хр.Анастасов, 1997./2006.

 3. Ръководство за учебна практика по Ботаника – М.Попова, Ил.Чешмеджиев, Г.Стойчев, 1992./1999 /.

 4. Анатомия и морфология на растенията - Георгиев, Г., Е. Чакалова, Учебник за биолози, СУ, София, 448 с. 1986.

 5. Учебник за студентите от ВСИ - Димитров, Ст., Д.Делипавлов, М.Попова, Ив. Ковачев, Д.Терзийски, Ил.Чешмеджиев, Ботаника, Земиздат, София. 1988.

 6. Ръководство за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията - Нинова, Д., Д.Воденичаров, изд. Наука и изкуство, София. 1976.

 7. Анатомия и морфология на растенията - Нинова, Д., 320 с. 1995.

 8. Размножаване на растенията - Воденичаров, Д., С.,217 с. 1969.

 9. Ролан, Ж.К., 1978. Атлас по биологии клетки, М., 119 с.

07.02. 2008, Пловдив СЪСТАВИЛ:

ГЛ.АС. д-р ХР.АНАСТАСОВ

Ръководител катедра:

ДОЦ. Д-р д.иВАНОВА
Декан на ЛГф:

Доц. д-р А. Иванов


Каталог: cntnr -> uchebni programi -> botanika -> botanika1
botanika1 -> Програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч.) включена като задължителна в учебния план
botanika1 -> Програма за дисциплината систематика на растенията (ботаника ІІ част.) включена като задължителна в учебния план
botanika1 -> Програма за дисциплината: сисематика на растенията (ботаника ІІ ч.) включена като задължителна в учебния план
botanika -> Програма раздел флористика
botanika1 -> Програма за дисциплината: ботаника анатомия, морфология и систематика на растенията включена като задължителна в учебния план
botanika1 -> Програма за дисциплината: ботаника анатомия, морфология и систематика на растенията включена като задължителна в учебния план
botanika1 -> Програма за дисциплината: билкарство включена като факултативна в учебния план на специалността: агрономство хидромелиорации
botanika1 -> Програма за дисциплината: билкарство включена като избираема в учебния план на специалността


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница